Hlavné menu

Osobitný príspevok

Osobitný príspevok patrí fyzickej osobe,

  • ktorej vznikol pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času a jej dohodnutý príjem je najmenej vo výške minimálnej mzdy zodpovedajúcej dohodnutému rozsahu týždenného pracovného času, najviac vo výške dvojnásobku minimálnej mzdy,
  • ktorá pred vznikom pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu bola dlhodobo nezamestnaným občanom alebo najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov neaktívna,
  • ktorá je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej sa skončilo poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi v súvislosti so vznikom pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu.


Osobitný príspevok sa poskytuje vo výške:

  • 126,14 € mesačne počas prvých 6 kalendárnych mesiacov a
  • 63,07 € mesačne ďalších 6 kalendárnych mesiacov.

Ak v období 12 mesiacov od vzniku nároku na osobitný príspevok skončí pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah a opätovne vznikne pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah patrí osobitný príspevok vo výške a v rozsahu v ktorom by patril, ak by pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah neskončil. Napr. ak vznikne pracovný pomer 1.januára, skončí 31. marca a vznikne ďalší pracovný pomer 1. augusta v tom istom roku, patrí fyzickej osobe osobitný príspevok za mesiace január až marec vo výške 126,14 € a za mesiac august vo výške 63,07 €.

Osobitný príspevok za kalendárny mesiac sa poskytuje pomerne vo výške zodpovedajúcej počtu kalendárnych dní v kalendárnom mesiaci, počas ktorých je splnená podmienka trvania pracovného pomeru.

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti