Hlavné menu

Žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok

Nárok na pomoc v hmotnej núdzi sa uplatňuje podaním písomnej žiadosti. Žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok sa podáva na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu občana.

Žiadosť musí obsahovať

  • meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, rodinný stav, adresu pobytu členov domácnosti,
  • adresu na doručovanie písomností a adresu alebo číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky na území Slovenskej republiky na poukazovanie pomoci v hmotnej núdzi,
  • údaje o príjme, bytových pomeroch, nárokoch a údaje o majetku členov domácnosti.

Tlačivo žiadosti je k dispozícii na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny alebo si ho môžete vytlačiť tu .

Nárok na osobitný príspevok sa uplatňuje na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny doručením zmluvy, ktorej obsahom je vznik právneho vzťahu - pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu dohodnutého najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času a dohodnutom príjme najmenej vo výške minimálnej mzdy zodpovedajúcej dohodnutému rozsahu týždenného pracovného času, najviac vo výške dvojnásobku minimálnej mzdy. V prípade, že z predmetnej zmluvy nebudú zrejmé všetky uvedené skutočnosti, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny nárok na osobitný príspevok nebude posudzovať.

Na výzvu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny občan doplní ďalšie údaje o svojej osobe alebo o členoch domácnosti.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk