Hlavné menu

Preddavok na pomoc v hmotnej núdzi

Preddavok na pomoc v hmotnej núdzi sa môže priznať, ak:

 • sa začalo konanie o
  • výživnom,
  • náhradnom výživnom,
  • dávky sociálneho poistenia, dôchodky zo starobného dôchodkového sporenia, dôchodky doplnkového dôchodkového sporenia, dávky sociálneho zabezpečenia, rodičovský príspevok, opakované príspevky na podporu náhradnej starostlivosti,
  • nárok z pracovnoprávneho vzťahu alebo z obdobného pracovného vzťahu,
  • peňažnom príspevku za opatrovanie,
  • konanie o určenie otcovstva,
  • konanie o nárokoch z pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu, alebo zo služobného pomeru vrátane mzdových nárokov,
 • bol podaný návrh na výkon súdneho rozhodnutia na vymoženie výživného maloletého dieťaťa a nezaopatreného plnoletého dieťaťa na účely začatia konania o náhradnom výživnom.


Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vydaného v konaní úrad práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodne o pomoci v hmotnej núdzi, zohľadní výšku peňažného príspevku za opatrovanie, priznanej dávky nemocenského poistenia, dávky dôchodkového poistenia alebo opakovanej štátnej sociálnej dávky, výšku výživného, výšku mzdových nárokov alebo výšku ďalších nárokov z pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu, alebo služobného pomeru.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zároveň rozhodne o doplatení pomoci v hmotnej núdzi alebo jej vrátení .

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zúčtuje pomoc v hmotnej núdzi s opakovanou štátnou sociálnou dávkou alebo s peňažným príspevkom za opatrovanie po vzniku nároku na opakovanú štátnu sociálnu dávku alebo na peňažný príspevok za opatrovanie, ktorých platiteľom je štát.

 
 • Hore
 • Vytlačiť do pdf
 • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti