Hlavné menu

Preddavok na pomoc v hmotnej núdzi

Preddavok na pomoc v hmotnej núdzi sa môže priznať, ak

 • začalo konanie o:
  • výživnom,
  • náhradnom výživnom,
  • dávky sociálneho poistenia okrem predčasného starobného dôchodku, dôchodky zo starobného dôchodkového sporenia okrem predčasného starobného dôchodku, dôchodky doplnkového dôchodkového sporenia, dávky sociálneho zabezpečenia, rodičovský príspevok, opakované príspevky na podporu náhradnej starostlivosti,
  • nárok z pracovnoprávneho vzťahu alebo z obdobného pracovného vzťahu,
  • peňažnom príspevku na opatrovanie,
  • konanie o určenie otcovstva,
  • predčasnom starobnom dôchodku,
 • bol podaný návrh na výkon súdneho rozhodnutia na vymoženie výživného maloletého dieťaťa a nezaopatreného plnoletého dieťaťa na účely začatia konania o náhradnom výživnom.

Po ukončení konania úrad práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodne o pomoci v hmotnej núdzi a rozhodne o doplatení pomoci v hmotnej núdzi alebo jej vrátení .

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny zúčtuje pomoc v hmotnej núdzi so zaplateným výživným, s priznaným rodičovským príspevkom, opakovaným peňažným príspevkom na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa, peňažným príspevkom na opatrovanie alebo náhradným výživným.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk