Hlavné menu

Dávka v hmotnej núdzi

Výška dávky v hmotnej núdzi je :

 • 74,00 eura mesačne, ak ide o jednotlivca,
 • 140,70 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,
 • 128,60 eura mesačne, ak ide o dvojicu bez detí,
 • 192,40 eur mesačne, ak ide o dvojicu s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,
 • 205,50 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi,
 • 259,40 eura mesačne, ak ide o dvojicu s viac ako štyrmi deťmi.

Dávka v hmotnej núdzi sa znižuje o sumu 74,00 eura za každého plnoletého člena domácnosti v produktívnom veku, ktorý nie je v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti a nezúčastní sa na základe písomnej dohody medzi úradom a obcou, rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je obec, alebo právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá organizuje alebo sprostredkúva dobrovoľnícku činnosť pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech (ďalej len „organizátor dobrovoľníckej činnosti“) v rozsahu 32 hodín mesačne na vykonávaní:

 • menších obecných služieb pre obec alebo rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec,
 • dobrovoľníckej činnosti, alebo
 • prác na predchádzanie mimoriadnej situácie, počas vyhlásenej mimoriadnej situácie a pri odstraňovaní následkov mimoriadnej situácie.

Ak je člen domácnosti v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, mesačný rozsah menších obecných služieb, dobrovoľníckej činnosti alebo prác na predchádzanie mimoriadnej situácii, počas vyhlásenej mimoriadnej situácie a pri odstraňovaní následkov mimoriadnej situácie sa určí ako rozdiel medzi 32 hodinami a rozsahom dohodnutým v tomto právnom vzťahu. Ak nie je ustanovené inak, dávka sa znižuje o sumu 74,00 eura za každého plnoletého člena domácnosti, ktorý v príslušnom kalendárnom mesiaci nevykoná činnosť v rozsahu

 • najmenej 32 hodín mesačne, ak rozsah činností v tomto právnom vzťahu je dohodnutý na najmenej 32 hodín mesačne,
 • dohodnutom v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, ak rozsah činností v tomto právnom vzťahu je dohodnutý na menej ako 32 hodín mesačne alebo sa na základe písomnej dohody medzi úradom a obcou, rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je obec, alebo organizátorom dobrovoľníckej činnosti nezúčastní menších obecných služieb, dobrovoľníckej činnosti alebo prác na predchádzanie mimoriadnej situácii, počas vyhlásenej mimoriadnej situácie a pri odstraňovaní následkov mimoriadnej situácie v rozsahu 32 hodín mesačne.


Čas, v ktorom člen domácnosti v príslušnom kalendárnom mesiaci nemôže vykonať činnosť v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, z dôvodu, že bol ošetrujúcim lekárom uznaný za dočasne práceneschopného, sa považuje za čas, v ktorom tento člen domácnosti vykonal činnosť v tomto právnom vzťahu, ak sa mu poskytuje náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo nemocenské z tohto právneho vzťahu za príslušný kalendárny mesiac; člen domácnosti, ktorému sa neposkytuje nemocenské z dôvodu, že je fyzickou osobou v pracovnom pomere alebo v štátnozamestnaneckom pomere, ktorá nie je povinne nemocensky poistená, sa považuje za člena domácnosti, ktorému sa poskytuje nemocenské. Ak sa člen domácnosti nemôže zúčastniť menších obecných služieb, dobrovoľníckej činnosti alebo prác na predchádzanie mimoriadnej situácii, počas vyhlásenej mimoriadnej situácie a pri odstraňovaní následkov mimoriadnej situácie z dôvodu, že bol ošetrujúcim lekárom uznaný za dočasne práceneschopného na viac ako 15 po sebe nasledujúcich dní, rozsah hodín sa zníži

 • o 1 hodinu za každý deň trvania dočasnej pracovnej neschopnosti v príslušnom kalendárnom mesiaci, ak člen domácnosti vykonáva činnosti,
 • o 1 hodinu za každý deň trvania dočasnej pracovnej neschopnosti v príslušnom kalendárnom mesiaci, ak tento člen domácnosti je v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, ale sa mu z tohto právneho vzťahu neposkytuje náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti alebo nemocenské z tohto právneho vzťahu.

Dávka v hmotnej núdzi sa znižuje o sumu 74,00 eura za každého plnoletého člena domácnosti v produktívnom veku, ktorý nedodržal liečebný režim, a to v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa zistilo nedodržanie liečebného režimu.

Dávka v hmotnej núdzi sa znižuje o sumu 74,00 eura za každého plnoletého člena domácnosti v produktívnom veku, za ktorého nebola splnená povinnosť doručiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdenie o začiatku a skončení dočasnej pracovnej neschopnosti člena domácnosti do troch pracovných dní odo dňa vystavenia potvrdenia o začiatku alebo o skončení dočasnej pracovnej neschopnosti, a to od kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k nesplneniu tejto povinnosti, do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa zistilo nesplnenie tejto povinnosti.

Čas, v ktorom sa člen domácnosti nemôže zúčastniť vyššie uvedených činností alebo nemôže vykonať činnosť v právnom vzťahu, ktorý zakladá príjem zo závislej činnosti z dôvodu pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky sa považuje za čas, v ktorom sa člen domácnosti zúčastnil týchto činností alebo vykonal činnosť v právnom vzťahu, ktorý zakladá príjem zo závislej činnosti.

Skutočnosť odôvodňujúca zníženie dávky v hmotnej núdzi sa nevzťahuje na člena domácnosti, ktorý:

 • dosiahol vek potrebný na nárok na starobný dôchodok,
 • je poberateľ predčasného starobného dôchodku,
 • je nezaopatrené dieťa,
 • je tehotná žena, od začiatku ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom,
 • osobne, každodenne a riadne stará o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na opatrovanie,
 • sa zúčastňuje na resocializačných programoch v resocializačnom stredisku pobytovou formou, v rámci ktorých si nemôže zabezpečiť príjem vlastnou prácou,
 • si zvyšuje kvalifikáciu formou denného štúdia a nie je nezaopatrené dieťa,
 • má nepriaznivý zdravotný stav, za ktorý sa na účely tohto zákona považuje choroba, úraz alebo karanténne opatrenie, pre ktoré je fyzická osoba uznaná ošetrujúcim lekárom za dočasne práceneschopného na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní a ak mu posudkový lekár pri posúdení zdravotného stavu na účely poskytovania ochranného príspevku potvrdí, že jeho nepriaznivý zdravotný stav bude trvať bez prerušenia ďalej, ktorej vznikol nárok na aktivačný príspevok, príspevok na vykonávanie absolventskej praxe alebo na príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby,
 • ktorým je fyzická osoba uznaná za invalidnú podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov,
 • ktorým je fyzická osoba uznaná za invalidnú podľa zákona o sociálnom poistení
 • ktorým je rodič alebo fyzická osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu, ak sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do troch rokov veku,
 • je osamelý rodič alebo osamelá fyzická osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do šiestich rokov veku,
 • sa zúčastňuje na pracovnej terapii,
 • vykonáva menšie obecné služby, dobrovoľnícku činnosť alebo práce na predchádzanie mimoriadnej situácie, počas vyhlásenej mimoriadnej situácie a pri odstraňovaní následkov mimoriadnej situácie na základe dohody, od ktorej úrad odstúpi po jej porušení obcou, rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľ je obec alebo organizátor dobrovoľníckej činnosti alebo
 • ktorej vykonávanie napr. menších obecných služieb, dobrovoľníckej činnosti nebolo ponúknuté.
 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk