Hlavné menu

Peňažné príspevky na kompenzáciu – zmeny od 1. 7. 2018

Peňažný príspevok / PP/ na opatrovanie:

 • PP na opatrovanie pre opatrovateľov v produktívnom veku sa zvýšil o cca 120 € (z 249,35 € na 369,36 €), pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb zvýšenie na 492,34 €,
 • PP na opatrovanie pre opatrovateľov v dôchodkovom veku - výška predstavuje 50% výšky príspevku pre opatrovateľa v produktívnom veku, t.j. zásadné navýšenie o cca 92€ (z 92,52 € na 184,71 €), pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb zvýšenie na 246,20 €,
 • zvýšenie hranice ochrany príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím z 1,7 na 2 násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu,
 • zmena sumy zvýšenia príspevku, ak opatrovateľ v produktívnom veku opatruje nezaopatrené dieťa zo 49,80 € na 100 € mesačne,
 • zrušenie krátenia peňažného príspevku, ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím navštevuje školské zariadenie v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne,
 • upustilo sa od krátenia výšky peňažného príspevku pri hospitalizácii osoby s ťažkým zdravotným postihnutím presahujúcej 30 dní (v prípade, že osoba vykonávajúca opatrovanie je sprievodcom osoby s ťažkým zdravotným postihnutím v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti),
 • priaznivejšie sa upravili podmienky peňažného príspevku v prípade úmrtia opatrovanej fyzickej osoby s ŤZP (t.j. opatrovateľovi sa vyplatí peňažný príspevok za celý mesiac, v ktorom opatrovaná osoba zomrela, ako aj za nasledujúci mesiac po jej úmrtí),
 • výška peňažného príspevku na opatrovanie je stanovená pevnou sumou (bude sa meniť prostredníctvom nariadenia vlády SR vždy k 1. júlu).

Pri PP na osobnú asistenciu:

 • zvýšenie sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie o cca 1 € z 2,78 € na 3,82 €,
 • zrušenie sledovania príjmu fyzickej osoby s ŤZP (pôvodne pri prekročení príjmu FO s ŤZP nad štvornásobok sumy životného minima sa peňažný príspevok krátil),
 • rozšíril sa okruh poberateľov peňažného príspevku (bude ho možné poskytovať aj osobám, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately),
 • zavedenie novej činnosti osobnej asistencie - pomoc rodičovi s ťažkým zdravotným postihnutím pri starostlivosti o dieťa do troch rokov veku,
 • zavedenie novej činnosti osobnej asistencie – umožňuje sa vykonávanie sprostredkovania komunikácie formou augmentatívnej a alternatívnej komunikácie a to aj rodinným príslušníkom,
 • výška peňažného príspevku na osobnú asistenciu je stanovená pevnou sumou (bude ju však možné meniť prostredníctvom nariadenia vlády SR vždy k 1. júlu).

Ďalšie významné zmeny:

 • zrušila sa povinnosť vrátiť jednorazový peňažný príspevok na kompenzáciu (napr. na úpravu bytu, kúpu OMV, kúpu zdvíhacieho zariadenia...) po úmrtí fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Táto povinnosť zostáva zachovaná len v prípade, ak fyzická osoba s ŤZP nepoužila z dôvodu úmrtia peňažný príspevok na jeho účel (napr. ak si nestihla zakúpiť nejakú pomôcku...),
 • priaznivejšie sa upravili podmienky vyplácania peňažných príspevkov do zahraničia – v prípade návštevy školy mimo územia SR sa peňažný príspevok na kompenzáciu odníme až po 10 mesiacoch (t.j. 303 po sebe nasledujúcich dňoch),
 • rozšíril sa okruh osôb, ktorým je možné vyhotoviť parkovací preukaz (napr. aj pre osoby so zníženou imunitou v dôsledku akútnej onkologickej liečby),
 • rozšíril sa okruh osôb, ktorým bude možné poskytovať peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla (t.j. aj fyzickým osobám s ŤZP, ktoré nie sú odkázané na individuálnu prepravu OMV, ale sú zaradené do chronického dialyzačného programu, do transplantačného programu a ktorým sa poskytuje akútna onkologická liečba a pri hematoonkologickom ochorení aj udržiavacia liečba),
 • znížila sa administratívna záťaž pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím - napr. automatické vyhotovenie parkovacieho preukazu v prípade, ak bola fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím posúdená za odkázanú na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom (bez nutnosti osobitného konania); zrušenie povinnosti predložiť vyhlásenie o majetku (ak tento doklad bol predložený úradu v priebehu posledného štvrťroka); zefektívnenie lekárskej posudkovej činnosti (pri ďalšom posudzovaní zdravotného stavu posudkový lekár nemusí byť viazaný iba skutočnosťami uvedenými v lekárskom náleze všeobecného lekára, ale môže vychádzať aj z lekárskeho nálezu odborného lekára),
 • rozšíril sa rozsah účastníkov právnych vzťahov o osoby, ktorým sa poskytla doplnková ochrana podľa § 27a ods. 1 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle (podľa § 13a zákona o azyle SR poskytne doplnkovú ochranu v prípade, že sa žiadateľovi neudelil azyl, avšak sú vážne dôvody domnievať sa, že by bol v prípade návratu do krajiny pôvodu vystavený reálnej hrozbe vážneho bezprávia. Vážnym bezprávím pritom je uloženie trestu smrti alebo jeho výkon; mučenie alebo neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trest; vážne a individuálne ohrozenie života alebo nedotknuteľnosti osoby z dôvodu svojvoľného násilia počas medzinárodného alebo vnútroštátneho ozbrojeného konfliktu),
 • fyzickej osobe s ŤZP a osobnému asistentovi sa zaviedla povinnosť poskytnúť úradu súčinnosť pri kontrole kvality a rozsahu vykonávanej osobnej asistencie (napr. poskytnúť informácie o čase a mieste vykonávania OA; umožnenie výkonu kontroly kvality a rozsahu vykonávanej OA v prostredí, v ktorom sa vykonáva).
 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk