Hlavné menu

Výška príspevku

Základná výška peňažného príspevku je mesačne:

 • 125, 0 % sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP, čo je 249,35 €,
 • 162, 1 % sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP, čo je 323,36 €.


Ak osoba s ŤZP alebo viacero osôb s ŤZP
, ktoré sú odkázané na opatrovanie, navštevujú školské zariadenie alebo sa im poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, tak je suma príspevku na opatrovanie mesačne:

 • 112, 01 % sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP, čo je 223,44 €,
 • 152,83 % sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP, čo je 304,87 €.


Ak osoba opatruje viacero osôb s ŤZP,
pričom jednej z nich sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby alebo navštevuje školské zariadenie v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, výška peňažného príspevku na opatrovanie je 158,39 % sumy životného minima pre plnoletú osobu, čo je 315,96 €.

Sumy peňažných príspevkov je možné zvýšiť o 49, 80 € mesačne, ak:

 • je opatrovanou osobou s ŤZP jedno alebo viacero nezaopatrených detí a
 • fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrovanie takejto osoby, nemá v čase opatrovania príjem zo zamestnania a nepoberá dávky dôchodkového poistenia alebo dávky výsluhového zabezpečenia.


Sumy peňažných príspevkov sa znížia , ak:

 • je príjem fyzickej osoby s ŤZP vyšší ako 1,7 násobok sumy životného minima,
 • je opatrovanou osobou s ŤZP nezaopatrené dieťa, tak sa sumy príspevkov znížia, ak príjem osoby s ŤZP prevyšuje 3 násobok sumy životného minima,
 • je opatrovaná osoba s ŤZP poberateľom zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, príspevok sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť.


Ak osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP, poberá :

 • starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok,
 • invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % (tzv. „plný“ invalidný dôchodok),
 • výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok,

tak sa neskúma a nezohľadňuje príjem opatrovanej osoby s ŤZP a suma peňažného príspevku na opatrovanie je mesačne:

 • 46,38 % sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP, čo je 92,52 € ,
 • 61,22 % sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP, čo je 122,13 €.

Sumy peňažných príspevkov sa znížia , ak:

 • je opatrovaná osoba s ŤZP poberateľom zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, príspevok sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť.

 
 • Hore
 • Vytlačiť do pdf
 • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti