Hlavné menu

Vrátenie príspevku

Osoba s ŤZP, ktorej sa poskytol peňažný príspevok, je povinná vrátiť tento príspevok alebo jeho pomernú časť aj vtedy, ak:

  • sa vykonanie úprav alebo vyúčtovanie neuskutočnili v stanovených lehotách,
  • sa úpravy neuskutočnili v rozsahu uvedenom v komplexnom posudku,
  • zmení trvalý pobyt,
  • pred uplynutím siedmich rokov od poskytnutia príspevkov predá, daruje alebo prenajme byt, rodinný dom alebo garáž inej osobe alebo nevyužíva upravený byt, rodinný dom alebo garáž.


Ak osoba s ŤZP zomrie pred uplynutím siedmich rokov od poskytnutia príspevku, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uplatňuje poskytnutý peňažný príspevok alebo jeho pomernú časť ako pohľadávku v konaní o dedičstve vo výške 50 % z úhrnu poskytnutých príspevkov alebo z ich pomerných častí, ak predmetom konania o dedičstve je upravený bytu, rodinný dom alebo garáž.

Pohľadávka v konaní o dedičstve sa neuplatňuje, ak by bola suma pohľadávky nižšia ako 497,91 €.

Ak osoba s ŤZP zomrie pred začatím stavebných prác, uplatňuje sa pohľadávka v konaní o dedičstve v plnej výške poskytnutého peňažného príspevku, a to bez ohľadu na skutočnosť, či je byt, rodinný dom alebo garáž predmetom konania o dedičstve.

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti