Hlavné menu

Sociálna posudková činnosť

Sociálnu posudkovú činnosť vykonáva sociálny pracovník príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny , ak je osoba posúdená ako fyzická osoba s ŤZP.

Sociálnou posudkovou činnosťou sa:

  • posudzujú individuálne predpoklady osoby s ŤZP (napríklad: schopnosť a úsilie osoby s ŤZP riešiť situáciu vlastným pričinením),
  • posudzuje rodinné prostredie osoby s ŤZP (napríklad: rozsah pomoci, ktorú je osobe s ŤZP schopná poskytnúť jej rodina),
  • posudzuje prostredie, ktoré ovplyvňuje začlenenie osoby s ŤZP do spoločnosti (napríklad hodnotenie podmienok bývania osoby s ŤZP),
  • posudzujú všetky druhy odkázanosti osoby s ŤZP,
  • navrhujú kompenzácie v jednotlivých oblastiach kompenzácie.


Sociálna posudková činnosť sa vykonáva za účasti fyzickej osoby s ŤZP, ktorá má právo vyjadrovať svoje potreby a návrhy na riešenie svojej sociálnej situácie. Môže sa vykonávať aj za účasti inej fyzickej osoby, ktorú si osoba s ŤZP určí a aj v prostredí, v ktorom sa osoba s ŤZP obvykle zdržiava. Sociálna posudková činnosť sa môže vykonať aj bez účasti osoby s ŤZP, ak by ju nebolo možné z dôvodu jej hospitalizácie alebo z iného vážneho dôvodu vykonať v zákonnej lehote.

Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je posudkový záver , ktorý obsahuje stanovené náležitosti.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk