Hlavné menu

Zmeny od 1. júla 2023

Mimoriadna valorizácia dôchodkových dávok

Vzhľadom na neustále vysoký rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov a trend vývoja inflácie došlo v roku 2023 k mimoriadnej valorizácii dôchodkových dávok k 1. júlu 2023 z dôvodu, že kumulatívny medzimesačný rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov za mesiace júl 2022 až marec 2023 presiahol 5 %. To znamená, že v prípade všetkých dôchodcov, ktorým sa k 1. júlu 2023 vyplácala dôchodková dávka alebo sa začala vyplácať do 31. decembra 2023, sa suma ich dôchodku zvýši k 1. júlu 2023 alebo odo dňa priznania o 10,6 %. V prípade priemerného sólo starobného dôchodku to znamená zvýšenie z 578,7 eura na 640,1 eura, t. j. o 61,4 eura.

Rovnako ako dôchodkové dávky sa budú zvyšovať aj vybrané úrazové dávky, v závislosti od miery inflácie za vyššie sledované obdobie. To znamená, že poberateľom úrazovej renty, pozostalostnej úrazovej renty, jednorazového odškodnenia, náhrady nákladov spojených s liečením a náhrady nákladov spojených s pohrebom sa k 1. júlu 2023 zvýšili sumy uvedených úrazových dávok k 1. júlu 2023 alebo odo dňa priznania o 10, 1%.

Príklad výpočtu valorizácie dôchodkových dávok .

„Rozmrazenie“ minimálneho dôchodku a jeho naviazanie na sumu životného minima

Vzhľadom na meniace sa sociálno-ekonomické prostredie, najmä nárast inflácie a súvisiaci rast sumy životného minima bola schválená právna úprava, na základe ktorej sa od 1. júla 2023 „rozmrazia“ minimálne dôchodky a zároveň sa aj opätovne naviaže úvodná suma minimálneho dôchodku na 136 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Opätovné naviazanie sumy minimálneho dôchodku na výšku životného minima zabezpečí, aby sa poberateľ dôchodku ako jednotlivec nedostal do systému pomoci v hmotnej núdzi.

Porovnanie súm minimálneho dôchodku.

Rozšírenie obsahu údajov zverejňovaných v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne a nová povinnosť pre zamestnávateľa

Od 1. júla 2023 Sociálna poisťovňa zverejňuje v tzv. zozname dlžníkov nielen fyzické osoby a právnické osoby, voči ktorým eviduje pohľadávky, ale aj fyzické osoby a právnické osoby, ktoré si nesplnili povinnosti vyplývajúce so zákona o sociálnom poistení. V prípade tzv. zahraničnej samostatne zárobkovo činnej osoby, na ktorú sa vzťahuje zákon o sociálnom poistení ide o povinnosť oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne skutočnosti rozhodujúce na posúdenie vzniku a zániku jej povinného sociálneho poistenia a určenie správnej výšky poistného; v prípade zamestnávateľa ide o povinnosť predkladať pobočke výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

Obsah zverejňovaných údajov sa rozširuje o obdobie, za ktoré tzv. zahraničná samostatne zárobkovo činná osoba alebo zamestnávateľ nesplnili uvedené povinnosti.

V tejto súvislosti sa zavádza aj nová povinnosť pre zamestnávateľa , oznámiť zamestnancovi svoje zverejnenie v zozname fyzických a právnických osôb, ktoré si nesplnili povinnosť predložiť výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Oznámenie musí urobiť písomne alebo formou e-mailu prípadne SMS a zaslať ho zamestnancovi do 14 dní od samotného zverejnenia.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk