Hlavné menu

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Aké dotácie poskytuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „ministerstvo“) zo rozpočtu svojej kapitoly?

Ministerstvo poskytuje dotácie na základe zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti ministerstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“).
Ide o dotácie
a) ktoré poskytuje priamo ministerstvo:

 • dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb
 • dotácia na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • dotácia na podporu rekondičných aktivít
 • dotácia na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti
 • dotácia na podporu edičnej činnosti
 • dotácia na podporu humanitárnej pomoci,
 • dotácia na podporu rodovej rovnosti

b) ktoré sa poskytujú prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny:

 • dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
 • dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
 • dotácia na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu.

V prípade záujmu o poskytnutie dotácie na účel uvedený v písmene b) odporúčame obrátiť sa priamo na miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Nižšie uvedené informácie sa vzťahujú na dotácie poskytované priamo ministerstvom.

Kto môže požiadať o dotáciu (kto je oprávnený žiadateľ)?

Okruh žiadateľov o dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb, na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, na podporu rekondičných aktivít, na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti, na podporu edičnej činnosti a na podporu rodovej rovnosti je zverejnený na webovom sídle v časti ministerstvo/poskytovanie dotácií .

O dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona o dotáciách môže požiadať fyzická osoba v krízovej životnej situácii alebo v mimoriadne nepriaznivej sociálnej situácii na podporu riešenia tejto situácie. V príslušnom rozpočtovom roku možno žiadateľovi poskytnúť dotáciu na humanitárnu pomoc najviac v sume 800 €. K žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci je potrebné predložiť jednak čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ má vysporiadané vzťahy so štátnym rozpočtom a o tom, že nie je voči jeho osobe vedený výkon rozhodnutia, ako aj súhlas so spracovaním osobných údajov (viď vzor vyhlásenia a súhlasu).

O dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 3 a 4 zákona o dotáciách môže požiadať právnická osoba, na podporu humanitárnych aktivít a činností, ktoré nie sú aktivitami a činnosťami, na ktoré je možné poskytnúť dotáciu podľa § 2 písm. a) až h).

O dotáciu na podporu výchovy k naplneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením môže žiadať oprávnený žiadateľ.

Žiadateľom môže byť:

 • zriaďovateľ materskej alebo základnej školy s výnimkou obvodného školského úradu v sídle kraja,
 • obec podľa sídla materskej alebo základnej školy, ktorej zriaďovateľom je obvodný školský úrad v sídle kraja,
 • občianske združenie, ktorého členmi sú rodičia alebo iní zástupcovia detí a priatelia materskej alebo základnej školy, ak zriaďovateľom školy je obvodný školský úrad v sídle kraja,
 • v odôvodnených prípadoch materská škola alebo základná škola na základe písomnej dohody so zriaďovateľom materskej alebo základnej školy.

Rodičia detí, fyzické osoby, ktorým bolo dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu na úrade práce, sociálnych a rodiny nemôžu žiadať o dotácie. Úrad práce, sociálnych a rodiny môže iba posúdiť ich príjem na účely poskytovania dotácii.

O dotáciu na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu môže žiadať oprávnený žiadateľ, ktorým môže byť obec alebo, ak je to odôvodnené, iná právnická osoba, alebo fyzická osoba. O tento druh dotácie možno žiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Kde sa žiadateľ dozvie viac informácií o dotáciách?

Na webovom sídle ministerstva www.employment.gov.sk v časti ministerstvo/ poskytovanie dotácií sú zverejnené všetky podrobné informácie o poskytovaní dotácií z rozpočtu ministerstva. K základným právnym predpisom upravujúcim poskytovanie dotácie z rozpočtu ministerstva patrí:

 • Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 22/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“).

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk