Hlavné menu

Implementácia SOC /centrum pre riadenie, prevádzku, monitoring kybernetickej bezpečnosti/ rezortu MPSVR SR

Názov a sídlo prijímateľa:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava

Názov projektu:

Implementácia SOC /centrum pre riadenie, prevádzku, monitoring kybernetickej bezpečnosti/ rezortu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Miesto realizácie projektu:

celé územie Slovenskej republiky

Výška poskytnutého NFP:

4 777 000,00 EUR

Začiatok projektu:

31.01.2021

Koniec projektu:

31.10.2022

Kód projektu:

311071ACW93

OPIS PROJEKTU

Cieľom vybudovania SOC (centrum pre riadenie, prevádzku a monitoring kybernetickej bezpečnosti) Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, (ďalej aj „SOC“) je vytvorenie adekvátne odborne a technicky vybavenej jednotky rezortu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky , a to pre zabezpečenie úloh vyplývajúcich z platnej legislatívy SR a EÚ v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Vybudovanie SOC citeľne prispeje k zníženiu nákladov na odstraňovanie následkov kybernetických bezpečnostných incidentov v MPSVaR a organizáciách v jeho pôsobnosti, a to tým, že bude pôsobiť preventívne proti vzniku kybernetických bezpečnostných incidentov a zabezpečí ochranu aktív v prípade ich vzniku.

AKTIVITY PROJEKTU

Implementácia projektu bude pozostávať z nasledovných aktivít:

 • Hlavná aktivita I . – Analýza a dizajn bude obsahovať:
  • konzultačné a analytické práce spojené s identifikáciou možností realizácie, potrebných zdrojov a riešení,
  • identifikáciu a analýzu rolí, procesov a integrácii,
  • funkčnú a nefunkčnú špecifikáciu celého riešenia,
  • aktualizáciu bezpečnostných dokumentov rezortu,
  • definíciu všetkých manažérskych a špecializovaných produktov spolu s akceptačnými kritériami.
 • Hlavná aktivita II . - Nákup HW a krabicového SW pozostáva z nákupu hardvérového a softvérového vybavenia pre jednotku SOC
 • Hlavná aktivita III. – Implementácia bude obsahovať:
  • implementáciu a nastavenie jednotlivých technických služieb SOC,
  • implementácia bezpečnostných opatrení,
  • implementácia proaktívnych a reaktívnych služieb,
  • obvyklé testovanie celého riešenia popri implementácii,
  • integrácia na systémy NBÚ,
  • vytvorenie školení.
 • Hlavná aktivita IV. Testovanie obsahuje:
  • testovanie funkcionality riešenia,
  • testovanie integrácii,
  • pilotnú prevádzku,
  • školenia pre celé riešenie,
  • akceptačné testovanie.
 • Hlavná aktivita V. Nasadenie obsahuje
  • nasadenie riešenia do produkčného prostredia,
  • prechod na plnú prevádzku.

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk .

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk