Hlavné menu

Správa o zákazke

č. sp. VOB/16/2013-M_OVO
č. z. 1365/2014

SPRÁVA O ZÁKAZKE

zapísaná v súlade s § 21 ods. 2 ) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len zákon),

  1. Identifikácia verejného obstarávateľa: MPSVR SR

Predmet zákazky: Microsoft Premier Support
Hodnota zákazky: 333 200,- EUR bez DPH

  1. Použitý postup verejného obstarávania

Priame rokovacie konanie podľa § 58 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

  1. Dátum uverejnenia číslo ex ante oznámenia

12.12.2013, 2013/S 241-420011

  1. I dentifikácia vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu

Neuplatnilo sa.

  1. Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie vylúčenia

Neuplatnilo sa.

  1. Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkej ponuky

Neuplatnilo sa.

  1. Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie jeho výberu, podiel tretích osôb

Microsoft Slovakia, s.r.o., Apollo Business Center II, Blok E, Prievozská 4D, Bratislava

  1. Odôvodnenie rokovacieho konania alebo súťažného dialógu

Predmetom zákazky sú služby Microsoft Premier Support služby technickej podpory pre softvérové produkty spoločnosti Microsoft Corporation, ktoré v širokej miere používa MPSVR SR. Premier Support služby sú jedinečnou a špeciálnou ponukou a predstavujú kompletné integrované riešenie služieb zahrňujúce (reaktívnu podporu, proaktívnu podporu, riadenie podpory, informačnú službu), ktoré môže priamo poskytovať výhradne spoločnosť Microsoft Corporation, alebo jej afilácie (pre Slovensko je to Microsoft Slovakia, s.r.o.). Na základe vyššie uvedených skutočnosti, je podľa nášho názoru naplnená podmienka použitia priameho rokovacieho konania podľa § 58 písm. b) zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Kompletné, vyššie uvedené služby je totiž oprávnená priamo poskytovať iba spoločnosť Microsoft Corporation, na Slovensku zastúpená spoločnosťou Microsoft Slovakia, s.r.o. Skutkové vymedzenie: § 58 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Poskytovateľ má výhradné práva na poskytovanie dotknutej služby.

  1. Dôvody zrušenia použitého postupu

Neuplatnilo sa.

riaditeľ odboru verejného obstarávania

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk