Hlavné menu

Agentúra na zabezpečenie organizácie podujatia ESF Committee

Výzva na predkladanie ponúk (zákazka s nízkou hodnotou)


1. Názov predmetu zákazky: Agentúra na zabezpečenie organizácie podujatia ESF Committee
Druh zákazky: služby
Spoločný slovník obstarávania: 55120000-7 – Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch;

2. Stručný opis zákazky:
Logistické, organizačné a kultúrne zabezpečenie 3-dňovej konferencie členov ESF Committee z členských krajín EÚ spoluorganizované rezortom práce, sociálnych vecí a rodiny, Sekciou fondov EÚ.

3. Miesto poskytnutia predmetu zákazky:
Bližšie definované v špecifikácii, závisí od miesta konania jednotlivých aktivít počas podujatia ESF Committee – príloha č. 1 tejto Výzvy.

4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 39 359,20 EUR bez DPH

5. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: do 1.12.2016
S úspešným uchádzačom bude podpísaná zmluva o poskytovaní služby – Príloha č. 4 tejto Výzvy. Základné zmluvné podmienky sú uvedené v tejto Výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách.

6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najlepší pomer ceny a kvality
1. Celková cena za celý predmet zákazky v Eur vrátane DPH – 95 %
2. Vzdialenosť v km od miesta návštevy sociálneho projektu (chránená dielňa/chránené pracovisko) po miesto realizácie večere dňa 30.11.2016 (max. 30 km) – 5 %.
Bližšia definícia kritérií a spôsob ich vyhodnotenia sú uvedené v prílohe č. 5.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za poskytnutie predmetu zákazky presiahne finančné možnosti verejného obstarávateľa.

7. Podmienky účasti:
§ 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní - uchádzač predloží kópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky.

8. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk: do 10.11.2016 do 10:00 hod .
Ponuku je potrebné podať v elektronickej podobe prostredníctvom informačného systému EVOSERVIS (ďalej len „IS EVOSERVIS“) na webovej stránke www.evoservis.sk/mpsvrsr/ .
Uchádzač v IS EVOSERVIS vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk podľa jednotlivých kritérií a vloží dokumenty:

1. Vyplnený Návrh na plnenie kritérií - Príloha č. 2 tejto Výzvy podpísaná štatutárnym zástupcom uchádzača alebo ním poverenou osobou (požaduje sa úradne osvedčené poverenie) vo formáte PDF,

2. Fotokópiu výpisu z obchodného alebo živnostenského registra na preukázanie splnenia požadovanej podmienky účasti v zmysle bodu 7. tejto Výzvy vo formáte PDF.

Bližšie informácie sú uvedené v prílohe č. 3 tejto Výzvy.
Pokiaľ z opisu predmetu zákazky vyplýva priame alebo nepriame označenie výrobku alebo výrobcu, verejný obstarávateľ v takom prípade pripustí ekvivalentné plnenie, za ktoré bude považovať výrobok rovnakých alebo vyšších parametrov, alebo váhy výrobku ako sú uvedené v opise predmetu zákazky.

9. Kontaktná osoba: peter.palak@employment.gov.sk

PRÍLOHY:
Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zákazky
Príloha č. 2: Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 3: Ostatné informácie
Príloha č. 4: Zmluva o poskytovaní služby
Príloha č. 5: Definícia kritérií a vyhodnotenie ponúk .

________________________________
Ladislav Raučina

riaditeľ OVO

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti