Hlavné menu

Informovanosť a publicita

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

(zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní)

1 Názov:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR- SEKCIA PRÁCE
IČO: 00681156
Ulica: Špitálska 4,6,8
Obec (mesto): Bratislava
PSČ: 816 43

2 Kontaktná osoba:
Telefón: 0907 210 015
E-mail: danica.lehocka@employment.gov.sk
Internetová adresa: www.employment.gov.sk

3. Názov predmetu zákazky:
Informovanosť a publicita
4. Druh zákazky

tovar

5. Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Sekcia práce
Špitálska 4,6,8
816 43 Bratislava
6. Stručný opis zákazky

Zabezpečenie propagačných materiálov označených v súlade s Manuálom pre informovanie a publicitu pre prijímateľov v rámci ESF (2007-2013) pre operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

7 . Spoločný slovník obstarávania (CPV)

39294100-0 Informačné a propagačné výrobky
8. Celkové predpokladané množstvo alebo rozsah
Celkové množstvo a druhy tovaru sú špecifikované v Prílohe č.1
9. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
19. 600 ,- EUR bez DPH
10. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
7 mesiacov
11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena za celý predmet zákazky v Eur s DPH
12. Použije sa elektronická aukcia
Nie
13. Podmienky účasti
Uchádzač predloží doklad o oprávnení dodávať predmet zákazky
14. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk
Dátum a čas: dňa 20. apríla 2015 do 9,00 hod.

Ponuku je potrebné doručiť v elektronickej podobe (e-mailom) na adresu kontaktnej osoby uvedenej v bode 1. tejto Výzvy. Taktiež ju je potrebné zaslať/doručiť na adresu uvedenú v bode 1 v zalepenej obálke s označením „Súťaž-neotvárať!“ A názvom zákazky: „Informovanosť a publicita“. Ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v tomto bode bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

15. Doplňujúce informácie
Za dodanie sa považuje kompletná realizácia objednávky podľa zmluvy.
16. Ostatné:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom pre predmet zákazky, alebo neobsahuje všetky podklady uvedené v tejto výzve.
Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná zmluva podľa predloženej cenovej ponuky. Neúspešných uchádzačov verejný obstarávateľ nebude informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky.

Príloha č. 1 k výzve vo formáte .XLSX
Príloha č. 1 k výzve vo formáte .ODS

V Bratislave dňa 10.04.2015

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti