Hlavné menu

Informovanosť a publicita

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

(zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní)

1 Názov:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR- SEKCIA PRÁCE
IČO: 00681156
Ulica: Špitálska 4,6,8
Obec (mesto): Bratislava
PSČ: 816 43

2 Kontaktná osoba:
Telefón: 0907 210 015
E-mail: eva.paulinyova@employment.gov.sk
Internetová adresa: www.employment.gov.sk

3. Názov predmetu zákazky:
Informovanosť a publicita
4. Druh zákazky

tovar

5. Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Sekcia práce
Špitálska 4,6,8
816 43 Bratislava
6. Stručný opis zákazky

Zabezpečenie propagačných materiálov označených v súlade s Manuálom pre informovanie a publicitu pre prijímateľov v rámci ESF (2007-2013) pre operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (CD so spracovaným strategickým dokumentom, písací blok, pero), ktoré sú určené pre účastníkov workshopov/seminárov a záverečnej konferencie. Zabezpečenie propagačných materiálov označených v súlade s Manuálom pre informovanie a publicitu pre prijímateľov v rámci ESF (2007-2013) pre operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia riadiaci výbor projektu (USB, blok, pero, CD so spracovaným strategickým dokumentom).Informačné tabule v dvoch rozmeroch pre zabezpečenie označenia miestnosti taktiež podľa vyššie uvedeného manuálu.
Manuál pre informovanie a publicitu pre prijímateľov v rámci ESF (2007-2013) je dostupný na: www.esf.gov.sk

7 . Spoločný slovník obstarávania (CPV)

39294100-0 Informačné a propagačné výrobky
8. Celkové predpokladané množstvo alebo rozsah

P.č.

Názov

počet ks

označenie logom

cena/ks bez DPH

cena bez DPH

cena s DPH

1

USB kľúč - kovová krytka, pogumované/plastové telo,16 GB, balenie - biela papierová krabička

30

gravír

2

Pero gulôčkové plastové s klipom, biele

148

obojstranná potlač 1+4 farby

3

CD RW 700 MB/80 min

148

plnofarebná samolepka na obal

4

Trhací blok A5, 50 listový, lepený v hlave,kartón odspodu,predná strana s presahom na zadnú stranu 2 cm,potlač 4 farby, papier 90 g offset

148

potlač 4 farby

5

Tabuľa formát A4-297 x210 mm, materiál komatex 5mm+ samolepka

1

plnofarebná samolepka

6

Tabuľa formát A1-594 x841 mm, materiál komatex 5mm+ samolepka

1

plnofarebná samolepka

SPOLU

9. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
2000 ,- EUR bez DPH
10. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
7 mesiacov
11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena za celý predmet zákazky v Eur s DPH
12. Použije sa elektronická aukcia
Nie
13. Podmienky účasti
Uchádzač predloží doklad o oprávnení dodávať predmet zákazky
14. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk
Dátum a čas: dňa 12 februára 2014 do 9,00 hod.
Ponuku je potrebné doručiť v uzatvorenom obale do podateľne osobne alebo poštou na adresu uvedenú v bode č. 1.
Označenie obalu ponuky:
Adresa verejného obstarávateľa ( uvedené v bode č. 1)
Obchodné meno a adresa uchádzača

Názov predmetu obstarávania „Informovanosť a publicita NSZ“

Výrazné označenie „Súťaž – neotvárať“
15. Doplňujúce informácie
Za dodanie sa považuje kompletná realizácia objednávky podľa zmluvy.
16. Ostatné:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom pre predmet zákazky, alebo neobsahuje všetky podklady uvedené v tejto výzve.
Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná zmluva podľa predloženej cenovej ponuky. Neúspešných uchádzačov verejný obstarávateľ nebude informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky.

V Bratislave dňa 31.1.2014

Podpis ..........................

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti