Hlavné menu

Nákup hardware

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní

1 Názov:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
IČO: 00681156
Ulica: Špitálska 4,6,8
Obec (mesto): Bratislava
PSČ: 816 43
2 Kontaktná osoba:
Mgr. Vladimíra Csizmaziová
Telefón: 02/2046 2307
E-mail: vladimira.csizmaziova@employment.gov.sk
Internetová adresa: http://www.employment.gov.sk/

3 Názov predmetu zákazky

Nákup hardware

4 Druh zákazky

Tovary
5 Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava

6 Stručný opis zákazky

Predmetom zákazky je dodávka počítačov, notebooku, kopírky a skenera v zmysle podrobnej špecifikácie podľa Prílohy č. 1 výzvy na predkladanie cenovej ponuky.
Všetky špecifikácie tovaru sú uvedené ako minimálne požiadavky a verejný obstarávateľ akceptuje aj ponuku ekvivalentného tovaru, ktorý spĺňa stanovené minimálne požiadavky.

7 Spoločný slovník obstarávania (CPV)

30213000-5 osobné počítače, 30213100-6 prenosné počítače, 30121430-6 digitálne rozmnožovacie stroje

8 Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
11 494,00 EUR bez DPH

9 Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Lehota dodania do 10 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy po
zverejnení v centrálnom registri zmlúv. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to po dobu dodania objednaného tovaru a trvania záručného servisu, ktorý predávajúci na dodaný tovar garantuje v súlade s platnou legislatívou SR.

10 Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Ponuky sa vyhodnocujú na základe najnižšej ceny za celý predmet zákazky v € s DPH. Výpočet za jednotlivé položky (množstvo x jednotková cena), všetky súčty, medzisúčty a celková cena sa zobrazujú na 2 desatinné miesta, t. j. požaduje sa, aby boli všetky výpočty zaokrúhlené na dve desatinné miesta.
Celková cena vrátane DPH je výsledkom ( sumárom ) ocenenia jednotlivých položiek.
Jednotlivé ceny vynásobené množstvom merných jednotiek predstavujú celkovú
cenu.
Uchádzač uvedie cenu požadovaného predmetu zákazky v EUR s DPH, ako cenu konečnú
na základe Prílohy č. 2 – Návrh na plnenie kritérií.

11 Použije sa elektronická aukcia
Nie

12 Podmienky účasti
· § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní - uchádzač predloží kópiu dokladu o oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, vo vzťahu k predmetu zákazky. Tento doklad môže uchádzač nahradiť predložením kópie platným potvrdením o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128
· Prospekty ponúkaných typov položiek predmetu zákazky vrátane podrobnej špecifikácie
· Návrh uchádzača na plnenie kritérií podľa Prílohy č. 2 výzvy
· Návrh kúpnej zmluvy, podpísaný štatutárnym orgánom – Príloha č. 3 výzvy

13 Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk
Dátum a čas: dňa 08.12.2014 do 12:00 hod.
Ponuku je potrebné doručiť poštou alebo osobne na adresu kontaktnej osoby, uvedenej v bode 2. v lehote na predkladanie ponúk, na obale s ponukou musí byť označenie: „Neotvárať“ a názov zákazky „Hardware“.

14 Doplňujúce informácie
-

15 Ostatné:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za poskytnutie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom pre predmet zákazky alebo neobsahuje všetky podklady uvedené v tejto výzve.
S úspešným uchádzačom budeuzavretá zmluvapodľa predloženej cenovej ponuky.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky.

16. Osoba zodpovedná za vykonanie prieskumu trhu:

......................................................
Mgr. Vladimíra Csizmaziová


Dátum vyhotovenia výzvy: 26.11.2014

......................................................
JUDr. Ing. Ladislav Raučina
riaditeľ odboru VO

Príloha č. 1
Špecifikácia predmetu zákazky
1. Počítač

Parameter :

Požadovaná špecifikácia

Procesor :

Min. 4800 bodov v Benchmarku Passmark CPU Benchmark, frekvencia clock speed min. 2,9 GHz

Pamäť :

Min. 8GB 1600MHz DDR3 SDRAM (min. 2 pamäťové sloty SODIMM)

Pevný disk :

Min. 180 GB SATA SSD

Optická mechanika :

Slim DVD+/-RW

Integrovaná grafická karta :

Min. Intel HD 4600

Display :

Min. 19.5“ diagonal TN widescreen WLED, anti-glare LCD rozlíšenie min. (1600x900)

Web kamera :

Integrovaná webcam 720p HD 2 mikrofony

Vstupno-výstupné porty :

Min. 6x USB (z toho 2x USB 3.0 a min. 4xUSB 2.0), min. 1x DispleyPort, 1x vstup na mikrofón, 1x jack na slúchadlá, min. 1x sériový port, 1x stereofónny zvukový výstup, min. 1x RJ-45, 1x čítačka mediálnych kariet 5 v 1

Rozširujúce sloty :

Min. 1x mini-PCle s polovičnou dĺžkou

Zvukový adaptér :

Integrovaný reproduktor a stereo audio line-out, jack na mikrofón a slúchadlový jack

Komunikačné zariadenia :

802.11a/b/g/n wireless PCle minicard with Bluetooth combo, Integrated Realtek RTL8151GH-CG GbE LOM (10/100/1000)

Energetická efektivita :

ENERGY STAR®

Zdroj napájania :

Externý napájací zdroj max. 120W s účinnosťou min. 89%, aktívne PFC

Operačný systém :

Microsoft Windows 8.1 Professional SK 64-bit s možnosťou downgrade na Microsoft Windows 7 Professional SK 64-bit

Bezpečnosť :

Štrbina na bezpečnostný zámok, funkcia deaktivácie portu USB (cez BIOS), bezpečnostná skrutka zadného krytu

Klávesnica a myš:

USB klávesnica, USB optická myš

Záručná doba:

Min. 3-ročná obmedzená záruka, vrátane 3-ročnej záruky na výmenu dielov a servisných úkonov u zákazníka

2. Notebook

Parameter :

Požadovaná špecifikácia

Procesor :

Min. 3700 bodov v Benchmarku Passmark CPU Benchmark, frekvencia clock speed min. 1,9 GHz

Pamäť :

Min. 4GB 1600 MHz DDR3L SDRAM (min. 2 pamäťové sloty SODIMM)

Pevný disk :

Min. 500 GB 7200 ot./min. SATA HDD a min. 32GB Flash mSATA drive

Grafická karta :

Min. Intel HD 4400

Display :

Antireflexný displej s uhlopriečkou 35,56 cm (14“) a podsvietením LED, rozlíšenie min. HD+ (1600x900)

Web kamera :

Webkamera HD 720p

Vstupno-výstupné porty :

Min. 3x USB 3.0 (z toho min. 1xUSB 3.0 na nabíjanie), min. 1x DisplayPort, min. 1xVGA, 1x kombinovaný konektor na slúchadlá alebo mikrofón (stereo), min. 1x port RJ-45, 1x dokovací konektor, 1x konektor na sekundárnu batériu, 1x čítačka pamäťových kariet

Zvukový adaptér :

HD Audio so zvukom DTS Studio, min. 2x integrované stereofónne reproduktory, integrovaná sústava min. dvoch mikrofónov

Klávesnica :

Vodeodolná klávesnica s odvodnením, voliteľné podsvietenie

Komunikačné zariadenia :

Steťová karta 10/100/1000, WiFi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0

Energetická efektivita :

ENERGY STAR®

Zdroj napájania :

Sieťový adaptér Smart max. 45 W

Batéria :

3-článková batéria s dlhou výdržou (50 Wh)

Operačný systém :

Micrisift Windows 8 Professional SK 64-bit s možnosťou downgrade na Microsoft Windows 7 Professional SK 64-bit

Bezpečnosť :

Vstavaný bezpečnostný čip TPM 1.2

Záručná doba:

3-ročná obmedzená záruka

3. Tlačiareň-monochromatické multifunkčné zariadenie

Parameter :

Požadovaná špecifikácia

Formát :

Min. A3

Rýchlosť tlače :

Min. 25 strán/minútu

Vstupná kapacita :

Min. 1050 strán

Rozhranie :

Ethernet (10/100/1000) a USB 2.0

Záručná doba:

12 mesiacov

4. Ručný skener

Parameter :

Požadovaná špecifikácia

Možnosti skenovania :

Priame OCR do akejkoľvek aplikácie: text a čísla

Podpora jazyka :

30 jazykov

Záručná doba:

24 mesiacovPríloha č. 2
Návrh na plnenie kritéria
Obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača,
IČO,
Tel, Fax, e-mail, adresa internetovej stránky uchádzača
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Názov položky

Označenie, typ

Cena bez DPH/1 ks

Počet kusov

Cena celkom
bez DPH

Výška DPH

Cena spolu
s DPH

PC

9

NB

1

Kopírka

1

Skener

1

Celkom

V .................................. dňa .................................
...................................................
Odtlačok pečiatky a podpis štatutárneho zástupcu
Príloha č. 3 - Kúpna zmluva

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti