Hlavné menu

Nákup hardware - príloha č. 3

č.spisu: 20653/2014-M_OKP
č.zázn.: /2014
Kúpna zmluva

uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), § 40 a nasl. zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“) a podľa ustanovenia § 45 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

Čl. 1
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Kupujúci: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky
Sídlo: Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava
zastúpený: Ing. Jozef Vančo, vedúci služobného úradu
IČO: 00 681 156
DIČ: 2020796338
Banka: Štátna pokladnica
č. účtu: SK1781800000007000106819
(ďalej len „kupujúci“)

1.2 Predávajúci :
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Banka:
číslo účtu:
zapísaný v registri:
(ďalej len „predávajúci“)

(kupujúci a predávajúci spolu ďalej aj „zmluvné strany“)

Čl. 2
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

2.1 Kupujúci zverejnil v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s príslušným usmernením Riadiaceho orgánu operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia (Usmernenie RO č.N5/2008 akt.č.8) výzvu na predkladanie cenových ponúk na internetovej stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na realizáciu zákazky: „Dodávka hardware“ financovanej z prostriedkov nenávratných finančných príspevkov, tvorených prostriedkami Európskej únie, Európskeho sociálneho fondu, Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, poskytnutých kupujúcemu na základe Rozhodnutia
o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok č. NFP27150130046 zo dňa 24.6.2014 projektu: Technická pomoc na roky 2014-2015, kód ITMS: 27150130042.

2.2 Do predmetnej súťaže predložil súťažnú ponuku aj predávajúci. Na základe vyhodnotenia súťažných ponúk predložených do predmetnej súťaže zmluvné strany uzavretím tejto zmluvy prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu zákazky v zmysle vyhlásenej predmetnej súťaže.

2.3 Kupujúci týmto vyhlasuje, že je spôsobilý uzatvoriť predmetnú zmluvu a plniť záväzky v nej obsiahnuté.

2.4 Predávajúci týmto vyhlasuje, že je spôsobilý uzatvoriť predmetnú zmluvu a plniť záväzky v nej obsiahnuté.

2.5 Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria nasledujúce prílohy :

a) príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zmluvy (ďalej len „príloha č. 1“)

b) príloha č. 2 - Cenová kalkulácia predmetu zmluvy (ďalej len „príloha č. 2“)

Čl. 3
PREDMET ZMLUVY

3.1 Predmetom tejto zmluvy je:

a) nákup a dodanie hardware s požadovanými technickými parametrami uvedenými v prílohe, a to:
- 9 ks počítač
- 1 ks notebook
- 1 ks tlačiareň
- 1 ks ručný skener
b) udelenie súhlasu predávajúceho kupujúcemu na použitie operačného systému

c) a zaplatenie dohodnutej ceny.
3.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy spolu s príslušenstvom špecifikovaným v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Ďalej sa zaväzuje previesť na kupujúceho
vlastnícke právo podľa podmienok tejto zmluvy.

3.3 Kupujúci sa zaväzuje prevziať od predávajúceho predmet zmluvy špecifikovaný v prílohe č.1 tejto zmluvy a zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.
3.4 Predávajúci vyrozumie kupujúceho o odovzdaní predmetu zmluvy min. 3 dni vopred
telefonicky alebo elektronickou poštou.

Čl. 4
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
4.2 Podrobná špecifikácia dohodnutej ceny je uvedená v Prílohe č. 2 tejto zmluvy.
4.3 Celkovú cenu uhradí kupujúci predávajúcemu na základe faktúry vystavenej predávajúcim po dodaní predmetu zmluvy a jeho prevzatí kupujúcim. Podklad pre úhradu faktúry tvorí podpísanie dodacieho listu zmluvnými stranami (ďalej len „dodací list“). Dodací list bude vyhotovený v 3 origináloch, dva originály pre kupujúceho a jeden pre predávajúceho.
4.4 V cene sú zahrnuté všetky náklady súvisiace s plnením predmetu zmluvy.
4.5 Právo na zaplatenie ceny predávajúcemu vzniká riadnym splnením jeho záväzku dohodnutom v tejto zmluve po dodaní predmetu tejto zmluvy podľa prílohy č.1 tejto zmluvy.
4.6 Faktúra má náležitosti daňového dokladu. Faktúra bude uhrádzaná výhradne prevodným príkazom. V prípade, ak nastane omeškanie platby faktúry z dôvodov na strane Štátnej pokladnice, nie je kupujúci po túto dobu v omeškaní so zaplatením fakturovanej sumy. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania fakturovanej čiastky z účtu kupujúceho.
4.7 Faktúra musí obsahovať okrem povinných zákonných náležitostí uvedených v § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov tieto náležitosti:
- označenie zmluvných strán , obchodné meno, adresu, sídlo, identifikačné údaje (IČO,
DIČ),
- číslo zmluvy,
- označenie ,,faktúra“ a jej číslo,
- deň vystavenia a deň splatnosti faktúry,
- u faktúr s uplatnením DPH hodnotu DPH v % a v EUR,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu,
- fakturovanú sumu v EUR – cenu za dodaný predmet zmluvy,
- presné označenie dodávaného tovaru,
- súhrnný dodací list, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou faktúry,
- podpis oprávnenej osoby predávajúceho a odtlačok pečiatky predávajúceho,
- názov projektu: Technická pomoc na roky 2014-2015,
- kód ITMS: 27150130042
4.8 Doručená faktúra má splatnosť 60 dní odo dňa jej doručenia. kupujúcemu. Úhradu faktúry zrealizuje kupujúci bezhotovostným platobným stykom Ak faktúra a jej prílohy nebudú obsahovať všetky dohodnuté náležitosti, kupujúci môže takúto faktúru vrátiť predávajúcemu s uvedením všetkých nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V takomto prípade sa zastaví plynutie lehoty splatnosti faktúry a nová 60-dňová lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry kupujúcemu.
4.9 Faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu až po dodávke predmetu zmluvy podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy v 3 vyhotoveniach a zároveň doručí vystavenú faktúru kupujúcemu aj v elektronickej forme ako súbor v textovo čitateľnej podobe na adresu: faktury@employment.gov.sk .


Čl. 5
NADOBÚDANIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY
5.1 Vlastnícke právo k hardware, ktoré je predmetom tejto zmluvy, nadobúda kupujúci prevzatím tohto tovaru od predávajúceho v sídle kupujúceho (čl. 6 bod 6.2), ktoré si zmluvné strany potvrdia podpísaním dodacieho listu.
5.2 Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy prechádza na kupujúceho s nadobudnutím vlastníckeho práva podľa bodu 5.1 zmluvy.

Čl. 6
LEHOTA A MIESTO PLNENIA

6.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto zmluvy kupujúcemu najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa účinnosti zmluvy odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy po zverejnení v centrálnom registri zmlúv.
6.2 Miestom plnenia predmetu zmluvy si zmluvné strany dohodli: sídlo kupujúceho–Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava. Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy bude vykonané oprávnenými zástupcami kupujúceho a predávajúceho podpísaním dodacích listov.
6.3 Zmluvné strany si najneskôr ku dňu podpisu zmluvy písomne alebo mailom oznámia ich oprávnených zástupcov podľa bodu 6.2 tohto článku

6.4 Predávajúci poskytne telefonickú podporu počas pracovnej doby kupujúceho na tel. čísle: ............................

Čl. 7
ZÁRUKA ZA AKOSŤ A SERVISNÉ PODMIENKY
7.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy špecifikovaný v prílohe č. 1 bez vád, v dohodnutej akosti zodpovedajúcej účelu jej využitia, príslušným právnym predpisom a záväzným technickým normám, novo vyrobené a vyhlasuje, že ju možno prevádzkovať v súlade s jej výrobcom predpísanými technickými podmienkami. Predávajúci garantuje kvalitu hmotnej dodávky a legálnosť nadobudnutia nainštalovaného operačného systému.
7.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy vyhovujúci STN. Predmet zmluvy bude dodaný kompletne so všetkými súčasťami potrebnými k jej prevádzke.
7.3 Predávajúci poskytne záruku za požadovanú akosť na počítače a notebook v dĺžke 3 rokov, na kopírku v dĺžke 12 mesiacov, na ručný skener v dĺžke 24 mesiacov. Záručná lehota začne plynúť odo dňa prevzatia predmetu zmluvy kupujúcim a podpísaním dodacieho listu. V prípade, že výrobca predmetu zmluvy poskytuje dlhšie záručné podmienky, platia záručné podmienky výrobcu.
7.4 Kupujúci si vyhradzuje právo neprevziať predmet zmluvy s vadami.
7.5 Ak sa v priebehu záručnej doby prejaví chyba materiálu, výrobná alebo akákoľvek iná vada, na ktorú sa vzťahuje záruka, vrátane vady nainštalovaného operačného systému, je predávajúci povinný bezodplatne túto vadu odstrániť najneskôr v lehote stanovenej touto zmluvou.
7.6 Kupujúci nahlási každú vadu (uplatní reklamáciu) bez zbytočného odkladu po tom, čo vadu zistil, a to telefonicky na číslo ...........................
7.7 V prípade uplatnenia reklamácie zo strany kupujúceho sa plynutie záručnej doby prerušuje. Plynutie záručnej doby pokračuje dodaním výpočtovej techniky po jej oprave. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.
7.8 Predávajúci sa zaväzuje riadne plniť záručný servis po nahlásení reklamovanej vady kupujúcim.
7.9 Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené užívateľom z neznalosti alebo zámerne alebo zásahom treťou osobou, nedodržaním prevádzkových podmienok stanovených výrobcom alebo živelnou pohromou.
7.10 Ak sa podľa vyjadrenia predávajúceho k reklamácii jedná o vadu neopraviteľnú alebo s jej opravou by boli spojené neprimerané náklady alebo ak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád kupujúci nemôže vec riadne užívať, je kupujúci bez zbytočného odkladu po tom, čo mu predávajúci oznámil túto skutočnosť, oprávnený požadovať dodanie nového zariadenia, ktoré sa zaväzuje predávajúci dodať na vlastné náklady (vrátane dopravy do miesta plnenia) najneskôr do 15 pracovných dní po obdržaní reklamácie kupujúceho.
Čl.8
SANKCIE
8.1 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry o viac ako 30 kalendárnych dní po uplynutí splatnosti určenej touto zmluvou, predávajúci si môže uplatniť voči nemu úrok z omeškania vo výške 0,03 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.
8.2 V prípade omeškania predávajúceho s dodaním výpočtovej techniky v zmluvne stanovenej lehote, kupujúci si môže uplatniť voči nemu zmluvnú pokutu vo výške 200,- Eur. za každý, aj začatý deň omeškania.
8.3 Ak predávajúci nebude schopný dodať predmet zmluvy v požadovanej kvalite, v požadovanom množstve a za zmluvné ceny, kupujúci si môže uplatniť voči predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 300 ,- Eur.
8.4 Pri každom neposkytnutí záručného servisu podľa stanovených podmienok v tejto zmluve zo strany predávajúceho je predávajúci povinný kupujúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 200 - Eur. Takéto konanie predávajúceho je podstatným porušením tejto zmluvy.
8.5 Zmluvnú pokutu a úroky z omeškania je predávajúci povinný uhradiť kupujúcemu do 10 dní od prevzatia písomnej výzvy na zaplatenie zmluvnej pokuty, resp. úrokov z omeškania.
Čl. 9
PLATNOSŤ ZMLUVY

9.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to po dobu dodania objednaného tovaru a trvania záručného servisu, ktorý predávajúci na dodaný tovar garantuje v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a s podmienkami uvedenými v prílohe č. 1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
9.2 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy ak kupujúci o viac ako 30 kalendárnych dní po splatnosti faktúry mešká s platením ceny.
9.3 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak:
a) predávajúci riadne neodovzdal predmet zmluvy v lehote stanovenej touto zmluvou alebo odovzdal predmet zmluvy s vadami,
b) predávajúci aj napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu porušuje ustanovenia tejto zmluvy
c) predávajúci nedodal kupujúcemu kompletný predmet zmluvy,
d) predávajúci neplní riadne záručný servis podľa podmienok uvedených v tejto zmluve.
9.4 Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia výpovede, ako aj odstúpenia od zmluvy podľa tohto článku zmluvy nastávajú tiež dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi alebo dňom odmietnutia prijatia zásielky obsahujúcej výpoveď alebo odstúpenie od zmluvy adresátom.
9.5 Odstúpením od tejto zmluvy nie je dotknutý nárok na náhradu škody podľa ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov , ako aj nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy.

Čl. 10
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10.2 Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, autorského zákona a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky.
10.3 Zmluvné strany berú na vedomie, že predmet zmluvy bude spolufinancovaný zo štrukturálneho fondu EÚ - Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
10.4 Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodaným tovarom, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok č. NFP27150130046 zo dňa 24.6.2014 až do 31. 08. 2020, a to zo strany kontrolných orgánov Slovenskej republiky alebo Európskej únie a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
10.5 Obsah tejto zmluvy možno meniť alebo dopĺňať len so súhlasom oboch zmluvných strán formou očíslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
10.6 Ak sa zistí, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné alebo neúčinné, neplatnosť alebo neúčinnosť ustanovenia nebude mať za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení zmluvy, ani samotnej zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že neplatné alebo neúčinné ustanovenie bez zbytočného odkladu nahradia tak, aby bol v čo najväčšom možnom rozsahu dosiahnutý účel, ktorý v čase uzavretia tejto zmluvy sledovali neplatným alebo neúčinným ustanovením. Obdobne budú zmluvné strany postupovať aj v prípade, ak sa zistí, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je nevykonateľné.
10.7 V prípade, že vzniknú spory vyplývajúce z tejto zmluvy, zmluvné strany ich riešia vzájomnou dohodou alebo súdnou cestou. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy predovšetkým dohodou. Pokiaľ k dohode nedôjde, spory rieši príslušný súd Slovenskej republiky.
10.8 Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, dva rovnopisy dostane predávajúci a štyri rovnopisy dostane kupujúci.
10.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a že túto zmluvu uzatvárajú na základe ich slobodnej, vážnej, určitej a zrozumiteľnej vôle, že zmluva nebola uzatvorená pod nátlakom, v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak toho ju podpisujú.

V Bratislave, dňa: V Bratislave, dňa:

Za predávajúceho: Za kupujúceho:

_________________________ _________________________
Ing. Jozef Vančo vedúci služobného úradu

Príloha č. 1

Špecifikácia predmetu zmluvy

  1. Počítač

Parameter :

Technická špecifikácia

Procesor :

Pamäť :

Pevný disk :

Optická mechanika :

Integrovaná grafická karta :

Display :

Web kamera :

Vstupno-výstupné porty :

Rozširujúce sloty :

Zvukový adaptér :

Komunikačné zariadenia :

Energetická efektivita :

Zdroj napájania :

Operačný systém :

Bezpečnosť :

Klávesnica a myš:

Záručná doba:

  1. Notebook

Parameter :

Technická špecifikácia

Procesor :

Pamäť :

Pevný disk :

Grafická karta :

Display :

Web kamera :

Vstupno-výstupné porty :

Zvukový adaptér :

Klávesnica :

Komunikačné zariadenia :

Energetická efektivita :

Zdroj napájania :

Batéria :

Operačný systém :

Bezpečnosť :

Záručná doba:

  1. Tlačiareň-monochromatické multifunkčné zariadenie

Parameter :

Technická špecifikácia

Formát :

Rýchlosť tlače :

Vstupná kapacita :

Rozhranie :

Záručná doba:

  1. Ručný skener

Parameter :

Technická špecifikácia

Možnosti skenovania :

Podpora jazyka :

Záručná doba:

Príloha č. 2

Cenová kalkulácia predmetu zmluvy

Názov položky

Označenie, typ

Cena bez DPH/1 ks

Počet kusov

Cena celkom
bez DPH

Výška DPH

Cena spolu
s DPH

Počítač

9

Notebook

1

Kopírka

1

Skener

1

Celkom

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti