Hlavné menu

Realizácia kontroly elektrickej požiarnej signalizácie (EPS)

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

(zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní)

1 Názov:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
IČO: 00681156
Ulica: Špitálska 4,6,8
Obec (mesto): Bratislava
PSČ: 816 43

2 Kontaktná osoba:
Radoslav Valentík
Telefón: 0917 521 950
E-mail: radoslav.valentik@employmnet.gov.sk
Internetová adresa: www.employment.gov.sk

3. Názov predmetu zákazky:

Realizácia kontroly elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) zariadenia v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 726/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie , podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly.

4.Druh zákazky

služba

5. Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Špitálska 4,6,8 .

6. Stručný opis zákazky

Realizácia kontroly elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) zariadenia v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 726/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie , podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly.
Termín 1.2.2014 -1.2.2015

Špecifikácia zariadenie EPS Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky , Špitálska 4,6,8 Bratislava :

- 2x ústredňa EPS honeywell XLS60E

- 43x tlačidlový hlásič požiaru na priamu prevádzku SSDH 500 KAC

- 774x optický dymový hlásič požiaru TC806E

- 13x tepelný hlásič požiaru TC808E

- 1x kombinovaný optický dymový a tepelný hlásič požiaru TC840ME

- 1x dvojitý vstupný modul TC809E 1050

- 1x kombinovaný modul 2 vstup /1x ýstup TC809E 1068

- 14x výstupný modul TC810E 1032

- 1x výstupný modul 230V TC810E 1040

- 3x výstupný modul 230V TC810E 1057

- 30x oďeľovací modul TC811 E

Požadovaný počet kontrol EPS
- 12x Mesačných kontrol
- 4x Štvrťročných
- 1x Ročná kontrola

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

50413200-5
8. Celkové množstvo alebo rozsah

9. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
19 000€

10. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Trvanie zmluvy : od 1.2.2014 – 1.2.2015

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

12. Použije sa elektronická aukcia
Nie

13. Podmienky účasti
Ponuku je potrebné doručiť v elektronickej podobe (e-mail) na adresu kontaktnej osoby, uvedenej v bode 2.
alebo písomne na adresu: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky , Špitálska 4,6,8 ; 816 43 Bratislava. Odbor správy a prevádzky.

14. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk
Dátum a čas: Ponuky očakávame do 15.11.2013 do 12,00hod

15. Doplňujúce informácie :
V cenovej ponuke uveďte cenu za celý predmet zákazky a jednotkové ceny za jednotlivé kontroly (mesačná , štvrťročná, ročná kontrola) a náklady spojené s kontrolou . Vyžaduje sa osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti vykonávať inštaláciu, opravy a kontroly elektrickej požiarnej signalizácie elektrickej požiarnej signalizácie pre ústredne typu Honeywell XLS60E. V prípade obhliadky predmetu zákazky kontaktovať kontaktnú osobu uvedenú v bode 2.

Cenová ponuka 1

Predmet

Cenová ponuka bez DPH

Cenová ponuka s DPH

Mesačná kontrola 12x

Štvrť ročná kontrola 4x

Ročná
kontrola 1x

SpoluCenová ponuka 2
mimoriadnych služieb súvisiacich s kontrolou EPS ktoré nebudú predmetom zmluvy, vykoná dodávateľ
na základe písomnej objednávky odberateľa v ktorej budú vyšpecifikované jednotlivé opravy EPS :

Jednotková cena za kompletnú opravu (výmenu) hlásiču v prípade zistenia poruchy
(materiál , práca, doprava a služby spojené s opravou)

Typ hlásiču

Cena bez DPH

Cena s DPH

SSDH 500 KAC

TC806E

TC808E

TC840ME

Školenie obsluhy EPS

Počet osôb

Cena bez DPH

Cena s DPH

1

16. Ostatné:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom pre predmet zákazky, alebo neobsahuje všetky podklady uvedené v tejto výzve.
Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná objednávka (alebo uzatvorená zmluva) podľa predloženej cenovej ponuky. Neúspešných uchádzačov verejný obstarávateľ nebude informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky.

V Bratislave dňa 31.10.2013

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti