Hlavné menu

Bezplatné poradenstvo

Inšpekcia práce poskytuje bezplatné poradenstvo v rozsahu základných odborných informácií a rád o spôsoboch, ako efektívne dodržiavať právne predpisy:

  • zamestnávateľom,
  • fyzickým osobám, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi,
  • zamestnancom.


Úlohou poradenstva nie je podávať záväzné výklady právnych predpisov , nakoľko výklad zákonov robí Najvyšší súd SR svojou rozhodovacou činnosťou.

Národný inšpektorát práce poskytuje informácie občanom Slovenskej republiky a občanom členských štátov Európskej únie o pracovných podmienkach v Slovenskej republike a v členských štátoch Európskej únie, ktoré sa týkajú vysielaných zamestnancov. (v zmysle § 6 ods. 1 písm. m) zákona č. 125/2006 Z. z.)

Poradenstvo je súčasťou preventívnych opatrení na zlepšenie pracovných podmienok a elimináciu rizík a faktorov, ktoré podmieňujú vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk