Hlavné menu

Inšpektoráty práce

Inšpektoráty práce sú orgány štátnej správy, ktoré zabezpečujú vykonávanie inšpekcie práce u zamestnávateľov a fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi. Majú krajskú pôsobnosť v rozsahu úloh ustanovených § 7 zákona č. 125/2006.

Inšpektoráty práce vykonávajú dozor nad dodržiavaním :

 • pracovnoprávnych predpisov, napr. Zákonníka práce,
 • právnych predpisov upravujúcich štátnozamestnanecké vzťahy,
 • predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • predpisov upravujúcich zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania,
 • záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv a dodržiavaním povinnosti zamestnávateľa uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu a odvádzať príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie za zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce.


Inšpekciu vykonávajú:

 • na všetkých pracoviskách zamestnávateľov a fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi, a to aj na ich pracoviskách nachádzajúcich sa na súkromných pozemkoch a v obydliach fyzických osôb,
 • vo všetkých priestoroch, v ktorých domácky zamestnanec (§ 52 Zákonníka práce) vykonáva dohodnutú prácu,
 • vo všetkých priestoroch, v ktorých zamestnanec vykonáva prácu podľa dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (§ 223 Zákonníka práce).


Inšpekciu práce vykonávajú inšpektori práce , ktorí sa pri výkone inšpekcie práce identifikujú preukazom.


Zoznam inšpektorátov práce

 
 • Hore
 • Vytlačiť do pdf
 • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk