Hlavné menu

Podmienky nároku

Peňažný príspevok sa poskytne , ak:

  • je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla,
  • osoba s ŤZP je vlastníkom alebo držiteľom osobného motorového vozidla, alebo jej prepravu zabezpečuje osoba, ktorá nemá oprávnenie na vykonávanie prepravy,
  • ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.

Osoba s ŤZP je odkázaná na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla, ak:

  • je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a využíva ho na pracovné, vzdelávacie, rodinné alebo občianske aktivity alebo
  • je zaradená do chronického dialyzačného alebo transplantačného programu alebo ak sa jej poskytuje onkologická liečba (pri hematoonkologickom ochorení aj udržiavacia liečba).


Peňažný príspevok nie je možné poskytnúť :

  • osobe s ŤZP, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba (s výnimkou poskytovania sociálnej služby v útulku, domove na pol ceste, zariadení núdzového bývania, zariadení podporovaného bývania alebo v zariadení sociálnych služieb na určitý čas nepresahujúci 30 dní),
  • ak príjem osoby s ŤZP je vyšší ako trojnásobok sumy životného minima.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk