Hlavné menu

Potvrdenia a informácie

Podanie žiadosti o vydanie potvrdenia o sociálnych dávkach

Služba Vydávanie potvrdení o vyplatených dávkach umožní poskytnúť žiadateľovi o vydanie potvrdenia elektronické rozhranie pre zadanie žiadosti o potvrdenie, ktorá pozostáva zo zadania identifikačných údajov občana a ďalších potrebných náležitostí žiadosti.

Elektronická žiadosť o vydanie potvrdenia o sociálnych dávkach

Poskytnutie informácie o vyplatených sociálnych dávkach, podaných žiadostiach o sociálne dávky a podanie žiadosti o zmenu miesta výplaty sociálnej dávky

Služba Poskytnutie informácie o vyplatených dávkach poskytne fyzickej osobe údaje o dávkach, ktoré jej boli vyplatené za zvolené časové obdobie v elektronickej forme.

Služba Poskytnutie informácie o podaných žiadostiach zobrazí fyzickej osobe zoznam žiadostí, na ktorých vystupuje ako žiadateľ. Detail vybranej žiadosti obsahuje informácie o spoločne posudzovaných osobách a dávkach, ak boli na základe danej žiadosti poskytnuté.

V detaile vybranej žiadosti môže fyzická osoba vykonať zmenu miesta výplaty vyplnením formulára Žiadosť o zmenu miesta výplaty.

Zobrazenie informácií a elektronická žiadosť o zmenu miesta výplaty sociálnej dávkyy

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti