Hlavné menu

Elektronické služby, formuláre a žiadosti

Európske formuláre sa používajú v Európskej únii pre vzájomnú komunikáciu a výmenu informácií medzi inštitúciami v oblasti sociálneho zabezpečenia a pri posudzovaní nároku na žiadanú dávku.
Tieto formuláre jednotného formátu sú k dispozícii vo všetkých 23 oficiálnych jazykoch únie a sú pripravené tak, aby v ktorejkoľvek členskej krajine pracovníci príslušného úradu získali potrebné informácie, hoci formulár bude spracovaný napríklad v slovenskom jazyku.

Séria E 400 - Rodinné dávky

Štátne sociálne dávky

Posúdenie zdravotného stavu

Žiadosť o posúdenie zdravotného stavu na účely štátnych sociálnych dávok (.pdf) (.rtf)

Náhradné výživné

Žiadosť o náhradné výživné

Príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa

Potvrdenia

  • Potvrdenie o poskytovaní starostlivosti o dieťa (formát A5) (.pdf) (.rtf)
  • Potvrdenie o nároku na materské (.pdf) (.rtf)
  • Potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy na účely prídavku na dieťa (formát A5) (.pdf) (.rtf)
  • Potvrdenie ošetrujúceho lekára na úcely posúdenia nároku na príspevok pri narodení dietata alebo príspevok rodicom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá (.pdf) (.rtf)
  • Potvrdenie riaditela školy na účely posúdenia nároku na príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá (.pdf) (.rtf)

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

Sociálne služby

 

Upozornenie na novú povinnosť subjektov, ktoré majú udelenú akreditáciu vzdelávacieho programu.

V súlade s § 87 ods. 2 zákona č. 331/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov je subjekt, ktorému bola udelená akreditácia vzdelávacieho programu, povinný desať dní pred dňom začatia vykonávania každého vzdelávacieho programu písomne oznamovať ministerstvu termín jeho začatia a ukončenia. 

Tlačivo na splnenie tejto oznamovacej povinnosti: vo formáte .docx alebo vo formáte .odt

Vyplnené tlačivo je potrebné zaslať poštou na adresu:

Akreditačná komisia
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Špitálska č. 4,6,8
816 43 Bratislava

Podanie žiadosti o vydanie potvrdenia o sociálnych dávkach

Služba Vydávanie potvrdení o vyplatených dávkach umožní poskytnúť žiadateľovi o vydanie potvrdenia elektronické rozhranie pre zadanie žiadosti o potvrdenie, ktorá pozostáva zo zadania identifikačných údajov občana a ďalších potrebných náležitostí žiadosti.

 Elektronická žiadosť o vydanie potvrdenia o sociálnych dávkach

 

Poskytnutie informácie o vyplatených sociálnych dávkach, podaných žiadostiach o sociálne dávky a podanie žiadosti o zmenu miesta výplaty sociálnej dávky

Služba Poskytnutie informácie o vyplatených dávkach poskytne fyzickej osobe údaje o dávkach, ktoré jej boli vyplatené za zvolené časové obdobie v elektronickej forme.

Služba Poskytnutie informácie  o podaných žiadostiach zobrazí fyzickej osobe zoznam žiadostí, na ktorých vystupuje ako žiadateľ. Detail vybranej žiadosti obsahuje informácie o spoločne posudzovaných osobách a dávkach, ak boli na základe danej žiadosti poskytnuté.

V detaile vybranej žiadosti môže fyzická osoba vykonať zmenu miesta výplaty vyplnením formulára Žiadosť o zmenu miesta výplaty.

 Zobrazenie informácií a elektronická žiadosť o zmenu miesta výplaty sociálnej dávkyy

logo e-sluzby Používateľská príručka elektronických služieb Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti