Hlavné menu

Plán obnovy a odolnosti

Vážení záujemcovia o podporu z Plánu obnovy a odolnosti,


Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Vám predkladá Informáciu k možnostiam získania podpory finančných zdrojov z Plánu obnovy a odolnosti z Komponentu č. 13 pred vyhlásením výzvy v termíne 1Q/2022. Cieľom informácie je oboznámiť Vás s predpokladanými podmienkami na získanie podpory, tak aby ste mali dostatočný čas pripraviť sa na vopred na vyhlásenie výzvy a podávanie žiadostí o podporu.


V prípade Vášho záujmu o podporu Vám poskytujeme tiež možnosť zúčastniť sa informačných stretnutí, na ktorých vysvetlíme predpokladané podmienky podpory, zodpovieme Vaše otázky a poskytneme Vám podporu pri príprave Vašej žiadosti o podporu. V prípade Vášho záujmu, nám napíšte na adresu: komponent13@employment.gov.sk. Vo vašom emaily uveďte prosím:

 • a) Vaše kontaktné údaje (názov, adresa sídla, IČO, štatutárny orgán, kontakt e-mail a mobilné telefónne číslo),
 • b) informácie špecifikované v tabuľke v časti Predpokladané podmienky poskytnutia príspevku v bodoch 1. (právna forma), 12. (rekonštrukcia alebo stavba), 17. (existujúci alebo nový poskytovateľ sociálnych služieb) a
 • c) typ sociálnych služieb (ambulantné, komunitné alebo sociálno-zdravotné sociálne služby).

Prihlásiť sa na informačné stretnutia je možné do 23.12.2021. Stretnutia sa uskutočnia on-line formou v priebehu mesiacov január a február. Na stretnutie Vás pozveme e-mailom.

O cieli, zámere, podmienkach podpory Vám predkladáme nižšie uvedené informácie.


Cieľ podpory


Cieľom komponentu je pripraviť Slovensko na rýchle starnutie obyvateľstva zabezpečením kvalitnej, dostupnej a komplexnej podpory ľudí s potrebou dlhodobej a paliatívnej starostlivosti. Poskytovaním takejto starostlivosti sa zvýši inklúzia osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti v súlade s ich právami obsiahnutými v Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „dohovor“),1 ako aj miera ich sociálnej ochrany. Reformami a investíciami sa zvýši prepojenie a efektivita zdravotnej a sociálnej starostlivosti a ich odolnosť voči kritickým situáciám. Zároveň sa naštartuje proces digitalizácie verejnej správy v oblasti poskytovania integrovanej dlhodobej starostlivosti, vrátane digitalizácie rozhodovacích procesov.


Ku komplexnej reforme dlhodobej a paliatívnej starostlivosti sa zaviazala vláda SR v Programovom vyhlásení vlády na roky 2020-2024. Navrhované reformy a investície zároveň odpovedajú na viaceré odporúčania Európskej komisie pre Slovensko na roky 2019 a 2020.


Pre naplnenie tohto cieľa sú nevyhnutné nasledujúce reformy a investície:

 • 1. Reforma integrácie a financovania dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti
 • 2. Reforma posudkovej činnosti
 • 3. Reforma dohľadu nad sociálnou starostlivosťou a zabezpečenie infraštruktúry pre jej implementáciu

Kto môže žiadať o podporu


 • 1. Existujúci verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb registrovaní v súlade s §62 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
 • 2. Zriaďovatelia verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb registrovaných v súlade s §62 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Aké sociálne služby bude možné podporiť

Ambulantné sociálne služby
V rámci výzvy môžu byť podporené výlučne nasledovné druhy zariadení sociálnych služieb2 s ambulantnou formou v súlade s §12 ods. 1 písm. b) a písm. c):

 • a) služba časnej intervencie
 • b) zariadenie pre seniorov
 • c) zariadenie opatrovateľskej služby
 • d) rehabilitačné stredisko
 • e) domov sociálnych služieb
 • f) špecializované zariadenie
 • g) denný stacionár

Trvalá udržateľnosť: prijímateľ prostriedkov mechanizmu je povinný poskytovať sociálne služby, v objekte podporeného z tejto výzvy, počas obdobia udržateľnosti projektu, t.j. minimálne 15 rokov po ukončení realizácie projektu.

Nízkokapacitné pobytové sociálne služby s kapacitou do 12 miest
V rámci výzvy môžu byť podporené výlučne nasledovné druhy zariadení sociálnych služieb s celoročnou alebo týždennou pobytovou formou v súlade s §12 ods. 1 písm. c) pri dodržaní podmienky regulácie kapacity definovanej touto výzvou:

 • a) zariadenie podporovaného bývania
 • b) zariadenie pre seniorov
 • c) zariadenie opatrovateľskej služby
 • d) rehabilitačné stredisko
 • e) domov sociálnych služieb3
 • f) špecializované zariadenie

Podmienky regulácie kapacity do 12 miest

Sociálna služba v podporenom zariadení sociálnych služieb s kapacitou do 12 miest, ktorá je mimo areálu existujúceho zariadenia poskytovateľa sociálnych služieb4, sa poskytuje v bytovej budove najviac pre

 • a) šesť prijímateľov sociálnej služby v jednej bytovej jednotke5 a
 • b) dvanásť prijímateľov sociálnej služby vo viacerých bytových jednotkách so spoločným hlavným vstupom k týmto bytovým jednotkám z verejnej komunikácie.

Trvalá udržateľnosť: prijímateľ prostriedkov mechanizmu je povinný poskytovať sociálne služby, v objekte podporeného z tejto výzvy, počas obdobia udržateľnosti projektu, t.j. minimálne 20 rokov po ukončení realizácie projektu

Sociálno-zdravotné nízkokapacitné zariadenie s kapacitou do 30 miest
V rámci výzvy môžu byť podporené výlučne nasledovné druhy zariadení sociálnych služieb s celoročnou pobytovou formou v súlade s §12 ods. 1 písm. c) pri dodržaní podmienky regulácie kapacity definovanej touto výzvou:

 • a) zariadenie pre seniorov
 • b) zariadenie opatrovateľskej služby
 • c) špecializované zariadenie

Kapacita týchto zariadení môže byť maximálne 30 miest v jednej budove zariadenia sociálnych služieb, ktorá je mimo areálu existujúceho zariadenia poskytovateľa sociálnych služieb. Zároveň musí zariadenie splniť nasledovné podmienky:

 • a) ku dňu ukončenia kolaudačného konania musí zariadenie poskytovateľovi predložiť záväznú organizačnú štruktúru nového zariadenia, kde deklaruje personálne zabezpečenie spĺňajúce požiadavky v súlade s §22 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a nadväzujúcich osobitných predpisov a
 • b) najneskôr do 12 mesiacov od vydania kolaudačného rozhodnutia predloží poskytovateľovi doklad o uzatvorení zmluvy so zdravotnou poisťovňou o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení v súlade s §22 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Trvalá udržateľnosť: prijímateľ prostriedkov mechanizmu je povinný poskytovať sociálne služby, v objekte podporeného z tejto výzvy, počas obdobia udržateľnosti projektu, t.j. minimálne 20 rokov po ukončení realizácie projektu

Hodnotenie:
Pri hodnotení Žiadostí o podporu budú vo výzve upresnené kritéria zohľadňujúce odborné kritéria a kritéria so zohľadnením regionálnej dostupnosti.


Poskytovateľ prostriedkov mechanizmu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky


Harmonogram výzvy

 • 1. Zverejnenie prvého kola výzvy na webovom sídle Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR - Q1 2022
 • 2. Čas na predkladanie žiadostí – Q2/2022
 • 3. Preverenie splnenia podmienok – Q2/2022
 • 4. Zverejnenie druhého kola výzvy na webovom sídle Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR – Q3/2022
 • 5. Čas na predkladanie žiadostí – Q3/2022
 • 6. Hodnotenie žiadostí – Q3/2022
 • 7. Termín podpisu zmluvy – Q4/2022
 • 8. Obdobie realizácie projektov – od Q4/2022 – do Q4/2025

V prípade, ak nebudú v rámci prvej výzvy prerozdelené všetky finančné prostriedky, predpokladáme vyhlásenie druhej výzvy v Q4 2022.
Vzor žiadosti o podporu, Zmluvy o finančnom príspevku, systém kontroly v súčasnosti ešte nie sú známe. Sú v kompetencii Národnej implementačnej a koordinačnej autority (Úrad vlády SR), ktorá predpokladá ich vydanie v januári 2022.
Z dôvodu efektívnejšej implementácie projektov Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravuje pre žiadateľov architektonické štúdie zohľadňujúce podmienky stanovené Plánom obnovy a odolnosti, ktoré budú k dispozícii pre žiadateľov o podporu v čase zverejnenia výzvy.

Indikatívna výška finančných prostriedkov
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je: 192 653 760,- EUR.


Predpokladané podmienky poskytnutia príspevku
Vzhľadom na to, že v čase vydania tejto informácie nie je schválený Systém implementácie Plánu obnovy a odolnosti uvádzame predpokladané podmienky poskytnutia príspevku (ďalej aj „PPP“), ktorých splnenie budú musieť preukázať žiadatelia pri predkladaní Žiadosti o podporu (ďalej len “ŽoP“).


PPP budú nastavené v súlade so zákonom č. 368/20201 o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý definuje v § 15 ods. 5 podmienky poskytnutia prostriedkov nasledovne:

1. Právna forma/Konkrétny oprávnený žiadateľ

 • a) obec (obec, mesto, mestská časť Hlavného mesta SR Bratislavy mestská časť mesta Košice),
 • b) právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou/mestom/mestskou časťou,
 • c) samosprávny kraj,
 • d) právnická osoba zriadená samosprávnym krajom alebo založená samosprávnym krajom,
 • e) iná osoba bez cieľa dosahovania zisku - neverejný poskytovateľ/zriaďovateľ sociálnej služby - cirkev a náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností7, občianske združenie8, nadácia9, nezisková organizácia10.
 • f) partnerstvo v súlade s §4 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

2. Podmienka, že žiadateľ nie je evidovaný v Systéme včasného odhaľovania rizika a vylúčenia (EDES) ako vylúčená osoba alebo subjekt (v zmysle článku 135 a nasledujúcich nariadenia č. 2018/1046)

 • Žiadateľ nesmie byť evidovaný v Systéme včasného odhaľovania rizika a vylúčenia (EDES) ako vylúčená osoba alebo subjekt (v zmysle článku 135 a nasledujúcich nariadenia č. 2018/1046).

3. Podmienka, že žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoP neboli právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe

Žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoP nemôžu byť právoplatne odsúdení za niektorý z trestných činov:

 • a) trestný čin poškodzovania finančných záujmov ES (§261-§263 Trestného zákona),
 • b) niektorý z trestných činov korupcie (§328 - § 336 Trestného zákona),
 • c) trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti (§ 233 - § 234 Trestného zákona),
 • d) trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny (§296 Trestného zákona),
 • e) machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe (§ 266 až § 268 Trestného zákona).

4. Podmienka, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze alebo v reštrukturalizácii

Voči žiadateľovi nesmie byť vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze ani v reštrukturalizácii (Podmienka sa nevzťahuje na subjekty podľa § 2 zákona o konkurze a reštrukturalizácii)

5. Podmienka, že žiadateľ, ktorým je právnická osoba, nemá právoplatným rozsudkom uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa osobitného predpisu

Žiadateľovi, ktorým je právnická osoba, nemôže byť právoplatným rozsudkom uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa osobitného predpisu.

Podmienka sa nevzťahuje na fyzické osoby a na právnické osoby v súlade s § 5 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6. Podmienka zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi

Voči žiadateľovi nesmie byť vedený výkon rozhodnutia.

7. Podmienka nemať výrazné nedoplatky na daniach vedených miestne príslušným daňovým úradom

Žiadateľ nie je resp. nesmie byť dlžníkom na daniach v sume vyššej ako 100 EUR. Platnosť podmienky : Podmienka sa neuplatňuje pre subjekty verejnej správy.

8. Podmienka nemať výrazné nedoplatky poistného na zdravotnom poistení

Žiadateľ nie je resp. nesmie byť dlžníkom na zdravotnom poistení v žiadnej zdravotnej poisťovni poskytujúcej verejné zdravotné poistenie v SR v sume vyššej ako 100 EUR14 vo vzťahu ku každej jednej zdravotnej poisťovni samostatne. Platnosť podmienky : Podmienka sa neuplatňuje pre subjekty verejnej správy.

9. Podmienka nemať výrazné nedoplatky na sociálnom poistení

Žiadateľ nie je resp. nesmie byť dlžníkom na sociálnom poistení v sume vyššej ako 100 EUR. Platnosť podmienky: Podmienka sa neuplatňuje pre subjekty verejnej správy.

10. Podmienka, že voči žiadateľovi sa nenárokuje vrátenie pomoci na základe rozhodnutia EK, ktorým bola pomoc označená za neoprávnenú a nezlúčiteľnú so spoločným trhom.

Voči žiadateľovi sa nemôže nárokovať vrátenie pomoci na základe rozhodnutia Európskej komisie, ktorým bola pomoc označená za neoprávnenú a nezlúčiteľnú so spoločným trhom.

11. Podmienka neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny za obdobie 5 rokov predchádzajúcich podaniu ŽoPPM

Žiadateľ nesmie porušiť zákaz nelegálneho zamestnávania za obdobie 5 rokov predchádzajúcich podaniu ŽoP.

12. Podmienka oprávnenosti aktivít projektu

 • a) rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia stavebných objektov existujúcich zariadení, ktoré už poskytujú a zabezpečujú služby na komunitnej báze;
 • b) zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti v prirodzenom rodinnom prostredí.

13. Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej pomoci/pomoci de minimis

Bude upresnené vo výzve na základe nastavenia podmienok štátnej pomoci v spolupráci s Protimonopolným úradom SR.

14. Podmienka splnenia kritérií hodnotenia

Predkladaná ŽoP musí spĺňať kvalitatívnu úroveň definovanú prostredníctvom kritérií hodnotenia schválených poskytovateľom.

15. Podmienka oprávnenosti z hľadiska plnenia požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie

Projekt, ktorý je predmetom ŽoP, musí byť z hľadiska navrhovanej činnosti v súlade s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov.

V prípade, ak v rámci navrhovanej činnosti došlo k zmene, zmena navrhovanej činnosti musí byť rovnako v súlade s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvu navrhovanej činnosti v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov.

Závery uvedené v záverečnom stanovisku z posudzovania vplyvov na životné prostredie (ak navrhovaná činnosť alebo jej zmena podlieha povinnému hodnoteniu alebo ak z rozhodnutia zo zisťovacieho konania vyplynulo, že sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena bude ďalej posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov) musia byť zohľadnené v povolení na realizáciu projektu, resp. v zmene takéhoto povolenia (t.j. uvedené platí rovnako aj v prípade zmien v povolení na realizáciu projektu).

16. Podmienka, že žiadateľ má vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu

Nehnuteľnosti (pozemky a stavby) a hnuteľné veci, prostredníctvom ktorých dochádza k realizácii projektu, musia byť vo výlučnom vlastníctve žiadateľa, alebo žiadateľ musí mať k predmetným nehnuteľnostiam a hnuteľným veciam iné právo (napr. správa majetku obce alebo samosprávneho kraja verejných poskytovateľom sociálnych služieb), na základe ktorého je oprávnený užívať všetky nehnuteľnosti a hnuteľné veci, na ktorých má byť projekt realizovaný.

Na nehnuteľnom majetku/hnuteľnom majetku, ktorý má byť zhodnotený z prostriedkov mechanizmu alebo jeho časti, alebo na nehnuteľnom majetku/hnuteľnom majetku, ktorý má byť z prostriedkov mechanizmu alebo jeho časti nadobudnutý (kúpna zmluva, zmluva o budúcej kúpnej zmluve a pod.) nesmie viaznuť záložné právo v čase pred podaním ŽoP až do uzavretia zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu.

Osobitné povolenie na realizáciu aktivít:

V prípade investícií, pri ktorých sa vyžaduje vydanie stavebného povolenia alebo iného povolenia na realizáciu stavby, je žiadateľ povinný predložiť v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov k ŽoP právoplatné rozhodnutie príslušného stavebného úradu resp. oznámenie stavebného úradu, že nemá námietky voči predloženému stavebnému ohláseniu, vrátane príslušnej projektovej dokumentácie (ak relevantné).

17. Podmienka podpory existujúcich a nových zariadení sociálnych služieb a zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

1. V prípade, že súčasťou projektu je podpora existujúceho zariadenia sociálnych služieb (poskytujúceho sociálnu službu v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách) a existujúcej sociálnej služby na komunitnej úrovni zaregistrovaných v registri poskytovateľov sociálnych služieb vedenom na príslušnom vyššom územnom celku – toto si overuje poskytovateľ prostriedkov mechanizmu v centrálnom registri poskytovateľov sociálnych služieb a nie je potrebné predkladať potvrdenie zo strany žiadateľa.

2. V prípade, že súčasťou projektu je vznik nového poskytovateľa sociálnej služby a/alebo novej sociálnej služby na komunitnej úrovni, nový poskytovateľ sociálnej služby a /alebo nová sociálna služba musia byť zaregistrovaní v registri poskytovateľov sociálnych služieb najneskôr do termínu ukončenia prvého monitorovaného obdobia udržateľnosti projektu16. Prijímateľ na overenie skutočnosti predkladá výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb o zaregistrovaní novej služby poskytovateľovi prostriedkov mechanizmu najneskôr do termínu predloženia prvej následnej monitorovacej správy projektu.

V prípade, že do termínu ukončenia prvého monitorovaného obdobia udržateľnosti projektu nový poskytovateľ sociálnej služby a /alebo nová sociálna služba nebudú zaregistrovaní v registri poskytovateľov sociálnych služieb, bude táto skutočnosť považovaná za podstatnú zmenu projektu, s ktorou sa spája povinnosť vrátenia prostriedkov mechanizmu. Žiadateľ môže projektom realizovať jeden alebo viac druhov sociálnych služieb považovaná za podstatnú zmenu projektu, s ktorou sa spája povinnosť vrátenia prostriedkov mechanizmu. Žiadateľ môže projektom realizovať jeden alebo viac druhov sociálnych služieb.

18. Podmienka súladu projektu s národným stratégiami a legislatívou v oblasti sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a SPODaSK

Projekt, ktorý je predmetom ŽoP, musí byť z hľadiska navrhovanej činnosti s nasledovnými dokumentami: „Stratégia dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike“; „Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2021-2030“; „Národná stratégia deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti“

MPSVR SR na základe doručených dokumentov a podľa údajov z katastrálnej mapy vyhodnotí súlad projektu so Stratégiou dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike, Národnou stratégiou deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti, s Národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb na roky 2021 – 2030.

Projekt musí byť v súlade so všetkými oblasťami uvedenými vyššie (v závislosti od charakteru projektu).

19. Podmienka podpory zariadenia sociálnych služieb

 • Podporený objekt v oblasti sociálnych služieb musí byť včlenený do bežnej zástavby obce a primerane vzdialený od iného objektu, v ktorom sa poskytuje sociálna služba19.
 • V prípade investícií v pôvodných objektoch sociálnych služieb musí žiadateľ preukázať, že tieto služby/opatrenia nebolo možné zabezpečiť vhodnejším spôsobom v bežnej komunite
 • Ambulantné sociálne služby musia byť zabezpečované oddelene (personálne, prevádzkovo, finančne aj priestorovo) od sociálnych služieb spojených s bývaním. Podmienka platí rovnako pre rôzne druhy pobytových sociálnych služieb.

20. Podmienka zamedzenia duplicitného financovania

Žiadateľ na oprávnené výdavky uvedené v projekte nemôže súčasne žiadať ich financovanie z iných verejných zdrojov. Výdavky, na ktoré boli v minulosti poskytnuté finančné prostriedky z verejných zdrojov, sú v rámci projektu neoprávnené. Oprávnení žiadatelia, ktorí získali finančné prostriedky z verejných zdrojov na aktivity definované v tejto výzve, môžu predložiť ŽoP len za podmienky, že predmetom projektu sú iba výdavky, na ktoré v minulosti nebol poskytnutý príspevok z verejných zdrojov a z Recyklačného fondu.

Informácie pre záujemcov o rozšírenie komunitnej sociálnej starostlivosti (.pdf)

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk