Hlavné menu

Žiadosť o udelenie akreditácie na kurz opatrovania detí

Novela zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov vykonaná zákonom č..... /2017 Z .z., ktorá upravuje službu na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života poskytovaním starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa nadobudne účinnosť 1. marca 2017.

Ustanovenie § 84 zákona o sociálnych službách upravuje kvalifikačné predpoklady potrebné na vykonávanie pracovnej činnosti opatrovateľov detí poskytujúcich starostlivosť o deti do troch rokov veku dieťaťa s tým, že ak fyzická osoba, ktorá sa uchádza o pracovnú pozíciu opatrovateľa detí do troch rokov veku dieťaťa nemá úplne stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania s odborným zameraním aj na oblasť starostlivosti o dieťa v rozsahu podľa zákona o sociálnych službách, môže splniť kvalifikačné podmienky aj ak má najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie iného odborného zamerania a absolvuje akreditovaný kurz opatrovania detí najmenej v rozsahu 220 hodín.

Prechodné ustanovenie § 110z ods. 7 zákona o sociálnych službách utvára časový priestor do 31. decembra 2019 na doplnenie si požadovaného vzdelania, resp. splnenia kvalifikačných predpokladov absolvovaním akreditovaného kurzu opatrovania detí najmenej v rozsahu 220 hodín u takých fyzických osôb, ktoré ku dňu nadobudnutia účinnosti zákona poskytujú formalizovanú starostlivosť o dieťa do troch rokov veku dieťaťa a ktoré nespĺňajú kvalifikačné predpoklady ustanovené týmto zákonom.

Na účely akreditácie vzdelávacieho programu v oblasti sociálnych služieb zameraného na vykonávanie pracovnej činnosti opatrovateľa detí uvádzame informatívny rámcový obsah kurzu opatrovania detí.

Žiadosti sa podávajú na tlačive o udelenie akreditácie vzdelávacieho programu, ktoré je zverejnené na webovom sídle MPSVR SR. Žiadosti o udelenie akreditácie vzdelávacieho programu v oblasti sociálnych služieb zameraného na vykonávanie pracovnej činnosti opatrovateľa detí sa prijímajú najskôr odo dňa zverejnenia novely zákona o sociálnych službách v Zbierke zákonov.

Žiadatelia o udelenie akreditácie vzdelávacieho programu postupujú v súlade s § 86 ods. 1 písm. a) až i) zákona o sociálnych službách, kde sú uvedené náležitosti žiadosti o udelenie akreditácie vzdelávacieho programu.

Informatívny rámcový obsah kurzu opatrovania detí (.PDF)

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti