Hlavné menu

Akreditácie na kurz artikulačného tlmočenia, kurz tlmočenia v posunkovej reči alebo kurz taktilného tlmočenia

Dňa 1. januára 2020 nadobudla účinnosť novela zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“), vykonaná zákonom č. 280/2019 Z. z., a to aj v časti právnej úpravy kvalifikačných predpokladov na vykonávanie pracovnej činnosti v oblasti sociálnych služieb, ktorou je artikulačné tlmočenie, tlmočenie v posunkovej reči, alebo taktilné tlmočenie, a to v rámci tlmočníckej služby poskytovanej podľa § 44 zákona o sociálnych službách.

V § 84 ods. 11 zákona o sociálnych službách účinného sa novo ustanovila možnosť vykonávať artikulačné tlmočenie, tlmočenie v posunkovej reči a taktilné tlmočenie (popri tlmočníkoch posunkovej reči, artikulačných tlmočníkoch a tlmočníkoch pre hluchoslepé osoby, zapísaných do zoznamu tlmočníkov vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky) aj fyzickou osobou, ktorá dosiahla ustanovený minimálny požadovaný stupeň vzdelania a absolvovala kurz v príslušnej formy tlmočenia (t. j. kurz artikulačného tlmočenia, kurz tlmočenia v posunkovej reči alebo kurz taktilného tlmočenia), akreditovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, a to najmenej v zákonom ustanovenom časovom rozsahu tohto kurzu v hodinách, a v rámci neho s povinným časovým podielom praktického nácviku komunikácie v príslušnej forme tlmočenia.

Prechodné ustanovenie § 110ao ods. 2 zákona o sociálnych službách v znení účinnom od 1. januára 2020 zároveň zabezpečilo uznanie plnenia kvalifikačných predpokladov potrebných na vykonávanie pracovnej činnosti v oblasti sociálnych služieb, ktorou je tlmočenie v posunkovej reči, artikulačné tlmočenie alebo taktilné tlmočenie, u fyzických osôb, ktoré ich spĺňali podľa doterajšej právnej úpravy. Na účely akreditácie vzdelávacieho programu v oblasti sociálnych služieb zameraného na vykonávanie pracovnej činnosti v oblasti sociálnych služieb, ktorou je tlmočenie v posunkovej reči, artikulačné tlmočenie alebo taktilné tlmočenie, uvádzame informatívny rámcový obsah kurzu artikulačného tlmočenia, kurzu tlmočenia v posunkovej reči a kurzu taktilného tlmočenia.

Žiadosti o udelenie akreditácie príslušného vzdelávacieho programu sa podávajú na tlačive o udelenie akreditácie vzdelávacieho programu, ktoré je zverejnené na webovom sídle MPSVR SR v časti Akreditácie pre SPOD a SK a sociálne služby . Žiadatelia o udelenie akreditácie vzdelávacieho programu postupujú v súlade s § 86 a § 84 ods. 11 a 12 zákona o sociálnych službách.

Vzhľadom na povahu a charakter vzdelávacieho kurzu, ktorým je kurz artikulačného tlmočenia, kurz tlmočenia v posunkovej reči a kurz taktilného tlmočenia, realizácia tohto vzdelávacieho kurzu bude prebiehať iba v prezenčnej forme.

Informatívny rámcový obsah kurzu artikulačného tlmočenia

Informatívny rámcový obsah kurzu tlmočenia v posunkovej reči

Informatívny rámcový obsah kurzu taktilného tlmočenia

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk