Hlavné menu

Náležitosti žiadosti o poskytnutie dotácie občianskemu združeniu (príloha č.1)

Príloha č. 1

k výnosu č. 3749/2005-II/1

Náležitosti žiadosti o poskytnutie dotácie občianskemu združeniu

 1. Názov projektu
 2. Názov občianskeho združenia
 3. Sídlo občianskeho združenia
 4. Cieľ činnosti občianskeho združenia
 5. IČO
 6. Bankové spojenie
 7. Suma požadovanej dotácie
 8. Štatutárny zástupca občianskeho združenia (meno, priezvisko, titul a funkcia)
 9. Číslo telefónu, číslo faxu, e-mail žiadateľa
 10. Štatutárny orgán (podpis a odtlačok pečiatky)
 11. Dátum

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk