Hlavné menu

Náležitosti žiadosti o poskytnutie dotácie občianskemu združeniu (príloha č.1)

Príloha č. 1

k výnosu č. 3749/2005-II/1

Náležitosti žiadosti o poskytnutie dotácie občianskemu združeniu

 1. Názov projektu
 2. Názov občianskeho združenia
 3. Sídlo občianskeho združenia
 4. Cieľ činnosti občianskeho združenia
 5. IČO
 6. Bankové spojenie
 7. Suma požadovanej dotácie
 8. Štatutárny zástupca občianskeho združenia (meno, priezvisko, titul a funkcia)
 9. Číslo telefónu, číslo faxu, e-mail žiadateľa
 10. Štatutárny orgán (podpis a odtlačok pečiatky)
 11. Dátum

 
 • Hore
 • Vytlačiť do pdf
 • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk