Hlavné menu

Náležitosti žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnej starostlivosti a sociálnej pomoci (príloha č.2)

Príloha č. 2

k výnosu č. 3749/2005-II/1

Náležitosti žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnej starostlivosti a sociálnej pomoci

 1. Názov projektu
 2. Názov žiadateľa
 3. Sídlo žiadateľa (adresa)
 4. Právna forma žiadateľa
 5. Cieľ činnosti žiadateľa s výnimkou obce a vyššieho územného celku
 6. IČO
 7. Bankové spojenie
 8. Suma požadovanej dotácie: bežné výdavky

kapitálové výdavky

 1. Číslo telefónu, číslo faxu, e-mail žiadateľa
 2. Štatutárny zástupca

(meno, priezvisko, titul a funkcia)

 1. Číslo telefónu štatutárneho zástupcu
 2. Odtlačok pečiatky a podpis štatutárneho zástupcu
 3. Dátum

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk