Hlavné menu

Náležitosti žiadosti o poskytovanie dotácie na motivačný príspevok (príloha č.8)

Príloha č. 8

k výnosu č. 3749/2005-II/1

Náležitosti žiadosti o poskytovanie dotácie na motivačný príspevok

Žiadateľ dotácie

Názov žiadateľa

Sídlo alebo adresa trvalého pobytu, číslo telefónu, číslo faxu, e-mail

IČO

Bankové spojenie

Názov a sídlo školy

IČO školy

Celkový počet detí, ktoré navštevujú školu ku dňu podania žiadosti, z toho počet detí, na ktoré žiadateľ žiada o dotáciu

Žiadosť o dotáciu na motivačný príspevok v sume Sk

Prílohou žiadosti sú:

a) zoznam všetkých detí, na ktoré žiadateľ žiada poskytovanie dotácie s vyznačením ich rodného čísla a adresy trvalého pobytu a

b) vyhlásenie rodičov detí, ktorým sa neposkytuje pomoc v hmotnej núdzi, že

1. súhlasia so zaradením ich dieťaťa do zoznamu detí, na ktoré sa žiada dotácia,

2. predložia príslušnému úradu potvrdenia o príjmoch všetkých spoločne posudzovaných osôb v rodine za posledných šesť po sebe nasledujúcich mesiacov,

3. súhlasia s poskytnutím ich osobných údajov a osobných údajov dieťaťa na účely dotácie.

Meno, priezvisko a funkcia

Odtlačok pečiatky žiadateľa a podpis

Dátum


 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk