Hlavné menu

Náležitosti žiadosti o poskytovanie dotácie na školské potreby (príloha č.7)

Príloha č. 7

k výnosu č. 3749/2005-II/1

Náležitosti žiadosti o poskytovanie dotácie na školské potreby

Žiadateľ dotácie

Názov žiadateľa

Sídlo alebo adresa trvalého pobytu, číslo telefónu, číslo faxu, e-mail

IČO

Bankové spojenie

Názov a sídlo predškolského zariadenia alebo školy

IČO predškolského zariadenia alebo školy

Celkový počet detí, ktoré navštevujú prípravnú triedu v predškolskom zariadení alebo školu ku dňu podania žiadosti, z toho počet detí, na ktoré žiadateľ žiada o dotáciu

Žiadosť o dotáciu na školské potreby v sume Sk

Prílohou žiadosti sú:

a) zoznam všetkých detí, na ktoré žiadateľ žiada poskytovanie dotácie s vyznačením ich rodného čísla a adresy trvalého pobytu a

b) vyhlásenie rodičov detí, ktorým sa neposkytuje pomoc v hmotnej núdzi, že

1. súhlasia so zaradením ich dieťaťa do zoznamu detí, na ktoré sa žiada dotácia,

2. predložia príslušnému úradu potvrdenia o príjmoch všetkých spoločne posudzovaných osôb v rodine za posledných šesť po sebe nasledujúcich mesiacov,

3. súhlasia s poskytnutím ich osobných údajov a osobných údajov dieťaťa na účely dotácie.

Meno, priezvisko a funkcia

Odtlačok pečiatky žiadateľa a podpis

Dátum


 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk