Hlavné menu

Náležitosti žiadosti o poskytovanie dotácie na stravu (príloha č.6)

Príloha č. 6

k výnosu č. 3749/2005-II/1

Náležitosti žiadosti o poskytovanie dotácie na stravu

Žiadateľ dotácie

Názov žiadateľa

Sídlo alebo adresa trvalého pobytu, číslo telefónu, číslo faxu, e-mail

IČO

Bankové spojenie

Názov a sídlo predškolského zariadenia alebo školy

IČO predškolského zariadenia alebo školy

Celkový počet detí, ktoré navštevujú predškolské zariadenie alebo školu ku dňu podania žiadosti, z toho počet detí, na ktoré žiadateľ žiada o dotáciu

Žiadosť o dotáciu na stravu v sume Sk

Cena stravného lístka pre rodiča v čase podania žiadosti obed Sk

iné jedlá (uviesť samostatne každé iné jedlo) Sk

Cena stravného lístka pre rodiča v prípade priznania dotácie na stravu obed Sk

iné jedlá (uviesť samostatne každé iné jedlo) Sk

Prílohou žiadosti sú:

a) zoznam všetkých detí, na ktoré žiadateľ žiada poskytovanie dotácie s vyznačením ich rodného čísla a adresy trvalého pobytu a

b) vyhlásenie rodičov detí, ktorým sa neposkytuje pomoc v hmotnej núdzi, že

1. súhlasia so zaradením ich dieťaťa do zoznamu detí, na ktoré sa žiada dotácia,

2. predložia príslušnému úradu potvrdenia o príjmoch všetkých spoločne posudzovaných osôb v rodine za posledných šesť po sebe nasledujúcich mesiacov,

3. súhlasia s poskytnutím ich osobných údajov a osobných údajov dieťaťa na účely dotácie.

Meno, priezvisko a funkcia

Odtlačok pečiatky žiadateľa a podpis

Dátum


 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk