Hlavné menu

Pridelené dotácie občianskym združeniam v roku 2007

Prehľad projektov, na ktoré bola poskytnutá dotácia podľa § 1 Výnosu MPSVR SR č. 3749/2005 - II/1 v roku 2007 z bežných transferov
(v Sk)

Porad. číslo Názov organizácie Názov projektu Požadovaná dotácia Schválená dotácia Poskytnuté k 31.12.2007
1. Klub cystickej fibrózy, Košice, IČO 319 14 934 Úhrada členského príspevku v Medzinárodnej organizácií CFW na rok 2007 5 100 5 100 5 100
2. Premeny, Asociácia pre duševné zdravie, Zvolen ICO 31965270 Celoslovenský rekondično-rehabilitačný pobyt s medzinárodnou účasťou Zemplínska Šírava 2007 280 000 120 000 120 000
3. OZ Aktívny človek, Bratislava, ČO 30 85 83 56 Letný rekondično-integračný pobyt pre mentálne hendikepovaných mladých ľudí 85 000 55 000 55 000
4. Národné združenie pre PKU Dolný Kubín IČO 36144304 Časopis združenia PKU 50 000 50 000 50 000
5. Národné združenie pre PKU, Dolný Kubín, IČO 361 44 304 Členské v medzinárodnej organizácii 16 000 16 000 16 000
6. Delfín, OZ duševného zdravia, Zvolen, 378 246 78 Vydávanie časopisu Delfín zvolenský 55 400 30 000 30 000
7. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím vo Svidníku, Svidník, IČO 313 04 362 Dúhový týždeň - Letný rekondično-integračný pobyt pre mentálne postihnutých s nutným doprovodom 148 500 148 500 148 500
8. Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR, Bratislava IČO 308 08 405 Členské príspevky do Celosvetovej Medzinárodnej organizácie zdravotne postihnutých, Celosvetovej organizácie na pomoc zdravotne postihnutým osobám 31 000 31 000 31 000
9. Slovenská Asociácia Cystickej Fibrózy, Košice, IČO 45 00 7853 Úhrada členského príspevku do medzinárodných organizácií CFW a CFE 20 000 20 000 20 000
10. Spoločnosť psoriatikov a atropikov SR, Bratislava IČO 00897027 Úhrada členského príspevku v EUROPSO na rok 2007 8 000 8 000 8 000
11. Slovenské združenie stomikov, SLOVILCO, Martin IČO 308 42522 Rekondično - integračný pobyt 405 100 100 000 100 000
12. Slovenské združenie stomikov, SLOVILCO, Martin IČO 308 42522 Vydávanie časopisu SLOVILCO 100 000 100 000 100 000
13. Slovenské združenie stomikov, SLOVILCO, Martin IČO 308 42522 Členský príspevok Svetovej aosicácií stomikov - IOA 5 500 5 500 5 500
14. Bratislavská občianska poradňa, IČO 36 076 899 Členstvo BOP v medzinárodnej organizácii CAI 45 000 45 000 45 000
15. FICE, Medzinárodná spoločnosť výchovných komunít, Bratislava IČO 00163800 Medzinárodný členský príspevok 11 092 11 100 11 100
16. Združenie JEKHETANE - SPOLU Prešov IČO 843 600 Posilnenie periodicity vydávania celoslovenského printového a internetového periodika pre Rómov ROMANO-NEVO ´ĽIL /Rómsky nový list - rozšírenie rubrík zameraných na informácie o riešení sociálnych problémov Rómov v roku 2007 843 600 420 000 420 000
17. Zväz postihnutých civilizačnými chorobami, Trnava, IČO 126 648 55 Sociálno-rehabilitačná starostlivosť o dospelých a deti postihnutých civilizačnými chorobami v roku 2007 583 020 250 000 250 000
18. OZ KONTEX, Bratislava IČO 31802516 Odborný seminár - súčasný stav a možnosti riešenia sociálnej integrácie sluchovo postihnutých 204 800 204 800 204 800
19. OZ KONTEX, Bratislava IČO 31802516 Ako komunikovať so sluchovo-postihnutými a pochopiť ich - informácie a návody 545 000 300 000 300 000
20. Asociácia Detí a mládeže ADAM s vnútorným telesným ochorením v SR, Trnava IČO 35 60 74 32 Rekondičný pobyt zdravotne postihnutých detí so sociálne slabších rodín 72 000 72 000 72 000
21. Združenie mladých OKÁČIK, Žiar nad Hronom, IČO 379 49390 Nikdy sa nevzdávaj - rekondično-rehabilitačný pobyt pre deti ZTP a ich rodičov 572 400 300 000 300 000
22. Asociácia rodičov nepočujúcich detí Slovenska, Bratislava IČO 308 68 891 Vydanie brožúrky .Ranná výchova nepočujúceho dieťaťa 155 000 155 000 155 000
23. Asociácia rodičov nepočujúcich detí Slovenska, Bratislava IČO 308 68 891 Letné tábory nepočujúcich detí 560 000 300 000 300 000
24. Asociácia rodičov nepočujúcich detí Slovenska, Bratislava IČO 308 68 891 Úhrada členských príspevkov a účasť na medzinárodných aktivitách v medzinárodných organizáciách 317 600 200 000 200 000
25. Združenie zdravotne postihnutých Oravy, Tvrdošín IČO 379 073 61 Vzdelávanie a príprava dobrovoľníkov ZZPO a organizovanie rekondičných pobytov pre občanov s ŤZP a s nepriaznivým zdravotným stavom 223 000 150 000 150 000
26. Národné združenie Spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Nitra IČO 340 11 692 Úhrada členského príspevku v medzinárodnej organizácií 40 000 10 000 10 000
27. SZZP Martin Okresná rada Nové Zámky so sídlom Šurany, IČO 00698172-021 Memoriál Alexandra Košíka v Šuranoch celoslovenské stretnutie telesne ťažko postihnutých občanov - vozičkárov 170 000 170 000 170 000
28. Spoločnosť Wiliamsovho syndrómu, Bratislava IČO 173 26745 Rekondično-integračný pobyt 92 000 92 000 92 000
29. Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Nová Dubnica, IČO 00698172 Výchovno-rekondičný pobyt pre zdravotne postihnutých občanov Základnej organizácie v Novej Dubnici 50 000 50 000 50 000
30. Združenie Nádej na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Poprade, IČO 313 01070 Rekondično - integračný pobyt pre ľudí s mentálnym a kombinovaným postihnutím a s nutným doprovodom - Chceme sa na svet smiať 250 000 250 000 250 000
31. Zväz sluchovo postihnutých Levice IČO 42048893 Úhrada členských príspevkov v medzinárodných organizáciách sluchovo postihnutých 11 190 11 190 11 190
32. Zväz sluchovo postihnutých Levice IČO 42048893 Vydávanie časopisu Slovenský GONG pre sluchovo postihnutých 1 087 000 300 000 300 000
33. Zväz sluchovo postihnutých Levice IČO 42048893 Odborný seminár o audio-rehabilitácii sluchovo postihnutých občanov 124 000 124 000 124 000
34. Zväz sluchovo postihnutých Levice IČO 42048893 Aktivity mladých nedoslýchavých pri integrácii do európskych organizácií sluchovo postihnutých 102 000 102 000 102 000
35. Zväz diabetikov Slovenska, Bratislava IČO 00 641 332 Členský príspevok do medzinárodnej organizácie diabetu IDF 3 946 3 400 3 400
36. Zväz diabetikov Slovenska, Bratislava IČO 00 641 332 Rekondično-integračné pobyty diabetikov deti a dospelí diabetici 480 000 150 000 150 000
37. OZ Proti prúdu, Bratislava, IČO 360 68 781 Pouličný časopis Nota bene 1 701 560 1 200 000 1 200 000
38. Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom, Bratislava, IČO 317 47 973 Komunitné rekondično-integračné pobyty 524 160 350 000 350 000
39. Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom, Bratislava, IČO 317 47 973 Samoobslužné činnosti vzdelávanie detí s autizmom v sebaobslužných činnosťaich v priestore imitujúce domáce prostredie s cieľom ich soc. inklúzie 664 400 450 000 450 000
40. Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom, Bratislava, IČO 317 47 973 Úhrada členského príspevku 30 480 30 480 30 480
41. OZ Vidiná - Nádej Ružiná, IČO 379 59832 Integrácia mentálne postihnutých občanov do spoločnosti, s rehabilitačným programom 130 000 130 000 130 000
42. ZOM Prešov, IČO 377 866 87 Rekondično-integračné pobyty pre telesne postihnutú mládež v roku 2007 400 000 200 000 200 000
43. ZOM Prešov, IČO 377 866 87 Vydávanie časopisu Možnosti 150 000 100 000 100 000
44. Združenie občanov Slovenska postihnutých epilepsiou - AURA, Bratislava IČO 317 68491 Komunikácia a styk so zahraničím, začlenenie združenia do IBE- Svetová organizácia proti epilepsii 100 000 25 000 25 000
45. Združenie občanov Slovenska postihnutých epilepsiou - AURA, Bratislava IČO 317 68491 Spracovanie a vydávanie časopisov AURA v počte 3 vydania 200 000 200 000 200 000
46. Združenie občanov Slovenska postihnutých epilepsiou - AURA, Bratislava IČO 317 68491 7-dňový rekondično-integračný pobyt spojený s XI.ročníkom trojdňového kongresu Epilepsia v mojom živote 800 000 600 000 600 000
47. OZ Pomoc ohrozeným deťom, Bratislava IČO 31745679 Krajší svet pre deti - rekondično-rehabilitačný pobyt pre deti s posttraumatickou stresovou poruchou a CAN syndrómom zo sociálne slabších rodín 146 500 146 500 146 500
48. Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých Opora vo Zvolene IČO 37 821 831 Rekondično-integračný pobyt 69 200 69 200 69 200
49. Organizácia zdravotne postihnutých Nádej Bernolákovo, IČO 308 00960 Sociálno-rehabilitačný a integračný pobyt dospelých zdravotne postihnutých v r. 2007 45 736 45 000 45 000
50. Slovenský zväz tanečného športu na vozíku, Bratislava, IČO 36 070 351 Letný rekondično-integračný pobyt určený pre deti a mládež na vozíčku 350 000 350 000 350 000
51. Miestna organizácia zdravotne postihnutých v Dechticiach, IČO 360 848 83 Sociálno-rehabilitačný a integračný pobyt dospelých , zdravotne postihnutých v roku 2007 43 320 43 000 43 000
52. Národná rada občanov so zdravotným postihnutým v SR, Bratislava IČO 30853567 Informovanosť - predpoklad rovnosti príležitosti - realizácia seminárov pre ľudí so zdravotne postihnutím a poradenstva v oblastiach týkajúcich sa zdravotného postihnutia 1 901 024 500 000 500 000
53. Národná rada občanov so zdravotným postihnutým v SR, Bratislava IČO 30853567 Členský príspevok Európskemu fóru zdravotne postihnutých a zahraničné styky NROZP v SR 485 000 300 000 300 000
54. Národná rada občanov so zdravotným postihnutým v SR, Bratislava IČO 30853567 Vzdelávanie pre kvalifikovanú účasť na mainstreamingu zdravotného postihnutia 1 124 204 500 000 500 000
55. Republikové centrum Zväzu telesne postihnutej mládeže, Bratislava, IČO 173 230 11 VII. Internacional ABILYMPICS 2 454 000 1 000 000 1 000 000
56. Republikové centrum Zväzu telesne postihnutej mládeže, Bratislava, IČO 173 230 11 Rekondície pre telesne postihnutých 380 000 180 000 180 000
57. OZ Odyseus, Bratislava, IČO 31 788 734 Poradenstvo pre zdravotne postihnutých v oblasti osobnej asistencie a európskej dobrovoľnej služby 412 896 100 000 100 000
58. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Stropkove IČO 36 16 49 17 Rekondično-integračný pobyt pre ľudí s mentálnym postihnutím 207 500 200 000 200 000
59. EQUILIBRIA, Spoločnosť pre rozvoj potenciálu IĆO 30795001 Časopis EQUILIBRIUM pre ľudí s duševným ochorením a pre tých ktorí im chcú porozumieť 230 000 114 000 114 000
60. EQUILIBRIA, Spoločnosť pre rozvoj potenciálu Pilotný projekt vzdelávacích aktivít - Tréning kognitívnych funkcií pre ľudí s duševným ochorením 309 200 230 000 230 000
61. EQUILIBRIA, Spoločnosť pre rozvoj potenciálu IĆO 30795001 Rekondičný a integračný pobyt pre ľudí s duševným ochorením 98 000 70 000 70 000
62. Slovenská humanitná rada, Bratislava, IČO 173 160 14 Vydávanie časopisu Humanita s prílohou pre zdravotne postihnutých Humanita plus 1 962 897 1 500 000 1 500 000
63. Slovenská humanitná rada, Bratislava, IČO 173 160 14 Úhrada členských príspevkov v medzinárodných organizáciách za rok 2007 376 602 250 000 250 000
64. Asociácia univerzít tretieho veku na Slovensku, Bratislava, IČO 308 014 51 Členský príspevok do Medzinárodnej asociácie univerzít tretieho veku a podpora medzinárodných kontaktov s cieľom vytvárania partnerstiev pre zahraničné styky seniorov 30 000 30 000 30 000
65. OZ Preveda, Bratislava, IČO 308 66 740 Rekondično-integračný pobyt pre zrakovo postihnutú mládež 131 850 131 850 131 850
66. Klub cystickej fibrózy, Košice, IČO 3191 49 34 Časopis pre rodičov detí chorých na cystickú fibrózu, pacientov s cystickou fibrózou a všetkých ktorých zaujíma problematika cystickej fibrózy 140 000 80 000 80 000
67. Spolok nepočujúcich pedagógov, Lučenec, IČO 244 976 Škola zážitkových hier - letný tábor pre nepočujúce deti - pravidelné aktivity 244 976 200 000 200 000
68. Spolok nepočujúcich pedagógov, Lučenec, IČO 244 976 Zborníky s problematikou výchovy a vzdelávania sluchovo-postihnutých 70 632 50 000 50 000
69. Asociácia nepočujúcich Slovenska, Bratislava IČO 30868904 Úhrada členských príspevkov a účasť na medzinárodných aktivitách v medzinárodných organizáciách 275 600 200 000 200 000
70. Asociácia nepočujúcich Slovenska, Bratislava IČO 30868904 Vydávanie časopisu Slovenský GONG pre sluchovo postihnutých (INFONET) 1 452 656 500 000 500 000
71. Asociácia nepočujúcich Slovenska, Bratislava IČO 30868904 Sociálno-rehabilitačný kurz pre mladých nepočujúcich ako najviac ohrozenej skupiny obyvateľstva 421 000 240 000 240 000
72. Asociácia nepočujúcich Slovenska, Bratislava IČO 30868904 Poskytovanie tlmočníckych služieb nepočujúcich 6 183 476 5 500 000 5 500 000
73. Asociácia nepočujúcich Slovenska, Bratislava IČO 30868904 Celoštátne sociálno-rehabilitačné kurzy nepočujúcich 734 000 300 000 300 000
74. Asociácia náhradných rodín, Bratislava, IČO 360 64483 Podpora vydávania časopisu o náhradnom rodičovstve Nebyť sám 391 000 391 000 391 000
75. Slovenský zväz sclerosis multiplex, Trnava, IČO 008969 00 Členský príspevok do Medzinárodnej federácie sclerosis multiplex a do Európskej platformy sclerosis multiplex 35 257 35 000 35 000
76. Slovenský zväz sclerosis multiplex, Trnava, IČO 008969 00 Vydávanie časopisu Nádej v roku 2007 232 000 200 000 200 000
77. Slovenský zväz sclerosis multiplex, Trnava, IČO 008969 00 Rekondično-rehabilitačné pobyty pre členov SZSM na invalidnom vozíku 105 800 105 000 105 000
78. Slovenský zväz sclerosis multiplex, Trnava, IČO 008969 00 Tlač a distribúcia informačných letákov - buletínov - trojskladačiek 41 040 41 000 41 000
79. Slovenský zväz sclerosis multiplex, Trnava, IČO 008969 00 Rekondično-školiaci pobyt pre mladých SM-károv 176 000 176 000 176 000
80. Slovenský zväz sclerosis multiplex, Trnava, IČO 008969 00 Špecifická rekondícia pre ľudí s diagnózou sclerosis multiplelx Muzikoterapia - LET´ S DANCE 95 950 50 000 50 000
81. Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, Bratislava, IČO 00 624 802 Vydávanie špecifického časopisu Ozvena 174 000 160 000 160 000
82. Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, Bratislava, IČO 00 624 802 Členský poplatok do Medzinárodnej organizácie (EAMDA) 68 100 68 100 68 100
83. Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, Bratislava, IČO 00 624 802 Rekondično-integračný pobyt pre členov organizácie muskulárnych dystrofikov v SR 378 500 300 000 300 000
84. Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, Bratislava, IČO 00 624 802 Rekondično-integračný tábor pre mladých ľudí s muskulárnou dystrofiou 96 556 50 000 50 000
85. Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, Bratislava, IČO 00 624 802 Detský tábor pre nových členov chlapcov so svalovou dystrofiou a osobných asistentov 146 880 100 000 100 000
86. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR Bratislava IČO 00683191 Vydávanie časopisu Informácie ZPMP 2007 588 792 300 000 300 000
87. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR Bratislava IČO 00683191 Rekondično-integračné pobyty ZPMP v SR 2007 1 292 640 500 000 500 000
88. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR Bratislava IČO 00683191 Členstvo v Inclusion International a Inclusion Europe v roku 2007 392 800 300 000 300 000
89. OZ celiatikov, Bratislava IČO 30 846 129 Úhrada členského príspevku v medzinárodnej organizácii celiatikov 17 500 17 500 17 500
90. OZ celiatikov, Bratislava IČO 30 846 129 Vydanie časopisu Celiakia 337 240 300 000 300 000
91. Slovenský zväz zdravotne postihnutých, , Centrum sociálnej pomoci a sociálnych služieb, Martin, IČO 00698172 Infomačno - poradenské periodikum SZZP 463 058 320 000 320 000
92. Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Centrum sociálnej pomoci a sociálnych služieb, Martin, IČO 00698172 Rekondično-integračné pobyty pre deti, mládež a dospelých 2 656 400 750 000 750 000
93. Košická organizácia vozičkárov- nezávislý život, Košice, IČO 312 670 50 Agentúra vzdelávania osobnej asistencie a podporných sociálnych služieb 914 603 400 000 400 000
94. Košická organizácia vozičkárov- nezávislý život, Košice, IČO 312 670 50 Letný rekondično-integračný pobyt vozičkárov 2007 383 500 300 000 300 000
95. TK Danube Bratislava, IČO 308 098 86 Letný rekondično-integračný pobyt pre deti a dospelých v oblasti spoločenského tanca, výtvarného umenia a voľnočasových aktivít pre všetky druhy postihnutia 290 000 290 000 290 000
96. Združenie seniorov pri DD Mokrý Háj, IČO 379 88018 Poznávacie a rehabilitačné pobyty na zlepšenie kvality života seniorov 100 000 100 000 100 000
97. Náruč pomoc deťom v kríze, Žilina, IČO 361 38665 Chceme sa hrať: Letný rekondično-rehabilitačný tábor pre deti, ktoré boli vystavené týraniu, zneužívaniu a zanedbávaniu 145 334 145 000 145 000
98. EFFETA, Slovensko, sv. F. Saleského, Nitra IČO 36111601 Rekondično-rekreačný pobyt sluchovo postihnutých 230 000 200 000 200 000
99. EFFETA, Slovensko, sv. F. Saleského, Nitra IČO 36111601 Zabezpečenie tlmočníkov posunkovej reči pre občanov so sluchovým postihnutím 400 000 400 000 400 000
100. Zväz diabetikov Slovenska, Základnej a detskej organizácie Ruža, Ružomberok IČO 641332024 Sociálno-rekondičný, integračný pobyt diabetikov diabetických detí a mládeže 2007 SKI Záhradky Jasná 112 500 100 000 100 000
101. Združenie Matta Talbota, Banská Bystrica, IČO 319 356 81 Časopis Syn sa vracia - časopis napomáhajúci občanom varcajúcim sa z nápravnovýchovných zariadení do života 89 015 80 000 80 000
102. Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov , Bratislava, IČO 318 03989 Terénna sociálna práca v dysfunkčnej rodine - akreditované vzdelávanie sociálnych pracovníkov 407 800 155 000 155 000
103. Slovenské hemofilické združenie Bratislava IČO 22665226 Vydávanie časopisov (Hemofilický spravodajca, Sociálno - právny informátor) 43 000 43 000 43 000
104. Slovenské hemofilické združenie Bratislava IČO 22665226 Úhrada členských príspevkov v medzinárodných organizáciách v roku 2007 8 200 8 200 8 200
105. Asociácia tlmočníkov posunkovej reči nepočujúcich Slovenska Bratislava IČO 36064114 Projektovanie komplexnej prípravy tlmočníkov pre potreby osôb so sluchovým postihnutím v podmienkach Slovenskej republiky s cieľom skvalitnenia tlmočníckej sociálnej služby 70 000 70 000 70 000
106. Asociácia tlmočníkov posunkovej reči nepočujúcich Slovenska Bratislava IČO 36064114 Slovník pojmov , vydanie slovníka pojmov z oblasti zdravotného a sluchového postihnutia 80 000 80 000 70 000
107. OZ Pohľad Košice IČO 31965971 Hypoterapia napomáha k zlepšeniu celkového stavu detí s kombinovaným postihnutím i dospelých psychiatrických pacientov 42 000 42 000 42 000
108. Slovenský zväz telesne postihnutých, Bratislava, IČO 126 64 979 Časopis vozičkár 237 040 200 000 200 000
109. Slovenský zväz telesne postihnutých, Bratislava, IČO126 64 979 Členský príspevok medzinárodnej organizácii FIMITIC 174 461 150 000 150 000
110. Slovenský zväz telesne postihnutých, Bratislava, IČO126 64 979 Rekondično-integračné pobyty pre telesne postihnutých 3 134 530 600 000 600 000
111. Slovenský zväz telesne postihnutých, Bratislava, IČO126 64 979 Odborný seminár v rámci oslavy Svetového dňa zdravotne postihnutých na tému: Rok 2007 - Európsky rok rovnakých príležitostí pre všetkých na ceste k spravodlivej spoločnosti 275 306 200 000 200 000
112. Slovenská spoločnosť celiatikov, Piešťany, IČO 378 506 87 Ozdravný rekondično-integračný pobyt spojený s edukáciou účastníkov všetkých vekových kategórií 147 000 100 000 100 000
113. Únia nevidiacich a slabozrakých Bratislava, IČO 0068 38 76 Rekondičné a integračné pobyty pre zrakovo postihnuté deti, dospelých a starých ľudí 775 000 500 000 500 000
114. Únia nevidiacich a slabozrakých Bratislava, IČO 0068 38 76 Úhrada členských príspevkov ÚNSS v medzinárodných organizáciách a medzinárodné vzťahy 555 000 300 000 300 000
115. Únia nevidiacich a slabozrakých Bratislava, IČO 0068 38 76 Časopisy pre nevidiacich a slabozrakých - výroba a vydávanie časopisov v bodovom a zväčšenom písme 901 300 600 000 600 000
116. Jednota dôchodcov na Slovensku, Bratislava, IČO 008 97 019 Medzinárodný deň starších ľudí, celoslovenské slávnostné zhromaždenie - konferencia 30 500 30 500 30 500
117. Jednota dôchodcov na Slovensku, Bratislava IČO 00897019 Rekondično-integračné pobyty 630 000 230 000 230 000
118. Jednota dôchodcov na Slovensku, Bratislava, IČO 008 97 019 Vydávanie časopisu Tretí vek 695 000 500 000 500 000
119. Klub mnohodetných rodín, Bratislava, IČO 317 502 49 Členské v Európskej konfederácii mnohodetných rodín Madrid 14 400 14 400 14 400
120. Klub mnohodetných rodín, Bratislava, IČO 317 502 49 Členské v Confederation of Family Organisations in the European Community /COFACE/ 3 600 3 600 3 600
121. Klub mnohodetných rodín, Bratislava, IČO 317 502 49 Členské vo Viena NGO COMMITTEE ON THE FAMILY 3 600 3 600 3 600
122. OZ Slniečko, Nitra Štitáre, IČO 361 062 83 Nauč ma riešiť krízové situácie - rekondično relaxačný pobyt pre deti z krízových stredísk, DD a soc. znevýhodnených rodín so zameraním na vzdelávanie detských práv, spôsobom ochrany pred násilím a spôsobom riešenia krízových situácií formou inperatkívnych hier 110 000 110 000 110 000
123. Spoločnosť Sportinvalid Košice IČO 31945848 Týždenný rehabilatočno - rekondičný pobyt členov špeciálnych olympiad 93 700 93 700 93 700
124. Slovenské hnutie špeciálnych olympiád, Bratislava, IČO 308 11 406 Rekondičný pobyt členov špeciálnych olympiád 100 000 100 000 100 000
125. Slovenské hnutie špeciálnych olympiád, Bratislava, IČO 308 11 406 Členský poplatok v organizácii Special Olympics 50 000 50 000 50 000
126. Slovenské hnutie špeciálnych olympiád, Bratislava, IČO 308 11 406 Svetové letné špeciálne olympijské hry , Shanghai 2007 100 000 100 000 100 000
127. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, Michalovce, IČO 313 011 69 Sociálno-rehabilitačné pobyty pre rodiny s mentálne postihnutým členom v Trenčianskych kúpeľoch a na Zemplínskej Šírave 92 200 50 000 50 000
128. OZ Integra, Michalovce, IČO 319 953 81 Socioterapeutický program pre ľudí s duševným ochorením 123 400 100 000 100 000
129. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím vo Vranove nad Topľou, IČO 319 592 70 Aj my sme tu - žijeme ako vy - Letný rekondično-integračný pobyt pre rodiny s deťmi s mentálnym postihnutím 249 000 249 000 249 000
130. Združenie rodičov a priateľov deti a mladistvých s celiakiou, Košice, IČO 17150515 Vydanie časopisu Celiakia 2007 - bezlepkové potraviny 65 000 65 000 65 000
131. Združenie rodičov a priateľov deti a mladistvých s celiakiou, Košice, IČO 17150515 Letný rekondično- integračný tábor pre deti s celiakiou a potravinovými alergiami 186 000 150 000 150 000
132. Spoločnosť pre pomoc pri Huntingtonovej chorobe v SR, Hnúšťa, IČO 319 30 841 Víkendový sociálno-rehabilitačný pobyt rodín s Huntingtovovou chorobou 15 000 15 000 15 000
133. Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR, Bratislava, IČO 308 08 405 Zdravotné, sociálne a právne poradenstvo AOZPO občanov so zdravotným postihnutím, rodinným príslušníkom, dobrovoľníkom pre opatrovateľské a sociálne služby v rozsahu SR na rok 2007 1 100 000 400 000 400 000
134. Šťastie si Ty, Prievidza IČO 36130796 Vrstvenie - vzdelávací projekt pre členov OZ a ich rodinných príslušníkov - som človek psychicky chorý a potrebujem pomoc 20 000 20 000 20 000
135. Slovenská liga celiatikov, Trnava, IČO 308 436 77 Rekondično-integračný pobyt pre deti do 6 rokov a dospelých s celiakiou 127 000 124 000 124 000
136. Slovenská liga celiatikov, Trnava, IČO 308 436 77 Rekondično-integračný pobyt pre deti 7 až 16 r. s ceeliakiou v Richnave 208 000 100 000 100 000
137. Pro Sclerosis multiplex, Bratislava, IČO 308 575 03 Supervízie a poradenstvo v kluboch SM školenie a monitoring postihnutý skler. 412 500 32 500 32 500
138. Pro Sclerosis multiplex, Bratislava, IČO 308 575 03 Škola pomoci, profesionalizácia práce klubov SZSM v roku 2007 - školenie pracovníkov v kluboch 157 500 150 000 150 000
139. Asociácia rodičov nepočujúcich detí Slovenska, Bratislava, IČO 308 68 891 Sociálno-rehabilitačný kurz pre rodičov sluchovo postihnutých detí 302 000 288 000 288 000
140. Združenie zdravotne postihnutých Oravy, Tvrdošín, IČO 379 073 61 Sociálne poradenstvo a sociálna prevencia pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a s nepriaznivým zdravotným stavom v regióne Oravy 280 800 143 000 143 000
141. OZ Prvosienka na podporu duševného zdravia, Partizánske, IČO 379 214 01 Zbližovanie - relaxačno-ozdravný pobyt pre členov združenia na Zemplínskej Šírave 52 200 26 000 26 000
142. Zväz diabetikov Slovenska Bratislava, IČO 00 641 332 Konzultačno-poradenská a edukačná činnosť pre diabetikov 343 000 90 000 90 000
143. Združenie vojnových poškodencov- invalidov na Slovensku, Banská Bystrica, IČO 31754392 Prekonávanie sociálnych dôsledkov občanov so zdravotným postihnutím, rekondično-integračné pobyty 172 000 85 000 85 000
144. Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR Bratislava, IČO 308 535 67 Participácia občanov so zdravotným postihnutím pri tvorbe politík, plánov, a opatrení na miestnej a regionálnej úrovni - realizácia seminárov 1 415 550 400 000 400 000
145. Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR Bratislava, IČO 308 535 67 Právo občanov so zdravotným postihnutým na nediskrimináciu 1 862 592 450 000 450 000
146. Republikové centrum Zväzu telesne postihnutej mládeže Bratislava, IČO 173 230 11 Poradenstvo pre zdravotne postihnutých v oblasti osobnej asistencie a európskej dobrovoľnej služby 240 000 100 000 100 000
147. Klub detskej nádeje, Bratislava, IČO 307 868 35 Kardiotábor 2007, letný tábor klubu určený deťom s kardiologickými ochoreniami 200 000 200 000 200 000
148. Slovenský zväz sclerosis multiplex, Trnava, IČO 008969 00 Konzultačno-poradenská činnosti pre členov SZSM pre novodiagnostikovaných pacientov s týmto ochorením, pre rodinných príslušníkov a osôb z ich okolia ako aj ostatnej verejnosti 217 000 60 000 60 000
149. Slovenský zväz sclerosis multiplex, Trnava, IČO 008969 00 Rekondično-rehabilitačné pobyty pre členov SZSM 895 400 308 000 308 000
150. Organizácia muskulárnych dystrofikov , Bratislava, IČO 00624 802 Tábor detí s muskulárnou dystrofiou a osobných asistentov 145 925 137 500 137 500
151. Združenie na pomoc ľudom s mentálnym postihnutím v SR Bratislava, IČO 00 68 3191 Lepšie je raz zažiť ako dvakrát počuť, vyškolenie mladých ľudí s mentálnym postihnutím budúcich sebaobhajcov ako aj nových lídrov skupín 554 019 350 000 350 000
152. Združenie na pomoc ľudom s mentálnym postihnutím v SR Bratislava, IČO 00 68 3191 Zvýšenie informovanosti k podpore sebaobhajovania 236 168 236 000 236 000
153. OZ celiatikov Bratislava, IČO 30 846 129 Rekondično-integračný pobyt pre deti a dospelých postihnutých celiakiou a alergiami 184 000 120 000 120 000
154. OZ celiatikov Bratislava, IČO 30 846 129 Rekondično-integračný pobyt pre rodiny s deťmi postihnutými celiakoiu a alergiou 166 000 80 000 80 000
155. Asociácia zväzov zdravotne postihnutých, Trenčín, IČO 361 261 52 Vzdelávacie aktivity a poskytovanie sociálneho poradenstva v dennom zariadení sociálnych služieb občanov so ZP 530 000 140 000 140 000
156. Slovenské hemofilické združenie Bratislava, IČO 226 65 226 Letný tábor detských hemofilikov 772 000 300 000 300 000
157. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Bratislava, IČO 00 683 876 Zvýšenie kvality poskytovania sociálneho poradenstva a sociálnej prevencie a súvisiace vzdelávacie a supervízne aktivity 3 085 000 1 000 000 1 000 000
158. Slovenská humanitná rada, Bratislava IČO 173 160 14 Vytváranie podmienok na prekonávanie sociálnych dôsledkov občanov so ZP v roku 2007 3 432 000 300 000 300 000
159. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Bratislava, IČO 00 683 876 Centrum technických a informačných služieb CETIS, technická podpora vzdelávania, zamestnávania a nezávislého života zrakovo postihnutých 3 085 000 500 000 500 000

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk