Hlavné menu

Pridelené dotácie na podporu rozvoja sociálnej starostlivosti a sociálnej pomoci 2006

Prehľad projektov, na ktoré bola poskytnutá dotácia podľa § 2 Výnosu MPSVR SR č. 3749/2005 - II/1 v roku 2006 - bežné výdavky
(Sk)

Por. číslo Subjekt, adresa, IČO Názov projektu Požadované bežné Schválené bežné Poskytnuté k 31.12.2006
1 Únia nevidiacich a slabozrakých, Bratislava, IČO 00683876 CETIS - komplexné zabezpečenie činnosti centra 2 881 200 1 000 000 1 000 000
2 Reformné združenie Rómskej mládeže , Liptovský Hrádok, IČO 378 080 79 Romana centrum pomoci deťom z DD 985 876 200 000 199 746
3 -"- Mesto Liptovský Mikuláš 200 000 200 000 200 000
4 Spoločenstvo evanjelickej mládeže Košice, IČO 319 437 13 001 Dobrovoľníctvo - príprava pre život - školiaci program 424 000 200 000 200 000
5 Slovenská spoločnosť celiatikov, Piešťany, IČO 378 50687 Víkendový rekondično-vzdelávací pobyt 89 000 50 000 50 000
6 OZ ODYSEUS, Bratislava, IČO 317 88 734 Chráň sa sám 3 167 644 1 000 000 1 000 000
7 Domov dôchodcov Šaštín, Stráže, IČO 318 240 64 Oprava kúpelne a vytvorenie sprchového kúta v DD Šaštín Stráže 135 000 135 000 135 000
8 Domov sociálnych služieb, Detva, IČO 00 633 453 Úprava nádvoria pre rozvoj metodiky telesne postihnutých a bezbariérový vstup 270 000 200 000 200 000
9 Únia centier prevencie a pomoci DAFNE, Rajecká Teplice, IČO 361 33 281 Stop obchodovaniu novodobému otrokárstvu 716 040 400 000 400 000
10 Mesto Dolný Kubín, IČO 31 4463 Máme šancu, ale zvládneme to bez asistencie 361 130 40 000 40 000
11 Mesto Dolný Kubín, IČO 31 4463 Resocializačno motivačná sieť zariadení KOTVA 2- Etapa 950 000 700 000 700 000
12 Slovenský zväz tanečného športu na vozíčku Bratislava, IČO 36 070 351 Európsky pohár v tanečnom športe na vozíku 2 240 000 300 000 300 000
13 Rodičovsko združenie pri špeciálnej ZŠ Ilava, IČO 173 19 617 Živá voda - rekreačno- rekondičný pobyt pre cca 300 osôb 150 000 70 000 70 000
14 Rímska únia rádu sv. URŠULE, komunita uršuliniek, Suchá nad Parnou, IČO 378 358 58 Vybudovanie bezbariérovej kúpeľne 120 000 100 000 100 000
15 OZ Ajhľa človek, Bytča, IČO 378 00663 Zriadenie a vybavenie spoločenskej miestnosti DSS Kľúč 200 000 100 000 100 000
16 TOP Centrum Bratislava, IČO 307 888 03 Tanec, ako najlepšia výplň 700 000 200 000 200 000
17 Spoločnosť sv. Simeona, Veľké Kapušany, IČO 355 38082 Skvalitňovanie funkčnosti prevádzky v DD 585 000 300 000 300 000
18 Komunitné centrum Spolu, Chimianske Jakubovany IČO 377 94833 Dokončenie práčovne v rómskej komunite obce 437 784 350 000 350 000
19 Nadácia Pro Futura, Snina, IČO 36 150 347 Pomocná ruka - pomoc ľuďom 150 000 80 000 80 000
20 DD Nová Dubnica, IČO 170 591 86 Vonkajšia fasáda budovy 428 000 150 000 150 000
21 Spoločnosť pre špeciálnu a liečebnú výchovu v SR, Lučenec, IČO 00308076 11 EFETA- vydávanie časopisu 130 000 80 000 80 000
22 Rómska tlačová agentúra, Košice, IČO 313 10 397 Televízny magazín o živote Rómov na Slovensku 1 000 000 500 000 500 000
23 DD Domov Penzión pre dôchodcov, Prievidza IČO 00648699 Výmena okien v DD 1 530 198 1 200 000 1 200 000
24 Kongregácia sestier Služobníc Nepoškrvnenej Panny Márie, Prešov, IČO 00585 7000 Zariadenie opatrovateľskej služby sv. Kozmu a Damiana 750 000 300 000 300 000
25 OZ Európa detí, Bratislava, IČO 308 531 41 Najkrajší dar je pieseň 350 000 150 000 150 000
26 -"- Rozprávka vianoc 2006 350 000 150 000 150 000
27 Spoločnosť Downovho syndromu v SR, Bratislava, IČO 308 062 83 Rekondično-integračné pobyty 193 200 100 000 100 000
28 Spoločnosť Downovho syndromu v SR, Bratislava, IČO 308 062 83 Vydávanie časopisu Slnečnica 156 000 100 000 100 000
29 DD a DSS Nová Bošáca, IČO 340 11 641 Výmena okien v DD 200 000 150 000 150 000
30 DSS Nosice-Púchov Výmena okien a dverí 216 036 150 000 150 000
31 Združenie zdravotne postihnutých Oravy, Tvrdošín, IČO 379 07 361 Nákup technického vybavenia 77 000 50 000 50 000
32 Obec Hruštín, IČO 314 501 Multicentrum 315 000 150 000 150 000
33 Náruč pomoc deťom v kríze, Žilina Zvyšovanie funkčnosti a bezpečnosti Detského krízového centra Náruč 125 000 125 000 125 000
34 OZ Detský rok, centrum sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva, Záhorská Ves, IČO 307 88 935 Čiastočná rekonštrukcia okien a zníženie stropu v Centre - katolícka fara 782 515 400 000 400 000
35 OZ Úsmev domova Pezinok, IČO 3690 63 801 Materiálne vybavenie Domu na pol ceste 730 000 500 000 500 000
36 ASS Bratislava Sociálny case-manažment 2 417 000 500 000 500 000
37 DD Skalica, Skalica, IČO 00596469 Výmena starých a poškodených okien 600 000 500 000 500 000
38 FICE, Bratislava, IČO 30804361 Parlament detí 336 600 250 000 250 000
39 OZ KALEIDOSKOP, Bratislava, IČO 317 95561 Tvoríme svoj svet 273 900 100 000 100 000
40 SENECIO, DSS, Na Grbe, Bratislava, IČO 360 77 518 Vnútorné vybavenie novotvoreného zariadenia DSS SENECIO 1 300 000 600 000 600 000
41 Komunitné centrum menšín, Veľký Krtíš, IČO 37 826 361 Podaj mi ruku človek 364 000 150 000 150 000
42 Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Bratislava, IČO 308 126 82 Vzdelávanie pracovníkov 718 000 400 000 400 000
43 "- Vydávanie časopisu Integra 169 500 100 000 100 000
44 OZ Brieždenie, Martin, IČO 37 802 763 Prevádzkovanie Domova pre osamelých rodičov 1 078 000 500 000 500 000
45 Trnavský samosprávny kraj, IČO 378 36 901 Rozšírenie rehabilitačných priestorov 100 000 50 500 50 500
46 DD Sv. Klementa Hofbauera, Podolínec, IČO 379 39 131 Výmena okien vo dvoch bytoch 300 000 200 000 200 000
47 Fórum pre pomoc starším, Prievidza, IČO 361 17 102 Súčasná legislatíva a dodržiavanie práv starších občanov 853 000 300 000 300 000
48 ASKAS, Trenčín, IČO 356 27 417 Rodinná terénna terapia 70 000 70 000 70 000
49 Okresná rada Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Šuranoch, IČO 00698 172 Memoriál Alexandra Košíka 170 000 100 000 100 000
50 Banskobystrický samosprávny kraj Banská Bystrica Starostlivosť o imobilných klientov 68 000 50 000 50 000
51 DD a DSS Spišská Nová Ves, IČO 379 44 592 Výmena hlavných vchodových dverí 111 000 100 000 100 000
52 OZ rodičov a priateľov zdravotne postihnutých detí Srdiečko, Bratislava, IČO 308 13 816 Letný sociálno-rehabilitačný pobyt 117 860 50 000 50 000
53 Únia pracovníkov detských domovov Trenčín-Zlatovce, IČO 00176 43 180 Športové hry detí z DD 240 000 150 000 150 000
54 Mesto Spišská Belá, IČO 326 518 Renovácia bytových priestorov obyvateľov ZOS , výmena nábytku a ostatného príslušenstva 279 900 200 000 200 000
55 Obec Breza, IČO 314 412 Centrum pre sociálne znevýhodnených 100 000 100 000 100 000
56 Pomoc pre nádej, Bratislava, IČO 360 77 721 Pomoc pre nádej- pilotný projekt sociálneho poradenstva 250 000 150 000 150 000
57 OZ Integra Michalovce, IČO 319 95 381 Terénna sociálna práca pre ľudí s duševným ochorením 680 982 680 000 680 000
58 Agentúra regionálneho rozvoja občanov Medzibodrožia, Kráľovský Chlmec, IČO 312 57 259 II. Detský letný tábor pre rómske deti 366 942 150 000 150 000
59 OZ Domino Prievidza, IČO 379 13 310 Dni priateľstva - uskutočnenie kultúrno-športovej akcie 100 000 70 000 70 000
60 OZ Našim Bojniciam, Bojnice, IČO 379 20 065 Nové možnosti pre starších ľudí v meste Bojnice 110 000 70 000 70 000
61 ZMOS, Bratislava, IČO 584 614 Oskar bez bariér 850 000 700 000 700 000
62 Slovenská agentúra sociálnych služieb Dubnica nad Váhom, IČO 361 19 181 Zakúpenie pomôcok na zabezpečenie hygienickej očisty, na zvýšenie schopnosti mobility klientov 169 200 160 000 160 000
63 Športový klub nepočujúcich detí Prešov, IČO 377 85 770 XIV. Ročník medzinárodného halového futbalového turnaja 410 000 200 000 200 000
64 DOM, Horná Strieborná, Banská Bystrica, IČO 319 08 594 Samostatnosť, ktorá nie je samotou 269 200 200 000 200 000
65 Mesto Michalovce, IČO 00 325 490 Výmena okien v DD Michalovce 1 000 000 500 000 500 000
66 Záujmové združenie žien FENESTRA, Košice, IČO 355 31 151 Zvyšovanie dostupnosti služieb 874 270 400 000 400 000
67 Slovenský červený kríž, Trebišov, IČO 00416 274 Rozšírenie kapacity a skvalitnenie starostlivosti v DOME SČK 383 000 300 000 300 000
68 ZŠI pre sluchovo postihnutých Bratislava- Lučenec, IČO Účasť na medzinárodnej konferencii 24 489 24 000 24 000
69 ZŠI pre sluchovo postihnutých pobočka Spišská Nová Ves Účasť na medzinárodnej konferencii histórií 24 489 24 000 24 000
70 Mestská časť Bratislava Staré mesto, IČO 00603 147 Odborná príprava a technická realizácia vydania informačného sprievodcu 189 000 180 000 180 000
71 DD a DSS Papradno, IČO 3612 021 01 Rekonštrukcia a výmena okien a dverí 686 000 200 000 200 000
72 Rómska tlačová agentúra Košice, IČO 31 310 397 Poskytovanie informácií o problematike sociálnej starostlivosti pre potreby samosprávy 326 000 100 000 100 000
73 -"- Dodatok -Poskytovanie informácií o problematike sociálnej starostlivosti pre potreby samosprávy v regióne Východného Slovenska 226 000 226 000 226 000
74 Asociácia CAP á ĺ EST Nitra, IČO 378 54 666 Cap á ĺ Est- vytvorený priestor 312 800 100 000 100 000
75 Obec Radošovce Oprava neúčelového objektu vytvoriť polyfunkčné zariadenie 333 000 120 000 120 000
76 Mesto Banská Bystrica, IČO 00 313 271 Zariadenie dočasné bývanie Tymian zakúpenie základných potrieb 170 000 120 000 120 000
77 Združenie vojnových poškodencov - invalidov na Slovensku, Banská Bystrica, IČO 317 543 92 Prekonávanie sociálnych dôsledkov občanov so zdravotným postihnutím, rekondično-integračné pobyty 250 000 100 000 100 000
78 Centrum Slniečko, Nitra, IČO, 360 96 555 Dom na pol ceste 1 250 000 200 000 200 000
79 OPORA G+N Rimavská Sobota, IČO 37 830 601 Integrácia ľudí s duševnými chorobami do spoločného života 309 239 150 000 150 000
80 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím vo Svidníku, IČO 313 043 62 Dúhový týždeň 231 740 100 000 100 000
81 Združenie zdravotne postihnutých Oravy, Tvrdošín, IČO 379 073 61 Snaha o zaobstaranie pomôcky - prívesného vozíka za OMV - zlepšenie činnosti ZZPO 20 000 20 000 20 000
82 OZ Návrat Bratislava, IČO 317 46 209 Kvalitatívne a kvantitatívne rozšírenie služieb pre náhradné rodiny v prirodzenom rodinnom prostredí v regióne ŽSK a TSK 434 750 200 000 200 000
83 ZO Zväzu zdravotne postihnutých Ilava, IČO 00 698 172 Výchovno-rekondičný pobyt zdravotne postihnutých občanov ZO 78 300 50 000 50 000
84 OZ Úsmev za úsmev , Košice, IČO 35 510 644 Úsmeváci 70 000 50 000 50 000
85 DD, Vlčia dolina, Košice, IČO 35 58 18 41 DD v Buneticiach 1 600 000 400 000 400 000
86 Združenie občanov Vzájomnosť, Nemčice, IČO 36 11 07 10 Centrum sociálnej prevencie 312 588 200 000 200 000
87 OZ Radostná staroba, Martin, IČO 379 056 01 Posúvne dvere na bezbariérovej kúpelni 21 000 21 000 21 000
88 Nová nádej Slovensko, Bratislava, IČO 30 845 033 Nízkoprahový klub Kaspian 112 090 80 000 80 000
89 OZ Barlička, Prešov, IČO 377 862 11 Radosť rozdávaním rastie 581 320 200 000 200 000
90 Organizácia muskulárnych dystrofikov, Bratislava, Systémové riešenie bezbariérových úprav pri novostavbách 800 000 400 000 400 000
91 Zariadenie sociálnych služieb Senica, IČO 360 846 03 Výmena okien a dverí 2 144 624 200 000 200 000
92 OZ Rezonal, Drienovská Nová Ves, IČO 377 934 11 Núdza Dom života bez drog 800 000 200 000 200 000
93 Obec Preseľany, IČO 310 999 Zariadenie DSS 649 675 200 000 199 595
94 DSS Brezovička IČO 00 619 493 Oprava a povrchová úprava dreveného schodiska 250 000 150 000 150 000
95 ZIPCEM, Združenie informačných a pordenských centier mladých v SR, Prievidza, IČO 170 61 334 Sociálna bezpečnosť 120 000 80 000 80 000
96 OZ Rodinka, Bratislava, IČO 30 788 978 Sociálna inklúzia a potláčanej diskriminácie žien 386 000 200 000 200 000
97 Spoločnosť psoriatikov a atipikov SR, Bratislava, IČO 00 897 027 Úhrada členského príspevku 8 000 8 000 8 000
98 Kultúrne združenie Rómov Slovenska, Banská Bystrica IČO 340 069 82 Zlepšiť postavenie rómskych žien 181 180 100 000 100 000
99 Gréckokatolícka diecézna charita, Prešov, IČO 355 14 388 Skvalitnenie poskytovania sociálnej starostlivosti 489 850 100 000 100 000
100 -"- Príprava na samostatné bývanie s asistenciou 245 000 100 000 100 000
101 OZ Systémy v premenách, Bratislava, IČO 318 14 361 Zodpovednosť Rómskej ženy za hodnotový systém rodiny 189 000 100 000 100 000
102 OZ pre telesne postihnité deti Poprad,IČO 377 901 96 Vybavenie počítačovej miestnosti 350 000 150 000 150 000
103 Športovo-strelecký klub mesta, Martin 378 , IČO 378 062 03 Dotácia pre telesne postihnutého športovca 56 370 35 000 35 000
104 Obec Dlhé Stráže, Vybavenie kultúrnej miestnosti 25 000 25 000 25 000
105 JÓNA, Vranov nad Topľou, IČO 36 167 967 My deťom 134 921 50 000 50 000
106 Magistrát hl. mesta, SR, Bratislava, IČO 603 481 Nákup nemocničných postelí 720 000 150 000 150 000
107 -"- Oprava strechy 380 000 200 000 200 000
108 Centrum Slniečko, Nitra, IČO 360 96 555 Aktivity smerujúce k riešeniu skupiny detí 140 210 100 000 100 000
109 OZ Domov Dúha, Bratislava, IČO 308 548 65 Dozariadenie terapeutickej miestnosti 90 000 50 000 50 000
110 Centrum samostatného života, Bratislava, IČO 318 219 61 Začleňovanie ľudí s ťažkým telesným postihnutím do spoločnosti zvyšovaním informačnej gramotnosti 523 500 150 000 150 000
111 OZ Korene, Poprad, IČO 378 75001 Priateľstvo bez hraníc 100 000 50 000 50 000
112 Združenie denných rodičov Slovenska, Bratislava, IČO 307 960 59 Informačný a identifikačný systém ZDRS 44 000 40 000 40 000
113 Klub mnohodetných rodín, Bratislava, IČO 317 50 249 Systém zliav technické zabezpečenie 65 000 60 000 60 000
114 DSS Most, IČO 360 77 127 Denné rehabilitačné stredisko pre invalidných dôchodcov 194 292 100 000 100 000
115 OZ Rómovia spoločne, Zlaté Moravce, IČO 378 53 023 Rómska problematika 82 300 50 000 50 000
116 Slovenský zväz sluchovo postihnutých, Bratislava, IČO 126 64 839 II. Medzinárodný festival humoru 359 560 200 000 200 000
117 Športovo strelecký klub Zvolenská Slatina, IČO 359 88 983 Dotácia pre telesne postihnutého športovca 225 524 80 000 80 000
118 Filantropia pravoslávnej cirkevnej obce, Svidník, IČO 361 675 41 Podajme pomocnú ruku slabším 562 000 150 000 150 000
119 OZ celiatikov, Bratislava, IČO 308 461 29 Účasť na 20. Konferencii 90 000 45 000 45 000
120 Zväz diabetikov Slovenska, Bratislava, IČO 00 641 332 XV. Celoslovenské dni diabetikov - Diabetik v meniacom sa sociálnom systéme 60 000 50 000 50 000
121 Senior Dom Košice, IČO 312 577 47 Modernizácia Seniorskej internetovej čajovne 346 395 100 000 100 000
122 DD a DSS Societa, Hodruša-Hámre, IČO 378 89 320 Výmena okien a dverí 427 500 150 000 150 000
123 OZ Pomoc ohrozeným deťom, Bratislava, IČO 317 45 679 Tréning rodičovských zručností 239 900 85 000 85 000
124 Košická organizácia vozičkárov, Nezávislý život, Košice, IČO 312 670 50 Porada sociálneho začlenenia občanov 710 304 200 000 200 000
125 Domov pre každého, Bratislava IČO 317 813 73 Štedrovečerná večera 2006 72 000 72 000 72 000
126 OZ Dlaň DSS Slatinka, Lučenec, IČO 379 488 31 Vianoce na horách 17 200 17 000 17 000
127 Neinvčestičný fond, Šanca, Košice, IČO 312 563 41 Umenie bez hranice 50 000 30 000 30 000
128 Liga pre duševné zdravie, Bratislava, IČO 307 865 525 Linka dôvery 1 912 000 150 000 150 000
129 Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR, Bratislava, IČO 308 08 405 Vyhodnotenie súťaže "Samospráva a Slovensko bez bariér" 1 000 000 400 000 400 000
130 Trnavský samosprávny kraj, Trnava, IČO 378 369 01 Nákup rehabilitačných pomôcok 74 000 74 000 74 000
131 Zariadenie opatrovateľskej služby, Varín, IČO 37 983 717 Vytvorenie zariadenia opatrovateľskej služby 1 192 000 500 000 500 000
132 Dom detí božieho milosrdenstva, Stropkov, IČO 378 869 67 Zvuky cez ruky 62 500 62 500 62 500
133 Mesto Rožňava, IČO 00 32 87 58 Útulok pre bezdomovcov - osobná hygiena 58 905 58 000 58 000
134 Mesto Partizánske, IČO 00 31 0905 Útulok a stredisko osobnej hygiény 248 000 248 000 248 000
135 Obec Súdovce, IČO 00 649 082 Stredisko osobnej hygiény a práčovňa 200 000 200 000 200 000
136 Centrum privátnych sociálnych služieb, PRIVILEGIUM, Bratislava, IČO 36 076 872 Penzion Diana, Myjava, Trenčiansky samosprávny kraj 1 642 688 1 500 000 1 500 000
137 -"- Penzión Leonóra , Fedákova 5, Bratislava, Bratislavský samosprávny kraj 1 500 000 500 000 500 000
138 Resoty, Ubytovňa pre bezdomovcov, Bratislava, IČO 173 134 57 Nákup potravín na štedrovečernú večeru 50 000 50 000 50 000
Prehľad projektov, na ktoré bola poskytnutá dotácia podľa § 2 Výnosu MPSVR SR č. 3749/2005 - II/1 v roku 2006 - kapitálové výdavky
Por. číslo Názov organizácie Názov projektu Požadované kapitálové transfery Schválené kapitálové transfery Poskytnuté k 31.12.2006
1. Domov sociálnych služieb Strážske, IČO 692026 Hravý svet pre deti, vybudovanie detského ihriska, výsadba zelene 230 000 150 000 150 000
2. Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Levice IČO 34074431 Dom nádeje, výstavba sociálno - reedukačného zariadenia v Bratislave-Ružinove 1 500 000 1 000 000 1 000 000
3. Obecný úrad Horné Obdokovce, IČO 003100441 Rekonštrukcia SENIOR - DD a DSS Horné Obdokovce 4 700 000 1 000 000 1 000 000
4. Dom sociálnych služieb, n. o. Kráľovský Chlmec, IČO 31257135 Vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby a požičovne ortopedických a kompenzačných pomôcok 1 831 800 1 000 000 1 000 000
5. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Bratislava, IČO 00683876 Podpora a zlepšenie integrácie a mobility nevidiacich a zrakovo postihnutých Slovenska - obnovenie vozového parku 1 350 000 700 000 700 000
6. Nový domov, n. o. Vaľkovňa, IČO 31908772 II. etapa rekonštrukcie budovy na zariadenie opatrovateľskej služby a ošetrovateľskej služby 971 840 700 000 700 000
7. Reformné združenie Rómskej mládeže, Liptovský Hrádok IČO: 37808079 Auto deťom - zakúpenie auta 735 000 300 000 300 000
8. Mesto Liptovský Mikuláš IČO 315 524 Krízové stredisko - Motýľ, pre zneužívané, zanedbávané maloleté deti od 6-15 rokov - projektová dokumentácia 1 350 000 1 150 000 1 150 000
9. OZ Láskavé ruky, Prešov IČO 378 77 888 Vybudovanie výťahu v Dome sv. Kozmu a Damiana 890 000 690 000 690 000
10. Asociácia zväzov zdravotne postihnutých Trenčín, IČO 36126152 Rekonštrukcia a oprava priestorov v rehabilitačnom stredisku pre zdrav. postih. deti v spol. zariadení ZP občanov poskyt. soc. služby 378 000 300 000 300 000
11. Domov dôchodcov Mokrý Háj, IČO 00655589 Rekonštrukcia vodovodného rozvodu DD Mokrý Háj 700 000 500 000 500 000
12. Domov dôchodcov Mokrý Háj, IČO 00655590 Rekonštrukcia kuchyne DD Mokrý Háj 1 190 000 500 000 500 000
13. TILIA, n.o. Poltár, IČO 31908799 Rekonštrukcia Domu opatrovateľskej a ošetrovateľskej služby 1 700 000 1 000 000 1 000 000
14. OZ LUMEN - stredisko pomoci Raková, IČO 37809458 Zakúpenie automobilu pre maloleté deti Strediska pomoci Čadca 500 000 300 000 300 000
15. Dom dôchodcov Oáza staroby Bátovce, IČO 36096881 Prestavba strechy v DD Oáza 1 000 000 800 000 800 000
16. Obec LENKA - Včelince, IČO 00649 601 Zakúpenie motorového vozidla pre účely terénnych sociálnych služieb 400 000 300 000 300 000
17. OZ Pokojný dom Lekárovce - Sobrance IČO 35566680 Zriadenie domova dôchodcov v obci - kuchyňa, jedáleň, práčovňa, kúpeľňa a zdravotné zdvíhacie zariadenie 500 000 400 000 400 000
18. Zariadenie sociálnych služieb Nádej, n. o. BOJNÁ, IČO 37 970 976 Dokončenie rekonštrukcie budovy a vybavenie zariadením 500 000 300 000 300 000
19. OZ DOMKA - združenie salezianskej mládeže Bratislava, IČO 31794297 Tu sa cítim dobre - rekonštrukcia strechy nad klubovňami, ktoré slúžia OZ na pravidelné aktivity /dokončenie strechy/ 100 000 100 000 100 000
20. OZ FREEDOM Bratislava, IČO 17331307 Zakúpenie motorového vozidla 461 000 300 000 300 000
21. ZPMP Nádej -združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Poprad, IČO 313 010 70 Denný stacionár - rekonštrukcia a oprava jaslí na zriadenie sociálnych služieb pre ľudí s mentálnym a kombinovaným postihnutím 9 000 000 1 000 000 1 000 000
22. Obec Mikušovce, IČO 00317527 Vytvorenie Strediska sociálnych služieb v obci Mikušovce z objektu materskej školy - čistička 1 636 924 392 000 392 000
23. Obec Novoť, IČO 314692 Vybudovanie bezbariérového vstupu, parkoviska a úprava sociálnych zariadení pre ŤZP v budove kultúrneho domu a obvodného zdravotného strediska 452 000 200 000 200 000
24. Nádej - Reménység, n.o. Resocializačné stredisko a Zariadenie chráneného bývania Veľké Kosihy, IČO 34000801 Nový domov - vybudovanie resocializačného centra pre závislých ľudí 1 350 937 700 000 700 000
25. Domov sociálnych služieb Prakovce, IČO 691933 Zakúpenie mikrobusu pre zdravotne postihnutých klientov v DSS 900 000 500 000 500 000
26. Centrum sociálnych služieb Trenčín IČO 340 565 05 Rekonštrukcia odsávania v kuchyni CSSTN - Juh 1 017 892 700 000 700 000
27. Diecézna charita Banská Bystrica - Dom pre núdznych IČO 35 659 726 Pomoc na kolesách - zakúpenie motorového vozidla pick - up 395 900 200 000 200 000
28. Mesto Trebišov, IČO 331996 Nákup motorového vozidla na prevoz teplej stravy pre deti v hmotnej núdzi 300 000 200 000 200 000
29. Autistické centrum ANDREAS, n.o., Bratislava, IČO 31 821 6771 8/50 Vybudovanie bezbariérového výťahu-špeciálne zabezpečeného a upraveného 1 850 000 1 000 000 1 000 000
30. Domov dôchodcov Rača - Bratislava, IČO 30804191 Vybudovanie výťahu DSS Strelkova Bratislava 1 200 000 800 000 800 000
31. Obec PRUSKÉ, IČO 003 17 721 Rekonštrukcia klubu dôchodcov a výdajne stravy pre dôchodcov a sociálne odkázaných občanov 532 900 200 000 200 000
32. Teresa Benedicta Milhostov-Trebišov, IČO 31313680 Charitný dom profesora Hlaváča - zámer realizácie novostavby v Michalovciach 1 000 000 800 000 800 000
33. Domov sociálnych služieb Nosice - Púchov, IČO 00628 115 Zakúpenie mikrobusu pre handicapované deti v DSS Nosice 829 260 700 000 700 000
34. Domov dôchodcov DSS Horné Srnie, IČO 318 22 665 Modernizácia a rekonštrukcie plynovej kotolne 855 000 500 000 500 000
35. Domov dôchodcov-Domov sociálnych služieb Myjava, IČO 00596264 Vybavenie práčovne a sušiarne pracovnými nástrojmi (pračky, susičky, žehliaci lis, vzduchotechnika) 987 000 300 000 300 000
36. HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci Veľká Lehôtka, IČO 356 53 655 Zakúpenie úžitkového motorového vozidla pre mentálne postihnutých občanov, osamelé matky s deťmi 594 000 450 000 450 000
37. Náruč - pomoc deťom v kríze Žilina, IČO 361 38 665 Zvyšovanie funkčnosti a bezpečnosti Detského krízového centra Náruč- zakúpenie a montáž automatickej brány 648 000 375 000 375 000
38. OZ Úsmev domova Pezinok, IČO 3690 63 801 Dostavba Domu na pol ceste v Pezinku -zámer pomôcť mladým dospelým po skončení náhradnej starostlivosti po 18. roku v procese osamostatňovania sa - dokončenie budovy 1 300 000 1 000 000 1 000 000
39. Cirkevný zbor ECAV na Slovensku so sídlom v Príbelciach, IČO 319 26 321 Komplexná starostlivosť o starých ľudí - prestavba kantorského bytu na domov komplexnej starostlivosti o starých ľudí 355 000 200 000 200 000
40. OZ na pomoc zdravotne postihnutým deťom a mládeži v Skalici a okolí IČO 37 987 135 Podpora vzniku novej formy sociálnych služieb - poradenskej činnosti pre deti a mládež so zdravotným postihnutím - bezbariérový vstup 225 500 150 000 150 000
41. SSS Kanianka, n.o. Kanianka, IČO 36119539 Inštalácioa zvislej plošiny s vonkajšou šachtou 891 000 500 000 500 000
42. eMKLuB Kremnica, IČO 00621200 Útulok pre dievčatá z DD, špeciálnych internátných škôl Malá Lehota - dobudovanie objektu; strecha, žumpa 630 000 300 000 300 000
43. Hlavné mesto SR Bratislava, IČO 603 481 Rekonštrukcia poškodených stropných panelov na Dome tretieho veku na Poloreckého ulici 1 500 000 1 300 000 1 300 000
44. Obec Čičava IČO: 332305 Stredisko osobnej hygieny a práčovňa 400 000 400 000 400 000
45. Trnavský samosprávny kraj Trnava, IČO 378 36 901 Rozšírenie rehabilitačných priestorov v DD a DSS Holíč 100 000 49 500 49 500
46. Obec Dolný Chotár, IČO 00613941 Vybudovanie kuchyne a jedálne pre obyvateľov obce 1 440 000 700 000 700 000
47. Slnko v rodine, n.o. Zemplínsky Branč, IČO 35581646 Auto pre dopravu detí v pestúnskej starostlivosti a zásobovanie 598 500 300 000 300 000
48. Domov dôchodcov Povážska Bystrica, IČO 302 28 271 Vybudovanie bezbariérových prístupov v Domove dôchodcov 332 584 200 000 200 000
49. Domov dôchodcov a DSS Tisovec, IČO 356 79 656 Prestavba vchodu do budovy DD a DSS na bezbariérový vstup a východ do budovy 281 000 200 000 200 000
50. Banskobystrický samosprávny kraj Banská Bystrica IČO 378 27 464 Chránené bezbariérové bývanie pre imobilných obyvateľov Domova Márie Banská Štiavnica 1 147 207 700 000 700 000
51. Banskobystrický samosprávny kraj Banská Bystrica IČO 378 27 465 Bezbariérový záhradný vstup a spevnené chodníky v záhrade DD a DSS Bukovec v Sebedíne- Bečove 800 000 400 000 400 000
52. Banskobystrický samosprávny kraj Banská Bystrica IČO 378 27 466 Vytvorenie bezbariérového prístupu pre imobilné deti a občanov v sociálnom zariadení DOMÉNA v Žiari nad Hronom 360 000 220 000 220 000
53. Banskobystrický samosprávny kraj Banská Bystrica IČO 378 27 467 Rekonštrukcia domu pre účely chráneného bývania v DSS Neporádza 774 000 774 000 774 000
54. Mesto Jelšava, IČO 00328341 Rekonštrukcia - modernizácia Zar. opatrov. služby v Jelšave 815 884 500 000 500 000
55. Mesto Galanta, IČO 00 305 936 Rekonštrukcia výťahu pre Patria - DD Galanta 630 000 500 000 500 000
56. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím vo Vranove nad Topľou, IČO 319 59 270 Aj my sme tu - žijeme s Vami -vytvorenie inkubátora - denného stacionára pre občanov s postihnutím predovšetkým pre mentálny a kombinovaný postih 3 091 154 1 500 000 1 500 000
57. Orchidea, n.o. Prievidza, IČO 361 19 415 Deťom pre krajší domov - zakúpenie budovy v ktorej sídli Orchidea n.o. 1 050 000 1 000 000 1 000 000
58. Obec Malá Mača, IČO 378 42 358 Rekonštrukcia budovy strediska sociál. služieb - zateplenie budovy, klampiarské práce, spevnené plochy a chodníky a pod. 507 721 200 000 200 000
59. COR centrum n.o. Banská Bystrica, IČO 31908837 Rekonštrukcia časti krovu, podkrovia, prestavba izieb klientov 1 499 997 1 400 000 1 400 000
60. AŽBETKA, n.o. Spišská Nová Ves, IČO 35581131 Krízové stredisko- rekonštrukcia objektu 6 804 208 1 500 000 1 500 000
61. OBEC LIKAVKA, IČO 315 362 Terénna sociálna práca - zakúpenie automobilu 300 000 300 000 300 000
62. CENTRUM MEMORY Bratislava, IČO 318 21 791 Kurz techniky pre seniorov - naučiť seniorov využívať novú výpočtovú techniku -počítače, mobily, fotoaparáty a pod. 5 530 700 1 500 000 1 500 000
63. OBEC BOBROV, IČO 314 404 Vráťme tretí groš staršej generácii - projektová dokumentácia na prebudovanie obecnej budovy na denný stacionár 225 000 125 000 125 000
64. OBEC RABČA, IČO 314 838 Zakúpenie sociálneho taxíka pre sociálneho pracovníka ( 17 km dĺžka obce) 400 000 400 000 400 000
65. JAZMÍN, n.o. Handlová, IČO 361 19 652 Rekonštrukcia Humanitného centra - útulku "Nádej na dôstojný život" 1 430 000 1 000 000 1 000 000
66. Rímskokatolická cirkev - farnosť Nová Dubnica - Nová Dubnica, IĆO 319 267 62 Dobudovanie kresťanského saleziánskeho strediska 1 000 000 800 000 800 000
67. Domov pre každého IČO: 31781373 Hradská - DELAP 2 rekonštrukcia budovy 500 000 500 000 500 000
68. Mesto Stará Turá IČO 00 312 002 Zateplenie objektu Zariadenie opatrovateľskej služby v meste Stará Turá 474 451 200 000 200 000
69. Obec Topoľnica, okres Galanta, IČO 00306231 Rekonštrukcia priestorov Klubu dôchodcov v Topoľnici 320 000 150 000 150 000
70. Obec Jarabina, okr. Stará Ľubovňa IČO 00 329 932 Skvalitnenie funkčnosti a služieb v DD a zariadení opatrovateľskej služby v Jarabine 652 547 200 000 200 000
71. Obec Radošovce IČO 309 907 Opravou neúčelového objektu vytvoriť polyfunkčné zariadenie sociálnej pomoci a vytvoriť tak sociálne zázemie pre najviac ohrozené cieľové skupiny občanov obce Radošovce a blízkeho okolia 333 000 80 000 80 000
72. Mesto Poltár IČO 316 342 Viacúčelové zariadenie sociálnych služieb 1 203 270 400 000 400 000
73. ZOM Prešov IČO 377 86687 Dokončenie rekonštrukcie multifunkčného Strediska pracovnej a sociálnej rehabilitácie zdravotne postihnutých občanov v Prešove 1 450 000 300 000 300 000
74. Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Domaňovce 126, Spišský Hrhov, IČO 319 664 62 Žijme spolu peknú jeseň života - rekonštrukcia bývalej MŠ 490 000 100 000 100 000
75. DD a DSS, Banská Bystrica IČO 00632295 Zakúpenie sušičky prádla pre klientov zariadenia 145 000 100 000 100 000
76. Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Sereď IČO 00698 172 Nákup šikmej schodiskovej plošiny pre zdravotne postihnutých občanov 277 219 200 000 200 000
77. Mestská časť Podunajské Biskupice Bratislava IČO 641 383 Humanizácia zariadenia pre dôchodcov - Podunajské Biskupice 390 000 200 000 200 000
78. BELÁ, n. o. Liptovský Hrádok IČO: 37983610 Vytvorenie SSS v Liptovskom Hrádku, rekonštrukcia a reprofilizácia objektu ubytovne a rozšírenie spektra pre starých a zdravotne postihnutých občanov 1 950 000 400 000 400 000
79. HESTIA, n.o. DD a ADOS, Bratislava IČO 36 077 313 Výťah pre imobilných klientov domova dôchodcov HESTIA, n.o. 270 000 200 000 200 000
80. Obec Leváre IČO 00 64 9490 Zabezpečenie dôstojného života občanov, ktorí sú sociálne odkázaní, sú v hmotnej núdzi, v dôchodkovom veku a sú odkázaní na pomoc obce, nakoľko nemajú nikoho, kto by sa o nich postaral 230 000 100 000 100 000
81. Mesto Pezinok, IČO 305 022 Rekonštrukcia strechy nocľahárne a zriadenie útulku v podkrovných priestoroch, krízové centrum pre ženy 1 500 000 400 000 400 000
82. Obec Štrkovec, okr. Rimavská Sobota IČO 00 31 91 39 Terénne sociálne služby v obci Štrkovec - auto 500 000 300 000 300 000
83. Slovenská agentúra sociálnych služieb, Dubnica nad Váhom IČO 361 191 81 Zakúpenie úžitkového motorového vozidla /stravovanie seniorov a zdravotne ťažko postihnutých občanov/ 433 000 300 000 300 000
84. Domov dôchodcov a DSS Stará Ľubovňa IČO 00691 798 Zdvíhací vozík CALYPSO 139 500 100 000 100 000
85. DSS Hrabiny, Nová Baňa, IČO 647 951 Zvýšenie samostatnosti klientov a príprava na samostatné bývanie 2 000 000 200 000 200 000
86. Domov dôchodcov, Prešov IČO 00692 000 Zriadenie bezbariérovej bunky 754 090 300 000 300 000
87. Social Trans, n.o. Spišské Vlachy IČO 312 57 682 Transformácia DSS Žehra časť Hodkovce - Chránená stolárska dielňa v Spišských Vlachoch 2 000 000 400 000 400 000
88. PRO REGIÓN Senica IČO 360 843 44 II. etapa rekonštrukcie priestorov DSS Svetluška 1 471 915 300 000 300 000
89. Obec Lomná, Námestovo IČO 00 314 633 Podpora sociálnej inklúzie zdravotne ťažko postihnutých občanov v obci Lomná vybudovaním bezbariérového vstupu do administratívno-prevádzkovej budovy obecného úradu 405 171 100 000 100 000
90. Záujmové združenie Rodina, Trnava IČO 360 93 173 Skvalitňovanie poskytovania starostlivosti - SENIOR-TAXI- zakúpenie motorového vozidla 500 000 300 000 300 000
91. Tolerancia, n.o. Zdravotno-sociálne centrum Sv. Alžbety, Trstice IČO 36 084 204 Skvalitňovanie funkčnosti práčovne v rámci zdravotno - sociálneho centra - práčka 800 000 300 000 300 000
92. Obec Žehra IČO 329 819 Skvalitnenie priestorov sociálnej pomoci prostredníctvom komplexnej rekonštrukcie strechy na komunitnom centre v Žehre 869 800 300 000 300 000
93. Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán, Galanta IČO 36 09 14 05 Terénna opatrovateľská služba pre obce Galanta, Kajal, Topoľnica, Mostová, Matúškovo - auto 300 000 300 000 300 000
94. INTEGRA - chránené dielne, Priechod IČO 319 08 918 Nákup úžitkového motorového vozidla 800 000 300 000 300 000
95. Združenie Cez deti k rodine, Kremnica IČO 00 623 482 Chránené rodinné bývanie pre bývalých chovancov detských domovov a špeciálnych škôl internátnych 225 000 150 000 150 000
96. Centrum sociálnej starostlivosti, Podhoria, Krásna Ves IČO 36 119 512 Centrum sociálnej starostlivosti Podhorie 1 329 000 240 000 240 000
97. Agentúra sociálnych služieb, n.o. Divina Výmenou strešného plášťa - krytiny odstrániť havarijný stav strechy zariadenia SS a zabezpečiť zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti bývania 180 000 100 000 100 000
98. Gréckokatolícka diécezna charita, Prešov IČO 355 14 388 Dokončenie rekonštrukcie Centra sociálnoporadenských služieb 940 000 200 000 200 000
99. Obec Hliník nad Hronom, IČO 003 206 09 Rozvoz stravy novým autom Citroen Berlingo 391 637 300 000 300 000
100. Mesto Prievidza, IČO 318 442 Rekonštrukcia a vybavenie objektu Útulku na Košovskej ceste 15 v Prievidzi v záujme rozšírenia možností mesta pri poskytovaní soc. pomoci občanom 298 000 200 000 200 000
101. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SNV IČO 312 74838 Zem, aj my sme tvoje deti - Ukončenie III.etapy projektu zriadenia DSS Náš dom, ktorý sa realizuje od roku 2002 1 535 500 200 000 200 000
102. Slovenský zväz telesne postihnutých, Sociálno-rehabilitačné centrum, Štúrovo, IČO 36 11 20 89 Zateplenie časti objektu - štítovej steny zo severnej strany 300 000 100 000 100 000
103. Evanjelický augsburského vyznania cirkevný zbor Galanta IČO 340 124 19 Výstavba práčovne 1 462 864 200 000 200 000
104. Obec Oravská Jasenica IČO 00 314 714 Multifunkčný mobilný stacionár 570 315 100 000 100 000
105. Obec Dlhé Stráže IČO: 329011 Hygienická stanica 50 000 50 000 50 000
106. DSS Symbia, Zvolen IČO 00 648 507 Odstránenie bariér pre imobilných klientov v DSS Symbia 370 000 100 000 100 000
107. Prešovský samosprávny kraj, DD a DSS Nová Sedlica IČO 379 44584 Inštalácia 2 ks invalidných schodiskových sedačiek, odstránenie bariérovosti zariadenia 342 720 200 000 200 000
108. DSS Osadné, IČO 00 695 432 Tréningové bývanie 2 277 000 200 000 200 000
109. Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom - Žilinský región, Žilina IČO 37 800 833 Vybudovanie regionálneho centra pre autistov 411 627 200 000 200 000
110. Obec Brodské IČO 309 451 Prestavba pavilónu P2 MŠ Brodské na dom sociálnych služieb - denný stacionár pre mentálne a zdravotne postihnutých občanov 1 491 510 400 000 400 000
111. Obec Veľké Úľany IČO 306 282 Zriadenie bezbariérového vchodu do kultúrneho domu 250 000 150 000 150 000
112. Obec Veľké Úľany IČO 306 283 Zriadenie denného stacionára pre dôchodcov 400 000 150 000 150 000
113. Komunita Kráľovnej pokoja, Radošina, IČO 34 00 36 81 Chránené bývanie 1 000 000 300 000 300 000
114. Stredisko evanjelickej diakonie- Útulok - Dom na pol ceste, Veľký Slavkov, IČO 379 45 120 Rekonštrukcia útulku - rozšírenie kapacity Domu na pol ceste pre chlapcov vo Veľkom Slavkove 3 000 000 400 000 400 000
115. Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán, Galanta IČO 36 09 14 05 Dovybavenie kuchyne 268 303 150 000 150 000
116. Domov dôchodcov - Domov penzion, Poprad IČO 00 69 18 44 Transformácia účelového zariadenia sociálnych služieb 941 000 300 000 300 000
117. DD Oáza staroby, Bátovce IČO 360 968 81 Skvalitnenie života dôchodcov - kúpa auta 800 000 300 000 300 000
118. Obec Pruské, IČO 00317721 Motorové vozidlo ako prostriedok zlepšenia životnej úrovne sociálne odkázaných ľudí 423 000 300 000 300 000
119. Samaritán n. o. Martin, IČO 361 49 721 Rozvoj sociálno-prepravnej služby v okresoch Martin a Turčianske Teplice 950 000 100 000 100 000
120. Slovenský zväz telesne postihnutých, Bratislava IČO 319 657 41 Dokončenie rozostavanej stavby stacionára pre mládež a dospelých 1 000 000 200 000 200 000
121. Domov dôchodcov a DSS Rožňava IČO 00 695 327 Relaxácia zdravotne postihnutých obyvateľov na čerstvom vzduchu- zrealizovanie prístrešku nad oddychovou zónou 130 000 100 000 100 000
122. Združenie Dživipen - život, Banská Bystrica IČO: 35667028 Útulok pre chlapcov z DD v obci Kopernica, okr. Žiar nad Hronom 450 000 200 000 200 000
123. Trnavský samosprávny kraj, Trnava IČO 378 369 01 Schodolez - nákup zariadenia (schodolezu), ktorý umožní prekonať architektonické bariéry vozíčkárov 180 000 180 000 180 000
124. Domov na pol ceste, Horné Saliby IČO 36 084 301 Centrum sociálnych služieb Vlčany (vybudovanie zariadenia špecializovaného na Alzheimerovú chorobu krátkodobým a dlhodobým pobytom; denný stacionár; stravovanie pre dôchodcov; práčovňa - okres Šaľa, kraj Nitra) 5 000 000 500 000 500 000
125. Obec Lomnička IČO 00330027 Rekonštrukcia kuchyne a výdajne jedál - 45 stravníkov a pre deti MŠ OÚ a zamestnancov SOU 1 446 901 500 000 500 000
126. Mesto Rožňava IČO 0032 87 58 Útulok pre bezdomovcov v Rožňave - vybudovanie v už existujúcom zariadení Strediska osobnej hygieny a práčovne v Rožňave 205 670 202 000 202 000
127. Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín, IČO 59 6175 Zakúpenie úžitkového motorového vozidla pre zdravotne postihnutých klientov DSS v Adamovských Kochanovciach 498 000 450 000 450 000
128. Mesto Partizánske IČO 0031 0905 Útulok a stredisko osobnej hygieny v Partizánskom 50 000 50 000 50 000
129. Obec Slovenské Nové Mesto IČO 00 33 1929 Stredisko osobnej hygieny a práčovňa 986 575 900 000 900 000
130. Obec Hostice IČO 00318761 Zriadenie hygienického centra Hostice 1 352 611 1 000 000 1 000 000
131. Senecio, DSS, Na Grbe 2, Bratislava IČO 360 775 18 Zakúpenie auta na zabezpečenie poskytovania prepravnej a terénnej opatrovateľskej služby 480 000 400 000 400 000
132. Nový deň, n.o. Trnava IČO 37 986 571 Rekonštrukcia budovy MŠ na DSS v obci Čataj 2 800 000 500 000 500 000


 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk