Hlavné menu

Pridelené dotácie na podporu rozvoja sociálnej starostlivosti a sociálnej pomoci 2007

Prehľad projektov, na ktoré bola poskytnutá dotácia z bežných transferov podľa § 2 Výnosu MPSVR SR č. 3749/2005 - II/1 v roku 2007
(v Sk)

Por. číslo Názov organizácie Názov projektu Požadovaná dotácia Schválená dotácia Poskytnuté k 31.12.2007
1. Občianske združenie Spokojnosť IČO 42040132 Opatrovateľská služba 1 158 000 100 000 100 000
2. RESOTY, ubytovňa pre bezdomovcov, Bratislava, IČO 1733 457 Na prevádzkové náklady - energia 240 000 220 000 220 000
3. DEPAUL, Slovensko,n.o. Bratislava IČO 37 924 443 Nízkoprahová nocľaháreň pre ľudí bez domova v zimnom období 2006/2007 v Bratislave 960 000 250 000 250 000
4. Margarétka OZ pre zdravotne a telesne postihnuté deti a ich rodiny, Banská Štiavnica IČO 37 97756 Režijné náklady na prevádzku klubovne pre zdravotne a telesne postihnuté deti 300 000 190 000 190 000
5. Centrum Slniečko, n.o.,Centrum prevencie, advokácie a poradenstva, Nitra, IČO 360 965 55 Dom na pol ceste pre obete domáceho násilia- ženy, matky s deťmi /špecializovaný útulok pre obete domáceho násilia/ 400 000 300 000 300 000
6. Obec Lomnička, IČO 00330027 Dobrota a láska pre Rómov- kultúra, duchovná a ľudová misia pre najchudobnejších rómskych obyvateľov Obce Lomnička /nájom nebytových priestorov pre sestričky a služby spojené s realizáciou projektu/ 585 000 100 000 100 000
7. OZ Odyseus, Bratislava, IČO 31788734 Chráň sa sám /sociálna prevencia a sociálne poradenstvo-terénna práca s užívateľmi drog, materiálne vybavenie/ 3 274 875 500 000 500 000
8. Mesto Poltár, IČO 316347 Nový domov - miesto pre dôstojný život /materiálne vybavenie izieb/ 556 974 420 000 420 000
9. Únia pracovníkov DD, Detské mestečko, Trenčín - Zlatovce IČO 17643180 Športové hry detí z DD a medzinárodné športové hry /nájom, prevádzkové náklady, materiálové náklady/ 554 500 150 000 150 000
10. Slovenský červený kríž, Banská Bystrica, IČO 00416045 Zabezpečenie vybavenia dôstojných ubytovacích priestorov pre klientov útulku Nádej - Šanca /materiálové vybavenie/ 252 482 250 000 250 000
11. Mesto Skalica IČO 00309982 DD Skalica - výmena kovových dverí a okien za plastové 300 000 150 000 150 000
12. PSC Lepší svet, n.o. Bratislava, IČO 36077194 Pilotný projekt zariadenia SS pre klientov s primárnym ťažkým stupňom mentálneho postihnutia, ktoré je kombinované s psychiatrickou diagnozou s agresívnymi prejavmi - autizmus - EPI záchvaty 2 500 000 201 000 201 000
13. Filantropia pravoslávnej cirkevnej obce Svidník n.o. Svidník IČO 361 675 41 Pomôžte slabším a osamelým - podpora činnosti n.o./prevádzkové náklady / 487 000 100 000 100 000
14. ŠK TZP Športový klub telesne a zdravotne postihnutých, Hlohovec, IČO 36085529 Stretnutie detí z DD a DSS Pohoda Hlohovec 2007 60 000 25 000 25 000
15. Belá, n. o. Liptovský Hrádok, Dovalovo, IČO 3783610 Stredisko SS v Liptovskom Hrádku, Mestská časť Dovalovo- vybavenie denného stacionáru a práčovne pre starých a zdravotne postihnutých občanov 322 000 200 000 200 000
16. Belá, n. o. Liptovský Hrádok, Dovalovo, IČO 3783610 Rekonštrukcia a výmena okien, dverí a podláh SSS v Liptovskom Hrádku 240 181 200 000 200 000
17. MANUS, OZ Martin IČO 37979264 Materiálove vybavenie novozriadeného Resocializačného strediska v Martine - Priekope 212 500 200 000 200 000
18. Čistý deň, n.o.Galanta - Hody IČO 36084158 Arteterapia a muzikoterapia v procese resocializácie osôb závislých od psychoaktívnych látok /materiálové náklady 80 500 80 000 80 000
19. Delfín, OZ duševného zdravia, Zvolen IČO 37824678 Sociálno-komunikačné centrum vo Zvolene (mzdové a prevádzkové náklady) 285 100 100 000 100 000
20. OZ Pomoc ohrozeným deťom, Bratislava IČO 3174 679 Centrum Nádej pre tiché obete domáceho násilia a rodiny ohrozené násilím /prevádzkové náklady, psychologické poradenstvo, právne poradenstvo, sociálne poradenstvo, odborné semináre 712 000 70 000 70 000
21. OZ Pomoc ohrozeným deťom, Bratislava IČO 31745679 Bezpečný úkryt - projekt bezpečného bývania pre obchodované ženy nájomné za byt a prevádzkové náklady) 331 000 200 000 200 000
22. Domov pre každého, OZ na podporu a hmotné zaopatrenie ľudí bez domova v SR, Bratislava, IČO 317813 73 Štedrovečerná večera 2007- štedrovečerné menu Mikulášske balíčky 100 000 98 000 98 000
23. Dom dôchodcov Oáza staroby, n.o. Bátovce 455, IČO 36096881 Výmena okien a dverí za plastové 2 229 450 1 000 000 1 000 000
24. Prvosienka - OZ duševného zdravia, Partizánske IČO 37921401 Sociálno-komunikačné centrum v Partizánskom /prevádzkové, materiálne náklady/ 312 250 60 000 60 000
25. Prvosienka - OZ duševného zdravia, Partizánske, IČO 37921 01 Arteterapia /nájomné, materiálové náklady/ 149 012 100 000 100 000
26. OZ Šťastný život, Kremnické bane, Kremnica, IČO 420 031 72 Šťatný život na dôchodku v strede Európy /materiálové náklady, prevádzkové náklady/ 2 000 000 1 300 000 1 300 000
27. Bratislavská katolícka charita blízko pri človeku, Bratislava, IČO 31780521 DD a zariadenie opatrovateľskej služby CHARITAS /materiálne vybavenie DD nájomné a energia/ 1 556 500 200 000 200 000
28. Mesto Trnava IČO 313 114 Skvalitnenie úrovne poskytovania služieb v DD v Trnave /materiálne vybavenie DD/ 441 000 360 000 360 000
29. Život, n.o. Spišské Hanušovce, IČO 37 886 941 Výmena starých drevených okien za nové plastové 370 000 350 000 350 000
30. Kultúrne združenie Rómov Slovenska, Banská Bystrica, IČO 340 069 82 Prevenčné aktivity v otvorenom - prirodzenom prostredí rómskych komunít 184 850 10 000 10 000
31. OZ Šťastie si Ty, Prievidza IČO 36130 96 Ajhľa, človek /Materiálne vybavenie/ 80 000 10 000 10 000
32. Slovenská humanitná rada, Bratislava, IČO 17316014 Podpora sociálneho začlenenia utečencov s dôrazom na prácu s odlúčenými deťmi 329 471 100 000 100 000
33. Banskobystrický samosprávny kraj Banská Bystrica, IČO 37959824 Príprava nesvojprávnych klientov DSS na integráciu do spoločnosti cestou prípravy na život v chránenom bývaní Čeláre Kirti 130 000 130 000 130 000
34. Nadácia Pro Futura, Snina, IČO 36150347 Pomocná ruka /prevádzkové náklady, potraviny/ 150 000 60 000 60 000
35. Diecézna charita Nitra IČO 35602406 Denné azylové centrum, útulok nocľaháreň 215 000 200 000 200 000
36. Miesto v Dome, Levice, IČO 37960423 Teplé jedlo a ošatenie denne /prevádzkové náklady/ 310 000 200 000 200 000
37. Gréckokatolícka diecézna charita, Prešov, IČO 355 14 388 Pracovná terapia pre klientov v Resocializačnom systéme Cesta k domovu 168 700 100 000 100 000
38. Prešovský samosprávny kraj Prešov, IČO 00696358 Oprava oplotenia areálu v DSS Brezovička 432 000 400 000 400 000
39. Obec Poproč, Košice - vidiek, IČO 324639 Zvyšovanie kvality poskytovaných služieb pre obyvateľov DD Poproč /materiálne náklady, prestavba kúpeľne/ 500 000 210 000 210 000
40. Komunita Kráľovnej pokoja, Radošina, IČO 34003681 Chránené bývanie - /materiálové náklady, prevádzkové náklady/ 950 000 100 000 100 000
41. Trnavský samosprávny kraj, P.O.Box 128, Trnava, IČO 378 369 01 Vytvorenie špecializovaného oddelenia pre klientov s Alzheimerovou chorobou a inými stareckými demenciami- DD a DSS v Holiči 1 063 000 900 000 900 000
42. Prešovský samosprávny kraj, DD a DSS Nová Sedlica 50, IČO 379 44 584 Výmena starých a poškodených okien a vchodových dverí - zníženie energetickej náročnosti prevádzky zariadenia 272 000 200 000 200 000
43. Mesto Piešťany, IČO 0061031 Pomôžme im k lepšej prítomnosti i budúcnosti /Sociálne služby v Účelom zariadení DOMUM/ 70 000 70 000 70 000
44. DSS Dom sociálnych služieb, n.o. Kráľovský Chlmec, IČO 312571 35 Rekonštrukcia strechy zariadenia opatrovateľskej služby a nákup vnútorného vybavenia pre zariadenie 1 067 800 350 000 350 000
45. Obec Janova Lehota IČO 00320706 Interierové vybavenie DSS a DD Nádej - komplexná rekonštrukcia interiéru a jeho vybavenie 2 000 000 1 000 000 1 000 000
46. OZ " Za dôstojný život " - Centrum pre občana a rodinu Lučenec IČO 37817388 Zbezpečenie prevádzky a dokúpenie nábytku do Centra pre občana a rodinu - krízové stredisko,útulok DOR 750 000 300 000 300 000
47. Občianske združenie Brieždenie, Martin IČO 37802763 Prevádzkovanie Domova pre osamelých rodičov a útulku, denný stacionár pre týrané matky, ženy a ich deti 917 000 50 000 50 000
48. Stredisko sociálnych služieb Kanianka n. o. IČO 3619539 Dovybavennie kuchynskej prevádzky a interiéru na izbách klientov- nábytkom zabezpečiť seniorom a ťažko ZP skvalitnenie životných podmienok 1 070 000 300 000 300 000
49. Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín, pre CSS Nitrianské Pravno, IČO 36126627 Výmena okien na izbách klientov, výmena okien na spojovacej chodbe a výmena vstupných dverí v hlavnej budove 450 000 250 000 250 000
50. Mesto Jelšava, IČO 00328341 Druhá etapa -Rekonštrukcia a modernizácia opatrovateľskej služby v Jelšave - terénne úpravy 405 000 50 000 50 000
51. Nádej DD a DSS n.o. Zlaté Moravce, IČO 37971476 Skvalitnenie života obyvateľov DD Nádej- nákup vnútorného zariadenia DD a DSS 740 710 200 000 200 000
52. Mesto Svit, IČO 00326607 Skvalitnenie života obyvateľov mesta Svit skultúrnením podmienok Klubu dôchodcov na Štúrovej ulici- rekonštrukcia okien a vybavenie rehabilitčno- regeneračným zariadením 666 000 445 000 445 000
53. Život, n.o. Spišské Hanušovce IČO 37886941 "Vynovenie interiérového nábytku zariadenia" - nákup nábytku 330 000 150 000 150 000
54. SENIOR - DD a DSS n.o. Horné Obdokovce, IČO 3797 0895 "Dovybavením priestorov zariadenia sociálnych služieb rozšíriť sieť poskytovaných soc. služieb v regióne 509 800 250 000 250 000
55. Mestská časť Bratislava- Staré Mesto Bratislava IČO 00603147 "Úprava viacúčelovej miestnosti v DD Staré mesto na Podjavorinskej č.6 Bratislava za účelom humanizácie života a skvalitňovania poskytovaných sociálnych služieb v oblasti uspokojovania sociálnych, duchovných a spirituálnych potrieb ako aj kognitívnej rehabilitácie 105 065 100 000 100 000
56. DOSOS, n.o. Sobrance IČO 35581280 Materiálová vybavenie domova sociálnych služieb - denný stacionár -nákup nábytku, PC,TV notebook,tlačiareň a pod. 369 000 170 000 170 000
57. Obec Párnica, IČO 00314 81 Terénne sociálne služby v obci Párnica - oprava motorového vozidla a jeho prevádzka 67 500 50 000 50 000
58. Mesto Šurany, IČO 00309311 Zdravotnícka technika a vybavenie pre domov Jesienka Šurany 441 000 400 000 400 000
59. DOTYK Slovenské krízové centrum Beckov IČO 36118591 ALTERNA II - intervenčné centrum pre pomoc obetiam násilia - pokračovanie - mzdy, prevádzkové náklady 3 770 000 415 000 415 000
60. Obec Skalka nad Váhom, IČO 00311961 Vytvorením bezbarierového vstupu a jeho zateplením výrazne skvalitniť životné podmienky seniorov a občanov s ťažkým ZP v DD - zakúpenie dverí 600 000 400 000 400 000
61. Agentúra Sociálnych služieb Divina IČO 37977890 Dovybavením priestorov ZOS inventárom skvalitniť sieť poskytovaných soc. Služieb v regióne pre najviac postihnuté skupiny obavateľstva - vybavenie izieb nábytkom, kuchyne zariadením, pračka a pod. 118 000 100 000 100 000
62. Trnavský samosprávny kraj pre DSS Medveďov IČO 378 369 01 Voľnočasové aktivity - záhradný nábytok, zariadenie na prípravu jedál 54 000 54 000 54 000
63. Nadácia DeDO _ Solidarita s deťmi z detských domovov , Košice IČO 30688388 DORKA - Centrum pre obnovu rodiny - rekonštrukcia Centra, vybavenie Centra inventárom 1 727 132 400 000 400 000
64. OZ Nová rodina, Lučenec, IČO 37958640 Dajme mame druhú šancu - vybavenie detského domova inventárom 170 300 100 000 100 000
65. TILLIA, n.o. Poltár, IČO 31908799 Vnútorné zariadenie a vonkajšia úprava DSS TILLIA v Poltári časť Slaná Lehota 2 000 400 400 000 400 000
66. Mesto Krompachy, IČO 00 329 282 Útulok Krompachy - Čistiareň odpadových vôd 410 000 360 000 360 000
67. Mesto Poprad, IČO 00691844 Transformácia účelového zariadenia sociálnych služieb 783 000 300 000 300 000
68. Mesto Vranov nad Topľou, IČO 00332933 Skvalitnenie poskytovania starostlivosti v DD - domove penzión vo Vranove nad Topľou 657 720 200 000 200 000
69. Mesto Kežmarok, IČO 00326283 Komunitné centrum v Kežmarku - úprava priestorov 191 250 100 000 100 000
70. Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Bratislava, IČO 006034 81 Projekt "Mea Culpa" nocľaháreň pre bezdomovcov zabezpečenie vnútorného vybavenia dovybavenie útulku 364 801 250 000 250 000
71. Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín, IČO 36126624 Nákup interiérového vybavenia a inventáru za účelom vybavenia novovzniknutého Centra výchovy, vzdelávania a hobby aktivít pre klientov s ťažkým zdravotným postihnutím - deti a mládež v DSS Nosice 845 520 400 000 400 000
72. Pro Region, n. o. Senica, IČO 360 84 344 Pre krajší život klientov DSS Svetluška 90 000 45 000 45 000
73. Spoločenstvo Svätej rodiny, Moštenica, Slovenská Lupča, IČO 30 197 198 Sociálne centrum Kráľovnej rodiny 1 200 000 300 000 300 000
74. Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín, IČO 0036 12 66 24 Výmena okien v budove kaštieľa DSS Dolný Lieskov 1 748 000 1 000 000 1 000 000
75. SASS, n.o. Dubnica nad Váhom, IČO 361 19 181 Nevyhnutnou údržbou v DD zhumanizovať život seniórom a občanom s ŤZPa a zabezpečiť dodržanie základných hygienických štandardov 571 000 150 000 150 000
76. Trnavský samosprávny kraj Trnava, IČO 378 369 01 Bezbarierová kúpeľňa v DS Skalica 270 000 200 000 200 000
77. Stredisko sociálnych služieb Kanianka n. o. IČO 36 11 95 39 Výmena interiéru na izbách - skvalitnenie života ŤZP 971 900 200 000 200 000
78. PRO INVICENT, n.o. Tekovská Breznica, IČO 420 00 254 Zakúpenie trojkolesového bicykla s úložným priestorom 30 000 30 000 30 000
79. Obec Valaliky, IČO 324 850 Ostrov hygieny 107 712 100 000 100 000
80. Centrum Slniečko, n.o., Nitra, IČO 360 96 555 Skvalitnenie sociálnoprávnej ochranz detí a žien - obetí týrania, zneužívania a domáceho násilia 230 000 120 000 120 000
81. Hl. mesto SR Bratislava, IČO 603 481 Zdravotnícke polohovacie postele pre DD Rusovská 58 450 000 190 000 190 000
82. DSS pre dospelých -PRIMA, n.o.Bratislava, IČO 318 213 08 Zriadenie ateliéru pri DSS pre dospelých PRIMA 81 000 80 000 80 000
83. Bratislavský samosprávny kraj Bratislava, IČO 360 636 06 Interiérové vybavenie DSS Báhoň 1 797 300 395 000 395 000
84. OZ Brána do života, Bratislava, IČO 31 804 713 Skvalitnenie bývania klientov krízového strediska pre odchovancov v DD - Dom na pol ceste 100 000 100 000 100 000
85. Detský fond SR Bratislava, IČO 00679 755 MIXKLUB -nízkoprahové zariadenie pre deti a mládež v Bratislave-vybavenie arteterapeutickej dielne 121 185 40 900 39 900
86. OZ Detská komunita, Žilina, IČO 379 07 191 Aktívna muzikoterapia pre deti a mladistvých s autizmom 190 000 180 000 180 000
87. Kľúč, n. o. Bratislava, IČO 36 077 658 Nákup materiáno technického vybavenia a motorového vozidla 500 000 35 000 36 000
88. Centrum Slniečko, n. o. Nitra, IČO 360 96 555 Program pre rozvoj osobnosti detských klientov v krízovom stredisku Slniečko 230 000 32 115 32 115
89. Mesto Stará Turá, IČO 378 08 427 Výmena podlahy na izbe, zhumanizovať život klienta senióra v zariadení opatrovateľskej služby v oblasti bývania 63 700 63 000 63 000
90. Banskobystrický samosprávny kraj Banská Bystrica, IČO 37959824 Zvýšenie kvality externých oddychových zón Domova sociálnych služieb Hrabiny Nová Baňa 200 000 200 000 200 000
91. Banskobystrický samosprávny kraj Banská Bystrica, IČO 37959824 Oprava výťahu v DSS v DSS Štefánika Zvolen 110 000 110 000 110 000
92. Banskobystrický samosprávny kraj Banská Bystrica, IČO 37959824 Zakúpenie rehabilitačného prístroja a zariadenia rehabilitácie DD/DSS Záhonok Zvolen 15 000 15 000 15 000
Prehľad projektov, na ktoré bola poskytnutá dotácia z kapitálových transferov podľa § 2 Výnosu MPSVR SR č. 3749/2005 - II/1 v roku 2007
Por. číslo Názov organizácie Názov projektu Požadovaná dotácia Schválená dotácia Poskytnuté k 31.12.2007
1. BELÁ, n.o. Liptovský Hrádok, IČO 379 836 10 Dostavba stravovacieho zariadenia - kuchyne a jedálne a ich technologické vybavenie 700 000 520 000 520 000
2. Domov na pol ceste, n.o. Horné Saliby, IČO 36 084 301 Centrum sociálnych služieb- Močenok (rekonštrukcia strechy, fasády, oplotenia a okolitej záhrady) 1 577 331 1 200 000 1 200 000
3. Mesto Skalica, IČO 00 309982 Zateplenie pavilónu časť "B" v DD Skalica - I. ETAPA 1 400 000 600 000 600 000
4. Obec Mokrý Háj, IČO 30 97 29 II. Etapa Rekonštrukcie vodovodného rozvodu "Rekonštrukcia dvoch kúpelní a rozšírenie WC, výmena vaní DD Mokrý Háj" 1 464 658 1 450 000 1 450 000
5. Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja IČO 00361 266 24 Zakúpením konvektomatu a smažiacej plynovej panvice do stravovacej prevádzky výrazne skvalitniť poskytované sociálne služby v oblasti stravovania zdravotne ťažko postihnutých klientov Humanity- Centra sociálnej pomoci vo Veľkej Lehôtke 491 365 490 000 490 000
6. Nádej DD a DSS, n. o. Zlaté Moravce, IČO 379 71476 Rekonštrukcia budovy DD DSS prevádzkovej neziskovou organizáciou 3 000 000 1 000 000 1 000 000
7. OZ Nová rodina, Lučenec IČO 37 95 86 40 Dajme mame druhú šancu - zriadenie detského domova rekonštrukciou objektu a vykonaním opráv 611 000 607 000 607 000
8. OZ Nová rodina, Lučenec IČO 37 95 86 40 Osobný automobil na terénnu opatrovateľskú službu 636 000 550 000 550 000
9. PSC Lepší svet, n.o. Bratislava IČO 36 077 194 Pilotný projekt zariadenia SS pre klientov s primárnym ťažkým stupňom mentálneho postihnutia, ktoré je kombinované s psychiatrickou diagnozou s agresívnymi prejavmi - autizmus - EPI záchvaty 2 500 000 249 000 249 000
10. Mesto Galanta, IČO 00 305 936 Rekonštrukcia a modernizácia výťahu v DD Patria II-etapa 500 000 450 000 450 000
11. Obec Moravany nad Váhom, IČO 312 789 Nákup a inštalácia polohovateľných lôžok s príslušenstvom v DD v obci Moravany nad Váhom 758 000 350 000 350 000
12. VÚC Trenčín, Slavnica IČO 00362 414 Nákup technológie do práčovne 496 900 490 000 490 000
13. VÚC Trenčín, CSP Humanity- Veľká Lehôtka IČO 00 361 26 624 Zavedenie animoterapie pre klientov CSP 525 000 450 000 450 000
14. Obec Prochot IČO 00 32 0960 DD a DSS Jesienka 2 400 000 1 000 000 1 000 000
15. Prešovský samosprávny kraj pre DD a DSS Spišská Stará Ves IČO 379 44 592 Inštalácia stoličkového výťahu 449 978 400 000 400 000
16. Banskobystrický samosprávny kraj Banská Bystrica IČO 379 598 24 Domov sociálnych služieb Piešť Detva Pracovná terapia klientov - stavebné úpravy 495 000 200 000 200 000
17. Obec Stráne pod Tatrami, Mlynčeky, IČO 00 32 6593 Stredisko osobnej hygiény v Rómskej osade Stráne pod Tatrami 1 511 550 1 500 000 1 500 000
18. Obec Poproč, Košice - vidiek IČO 324 639 Zvyšovanie kvality poskytovaných služieb pre obyvateľov DD Poproč /materiálne náklady, prestavba kúpeľne/ 500 000 100 000 100 000
19. Domov na pol ceste, Horné Saliby IČO 36 084 301 Centrum sociálnych služieb - Matúškovo /denný stacionár, stravovanie pre dôchodcov, stanica hygienickej očisty, práčovňa pre okres Galanta, kraj Trnava/ 4 900 000 1 500 000 1 500 000
20. Združenie DŽIVIPEN - ŽIVOT, Banská Bystrica IČO 356 670 28 Útulok pre chlapcov z DD, osobitných výchovných zariadení po dovŕšení 18. roku života v rámci ich adaptácie na samostatný život - v obci Tŕnie pri Zvolene, miestna časť Kašova Lehôtka 1 800 000 1 000 000 1 000 000
21. eMKLub,Kremnica, IČO 00 62 12 00 Útulok pre dievčatá z DD Lovčica - Trubín č. 13 zväčšenie kapacity útulku rekonštrukciou podkrovia a pristavbou dielne 1 900 000 1 000 000 1 000 000
22. Komunita Kráľovnej pokoja, Radošina IČO 34 00 36 81 Chránené bývanie - /materiálové náklady, prevádzkové náklady/ 950 000 400 000 400 000
23. ZOM Prešov IČO 377 866 87 Dokončenie II. Etapy rekonštrukcie multifunkčného Strediska pracovnej a sociálnej rehabilitácie zdravotne postihnutých občanov v Prešove 1 000 000 500 000 500 000
24. ASS n.o. Divina, okr. Žilina IČO 379 778 90 Vybudovaním čističky odpadových vôd v objekte zariadenia sociálnych služieb zabezpečiť ekológiu životného prostredia a zhumanizovať život klientom, čím sa výrazne zlepšia ich životné podmienky 342 000 250 000 250 000
25. DOMOV n.o. Veľké Kapušany IČO 312 578 44 Debarierizácia budovy Domova dôchodcov Lekárovce- zaobstarávanie a montáž zvislej plošiny ZP 250/2840 a Koľajnicového zdvíhacieho systému Roomer 675 000 500 000 500 000
26. Obec Mokrý Háj IČO 655 589 Bezbariérová vstupná rampa do DD Mokrý Háj 1 046 600 750 000 750 000
27. Integračné zariadenie KOR - GYM, n.o. Hertník IČO 361 675 17 Skvalitnenie materiálno-technického vybavenia prevádzok IZ KOR GYM n.o. za účelom podporovaného zamestnávania klientov, ktorí prešli integračným procesom 2 351 583 1 000 000 1 000 000
28. Trenčiansky samosprávny kraj pre DSS - Púchov IČO 00 628 115 Zakúpením novej technológie - konvektomatu do stravovacej prevádzky výrazne skvalitniť poskytované sociálne služby v oblasti stravovania zdravotne ťažko postihnutým klientom DSS Nosice 237 600 230 000 230 000
29. Slovenská agentúra sociálnych služieb, n.o. Dubnica nad Váhom IČO 361 19 181 Úhradou časti projektovej dokumentácie prispieť k presťahovaniu klientov SASS, n.o. Dubnica nad Váhom z prenajatých objektov do vlastného objektu, čím sa výrazne skvalitnia poskytované sociálne služby seniorom a zdravotne ťažko postihnutým klientom 1 000 000 700 000 700 000
30. OZ Teresa Benedicta,Trebišov, IČO 313 136 80 Charitný dom profesora Hlaváča (novostavba) 920 000 500 000 500 000
31. Košický samosprávny kraj Košice, DD DSS Skladná Košice IČO 355 41 016 Zakúpenie konvektomatu do kuchyne 320 000 300 000 300 000
32. LUX, n.o. Košice, IČO 355 81 352 Zakúpenie konvektomatu do kuchyne 320 000 300 000 300 000
33. LUX, n.o. Košice, IČO 355 81 352 Zakúpenie technológie do práčovne 496 900 490 000 490 000
34. Košický samosprávny kraj Košice, pre DD DSS v Trebišove IČO 35541016 Zakúpenie technológie do práčovne - 2 ks vysokootáčkového pracieho stroja s odstreďovaním 705 000 705 000 705 000
35. Košický samosprávny kraj Košice, pre DD DSS Skladná IČO:35541016 Zakúpenie pračky s rýchlym odstredením na 30kg prádla, pre DD a DSS v Košiciach Skladná 513 000 350 000 350 000
36. Košický samosprávny kraj Košice, pre DD DSS Strážske IČO 35541016 Bezbarierová úprava sociálnych zariadení v DD DSS V Strážskom 450 000 450 000 450 000
37. Prešovský samosprávny kraj, Prešov pre DSS Legnava IČO 37870475 Bezbarierový prístup do budovy DSS Legnava 276 424 197 600 197 600
38. Prešovský samosprávny kraj Prešov, pre DSS Stropkov IČO 37870475 Zriadenie rehabilitácie v DSS Stropkov 595 800 400 000 400 000
39. Prešovský samosprávny kraj Prešov, pre DSS Vranov nad Topľou IČO 37870475 Zdvihák SARA 3000 pre stavanie a presuny pre DSS vo Vranove nad Topľou 141 921 140 000 140 000
40. Prešovský samosprávny kraj Prešov, pre DD DSS Stará Ľubovňa IČO 37870475 Prestavba a rekonštrukcia obytnej bunky v DD DSS Stará Ľubovňa 225 000 225 000 225 000
41. Alžbetin dvor - centrum sociálnych služieb, n.o. Pravenec IČO 37923480 Rekonštrukcia poschodia ZOS 2 314 899 1 500 000 1 500 000
42. Domov dôchodcov, n.o. Hertník, Hertník IČO 37945696 Stoličkový výťah pre Domov dôchodcov, n.o. 331 000 300 000 300 000
43. Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bytrica, pre DD a DSS Sušany IČO 378281000 Rekonštrukcia a úprava budovy Hrnčiarske Zalužany - odľahčovacie sociálne služby DD a DSS Sušany 883 841 600 000 600 000
44. Banskobystrický samosprávny kraj B.Bystrica, pre DD DSS Krupina IČO 378 281 00 Bezbarierové sprístupnenie oddelení DD a DSS 368 200 368 200 368 200
45. Košická organizácia vozičkárov - nezávislý život, Košice IČO 31267050 Zakúpením nového vozidla so špeciálnou úpravou pre bezbariérovú prepravnú službu 1 300 000 1 300 000 1 300 000
46. Obec Radošovce IČO 00309907 Zakúpením mobilných WC zhumanizovať životné podmienky klientov a návštevníkov ZSS pre seniorov a občanov v hmotnej a sociálnej núdzi 149 940 149 900 149 900
47. Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín, pre DSS Adamovské Kochanovce IČO 36126624 Zakúpením konvektomatu do stravovacej prevádzky výrazne skvalitniť poskytované sociálne služby v oblasti stravovania ťažko zdravotne postihnutým klientom DSS Adamovské Kochanovce 360 000 360 000 360 000
48. Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín, pre DSS Demy Trenčín IČO 36126624 Zakúpenie pomôcky - zdvíhacieho zariadenia zvýšiť kvalitu poskytovaných sociálnech služieb zdravotne ťažko postihnutým občanom 315 000 315 000 315 000
49. Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín, pre DD a DSS Myjava IČO 36126624 Odstránenie architektonických bariér na pavilón E - rampa II. Etapa 235 620 235 000 235 000
50. Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín, pre Centrum sociálnych služieb Nitrianske Pravno IČO 36126624 Prekrytie spojovacej chodby strešnou konštrukciou, obstaranie zdvíhacieho zariadenia pre imobilných klientov, obstaranie elektrického kuchynského robota 900 000 350 000 350 000
51. Trenčiansky samosprávny kraj pre DSS Nosice Púchov IČO 36126627 Zakúpením 2 ks technológie do práčovne ( bubnový sušič, mangeľ) podstatne zvýšiť kvalitu poskytovaných soc. služieb v oblasti zaopatrenia ťažko zdravotne postihnutých klientov Domova sociálnych služieb Nosice 331 750 300 000 300 000
52. HESTIA, n. o. Bratislava IČO 36 077 313 VEĽKOKAPACITNÁ PRÁČKA pre klientov domova dôchodcov HESTIA, n. o. 130 000 130 000 130 000
53. Slovenské krízové centrum - DOTYK Beckov IČO: 36118591 Dokončenie rekonštrukcie domu č. 87 v Beckove na Azylový dom - Krízové centrum pre obete násilia - ženy a deti 992 980 500 000 500 000
54. Mesto Prešov IČO 00327646 Úprava kúpeľní v obytných bunkách pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím v Domove dôchodcov Prešov, Veselá ul. č. 1 1 455 719 700 000 700 000
55. Agentúra špecializovaných služieb pre autistov a iné zdravotné postihnutia, Bratislava IČO 31 821 553 Služby komunitnej rehabilitácie v Ružinove 659 990 600 000 600 000
56. Obec Predmier IČO 00321567 Stoličkovýťah pre zariadenie opatrovateľskej služby v Predmieri 360 000 360 000 360 000
57. Spoločnosť priateľov detí, mládeže a rodín Svidník IČO 36150282 Rekonštrukciou priestorov skvalitniť poskytovanie soc. starostlivosti v útulku "Dom sv. Jozefa" 760 000 360 000 360 000
58. Mesto Holíč IČO 309 541 Rekonštrukcia útulku Mesta Holíč 1 114 585 1 000 000 1 000 000
59. Domov sociálnych služieb "Nádej" Krupina IČO 37 954 202 Pomoc telesne postihnutým - bezbariérový prístup 220 000 200 000 200 000
60. Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Klas n. o. Vrbové IČO 36084166 Adaptácia materskej školy na domov sociálnych služieb 1 800 000 1 000 000 1 000 000
61. Mesto Hriňová IČO 00319961 Pomoc dôchodcom na lazoch 464 100 400 000 400 000
62. Obec Unín IČO 00310107 Rekonštrukcia MŠ na sociálne zariadenie v obci Unín - I. etapa 1 600 000 700 000 700 000
63. Košický samosprávny kraj IČO 35541016 Zakúpením vírivej vane zhumanizovať a podstatne skvalitniť život zdravotne ťažko postihnutým klientom - deťom a mládeži - v Domove sociálnych služieb Prakovce a to zavedením hydroterapie, ako nedostatkovej sociálnej služby v rámci poskytovanej starostlivosti o klientov 287 000 287 000 287 000
64. Košický samosprávny kraj IČO 35541016 Zakúpením úžitkového motorového vozidla zabezpečiť pre ťažko zdravotne postihnutých klientov - deti a mládež v Domove sociálnych služieb Prakovce - ich integráciu do zdravej populácie a života spoločnosti vôbec, výrazne skvalitniť im poskytované sociálne služby a zabezpečiť mobilitu aj ťažko chodiacim klientom 539 000 380 000 380 000
65. BELÁ, n. o. Liptovský Hrádok IČO 37983610 Zakúpením úžitkového motorového vozidla zabezpečiť pre starých a ťažko zdravotne postihnutých klientov Liptovského Hrádku a Mestskej časti Dovalovo a umiestnených v dennom stacionári ich integráciu do zdravej populácuie a života spoločnosti vôbec, výrazne skvalitniť im poskytované sociálne služby rozvozom stravy do domácností a zabezpečiť mobilitu aj ťažko chodiacim klientom 737 820 700 000 700 000
66. Obec Uhrovec IČO 00 31 12 01 Zakúpenie úžitkového motorového vozidla pre potreby rozšírenia opatrovateľskej služby a zavedenia prepravnej služby pre seniorov, zdravotne ťažko postihnutých občanov a pre občanov v hmotnej a v sociálnej núdzi 457 000 400 000 400 000
67. Mesto Prievidza IČO 318442 Rekonštrukciou a výmenou okien zhumanizovať život seniorov a zdravotne ťažko postihnutých klientov DD-DPD Prievidza a znížiť energetickú náročnosť prevádzky tohto zariadenia 1 530 198 1 050 000 1 050 000
68. Nitriansky samosprávny kraj pre DSS Kovarce IČO 378 61 298 "Explicitným odbúraním architektonických bariér v interiéri zariadenia sociálnych služieb zabezpečiť mobilitu pre zdravotne ťažko postihnutých klientov, zabezpečiť estetizáciu životných podmienok klientov a humanizáciu ich života" a taktiež v rámci nej vybudovanie bezpodnetovej miestnosti pre klientov s ťažkým zdravotným postihnutím, s výraznými prejavmi agresívneho správania 1 331 576 1 100 000 1 100 000
69. Obec Mikušovce IČO 00317527 Zeteplením objektu Strediska sociálnych služieb v Mikušovciach znížiť energetickú náročnosť prevádzky a zhumanizovať život občanov 1 707 570 1 000 000 1 000 000
70. Stredisko sociálnych služieb Kanianka n. o. IČO 36 11 95 39 Explicitným odbúraním architektonických bariér v interiéri zariadenia sociálnych služieb zabezpečiť mobilitu pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých klientov tohto zariadenia, čím sa im zvýši kvalita poskytovaných sociálnych služieb v oblasti bývania a zabezpečí sa humanizácia ich života 1 187 600 500 000 500 000
71. Košický samosprávny kraj pre DSS Semša IČO 35541016 Vytvorenie zariadenia chráneného bývania ako nového fenoménu v poskytovaní sociálnych služieb zdravotne ťažko postihnutým občanom - klientom DSS Šemša a zabezpečenie ich integrácie do života spoločnosti 340 000 340 000 340 000
72. Prešovský samosprávny kraj pre DSS Dúbrava IČO 00695467 Zakúpením úžitkového motorového vozidla zabezpečiť pre ťažko zdravotne postihnutých klientov v Domove sociálnych služieb Dúbrava ich integráciu do zdravej populácie a života spoločnosti vôbec, výrazne skvalitniť ich poskytované služby a zabezpečiť mobilitu aj ťažko chodiacim klientom 427 500 380 000 380 000
73. Prešovský samosprávny kraj pre DSS Dúha Bardejov IČO 00695467 Prístavba zvislej výťahovej plošiny ZP 250 k budove DSS DÚHA Bardejov 394 000 394 000 394 000
74. VÚC Trenčín pre Stred. soc. pomoci Slávnica IČO 00 362 414 Zakúpenie motorového vozidla 368 000 350 000 350 000
75. Stredisko evanjelickej diakonie pre "Útulok Dom na polceste“ vo Veľkom Slavkove IČO 379 45 122 Dokončenie rekonštrukcie útulku a rozšírenie projektu 2 000 000 1 500 000 1 500 000
76. Nádej n.o. Prešov IČO 361 676 14 "Kvalitnými sociálnymi službami zabezpečiť dôstojnú starobu" -zakúpenie vybavenia kuchyne 1 100 00 340 000 340 000
77. Hlavné mesto SR Bratislava, IČO 006 034 81 Rekonštrukcia signalizácie v DD Gerium 130 000 130 000 130 000
78. Mesto Lučenec, IČO 00 31 61 81 Zriadenie stanice osobnej hygieny v Lučenci 494 000 400 000 400 000
79. Mesto Skalica, IČO 00 309 982 Odstránenie architektonických bariér v časti interiéru DD Skalica 1 500 000 1 000 000 1 000 000
80. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Nitra, pre DSS Kovarovce IČO 378 61 298 Zakúpenie úžitkového motorového vozidla zabezpečiť pre ťažko zdravotne postihnutých klientov - mužov v DSS Kovarce - ich integráciu zo zdravej populácie a života spoločnosti vôbec, výrazne skvalitniť im poskytované sociálne služby a zabezpečiť mobilitu aj ťažko chodiacim klientom 710 000 450 000 450 000
81. Banskobystrický samosprávny kraj, Banská Bystrica, pre DSS Zvolen IČO 378 28100 Schodisková plošina k odstráneniu bariér DSS vo Zvolene 648 000 400 000 400 000
82. Obec, Moravany nad Váhom IČO 312 789 Nákup a inštalácia šikmej schodiskovej plošiny pre imobilných klientov v DD v Obci Moravany nad Váhom 300 000 300 000 300 000
83. Mesto Veľký Krtíš, IČO 319 651 Zriadenie sociálneho zariadenia v Meste Veľký Krtíš 824 490 600 000 600 000
84. Detský domov sv. Jozefa, Turzovka, n.o. IČO 379 09 151 Automobil na prepravu osôb pre deti a mládež Detského domova sv. Jozefa, Jašíkova 219, 023 54 Turzovka 800 000 450 000 450 000
85. Gréckokatolícka diecézna charita, Prešov IČO 355 14 388 Rekonštrukcia Centra sociálno-poradenských služieb 1 894 050 700 000 700 000
86. Mesto Stará Turá IČO 00 31 20 02 Explicitným odbúraním architektonických bariér v interiéri zariadenia opatrovateľskej služby zabezpečiť mobilitu pre zdravotne postihnutých seniorov, zabezpečiť estetizáciu životných podmienok klientov a humanizáciu ich života 296 670 250 000 250 000
87. Banskobystrický samosprávny kraj Banská Bystrica IČO 378 281 00 Vybudovanie stoličkovýťahu Model 260 na premiestňovanie klientov v DD a DSS, Banská Bystrica 350 000 300 000 300 000
88. Obec Horná Mariková, IČO 003 172 76 Zakúpenie úžitkového motorového vozidla pre potreby rozšírebnia opatrovateľskej služby a zavedenia prepravnej služby pre seniorov a pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím v Obci Horná Mariková 368 000 350 000 350 000
89. Obec Orešany, IČO 008 00 007 Čistou rukou -Stredisko osobnej hygiény 445 800 250 000 250 000
90. Dom pokojnej staroby n.o. Gbely IČO 36 084 514 Stropný transportný systém do kúpelne a toalety 285 000 285 000 285 000
91. Mesto Vranov nad Topľou, IČO 00 33 29 33 Skvalitnenie poskytovania starostlivosti v DD - domove penzión vo Vranove nad Topľou zdvihák 657 720 200 000 200 000
92. Žilinský samosprávny kraj, Žilina IČO 37 80 84 27 Zakúpením úžitkového motorového vozidla zabezpečiť občanom s ťažkým zdravotným postihnutím - deťom , mládeži a dospelým občanom v DSS Kysucké Nové Mesto 485 451 400 000 400 000
93. Obec Veľké Orvište, IČO 00 654 078 Stredisko osobnej hygiény a práčovňa pre sociálne odkázaných občanov 78 550 70 000 70 000
94. Obec Liptovská Lužná, IČO 00 315 397 Rozvoj sociálnej starostlivosti a sociálnej pomoci- osobný automobil 495 000 450 000 450 000
95. Mesto Prievidza, IČO 31 84 42 Výmenou technológie na úseku stravovacej prevádzky výrazne skvalitniť poskytované sociálne služby v oblasti stravovania klientov DD - Domova penziónu pre dôchodcov v Prievidzi 376 300 360 000 360 000
96. Košický samosprávny kraj, Košice IČO 35541016 Zdvihák života(DSS Michalovce) 72 000 72 000 72 000
97. Košický samosprávny kraj, Košice IČO 355 41016 DSS Michalovce - Po schodoch - šikmá schodisková plošina 405 000 300 000 300 000
98. Žilinský samosprávny kraj, Žilina IČO 37 80 84 27 Debarierizácia vstupného schodišťa DSS pre dospelých Zubrohlava-schodisková plošina 229 595 180 000 180 000
99. Obec Lazany, IČO 00 31 8221 Zakúpenie úžitkového motorového vozidla pre potreby rozšírenia opatrovateľskej služby a zavedenia prepravnej služby pre seniorov, zdravotne ťažko postihnutých občanov a pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi 698 530 400 000 400 000
100. Mesto Sobrance, IČO 325 791 Zvýšenie kvality sociálnej starostlivosti o okrese Sobrance- rekonštrukcia objektu 3 700 000 1 500 000 1 500 000
101. Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín, IČO 0036 12 66 24 Zakúpenie tec hnológie do stravovacej prevádzky a práčovne Humanity-Centre sociálnej pomoci vo Veľkej Lehôtke s cieľom skvalitniť poskytované sociálne služby občanom s ťažkým zdravotným postihnutím 314 000 160 000 160 000
102. Úrad Prešovského samosprávneho kraja pre Domov sociálnych služieb Kalinov IČO 378 704 75 Vybudovanie odpočinkovej relaxačnej zóny v záhradnej časti DSS pre zdravotne ťažko postihnutých klientov, zabezpečiť estetizáciu životných podmienok klientov a humanizáciu ich života- 1 etapa, terénne a sadové práce 1 378 302 300 000 300 000
103. Nový deň n.o. Trnava, IČO 37 986 571 Komunitné centrum sociálnych služieb NOVÝ DEŇ n.o. 2 300 000 300 000 300 000
104. Spoločenstvo Svätej rodiny, Moštenica, Slovenská Ľupča IČO 30197198 Sociálne centrum Kráľovnej rodiny-rekonštrukcia- izolácia, omietky, výmena okien 1 200 000 450 000 450 000
105. Banskobystrický samosprávny kraj, Banská Bystrica, IČO 378 28100 Chránené bezbariérové bývanie pre imobilných obyvateľov v Domove Márie v Banskej Štiavnici - bezbariérový výťah a montáž dorozumievacieho zariadenia 684 735 300 000 300 000
106. Detský domov sv. Klementa Hofbauera, Podolínec IČO 379 39 131 Rekonštrukcia vykurovania detského domova 300 000 150 000 150 000
107. Obec Mokrá Lúka, IČO 319 49 347 Zriadenie Klubu dôchodcov, rekonštrukciou časti kultúrneho domu 405 000 200 000 200 000
108. Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, o.z., Dolný Kubín, IČO 17316 537 Rodinné centrum 1 753 477 500 000 500 000
109. Obec Pata, IČO 00 306 126 Zariadenie pre dlhodobý pobyt strarých občanov - dostavba 1 500 000 500 000 500 000
110. Žilinský samosprávny kraj, Žilina, IČO 378 08 427 Zakúpenie úžitkového motorového vozidla pre Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb pre dospelých v Oravskej Lesnej 368 325 350 000 350 000
111. Žilinský samosprávny kraj, Žilina, IČO 378 08 427 Rekonštrukcia bytovej jednotky DD a DSSD, Karpatská 8,9, Žilina 010 08 na bezbariérovú kúpeľňu pre obyvateľov a vytvorenie priľahlých sanitárnych priestorov 279 125 250 000 250 000
112. Mesto Komárno, IČO 003065425 Stredisko osobnej hygieny pre bezdomovcov Mesta Komárno 385 440 250 000 250 000
113. Banskobystrický samosprávny kraj, Banská Bystrica, IČO 378 281 00 Zakúpením úžitkového osobného vozidla zabezpečiť pre zdravotne postihnutých občanov s duševnými poruchami a poruchami správania v DSS v Ladomerskej Vieske 459 000 300 000 300 000
114. Obec Radnovce IČO 00 31 89 81 Zriaďovanie stanice osobnej hygieny a práčovne 1 440 000 1 000 000 1 000 000
115. LUX, n.o. Košice IČO 355 81 352 Inštaláciou kolektorov zabezpečiť alternatívne vykurovanie troch objektov a ohrev vody v rehabilitačno-rekreačnom vonkajšou bazéne, čím sa zníži ekonomická náročnosť prevádzky zariadenia sociálnych služieb a skvalitnenia soc. služby klientom v oblasti rehabilitácie a voľnočasových aktivít 558 000 500 000 500 000
116. INTEGRA Michalovce oz., IČO 31995381 Rekonštrukciapriestorov chráneného bývania pre ľudí z duševnými poruchami 1 807 580 500 000 500 000
117. Detský fond SR Bratislava, IČO 00 679 755 MIXKLUB - nízkoprahové zariadenie pre deti a mládež v Bratislave- vybavenie arteterapeutickej dielne 121 185 61 285 61 285
118. Obec Skalka nad Váhom, IČO 00 3119 61 Zakúpenie konvektomatu do stravovacej prevádzky 360 000 300 000 300 000
119. SENIOR - DD a DSS n. o. Horné Obdokovce, IČO 379 70 895 Zakúpenie užitkového motorového vozidla seniorom a občanom s ťažkým zdravotným postihnutím 368 000 200 000 200 000
120. Žilinský samosprávny kraj Žilina, IČO 378 08 427 Systém sygnalizačného zariadenia pre obyvateľov DD a DSS pre dospelých Karpatská č. 8, 9 Žilina 315 310 220 000 220 000
121. Banskobystrický smosprávny kraj, IČO 37828100 Skvalitnenie podávania stravy v DD a DSS Žiar nad Hronom a zakúpenie rehabilitačného prírstroja pre DD a DSS Záhonok Zvolen 285 000 285 000 285 000

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk