Hlavné menu

Štruktúra popisu projektu (príloha č.3)

Príloha č. 3

k výnosu č. 3749/2005-II/1

Štruktúra popisu projektu

1. Účel projektu

2. Charakteristika projektu (ciele projektu, cieľová skupina a jej charakteristika, aktivity na dosiahnutie cieľov projektu)

3. Demografické údaje obce, ak je žiadateľ o dotáciu obec

4. Odborný garant projektu

5. Pracovisko odborného garanta projektu

6. Dĺžka realizácie projektu (začiatok a skončenie, pri stavbách uviesť termín uvedenia do prevádzky)

7. Miesto realizácie

8. Celkové rozpočtové náklady (pri stavbách uviesť podrobný rozpočet)

9. Výška požadovanej dotácie ( pri stavbách rozpísať na kapitálové transfery a bežné transfery)

10. Prostriedky zabezpečené z iných zdrojov

z toho vlastné zdroje

11. Vyhlásenie o zabezpečení udržateľnosti financovania projektu

12. Pri stavbe predložiť záväzné vyhlásenie o jej prevádzkovaní podľa projektu najmenej počas troch rokov

13. Štatutárny zástupca

(meno, priezvisko, titul a funkcia)

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk