Hlavné menu

Výnos o poskytovaní dotácií v roku 2007

Výnos

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

zo 14. decembra 2005 č. 3749/2005-II/1

o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republikyMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

Dotácia občianskemu združeniu


Dotáciu občianskemu združeniu,[1]) ktorého činnosť je zameraná na sociálnu oblasť, možno poskytovať na financovanie

a) prekonávania sociálnych dôsledkov občanov so zdravotným postihnutím, najmä na rekondično - integračné pobyty,

b) vzdelávacích aktivít zameraných na oblasť sociálnych služieb a sociálneho poradenstva, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

c) vydávania časopisov,

d) úhrad členských príspevkov v medzinárodných organizáciách.


§ 2

Dotácia na podporu rozvoja sociálnej starostlivosti a sociálnej pomoci


(1) Dotáciu na podporu rozvoja sociálnej starostlivosti a sociálnej pomoci možno poskytovať na financovanie

a) skvalitňovania poskytovania starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb, najmä domovoch dôchodcov a domovoch sociálnych služieb,

b) zavádzania sociálnych služieb na zmierňovanie chudoby a na podporu sociálnej inklúzie, najmä útulkov, denných stacionárov, stredísk osobnej hygieny, práčovní a chráneného bývania,

c) zabezpečovania terénnych sociálnych služieb a na tvorbu komunitných sietí sociálnej pomoci,

d) vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí dieťaťa a v náhradnom rodinnom prostredí dieťaťa,

e) vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení, najmä v krízových strediskách,

f) pomoci mladým dospelým po skončení náhradnej starostlivosti po 18. roku veku v procese osamostatňovania sa mladého dospelého.

(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytovať

a) obci,

b) vyššiemu územnému celku,

c) občianskemu združeniu,1)

d) nadácii,[2])

e) záujmovému združeniu právnických osôb,[3])

f) neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby,[4])

g) registrovanej cirkvi a náboženskej spoločnosti,[5])

h) Slovenskému Červenému krížu.[6])


§ 3

Dotácia na humanitnú starostlivosť


Dotáciu na humanitnú starostlivosť možno poskytovať

a) fyzickej osobe na financovanie riešenia mimoriadnych krízových životných situácií občanov v hmotnej núdzi alebo v sociálnej núdzi, ktoré nie je možné riešiť inými nástrojmi sociálnej pomoci,

b) fyzickej osobe alebo právnickej osobe za mimoriadnu sociálnu aktivitu alebo humanitnú aktivitu.


§ 4

Dotácia na výkon osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi


(1) Dotáciu na výkon osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu[7]) (ďalej len „dávka a príspevky“) možno poskytovať na financovanie výkonu osobitného príjemcu dávky a príspevkov.

(2) Dotáciu na výkon osobitného príjemcu dávky a príspevkov možno poskytovať obci, ktorá je osobitným príjemcom dávky a príspevkov najmenej pre 20 spoločne posudzovaných fyzických osôb.

(3) Dotáciu na výkon osobitného príjemcu dávky a príspevkov možno poskytovať po častiach, a to mesačne do 25. dňa v kalendárnom mesiaci.


§ 5

Dotácia na stravu


(1) Dotáciu na stravu možno poskytovať na financovanie stravy pre dieťa v predškolskom zariadení a pre dieťa v základnej škole a v špeciálnej základnej škole (ďalej len „škola“).

(2) Dotáciu na stravu pre dieťa možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je

a) zriaďovateľ predškolského zariadenia a zriaďovateľ školy s výnimkou krajského školského úradu,

b) obec podľa sídla školy, ak zriaďovateľom školy je krajský školský úrad alebo

c) občianske združenie, ktorého členmi sú rodičia alebo iní zástupcovia detí a priatelia školy, ak zriaďovateľom školy je krajský školský úrad.

(3) Dotáciu na stravu možno poskytovať

a) pre všetky deti, ktoré navštevujú predškolské zariadenie alebo školu a v predškolskom zariadení alebo v škole je najmenej 50 % detí z rodín, ktorým sa poskytuje dávka a príspevky,

b) pre dieťa, ktoré navštevuje predškolské zariadenie alebo školu a žije v rodine, ktorej sa poskytuje dávka a príspevky alebo ktorej priemerný mesačný príjem za posledných šesť po sebe nasledujúcich mesiacov (ďalej len „príjem“) je najviac vo výške životného minima podľa osobitného predpisu.[8])

(4) Dotáciu na stravu možno poskytovať pre dieťa, ktoré navštevuje predškolské zariadenie alebo školu a ktorému rodič prispieva na stravu za každý stravovací deň na každé jedlo vo výške najmenej 1 Sk a najviac 5 Sk.

(5) Stravou na účely dotácie na stravu je poskytovanie obeda a iného jedla.

(6) Dotáciu na stravu možno poskytovať po častiach, a to mesačne do 25. dňa v kalendárnom mesiaci na nasledujúci kalendárny mesiac s výnimkou časti dotácie na január, ktorú možno poskytovať do 15. januára.


§ 6

Dotácia na školské potreby


(1) Dotáciu na školské potreby možno poskytovať pre dieťa v prípravnej triede v predškolskom zariadení a pre dieťa v škole na nákup školských potrieb.

(2) Dotáciu na školské potreby pre dieťa možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je

a) zriaďovateľ predškolského zariadenia alebo zriaďovateľ školy s výnimkou krajského školského úradu,

b) obec podľa sídla školy, ak zriaďovateľom školy je krajský školský úrad alebo

c) občianske združenie, ktorého členmi sú rodičia alebo iní zástupcovia detí a priatelia školy, ak zriaďovateľom školy je krajský školský úrad.

(3) Dotáciu na školské potreby možno poskytovať

a) pre všetky deti, ktoré navštevujú prípravnú triedu predškolského zariadenia alebo školu a v prípravnej triede v predškolskom zariadení alebo v škole je najmenej 50 % detí z rodín, ktorým sa poskytuje dávka a príspevky, alebo

b) pre dieťa, ktoré navštevuje prípravnú triedu predškolského zariadenia alebo školu a žije v rodine, ktorej sa poskytuje dávka a príspevky alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima podľa osobitného predpisu. 8)

(4) Školskými potrebami na účely dotácie na školské potreby sú najmä zošity, písacie potreby, učebnice, nevyhnutné individuálne pomôcky, ktoré priamo súvisia s vyučovacím procesom v škole alebo s predškolskou výchovou a vzdelávaním dieťaťa v prípravnej triede v predškolskom zariadení.

(5) Dotáciu na školské potreby možno poskytovať v dvoch častiach, a to do 25. februára a do 25. septembra.


§ 7

Dotácia na motivačný príspevok


(1) Dotáciu na motivačný príspevok možno poskytovať pre dieťa na podporu predchádzania sociálnemu vylúčeniu dieťaťa.

(2) Dotáciu na motivačný príspevok pre dieťa možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je

a) zriaďovateľ školy s výnimkou krajského školského úradu,

b) obec podľa sídla školy, ak zriaďovateľom školy je krajský školský úrad alebo

c) občianske združenie, ktorého členmi sú rodičia alebo iní zástupcovia detí a priatelia školy, ak zriaďovateľom školy je krajský školský úrad.

(3) Dotáciu na motivačný príspevok možno poskytovať počas školského roka s výnimkou školských prázdnin v júli a v auguste

a) pre všetky deti, ktoré navštevujú školu a v škole je najmenej 50 % detí z rodín, ktorým sa poskytuje dávka a príspevky a ich priemerný prospech je najviac 2,5 za posledný školský polrok alebo si za posledný školský polrok zlepšili priemer prospechu najmenej o 0,5 oproti predchádzajúcemu školskému polroku alebo

b) pre dieťa, ktoré navštevuje školu a žije v rodine, ktorej sa poskytuje dávka a príspevky alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima podľa osobitného predpisu8) a jeho priemerný prospech je najviac 2,5 za posledný školský polrok alebo si zlepšilo za posledný školský polrok priemer prospechu najmenej o 0,5 oproti predchádzajúcemu školskému polroku.

(4) Dotáciu na motivačný príspevok nemožno poskytovať pre dieťa, ktoré

a) zanedbáva plnenie povinnej školskej dochádzky a z toho dôvodu sa prídavok na dieťa poskytuje obci,

b) opakuje ročník alebo

c) malo za posledný školský polrok zníženú známku zo správania o dva stupne.

(5) Dotáciu na motivačný príspevok možno poskytovať po častiach, a to mesačne do 25. dňa v kalendárnom mesiaci.


§ 8

Výška dotácie


(1) Dotáciu podľa § 1 možno poskytovať do výšky výdavkov nepokrytých príjmami z predpokladanej realizácie projektu.

(2) Dotáciu podľa § 1 písm. b) možno poskytovať aj

a) na mzdy a platy zamestnancov poskytujúcich vzdelávacie aktivity,

b) na odmeny fyzických osôb poskytujúcich vzdelávacie aktivity dohodnuté v dohode o vykonaní práce,

c) na preddavok na povinné verejné zdravotné poistenie,[9])

d) na poistné na sociálne poistenie[10] ) a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie,[11])

e) na úhradu cestovných výdavkov účastníkov vzdelávacích aktivít a poskytovateľov vzdelávacích aktivít podľa osobitného predpisu.[12] )

(3) Dotáciu podľa § 2 možno poskytovať žiadateľovi, ktorý preukáže, že má na financovanie príslušnej aktivity zabezpečených najmenej 10% nákladov z iných zdrojov.

(4) Dotáciu podľa § 2 nemožno poskytovať

a) na úhradu záväzkov z predchádzajúcich rokov,

b) na refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch,

c) na splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov,

d) na úhradu miezd, platov, služobných príjmov a ich náhrad a ostatných osobných vyrovnaní,

e) na úhradu výdavkov na správu žiadateľa, ktorý je právnickou osobou,

f) žiadateľovi, ktorý nemá usporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom za predchádzajúci rozpočtový rok,

g) žiadateľovi, ktorý porušuje zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu.[13])

(5) Dotáciu podľa § 3 písm. b) možno poskytovať najviac vo výške 25 000 Sk.

(6) Dotáciu podľa § 4 možno poskytovať mesačne najviac vo výške 50 Sk na každú spoločne posudzovanú osobu, ak sa viac ako polovica celkového objemu finančných prostriedkov určených na poskytovanie dávky a príspevkov jednotlivým spoločne posudzovaným osobám použije na vecné plnenie.

(7) Dotáciu podľa § 4 možno poskytovať mesačne najviac vo výške 25 Sk na každú spoločne posudzovanú osobu, ak sa viac ako polovica celkového objemu finančných prostriedkov určených na poskytovanie dávky a príspevkov jednotlivým spoločne posudzovaným osobám použije na priamu výplatu finančných prostriedkov najmenej v troch výplatných termínoch.

(8) Dotáciu podľa § 5 možno poskytovať najviac vo výške 26 Sk pre dieťa za každý stravovací deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v škole alebo výchovného a vzdelávacieho procesu v predškolskom zariadení, a to najviac

a) 26 Sk na obed,

b) 6 Sk na iné jedlo.

(9) Dotáciu podľa § 6 možno poskytovať najviac vo výške 1 000 Sk pre dieťa v rozpočtovom roku.

(10) Dotáciu podľa § 7 možno poskytovať mesačne najviac vo výške

a) 500 Sk pre dieťa, ktoré v poslednom školskom polroku malo priemerný prospech najviac 1,5,

b) 300 Sk pre dieťa, ktoré v poslednom školskom polroku malo priemerný prospech najviac 2,5 alebo

c) 200 Sk pre dieťa, ktoré si v poslednom školskom polroku zlepšilo priemerný prospech najmenej o 0,5 oproti predchádzajúcemu školskému polroku.

(11) Dotáciu podľa § 5 a 7 pre dieťa, ktoré žije v rodine, ktorej sa v priebehu školského polroka prestane poskytovať pomoc v hmotnej núdzi, možno poskytovať do konca tohto školského polroka.

(12) Dotáciu podľa § 5 a 7 pre dieťa, ktoré žije v rodine, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima podľa osobitného predpisu,8) možno poskytovať do konca školského polroka.


§ 9

Žiadosť o poskytnutie dotácie


(1) Dotáciu podľa § 1 možno poskytovať na základe písomnej žiadosti, ktorá obsahuje náležitosti uvedené v prílohe č. 1 a dotáciu podľa § 2 možno poskytovať na základe písomnej žiadosti, ktorá obsahuje náležitosti uvedené v prílohe č. 2 .

(2) Prílohou žiadosti o poskytnutie dotácie uvedenej v odseku 1 je

a) popis projektu v štruktúre podľa prílohy č. 3 podpísaný štatutárnym zástupcom žiadateľa,

b) rozpočet predpokladaných nákladov na projekt v štruktúre podľa prílohy č. 4, ak ide o dotáciu podľa § 2,

c) doklad o zriadení alebo založení žiadateľa s výnimkou žiadateľa, ktorým je obec alebo vyšší územný celok,

d) doklad o zriadení účtu žiadateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky s výnimkou žiadateľa, ktorým je obec alebo vyšší územný celok,

e) doklad o zabezpečení spolufinancovania, ak ide o dotáciu podľa § 2,

f) doklad o vlastníctve nehnuteľnosti alebo zmluvu o nájme nehnuteľnosti najmenej na desať rokov, ak predmetom financovania je nehnuteľnosť,

g) čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ má usporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,

h) doklad preukazujúci spolufinancovanie obcou alebo vyšším územným celkom, ak sa má obec alebo vyšší územný celok podieľať na spolufinancovaní.

(3) Žiadosť o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 sa predkladá ministerstvu najneskôr

a) do 30. novembra príslušného rozpočtového roka na nasledujúci rozpočtový rok, ak ide o poskytovanie dotácie podľa § 1,

b) do 30. júna príslušného rozpočtového roka, ak ide o poskytovanie dotácie podľa § 2.

(4) Dotáciu podľa § 3 písm. a) možno poskytovať na základe písomnej žiadosti, ktorá obsahuje

a) meno a priezvisko žiadateľa,

b) adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu žiadateľa,

c) odôvodnenie žiadosti o poskytnutie dotácie.

(5) Žiadosť o poskytnutie dotácie podľa § 3 písm. a) sa predkladá ministerstvu najneskôr do 31. októbra príslušného rozpočtového roka.

(6) Dotáciu podľa § 4 možno poskytovať obci prostredníctvom úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“), v ktorého územnom obvode sa obec nachádza, na základe písomnej žiadosti, ktorá obsahuje náležitosti uvedené v prílohe č. 5.

(7) Dotáciu podľa § 5 až 7 možno poskytovať na základe písomnej žiadosti žiadateľa dotácie prostredníctvom úradu, v ktorého územnom obvode má sídlo žiadateľ dotácie s výnimkou občianskeho združenia. Občianskemu združeniu možno dotáciu podľa § 5 až 7 poskytovať prostredníctvom úradu, v ktorého územnom obvode má škola sídlo. Náležitosti písomnej žiadosti o poskytovanie dotácie a zoznamy príloh sú uvedené

a) v prílohe č. 6, ak ide o dotáciu podľa § 5,

b) v prílohe č. 7, ak ide o dotáciu podľa § 6,

c) v prílohe č. 8, ak ide o dotáciu podľa § 7.

(8) Dotácia podľa § 7 poskytnutá žiadateľovi dotácie sa vypláca rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.


Záverečné ustanovenia

§ 10


Zrušuje sa výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 25. februára 2004 č. 37/2004-II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (oznámenie č. 115/2004 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zo 7. septembra 2004 č. 3950/2004-II/1 (oznámenie č. 509/2004 Z. z.).


§ 11


Tento výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Iveta Radičová v. r.
[1] ) Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

[2] ) Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

[3] ) § 20f až 20j Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

[4] ) Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z.

[5] ) Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení zákona č. 394/2000 Z. z., zákon č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom v znení neskorších predpisov.

[6] ) Zákon č. 84/1994 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a o ochrane znaku a názvu Červeného kríža.

[7]) Zákon č.. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[8] ) Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[9] ) Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[10] ) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom postení v znení neskorších predpisov.

[11] ) Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[12] ) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

[13]) zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk