Hlavné menu

Pridelené dotácie občianskym združeniam v roku 2008

Dotácie na projekty poskytnuté z bežných transferov podľa § 1 Výnosu MPSVR SR z 5. decembra 2007 č. 29775/2007-II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MPSVR SR v roku 2008
(v Sk)

Por. č. Názov žiadateľa Názov projektu Požadovaná dotácia Schválená dotácia Poskytnutá dotácia k 31.12.2008
1 Spoločnosť pre pomoc pri Huntingtonovej chorobe, Hnúšťa IČO 319 308 41 Život s Huntingtonovou chorobou - Fyzioterapeutický program pre pacientov s HCH - brožúra 25 000 25 000 25 000
2 Spoločnosť Wiliamsovho syndrómu, Bratislava IČO 173 26 745 Rekondično-integračný pobyt 168 000 100 000 100 000
3 OZ Klub dôchodcov Pruské, IČO 520 228 86 Organizovanie a financovanie rokondično-rehabilitačných pobytov pre členov OZ Klubu dôchodcov Pruské so zdravotným postihnutím 100 000 40 000 40 000
4 ZOM Prešov, IČO 377 866 87 Rekondično-integračné pobyty pre telesne postihnutú mládež v roku 2008 500 000 200 000 200 000
5 ZOM Prešov, IČO 377 866 87 Vydávanie časopisu - informačného spravodaja MOŽNOSTI pre zdravotne postihnutých na rok 2008 150 000 100 000 100 000
6 Slovenská Asociácia Cystickej Fibrózy, Košice IČO 45 00 78 53 CF PLUS č.l a č.2 vydávanie časopisov 100 000 50 000 50 000
7 Únia materských centier, Bratislava, IČO 308 47508 Časopis Materské centrá 149 000 90 000 90 000
8 OZ Prvosienka na podporu duševného zdravia, Partizánske, IČO 379 21 101 Šanca pre každého - pobyt psych. pacientov 43 800 40 000 40 000
9 Slovenské hemofilické združenie, Bratislava, IČO 226 65226 Úhrada členských príspevkov v roku 2008 v Svetovej hemofilickej federácii WFH, Európske hemofilické konzorcium EHC 22 000 22 000 22 000
10 Slovenské hemofilické združenie, Bratislava, IČO 226 65226 Letný tábor detských hemofilikov 622 000 200 000 200 000
11 Slovenské hemofilické združenie, Bratislava, IČO 226 65226 Letný rekondično-rehabilitačný pobyt pre dospelých hemofilikov 488 500 200 000 200 000
12 Slovenské hemofilické združenie, Bratislava, IČO 226 65226 Rekondičný tábor pre maloletých hemofilikov 3-7 rokov s rodičom 122 000 100 000 100 000
13 Slovenské hemofilické združenie, Bratislava, IČO 226 65226 Vydávanie časopisov Hemofilický spravodajca 1/2008, 2/2008, Sociálno-právny informátor 12/2008 75 500 70 000 70 000
14 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Michalovce, IČO 313 011 69 Sociálno-rehabilitačný pobyt pre rodiny s mentálne postihnutým členom v Trenčianskych Tepliciach 59 170 50 000 50 000
15 OZ pre telesne postihnuté deti v okrese Poprad, IČO 377 801 96 Komplexná rehabilitácia s využitím nových moderných liečebno-rehabilitačných metód pre deti s telesným postihnutím integrované na ZŠ ul. mládeže v Poprade v rámci 6 dňového rekondično-rehabilitačného pobytu v niektorom z kúpeľných zariadení na Slovensku 400 000 150 000 150 000
16 Združenie zdravotne postihnutých Bučany, IČO 378 51 691 Rekondično-integračný pobyt 115 600 100 000 100 000
17 Slovenský zväz zdravotne postihnutých Nová Dubnica, IČO 00 698 172 Výchovno-rekondičný pobyt pre zdravotne postihnutých občanov ZO v Novej Dubnici 50 000 50 000 50 000
18 DIA Zväz diabetikov Slovenska, Bratislava IČO 00 641 332 Rekondično-integračné pobyty pre deti a dospelých členov zväzu 1 180 000 300 000 300 000
19 DIA Zväz diabetikov Slovenska, Bratislava IČO 00 641 332 Členský príspevok do International Diabetes Federation na rok 2008 6 000 5500 5500
20 Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Martin IČO 00 698 172 Informačno-poradenské periodikum SZZP 394 000 300 000 300 000
21 Slovenský zväz zdravotne postihnutých , Martin IČO 00 698 172 Rekondično-rehabilitačné a integračné pobyty 2 500 000 500 000 500 000
22 EFFETA, stredisko sv. Františka Saleského, Nitra, IČO 361 11 601 Rekondično-rekreačný pobyt sluchovo-postihnutých 230 000 100 000 100 000
23 Slovenské združenie stomikov- SLOVILCO, Martin IČO 308 425 22 Vydávanie časopisu - SLOVILCO 116 000 100 000 100 000
24 Slovenské združenie stomikov- SLOVILCO, Martin IČO 308 425 22 Členský príspevok Svetovej asociácie stomikov IOA 25 200 25200 25200
25 Slovenské združenie stomikov- SLOVILCO, Martin IČO 308 425 22 Rekondično-integračný pobyt 333 000 300 000 300 000
26 Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Pruské, IČO 00 698 172 060 Výchovno-rekondičný pobyt pre zdravotne postihnutých občanov Základnej organizácie v Pruskom 86 250 60 000 60 000
27 Slovenský zväz telesne postihnutých, Bratislava, IČO 126 64 979 Rekondično-integračné pobyty pre telesne postihnutých 3 521 952 500 000 500 000
28 Slovenský zväz telesne postihnutých, Bratislava, IČO 126 64 979 Časopis TP + TP 523 542 500 000 500 000
29 Slovenský zväz telesne postihnutých, Bratislava, IČO 126 64 979 Členský príspevok medzinárodnej organizácií FIMITIC 185 630 180 000 180 000
30 Slovenský zväz telesne postihnutých, Bratislava, IČO 126 64 979 Rekondično-integračné pobyty pre telesne postihnutých-paraplegici+ sprievodcovia 350 104 250 000 250 000
31 Asociácia rodičov nepočujúcich detí Slovenska, Bratislava, IČO 308 68 891 Rekondično-integračný pobyt nepočujúcich detí 262 000 100 000 100 000
32 Asociácia detí a mládeže s vnútorným a telesným ochorením v SR, ADAM, Trnava IČO 35 60 74 32 Rekondičný pobyt zdravotne postihnutých detí zo sociálne slabších rodín 72 000 50 000 50 000
33 ANEP, Asociácia Nepočujúcich Slovenska, Bratislava IČO 308 689 04 Úhrada členských príspevkov v medzinárodných organizáciách a účasť na medzinárodných aktivitách 90 205 90 000 90 000
34 ANEP, Asociácia Nepočujúcich Slovenska, Bratislava IČO 308 689 04 Poskytovanie tlmočníckych služieb 7 500 800 5 000 000 5 000 000
35 ANEP, Asociácia Nepočujúcich Slovenska, Bratislava IČO 308 689 04 Rekondično-integračné pobyty pre mladých Nepočujúcich 264 000 200 000 200 000
36 ANEP, Asociácia Nepočujúcich Slovenska, Bratislava IČO 308 689 04 Vydávanie časopisu INFONEP- špecifického časopisu pre Nepočujúcich 1 560 080 1 200 000 1 200 000
37 Integra, OZ, Michalovce, IČO 319 953 81 Socioterapeutický program pre ľudí s duševným ochorením 90 000 90 000 90 000
38 Združenie zdravotne postihnutých Oravy, OZ Tvrdošín, IČO 379 073 61 Organizovanie sociálno-rekondičných pobytov pre občanov s ŤZP a s nepriaznivým zdravotným stavom a vzdelávanie dobrovoľníkov ZZPO o.z. 171 000 100 000 100 000
39 Slovenská liga celiakov, Trnava IČO 308 436 77 Rekondičný pobyt pre deti s celiakiou zo sociálne znevýhodnených rodín na Richnave 208 000 150 000 150 000
40 Slovenský zväz sclerosis multiplex, Trnava, IČO 00 89 6900 Vydávanie časopisu Nádej v roku 2008 318 000 250 000 250 000
41 Slovenský zväz sclerosis multiplex, Trnava, IČO 00 89 6900 Tlač a distribúcia informačných letákov- buletínov-trojskladačiek 43 800 40 000 40 000
42 Slovenský zväz sclerosis multiplex, Trnava, IČO 00 89 6900 Členský príspevok do Medzinárodnej federácie multiplex sclerosis (MSIF), Členský príspevok do Európskej platformy multiplex sclerosis (EMSP) 22 130 22 100 22 100
43 Slovenský zväz sclerosis multiplex, Trnava, IČO 00 89 6900 Rekondično-rehabilitačné pobyty pre členov SZSM 1 649 600 600 000 600 000
44 Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Trnave, Trnava, IČO 360 867 20 Rekondičný pobyt rodín s autistickým dieťaťom 100 000 80 000 80 000
45 Združenie Matta Talbota, Banská Bystrica, IČO 319 356 81 Vyhľadávacia činnosť cestou časopisu 125 060 100 000 100 000
46 Zväz telesne postihnutej mládeže, Bratislava IČO 173 23 011 Rekondičné pobyty pre telesne a mentálne postihnutú mládež 414 000 200 000 200 000
47 Klub cystickej fibrózy (Klub CF), Košice, IČO 3191 49 34 Úhrada členského príspevku v Medzinárodnej organizácii CFW na rok 2008 6 100 6 100 6 100
48 Občianske združenie celiatikov, Bratislava, IČO 30 846 129 Vydanie časopisu CELIAKIA 338 000 200 000 200 000
49 Občianske združenie celiatikov, Bratislava, IČO 30 846 129 Rekondično-integračný pobyt pre rodiny s deťmi postihnutými celiakiou a alergiami 166 000 100 000 100 000
50 Zväz sluchovo postihnutých, Bratislava, IČO 420 488 93 Úhrada členských príspevkov v medzinárodných organizáciách sluchovo postihnutých 11 050 11 050 11 050
51 Zväz sluchovo postihnutých, Bratislava, IČO 420 488 93 Vydávanie časopisu Slovenský GONG pre sluchovo postihnutých, (ktorý vzhľadom na ich komunikačné problémy, zabezpečuje špecificky upravované informácie) 1 058 702 700 000 700 000
52 Slovenská humanitná rada, Bratislava IČO 173 160 14 Vydávanie časopisu Humanita s prílohou pre zdravotne postihnutých Humanita plus 1 965 928 1 200 000 1 200 000
53 Slovenská humanitná rada, Bratislava IČO 173 160 14 Úhrada členských príspevkov v medzinárodných organizáciách za rok 2008 250 000 250 000 250 000
54 Občianske združenie celiatikov, Bratislava, IČO 30 846 129 Úhrada členského príspevku v medzinárodnej organizácii celiatikov A.O.E.C.S. 15 000 15 000 15 000
55 Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom, Bratislava, IČO 317 47 973 Úhrada členského príspevku v medzinárodnej organizácii Autism Europe 30 000 30 000 30 000
56 Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom, Bratislava, IČO 317 47 973 Komunitné rekondično-integračné pobyty 342 200 150 000 150 000
57 Klub Detskej Nádeje, Bratislava IČO 307 86835 Kardiotábor Klubu Detskej Nádeje 2008 200 000 150 000 150 000
58 OZ Odyseus, Bratislava IČO 317 88 734 Časopis intoxi 199 600 100 000 100 000
59 Jednota dôchodcov na Slovensku, Bratislava, IČO 0089 70 19 Vydávanie časopisu Tretí vek 2008 860 800 750 000 750 000
60 Jednota dôchodcov na Slovensku, Bratislava, IČO 0089 70 19 Rekondično-integračné pobyty 2008 600 000 200 000 200 000
61 Jednota dôchodcov na Slovensku, Bratislava, IČO 0089 70 19 Úhrada členského príspevku v Medzinárodnej organizácii :Európska seniorská organizácia (ESO) 2008 6 650 6650 6650
62 DOMKA Združenie saleziánskej mládeže, Bratislava IČO 317 892 18 Vydávanie časopisu Domáci Holub v rámci prevenčnej činnosti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 550 000 300 000 300 000
63 Slovenská spoločnosť celiatikov, Piešťany, IČO 738 506 87 Členský príspevok na úhradu v medzinárodnej organizácií - Asociácia európskych spoločností celiatikov 15 000 15 000 0
64 Združenie nevidiacej a slabozrakej mládeže, Bratislava, IČO 31 814 00 Rekondičné pobyty pre deti a mládež so zdravotným postihnutím a ich rodičov 584 800 200 000 200 000
65 Organizácia postihnutých chronickými chorobami Nitrianskeho regiónu, Nové Zámky, IČO 379 617 05 Rekondično-rehabilitačný pobyt postihnutých chronickým ochorením kardiovaskulárneho aparátu 90 000 30 000 30 000
66 Organizácia pomoci telesne postihnutej mládeže, Bežovce, IČO 173 23 011 001 Rekondično-integračný pobyt pre postihnutých 174 000 100 000 100 000
67 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Stropkove, IČO 361 649 17 Rekondično-integračné pobyty 259 000 220 000 220 000
68 Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR, Bratislava IČO 0089 7027 Rekondično-relaxačný liečebný pobyt pre zdravotne postihnutých občanov na rok 2008 prekonávanie sociálnych dôsledkov občanov so zdravotným postihnutím 150 000 50 000 50 000
69 Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR, Bratislava IČO 0089 7027 Úhrada členského príspevku v EUROPSO na rok 2008 8 000 8 000 8 000
70 Trnavská asociácia sluchovo postihnutých občanov, Úrad TASPO, Trnava IČO 450 10 978 Zabezpečenie sociálno rehabilitačných kurzov pre nepočujúcich, nedoslýchavých, detí a mládež so sluchovým postihnutím a rodičov (pobyt) 411 000 100 000 100 000
71 Trnavská asociácia sluchovo postihnutých občanov, Úrad TASPO, Trnava IČO 450 10 978 Rehabilitačný pobyt spojený s psychohygienou 118 680 100 000 100 000
72 Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Košice IČO 319 65 903 Vydávanie časopisu Integrácia 169 500 150 000 150 000
73 Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku, Banská Bystrica, IČO 170 59 721 Gaudium - informačný časopis pre nepočujúcich 394 688 120 000 120 000
74 Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku, Banská Bystrica, IČO 170 59 721 Sociálno-poradenský rekondičný pobyt pre sluchovo postihnutých 89 000 89 000 89 000
75 C.A.R.D.O., o.z.Bratislava, IČO 308 494 46 Úhrada členského príspevku pre OZ C.A.R.D.O. ako riadneho člena Európskeho dobrovoľníckeho centra 40 000 40 000 40 000
76 OZ Nádej pre pomoc viacnásobne postihnutým, Nová Baňa, IČO 420 028 69 S nádejou za zdravší a šťastnejší život ľudí s viacnásobným postihnutím -pobyt 237 300 200 000 200 000
77 Združenie mladých OKÁČIK, Žiar nad Hronom, IČO 379 49 390 Nikdy sa nevzdávaj- pobyt 261 000 160 000 160 000
78 Združenie sclerosis multiplex NÁDEJ, Bratislava, IČO 379 268 61 Rekondičák pre vozičkárov - pacientov s G 35 149 500 70 000 70 000
79 Združenie sclerosis multiplex NÁDEJ, Bratislava, IČO 379 268 61 Rekondičný pobyt so špeciálnou výučbou pádov so zameraním na ochranu SM-károv 209 000 200 000 200 000
80 Združenie sclerosis multiplex NÁDEJ, Bratislava, IČO 379 268 61 Rekondično-hipoterapeutický pobyt pre čerstvo diagnostikovaných pacientov 220 000 200 000 200 000
81 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Bratislava, IČO 00 68 3876 Časopisy pre nevidiacich a slabozrakých - výroba a vydávanie časopisov v bodovom a zväčšenom písme 986 500 800 000 800 000
82 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Bratislava, IČO 00 68 3876 Členské príspevky a aktivity ÚNSS v Medzinárodných organizáciách 450 000 400 000 400 000
83 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Bratislava, IČO 00 68 3876 Rekondičné a integračné pobyty pre zrakovo postihnuté deti, dospelých a starých ľudí 914 240 600 000 600 000
84 Otvorme Dvere Otvorme Srdcia, (ODOS), Bratislava, IČO 355 401 25 Príspevok na úhradu členského v medzinárodnej organizácii Mental Health Europe (MHE) 16 630 16 630 16 630
85 Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, Bratislava IČO 00 624 802 Detský tábor pre nových členov, chlapcov so svalovou dystrofiou a osobných asistentov 190 000 190 000 99 900
86 Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, Bratislava IČO 00 624 802 Členský poplatok do medzinárodnej organizácie European Alliance of Neuromuscular Disorders Associations EAMDA 60 900 60 900 57 600
87 Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, Bratislava IČO 00 624 802 Vydávanie špecifického časopisu OZVENA 172 500 150 000 150 000
88 Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, Bratislava IČO 00 624 802 Rekondično-integračný pobyt pre členov organizácie muskulárnych dystrofikov v SR 552 500 200 000 200 000
89 Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, Bratislava IČO 00 624 802 Integračný tábor pre mladých ľudí s muskulárnou dystrofiou 180 000 90 000 90 000
90 Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, Bratislava IČO 00 624 802 Tábor pre staršie deti na tému sebaobhajoba 195 840 150 000 89 650
91 Proti prúdu, Bratislava, IČO 360 68 781 Nota bene - program na integráciu ľudí bez domova 2 012 600 2 012 600 2 012 600
92 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím vo Svidníku, IČO 313 043 62 Dúhový týždeň - Rekondično-integračný pobyt pre ľudí s mentálnym postihnutím s nutným doprovodom 358 400 250 000 250 000
93 Asociácia tlmočníkov posunkovej reči nepočujúcich Slovenska (ATLPRENES),Bratislava, IČO 360 64 114 Rukoväť tlmočníka IV - príručka základných informácií pre každého tlmočníka sluchovo postihnutých 88 000 88 000 88 000
94 OZ Bol raz jeden človek, Bratislava, IČO 30 868 726 Zážitkový tábor Robinsonov- detí s ment. retardáciou a autismom 113 000 100 000 100 000
95 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR, Bratislava IČO 683 191 Vydávanie časopisov Informácie a TO SME MY 2008 1 509 570 1 200 000 1 200 000
96 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR, Bratislava IČO 683 191 Rekondično-integračné pobyty ZPMP v SR 2008 504 800 300 000 300 000
97 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR, Bratislava IČO 683 191 Inkluzívny program sociálneho rozvoja ľudí s mentálnym postihnutím 717 770 400 000 400 000
98 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR, Bratislava IČO 683 191 Zahraničná spolupráca s Inclusion Europe, ECCL a Inclusion International v roku 2008 608 000 300 000 300 000
99 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Bratislava, IČO 00 68 3876 Zabezpečenie poskytovania sociálnej rehabilitácie pre zrakovo postihnutých 4 436 000 1 200 000 1 200 000
100 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Bratislava, IČO 00 68 3876 Programy sociálnej rehabilitácie pre ľudí so zrakovým postihnutím zamerané na rozvoj schopností potrebných na prekonávanie informačného deficitu a ich začlenenie do informačnej spoločnosti 1 729 000 800 000 800 000
101 Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR, Bratislava IČO 308 535 67 Členský príspevok do Európskeho fóra zdravotného postihnutia a účasť na aktivitách 725 000 600 000 430 000
102 Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR, Bratislava IČO 308 535 67 Sociálna rehabilitácia kapacít potrebných pre nezávislý život občanov s ťažkým zdravotným postihnutím 1 514 000 1 050 000 1 050 000
103 Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR, Bratislava IČO 308 535 67 Tvorba a vydávanie internetového časopisu pre zdravotne postihnutých a o zdravotne postihnutých Názov časopisu : Mosty inklúzie 543 480 500 000 500 000
104 Zväz telesne postihnutej mládeže, Bratislava IČO 173 23 011 Hipoterapeutický tábor 355 000 100 000 100 000
105 Okresná rada SZZP, Šurany, IČO 00 698 172 Rekondično-rehabilitačný pobyt pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím spojený s Memoriálom Alexandra Košíka v Šuranoch 170 000 70 000 70 000
106 Národné združenie Spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Nitra, IČO 340 11692 Úhrada členského príspevku v medzinárodnej organizácii 7 000 7 000 7 000
107 Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku, Bratislava, IČO 308 062 83 Rekondičné pobyty pre ľudí s Downovým syndrómom. Pobyty s matematikou a hipoterapiou pre deti s DS a pobyt pre dospelých ľudí s DS a arteterapiou 276 360 200 000 200 000
108 Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku, Bratislava, IČO 308 062 83 Vydávanie časopisu Slnečnica (12. ročník) 182 000 100 000 100 000
109 KONTEXT, Bratislava IČO 318 025 16 Kurzy komunikácie pre sluchovo postihnutých - učenie sa posunkovej reči (tlmočníci) odzeranie hovoreného, rozširovanie slovnej zásoby nepočujúcich 1 645 000 500 000 500 000
110 Košická organizácia vozičkárov - Nezávislý život, Košice IČO 312 670 50 Letný rekondično-rehabilitačný pobyt vozičkárov 2008 528 000 250 000 250 000
111 Organizácia zdravotne postihnutých NÁDEJ, Bernolákovo IČO 308 009 60 Sociálno-rehabilitačný a integračný pobyt dospelých v roku 2008 86 600 80 000 80 000
112 Jednota dôchodcov na Slovensku, Bratislava, IČO 0089 70 19 Členstvo v medzinárodnej organizácii "Zväz pre staršiu európsku generáciu " EURAG 96 740 96 000 83 500
113 Zväz postihnutých civilizačnými chorobami SR - Klub kardiakov,Trnava, IČO 360 924 10 Rekondično-rehabilitačný a integračný pobyt pre členov Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami SR - Klub kardiakov v Trnave 106 176 100 000 100 000
114 Svetlo a nádej, Skalica, IČO 379 951 54 Dovoľme si dovolenku - integračný pobyt 217 650 150 000 150 000
115 Slovenský zväz sclerosis multiplex, Trnava, IČO 00 89 6900 Členstvo v medzinárodných organizáciách v sociálnej oblasti (Cestovné výdavky, ktoré súvisia s účasťou na aktivitách organizovaných medzinárodnými organizáciami, výdavkov na prekladateľské a tlmočnícke služby súvisiace s členstvom v týchto medzinárodných organizáciách 278 000 250 000 250 000
116 Združenie rodičov a priateľov detí a mladistvých s celiakiou, Košice IČO 171 50 515 Letný rekondično-rehabilitačný a integračný tábor pre deti s celiakiou a potravinovými alergiami 260 000 200 000 200 000
117 Združenie rodičov a priateľov detí a mladistvých s celiakiou, Košice IČO 171 50 515 Vydanie nepravidelného periodika - Celiakia 2008 - choroba a diéta 200 000 150 000 150 000
118 Klub cystickej fibrózy (Klub CF), Košice, IČO 3191 49 34 Pomoc k svojpomoci /rekondično-rehabilitačné pobyty pre deti a dospelých s cystickou fibrózou a ich rodinných príslušníkov 145 000 120 000 120 000
119 Zväz diabetikov Slovenska, Bratislava, IČO 0064 1332 Financovanie členstva v medzinárodných organizáciách v sociálnej oblasti a to na úhradu cestovných výdavkov, prekladateľské a tlmočnícke služby na aktivitách organizovaných medzinárodnými organizáciami 205 000 160 000 160 000
120 Slovenská liga celiakov, Trnava, IČO 308 436 77 Odborný rekondično-integračný pobyt pre sociálne znevýhodnené rodiny s celiakiou v Tatrách - zotavovňa Poľana, Starý Smokovec 20 dospelých + 20 detí + 2 x odborný doprovod 127 000 100 000 100 000
121 Budúcnosť bez bariér, Piešťany IČO 450 123 18 Rekondičný pobyt pre mentálne postihnutých 206 654 150 000 150 000
122 Združenie vojnových poškodencov-invalidov Slovenska, Banská Bystrica, IČO 317 543 92 Dotácia na rekondično-rehabilitačné pobyty s ťažkým zdravotným postihnutím 160 000 150 000 150 000
123 Združenie zdravotne postihnutých Oravy , OZ Tvrdošín, IČO 379 073 61 Organizovanie rekondičného pobytu pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím z regiónu Oravy a jeho sprievodcu 114 000 100 000 100 000
124 Slovenská spoločnosť celiatikov, Piešťany IČO 378 506 87 Rekondično-rehabilitačný pobyt pre rodiny s deťmi postihnutými celiakiou so zameraním na ich integráciu do bežného života 150 500 100 000 100 000
125 Slnko Jesene, Sereď IČO 379 840 12 Rekondičný pobyt pre mentálne postihnutých 103 327 30 000 26 640
126 Haló, Modra IČO 360 767 08 Slnečný kúpeľ Rekondično-rehabilitačný, integračný pobyt v Chorvátsku 143 650 50 000 50 000
127 Asociácia organizácii zdravotne postihnutých občanov SR, Bratislava IČO 308 084 05 Členstvo v celosvetových medzinárodných organizáciách Rehabilitation Internationale /RI/ a Disabled People Internationale /DPI/ 78 000 78 000 78 000
128 Združenie na pomoc diabetikom, Bratislava IČO 30 799 848 Časopis - DIAživot 290 000 200 000 200 000
129 Zväz sluchovo postihnutých, Bratislava, IČO 420 488 93 Školenie sluchovo-postihnutých v ovládaní na kompenzačných pomôcok pre sluchovo-postihnutých 60 500 50 000 50 000
130 Solidarita mladých nedoslýchavých, Bratislava IČO 420 74401 Členské a účasť na aktivitách Medzinárodnej federácie nedoslýchavých mladých - IFHOHYP a ďalších medzinárodných organizácií 173 000 150 000 115 969
131 Liga za duševné zdravie, Bratislava, IČO 307 865 25 Úhrada členského príspevku v medzinárodnej organizácii Mental Health Europe 16 620 16 600 16 600
132 Liga za duševné zdravie Bratislava IČO 307 865 25 Výtvarne-integračný pobyt v Schaubmarovom mlyne 66 750 30 000 30 000
133 Združenie občanov Slovenska postihnutých epilepsiou-AURA, Bratislava, IČO 317 684 91 Vydávanie nepravidelných periodík - letáky : 21.3.2008 Plameň nádeje EPI- Prvá pomoci pri epileptickom záchvate, 21.3. 2008 Deň boja proti epilepsii Plameň nádeje - Prvá pomoci pri epileptickom záchvate 353 000 250 000 250 000
134 Združenie občanov Slovenska postihnutých epilepsiou-AURA, Bratislava, IČO 317 684 91 Vydávanie časopisu Život s epilepsiou - časopis združenie občanov Slovenska postihnutých epilepsiou 469 000 400 000 400 000
135 Združenie občanov Slovenska postihnutých epilepsiou-AURA, Bratislava, IČO 317 684 91 Desaťdňový rekondično-integračný pobyt pre 170 občanov s ťažkým zdravotným postihnutím- epilepsiou 1 620 000 520 000 520 000
136 Združenie občanov Slovenska postihnutých epilepsiou-AURA, Bratislava, IČO 317 684 91 International Bureau For epilepsy (IBE) 178 100 120 000 120 000
137 Slovenský zväz tanečného športu na vozíčku, Bratislava, IČO 36 070 351 Letný rekondično-rehabilitačno-integračný pobyt 300 000 150 000 150 000
138 Pomoc obetiam násilia, Bratislava IČO 317 953 82 SPOLU - vydávanie časopisu organizácie na pomoc obetiam trestných činov 240 750 200 000 200 000
139 Pomoc obetiam násilia, Bratislava IČO 317 953 82 Náklady na členstvo v organizácii Európske fórum služieb obetiam - Victim Support Europe 78 975 78900 78900
140 Šanca pre nechcených, Bratislava IČO 308 565 15 Podpora sociálnej inklúzie žien s nechceným tehotenstvom, osamelých matiek a seniorov prostredníctvom časopisu Šanca zameraného na špecifické problémy ľudí v tiesňovej životnej situácii a ich riešenie 905 350 700 000 700 000
141 Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, Bratislava IČO 00 624 802 Mládežnícky tábor EAMDA na Malte, Medzinárodný integračný tábor pre mladých ľudí s nervovosvalovým ochorením spojený s programom podpory ich zručností 44 400 44 400 44 400
142 Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, Bratislava IČO 00 624 802 Škola pomoci integračný pobyt spojený s programom sociálnej rehabilitácie účastníkov prostredníctvom akreditovaného 120 h. výcviku laických terapeutov z radov občanov s ťažkým a veľmi ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí budú vedieť poskytovať sociálnu rehabilitáciu ďalej v svojpomocných kluboch/ 210 000 120 000 120 000
143 Jasanima, Rožňava, IČO 355 731 47 Rekondično-rehabilitačný pobyt obyvateľov DSS 307 320 100 000 100 000
144 Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR, Krajské centrum Lučenec, IČO 378 268 67 Sociálno-rehabilitačná starostlivosť o dospelých postihnutých civilizačnými chorobami v roku 2008 91 200 80 000 80 000
145 Pro Familia, Humenné, IČO 319 50 744 Konať proti sexuálnemu násiliu na dievčatách a chlapcoch /vydanie informačného materiálu - brožúry/ 121 000 100 000 100 000
146 Zväz postihnutých civilizačnými chorobami, ZO VP-K16 Lučenec, IČO 378 213 51 Pomôžme občanom postihnutých civilizačnými chorobami 103 500 100 000 100 000
147 EFFETA - stredisko sv. Františka Saleského, Nitra IČO 361 11 601 Podpora a posilnenie sociálnej samostatnosti nepočujúcich prostredníctvom tlmočenia posunkovej reči 397 000 397 000 397 000
148 EFFETA - stredisko sv. Františka Saleského, Nitra IČO 361 11 601 Členstvo a účasť a medzinárodnej konferencii EFSLI 14 000 14 000 14 000
149 Združenie organizácií detí a mládeže so sluchovým postihnutím v SR, Bratislava, IČO 317 927 40 Účasť na medzinárodných aktivitách v medzinárodných organizáciách nepočujúcej mládeže 948 685 165 000 165 000
150 Národné združenie pre PKU- Slovensko, Dolný Kubín, IČO 361 44 304 Členské v medzinárodnej organizácii - E.S.PKU -(Európske združenie pre fenylketonúriu a podobne liečebné metabolické poruchy) so sídlom v Bruseli a cestovné výdavky pre účasť na výročnej členskej schôdzi v októbri 2008 67 000 63 000 63 000
151 Národné združenie pre PKU-Slovensko, Dolný Kubín, IČO 361 44 304 Rekondično - rehabilitačný pobyt pre ťažko zdravotne postihnuté deti - diagnóza fenyketonúria spojený so vzdelávaním a integráciou so zdravými rovesníkmi 167 840 80 000 80 000
152 Návrat, občianske združenie, Bratislava IČO 317 46209 Spravodaj NÁVRATU, OZ /tvorba časopisu v sociálnej oblasti/ 66 000 60 000 60 000
153 Margarétka Občianske združenie pre zdravotne a telesne postihnuté deti a ich rodiny, Banská Štiavnica, IČO 378 977 56 Sociálna rehabilitácia občana s ťažkým zdravotným postihnutím 167 000 150 000 150 000
154 Margarétka Občianske združenie pre zdravotne a telesne postihnuté deti a ich rodiny, Banská Štiavnica, IČO 378 977 56 Rekondično-rehabilitačný pobyt detí a mladých ľudí s diagnózou DMO 344 880 250 000 250 000
155 Národné združenie pre PKU-Slovensko, Dolný Kubín, IČO 361 44 304 Časopis 92 600 80 000 80 000
156 Združenie Nádej na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Poprade, IČO 313 01070 Rekondično-integračný pobyt 250 000 150 000 150 000

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk