Hlavné menu

Pridelené dotácie na podporu rozvoja sociálnej starostlivosti a sociálnej pomoci 2008

Prehľad projektov na ktoré bola poskytnutá dotácia z bežných transferov podľa § 2 Výnosu MPSVR SR č. 29775/2007-II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MPSVR SR v roku 2008

(v Sk)

Por.č. Žiadateľ Názov projektu Požadovaná dotácia Schválená dotácia Poskytnutá dotácia k 31.12.2008
1. Obec Mokrý Háj, IČO 00309729 Vybavenie priestorov na výkon rehabilitácie a terapií do DD Mokrý Háj (masážne kreslá, magnetoterapie-aplikátory, pomôcky na uvoľ. svalstva) 103 057 100 000 100 000
2. Mesto Skalica, IČO 00309982 Materiálne vybavenie obytných miestností klientov v DD Skalica 646 000 400 000 400 000
3. Domov dôchodcov a DSS, Klas n.o. Vrbové IČO 360 841 66 Materiálové vybavenie DSS Klások 470 000 470 000 470 000
4. Obecný úrad Soľník, IČO 00330 973 Rekonštrukcia časti obecného úradu pre účely útulku 50 000 50 000 50 000
5. Slovenský Červený kríž, územný spolok Michalovce, IČO 00 41 62 15 (materiálové vybavenie, válendy, lôžkoviny, deky, vybavenie kuchynky, varič, žehlička, práčka) 80 000 80 000 80 000
6. Mesto Jelšava, IČO 00 328 341 Zlepšenie manipulácie s imobilnými a ťažko mobilnými obyvateľmi zariadenia opatrovateľskej služby v Jelšave 352 359 300 000 300 000
7. Obec Pribylina, IČO 00315711 Vybavenie miestnosti DD v Pribyline (postele, skrine, stoly,kreslo, lavice) 216 985 200 000 200 000
8. ODYSEUS, Bratislava IČO 31 788 734 Chráň sa sám (prostredníctvom poskytovania služieb terénnej sociálnej práce v otvorenom prostrední s výmenou injekčných striekačiek pre drogové závislosti) 815 860 500 000 500 000
9. Obec PREDMIER, IČO 00 321 567 Zariadenie opatrovateľskej služby Predmier - polohovacie zdvíhacie lôžka a nábytok do izieb pre imobilných klientov 110 784 100 000 100 000
10. Banskobystrický samosprávny kraj, Banská Bystrica, IČO 378 28 100 Polohovacie postele pre telesne postihnutých klientov DSS Zvolen 1 500 000 1 200 000 1 200 000
11. Banskobystrický samosprávny kraj, Banská Bystrica, IČO 378 28 100 Výmena dlažby za protišmykovú, Odstránenie barier v kúpeľniach a na toaletách ( DD a DSS AMBRA Lučenec) 54 000 50 000 50 000
12. Trnavský samosprávny kraj, Trnava IČO 378 369 01 Bezbariérová kúpelňa - pavilón 3 /DSS pre detí a dospelých v Skalici/ 378 000 350 000 350 000
13. SENIOR, Domov dôchodcov a sociálnych služieb, Horné Obdokovce, IČO 37 97 08 95 Terénne úpravy a vytvorenie oddychovo-relaxačnej bezbariérovej zóny v exteriéri SENIOR - DD a SS ,n.o. Horných Obdokovciach 129 213 120 000 120 000
14. Súkromné liečebno-výchovné sanatórium, Senec, IČO 360 75 604 Resocializácia dieťaťa a rodiny (pobyt rodičov spolu s deťmi v hosťovskom byte počas víkendov, vzájomná komunikácia) 1 485 000 850 000 850 000
15. Banskobystrický samosprávny kraj, Banská Bystrica, IČO 378 28 100 LIBERTAS - chránené bývanie /vytvoriť chránené bývanie pre 6 zdravotne postihnutých klientov DSS Hrabiny Nová Baňa 765 000 750 000 750 000
16. Banskobystrický samosprávny kraj, Banská Bystrica, IČO 378 28 100 Chráneným bývaním ku kvalite a nezávislému životu /sprevádzkovanie Chráneného bývania pre 6 klientov zariadenia , ktorí sú pripravení a schopní viesť samostatnejší život/ DSS Slatinka/ 354 280 200 000 200 000
17. Banskobystrický samosprávny kraj, Banská Bystrica, IČO 378 28 100 Materiálové vybavenie obytných miestností /postele, matrace, skrine a nočné stolíky/ DSS LIBERTAS 387 000 350 000 350 000
18. Banskobystrický samosprávny kraj, Banská Bystrica, IČO 378 28 100 Výmena podlahovej krytiny na spojovacích chodbách / DSS LIBERTAS 180 000 180 000 180 000
19. Banskobystrický samosprávny kraj, Banská Bystrica, IČO 378 28 100 Terénne úpravy exteriéru v zariadení /DSS DOMÉNY Žiar nad Hronom/ 270 000 270 000 270 000
20. Obec Radošina IČO 00 3110 14 Stredisko osobnej hygieny v obci Radošina 250 535 165 000 165 000
21. LUX, n.o. Košice, IČO 355 81 352 Zakúpením polohovacích zdvíhacích postelí zhumanizovať život klientov LUX, n.o. Košice 602 716 500 000 500 000
22. Banskobystrický samosprávny kraj, Banská Bystrica, IČO 378 28 100 Zavedenie aktívnej muzikoterapie v DSS pre deti a v DSS pre ženy s duševnými poruchami v BBSK, /Banská Bystrica/ 1 350 000 500 000 500 000
23. Banskobystrický samosprávny kraj, Banská Bystrica, IČO 378 28 100 Zlepšovanie podmienok klientov zariadení sociálnych služieb formou kúpy polohovateľných postelí a súčasne znížovanie náročnosti práce ich zamestnancov 1 305 000 980 000 980 000
24. Banskobystrický samosprávny kraj, Banská Bystrica, IČO 378 28 100 Cesta sebauplatnenia ľudí s postihnutím /materiálne vybavenie miestnosti na vykonávanie terapií/ DSS Pohorelská Maša 990 000 500 000 500 000
25. Banskobystrický samosprávny kraj, Banská Bystrica, IČO 378 28 100 Prekonávanie architektonických bariér v DSS pobočka Červená Skala /DSS Pohorelská Maša/ 270 000 250 000 250 000
26. Mesto Hlohovec, IČO 00 312 509 Domov dôchodcov Harmonia - Hlohovec /umývačka riadu, drtička odpadu, polohovacie lôžka/ 90 180 35 000 35 000
27. Obec Prochot IČO 003 209 60 Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia a vytvorenia bezbariérového vstupu DSS a DD - Jesienka 465 000 400 000 400 000
28. Banskobystrický samosprávny kraj, Banská Bystrica, IČO 378 28 100 Rozšírenie a úprava vonkajších chodníkov DD a DSS Klenovec 270 000 200 000 200 000
29. Centrum sociálnej starostlivosti Podhorie, n.o. Krásna Ves, IČO 36 119 512 Polohovacie postele pre Centrum sociálnej starostlivosti Podhorie 400 000 400 000
30. Žilinský samosprávny kraj, Žilina IČO 378 084 27 Rehabilitačno-ozdravný komplex v sociálnom zariadení DSS Lúč 351 900 200 000 200 000
31. Banskobystrický samosprávny kraj, Banská Bystrica, IČO 378 28 100 Skvalitnenie poskytovaných sociálnych služieb imobilným klientom DD a DSS zmodernizovaním vybavenia obytných miestností - zakúpenie elektrických polohovacých lôžok ABE Slovenská Ľupča 162 000 150 000 150 000
32. Obec Klížska Nemá, IČO 306 509 Skvalitňovanie poskytovania sociálnych služieb v DD Kližska Nemá /vybavenosť izieb nábytkom, vytvorenie parkového areálu, vhodný na strávenie voľného času a oddych/ 612 000 400 000 400 000
33. Obec Hajnáčka, OO 318 736 Skvalitnenie každodennej starostlivosti o mobilných a imobilných občanov DD Sv. Jozefa Hajnáčka 696 356 600 000 600 000
34. Obec Poproč Zvyšovanie kvality života obyvateľov DD Poproč zlepšovaním ich pohybových schopností a estetizácia prostredia v DD Poproč 360 000 360 000 360 000
35. Mesto Dubnica nad Váhom IČO 00 317 209 Materiálové vybavenie obytných miestností 290 970 250 000 250 000
36. Harmónia života, n.o., Bratislava, IČO 37 924 168 Materiálové vybavenie DSS pre dospelých a domova dôchodcov 310 500 300 000 300 000
37. Mesto Bardejov, IČO 00321 842 Vytvorenie bezbariérových vstupov pre obyvateľov DD v Bardejove /DD Toplianska 9, Bardejov/ 402 937 400 000 400 000
38. Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Bratislava, IČO 173 165 37 Sociálna práca s deťmi , ktoré sú ohrozené vyňatím a ich rodinami 1 190 938 800 000 800 000
39. Mesto Poprad, IČO 003264 70 Zlepšenie kvality sociálnych služieb 1 232 500 1 000 000 1 000 000
40. BUDÚCNOSŤ, n.o. Nitra, IČO 420 525 81 Budúcnosť pre rodinu- zriadenie služieb pre sanáciu rodiny v Centre poradensko-intervenčných služieb pre riešenie závislosti s dôrazom na sanáciu rodiny 320 400 315 000 315 000
41. Detský domov sv. Klementa Hofbauera, Podolínec IČO 379 391 31 Výmena dlažby na chodbách a schodoch za protišmykovú 210 000 210 000
42. Obec Janova Lehota, IČO 00 320 706 Materiálno-technické vybavenie DSS a DD Nádej 1 350 000 900 000 900 000
43. Obec Čachtice, IČO 00 311 464 Výmenou dlažby za protišmykovú odstrániť architektonické bariéry v ZOS Čachtice 200 000 100 000 100 000
44. Mesto Nová Dubnica, IČO 00 31 758 6 Zlepšenie manipulácie s imobilnými a ťažšie mobilnými klientami 310 000 310 000 310 000
45. HUMANITÁR, Prešov, IČO 37 886 932 Estetizácia bývania a zvyšovanie humánnych podmienok klientov Domova soc. služieb a DD v Spišskom Štiavniku 1 321 273 1 000 000 1 000 000
46. Mesto Svit, IČO 0032 6607 Skvalitnenie podmienok života pri dlhodobom pobyte na lôžku imobilným občanom v Zariadení opatrovateľskej služby vo Svite ul. Kpt. Nálepku 130/42 - elektrické polohovacie postele 45 000 45 000 45 000
47. Banskobystrický samosprávny kraj, Banská Bystrica, IČO 378 28 100 Budujme spolu krajší domov /DSS Veľký Blh prestavba sociálnych zariadení, vymaľovaním celého oddelenia, výmenou podlahovej krytiny/ 702 180 700 000 700 000
48. SAMARITÁNKA, Žarnovica, IČO 319 084 54 Materiálové vybavenie obytných miestností , nákup materiálno-technického vybavenia zariadenia opatrovateľskej služby 265 490 205 000 205 000
49. Trnavský samosprávny kraj, Trnava IČO 378 369 01 ERGOTERAPIA Dielňa - práca s drevom DSS pre deti a dospelých so sídlom v Šintave 99 000 95 000 95 000
50. Košický samosprávny kraj, Košice, IČO 355 410 16 Učíme sa žiť, poznávať svet a seba hrou /materiálové vybavenie priestorov na výkon výchovných alebo sociálnych programov/ 402 510 400 000 400 000
51. Košický samosprávny kraj, Košice, IČO 355 410 16 Skvalitnenie každodennej starostlivosti o imobilných občanov klientov DD-DSS- Trebišov 410 211 410 000 410 000
52. Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia, Bratislava IČO 00 586 421 Personálne a materiálne zabezpečenie výchovných a sociálnych programov 672 732 650 000 650 000
53. Banskobystrický samosprávny kraj, Banská Bystrica, IČO 378 28 100 Humanizácia lôžkového oddelenia DD a DSS v Žiari nad Hronom 1 496 935 1 200 000 1 200 000
54. Obec Moravany nad Váhom, IČO 312 789 Nákup hydromasážnej vane a transportného zdvíhacieho zariadenia pre imobilných klientov v DD Moravany nad Váhom 25 000 25 000 25 000
55. Mesto Holíč, IČO 309 541 Skvalitnenie podmienok života seniorov v meste Holíč - materiálno-technické vybavenie klubu seniorov 167 850 160 000 160 000
56. Obec Nová Dedina, IČO 00 307 301 Domov sociálnych služieb Nová Dedina 90 000 90 000
57. Košický samosprávny kraj, Košice, IČO 355 410 16 Výmena dlažby za protišmykovú DSS Rakovec nad Ondavou 45 896 922 800 000 800 000
58. Košický samosprávny kraj, Košice, IČO 355 410 16 Skvalitnenie každodennej starostlivosti o imobilných občanov klientov DD -DSS, Skladná č. 4, Košice-Juh 370 000 370 000
59. Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie, Prešov, IČO 00 585 700 Dom sv. Kozmu a Damiána, zariadenie opatrovateľskej služby a domov sociálnych služieb, Rumanova 6, Prešov /Stavebné úpravy- výmena dlažby za protišmykovú, úprava schodišťa, osvetlenie, terénne úpravy v esteriéroch, nákup technológie 480 000 480 000 480 000
60. Mesto Sabinov IČO 00 327 735 Materiálne zabezpečenie útulku pre sabinovských občanov ohrozených sociálnym vylúčením 162 782 120 000 120 000
61. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava, IČO 360 636 06 Rodinný dom, neznamená rodinné prostredie /materiálové vybavenie, hygienické zariadenie/ DSS pre deti a dospelých HESTIA, Pezinok 38 700 98 000 98 000
62. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava, IČO 360 636 06 Naučme sa žiť /rehabilitačno-športová miestnosť/DSS Senec, detašované pracovisko Báhoň, Lichnerova, Senec 94 500 90 000 90 000
63. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava, IČO 360 636 06 Vzdelávanie od A po Z /materiálne vybavenie/ DSSSenec, detač. Pracovisko Báhoň, Lichnerova, Senec 227 000 200 000 200 000
64. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava, IČO 360 636 06 Boj proti obezite, DSS pre deti a dospelých KAMPINO, Haanova, 36-38, Bratislava 36 152 35 000 35 000
65. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava, IČO 360 636 06 Podpora sociálnych zručností u klientov DSS Rosa prostredníctvom skupinových stretnutí, DSS pre deti ROSA, Dúbravská cesta, Bratislava 98 100 95 000 95 000
66. Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Bratislava, IČO 31 803 989 Kráčajme spolu... /sociálna prevencia, poradenstvo, služby klientskym rodinám, víkendové pobyty pre deti z klientskych rodín, metodiky arte, muziko, drama, psychomotorickej terapie/ 468 520 450 000 450 000
67. Pomoc ohrozeným deťom, Bratislava, IČO 317 45 679 Dieťa radosť rodiča - rodič radosť dieťaťa- komplexný program pre deti v krízových situáciách a ich rodičov 473 000 350 000 350 000
68. Mesto Trnava IČO 00 313 114 Skvalitnenie úrovne poskytovania služieb v DD v Trnave /nábytok, klozetové kreslo, pre seniorov-klientov/ 636 000 500 000 500 000
69. OZ Pomocná ruka, Košice, IČO 355 433 29 Čistá ihla /liečba drogovo závislých, materiálové vybavenie/ 513 940 500 000 500 000
70. Prešovský samosprávny kraj, Prešov, IČO 378 704 75 Oprava chodníkov v areále Rehabilitačného strediska v Lipanoch s cieľom dosiahnúť samostatnosť a bezpečnosť pohybue ZŤP občanov s dôrazom na humanizáciu a estetizáciu životného prostredia 562 890 550 000 550 000
71. Prešovský samosprávny kraj, Prešov, IČO 378 704 75 Obnova interiérového vybavenia /DD a DSS v Starej Ľubovni/ 341 100 340 000 340 000
72. Asociácia zväzov zdravotne postihnutých v Trenčíne IČO 361 261 52 Materiálne vybavenie rehabilitačného strediska, zariadenie sociálnych služieb 82 000 15 000 15 000
73. Návrat, Bratislava IČO 317 462 09 Program podpory pre rodičov a deti v náročných životných situáciách 556 918 500 000 500 000
74. Dom svätej Alžbety, krízové stredisko pre deti a osamelých rodičov, n.o. Banská Bystrica IČO 42000084 Obnova - /materiálno-technické vybavenie/ 258 120 200 000 200 000
75. OZ Za dôstojný život, Lučenec, IČO 37 817 388 Zakúpenie rehabilitačných a športových pomôcok pre osobnostný rozvoj prijímateľov sociálnych služieb 364 240 200 000 200 000
76. OZ Za dôstojný život, Lučenec, IČO 37 817 388 Zvýšenie kapacity podprahových, nedostatkových sociálnych služieb v južnom regióne Banskobystrického kraja rozvojom útulkov /oprava, výmena okien, vykurovacieho čerpadla, elektroinštalácia, sanita,murárske práce/ 1 219 000 950 000 950 000
77. Mesto Spišská Nová Ves, IČO 00 329 614 Zlepšenie kvality bývania seniorov v DD v Spišskej Novej Vsi 1 500 000 800 000 800 000
78. Mesto Trenčín, IČO 00 312 037 Výmena podlahovej krytiny za protišmykovú na chodbách Domova penziónu pre dôchodcov Trenčín, m.r.o. 436 000 400 000 400 000
79. Mesto Trenčín, IČO 00 312 037 Zakúpenie postelí pre obyvateľov Domova penziónu pre dôchodcov Trenčín, m.r.o., ktoré by splňali minimálne požiadavky na ubytovacie zariadenia 608 000 500 000 500 000
80. Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín IČO 00361 26624 Nákup interiérového vybavenia - váľad a polohovacích postelí - pre klientov DSS so sídlom Nosice 57 337 000 330 000 330 000
81. Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín IČO 00361 26624 Vybavenie zariadenia DD- DSS Myjava polohovacími posteľami a nočnými stolíkmi 972 000 500 000 500 000
82. Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín IČO 00361 26624 Zakúpenie 7 ks postelí a nočných stolíkov do DD a DSS Nová Bošáca 198 000 190 000 190 000
83. Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín IČO 00361 26624 Skvalitnenie vybavenia obytných miestností pre klientov s poruchami mobility v DD-DSS Dubnica nad Váhom 315 000 85 000 85 000
84. Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín IČO 00361 26624 Vytvorenie bezbariérových vstupov pre klientov DSS Pruské 288 000 200 000 200 000
85. Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín IČO 00361 26624 Nákupom polohovacích zdvíhacích postelí a zariadení na výkon dôstojnej hygienickej očisty zabezpečiť skvalitnenie poskytovaných sociálnych služieb klientom Humanity - Centra sociálnej pomoci vo Veľkej Lehôtke 322 000 320 000 320 000
86. Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Bratislava, IČO 173 165 37 Komunitná škola rozvoja životných zručností detí a rodičov v Centre pre rodinu pobočka Dolný Kubín 879 820 700 000 700 000
87. Obec Skalka nad Váhom, IČO 00 311 961 Vytvorenie bezbariérových vstupov a terénne úpravy v DD Skalka nad Váhom 201 000 150 000 150 000
88. Mesto Malacky, IČO 00 3049 13 Zariadenie opatrovateľskej služby s denným pobytom - rozvoj sociálnych služieb mesta Malacky /Mestské centrum sociálnych služieb Malacky ul. 1. mája č.9 535 459 500 000 500 000
89. Hlavné mesto SR Bratislava, IČO 603 481 MEA CULPA - nocľaháreň pre bezdomovcov, zabezpečenie vnútorného vybavenia útulku a obnova zariadenia útulku 225 000 225 000 225 000
90. Hlavné mesto SR Bratislava, IČO 603 481 Gerium, Pri Trati 47, Bratislava (/materiálne vybavenie postele, válendy, nočný stolík, kreslo/ 845 000 720 000 720 000
91. Hlavné mesto SR Bratislava, IČO 603 481 Domov dôchodcov , Rusovská cesta 58, Bratislava /materiálne vybavenie/ 324 900 300 000 300 000
92. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava, IČO 360 636 06 Skvalitnenie tímovej diagnosticko-terapeutickej práce v DSS prof. Karola Matulaya 162 000 70 000 70 000
93. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava, IČO 360 636 06 Zvýšenie kvality muzikoterapeutických aktivít, DSS pre deti a dospelých, Sibírska 69, Bratislava 44 100 40 000 40 000
94. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava, IČO 360 636 06 AMEREM- priestor na dramatoterapiu a muzikoterapiu, DSS pre deti a dospelých Merema, Pri starom mlyne, Modra 186 597 120 000 120 000
95. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava, IČO 360 636 06 Výmena dlažby za protišmykovú, DD a Domov penzión pre dôchodcov, Hrnčiarska 37, Pezinok 500 000 500 000
96. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava, IČO 360 636 06 Pocit domova DD a DSS Kaštieľ, Hlavná 13, Stupava 1 088 280 700 000 700 000
97. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava, IČO 360 636 06 Pre krajší a kultúrnejší život DD a DSS Kaštieľ, Hlavná 13, Stupava 1 314 049 500 000 500 000
98. Nitriansky samosprávny kraj, Nitra, IČO 378 61298 Materiálne vybavenie obytných miestností Domov penzión pre dôchodcov, DD a DSS pre dospelých v Leviciach 270 000 270 000 270 000
99. Nitriansky samosprávny kraj, Nitra, IČO 378 61298 Úprava šikmej rampy a úprava schodišťa Domov penzión pre dôchodcov DD a DSS pre dospelých v Leviciach 153 000 150 000 150 000
100. Nitriansky samosprávny kraj, Nitra, IČO 378 61298 Výmena dlažby za protišmykovú DD a DSS Topoľčany, Hviezdoslavova 66 1 000 000 1 000 000
101. Nitriansky samosprávny kraj, Nitra, IČO 378 61298 Skvalitnenie života imobilných klientov - odstránenie nepriaznivých ergonomických faktorov pri ručnej manipulácii s klientom 133 000 133 000
102. Nitriansky samosprávny kraj, Nitra, IČO 378 61298 Materiálno-technická vybavenosť zariadenia DPD ,DD, DSS Nové Zámky, Šoltésovej 2 225 000 225 000
103. Nitriansky samosprávny kraj, Nitra, IČO 378 61298 Výmena dlažby v DSS za protišmykovú DSS Maňa 900 000 900 000
104. Nitriansky samosprávny kraj, Nitra, IČO 378 61298 Pre osobnostný rozvoj klientov zabezpečiť vybavenie miestnosti pre výkon terapií a rehabilitačnej činnosti. Zabezpečiť lepšiu pohyblivosť pre imobilných a ťažko mobilných klientov na skvalitnenie ich života, DD, DSS, Železničiarska 52, Nitra 103 734 100 000 100 000
105. Nitriansky samosprávny kraj, Nitra, IČO 378 61298 Humanizácia podmienok života klientov v zariadení sociálnych služieb, DD, DSS, Dolnočermánska 62, Nitra 299 000 250 000 250 000
106. Nitriansky samosprávny kraj, Nitra, IČO 378 61298 Modernizácia zabezpečenia zdvíhania, prepravy, toalety a hygiény imobilných obyvateľov DSS Klasov 108 000 100 000 100 000
107. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava, IČO 360 636 06 Zvýšenie úrovne komfortu klienta- materiálovými vybavením obytných miestností v DSS Rosa, Dúbravská cesta 1, Bratislava 1 000 000 1 000 000
108. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava, IČO 360 636 06 Vybavenie priestorov určených na liečebnú intervenciu muzikoterapiou a rozšírenie inštrumentária o melodické hudobné nástroje DSS ROSA, Dúbravská cesta 1, Bratislava 133 740 250 000 250 000
109. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava, IČO 360 636 06 Materiálové vybavenie obytných jednotiek v DD Rača, Pri vinohradoch 267, Bratislava 910 000 910 000
110. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava, IČO 360 636 06 Zlepšenie podmienok života a manipulácie s ťažko mobilnými a imobilnými klientmi DD a DSS Kaštieľ, Hlavná 13, Stupava 882 000 880 000 880 000
111. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava, IČO 360 636 06 Výmena podlahoviny za protišmykovú dlažbu v časti Domov penzión pre dôchodcov, DD Rača, Pri vinohradoch 267,Bratislava 378 000 180 000 180 000
112. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava, IČO 360 636 06 Interiérové vybavenie v DSS KAMPINO, DSS pre deti a dospelých, Haanova 36-38, Bratislava 534 599 500 000 500 000
113. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava, IČO 360 636 06 Skvalitnenie života klientov v DSS ROSA prostredníctvom relaxačno-športových aktivít, DSS pre deti ROSA, Dúbravská cesta 1, Bratislava 792 450 500 000 500 000
114. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava, IČO 360 636 06 Zvýšenie kvality a úrovne hipoterapie, hiporehabilitácie a športového jazdenia, DSS pre deti ROSA, Dúbravská cesta 1, Bratislava 319 050 200 000 200 000
115. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava, IČO 360 636 06 Materiálové vybavenie obytných miestností DSS, DD a domov penzión pre dôchodcov, Hrnčiarska 37, Pezinok 118 000 118 000
116. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava, IČO 360 636 06 Vráťme životu pohyb, DD a DSS, Kaštieľ, Hlavná 13, Stupava 160 489 160 000 160 000
117. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava, IČO 360 636 06 Remeselnícka dielňa DSS pre deti a dospelých, Javorinská 7 a, Bratislava 225 000 135 000 135 000
118. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava, IČO 360 636 06 Pohyb, ktorý nás uzdravuje, DSS pre deti a dospelých HESTIA, Jesenského 12, Pezinok 111 680 60 000 60 000
119. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava, IČO 360 636 06 Práca ako terapia, DSS pre deti a dospelých HESTIA, Jesenského 12, Pezinok 250 200 80 000 80 000
120. Obec Skalka nad Váhom, IČO 00 311 961 Nákup polohovacích postelí pre klientov DD v Skalke nad Váhom 654 000 500 000 500 000
121. Slovenská agentúra sociálnych služieb, SASS, n.o. Dubnica nad Váhom, IČO 36 11 91 81 Nákup polohovacích postelí a interiérového vybavenia pre skvalitnenie a humanizáciu života seniorov a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím - klientov SASS n.o. v Dubnici nad Váhom 216 000 215 000 215 000
122. DORKA, n.o. Košice, IČO 355 82171 Vnútorné dovybavenie Centra pre obnovu rodiny DORKA 206 720 200 000 200 000
Prehľad projektov na ktoré bola poskytnutá dotácia z kapitálových transferov podľa § 2 Výnosu MPSVR SR č. 29775/2007-II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MPSVR SR v roku 2008
(v Sk)
Por.č. Žiadateľ Názov projektu Požadovaná dotácia Schválená dotácia Poskytnutá dotácia k 31.12.2008
1. Obec Mokrý Háj, IČO 00309729 Vybavenie priestorov na výkon rehabilitácie a terapií do DD Mokrý Háj (masážne kreslá, magnetoterapie-aplikátory, pomôcky na uvoľ. svalstva) 225 525 200 000 200 000
2. Mesto Skalica, IČO 00309982 Odstránenie architektonických bariér v kúpelniach a toaletách v DD Skalica 508 500 500 000 500 000
3. Mesto Skalica, IČO 00309982 Inštalácia výťahovej plošiny v DD Skalica 230 400 230 000 230 000
4. Domov dôchodcov a DSS, Klas n.o. Vrbové IČO 360 841 66 Modernizácia stravovacej prevádzky 450 000 300 000 300 000
5. Obec Zacharovce, IČO 00 65 00 72 Zriaďovanie strediska osobnej hygieny a práčovne 1 308 837 600 000 600 000
6. Obec Dolný Ohaj, IČO 308 871 Zariadenie, zdravotnícka technika, špecifické pomôcky a vybudovanie oddychovej zóny pre Dom seniorov Dolný Ohaj 1 331 406 800 000 800 000
7. Domovina,n.o. Žehra, časť Hodkovce, IČO 355 822 01 Rekonštrukcia kuchyne a obnova technológie stravovacej jednotky 839 064 300 000 300 000
8. Detský domov sv. Jozefa, Turzovka, IČO 379 091 51 Výťah pre Detský domov sv. Jozefa Turzovka, jeho inštalácia, vytvorenie bezbariérových vstupov a odstránenie architektonických bariér v detskom domove 1 500 000 1 250 000 1 250 000
9. Lepší svet, n.o.Bratislava, IČO 360 771 94 Doriešenie bezbariérovosti zariadenia sociálnych služieb Lepší svet a zabezpečenie protišmykovosti prístupových ciest a terás zariadenia pre klientov s ŤZP so zníženou mobilitou 1 159 901 1 150 000 1 150 000
10. Obecný úrad Soľník, IČO 00330 973 Rekonštrukcia časti obecného úradu pre účely útulku 265 000 250 000 250 000
11. Slovenský Červený kríž, územný spolok Trebišov IČO 00 41 62 74 Vytvorenie bezbariérového prístupu pre imobilných klientov ZOS Maják - schodisková plošina 280 000 280 000 280 000
12. Mesto Prešov, IČO 00 32 76 46 Bezbariérová úprava hlavného vstupu a humanizácia vstupnej haly 1 500 000 1 000 000 1 000 000
13. Mesto Šurany, 00 309 311 Inštalácia zvislej plošiny pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu 472 500 450 000 450 000
14. DSS Brodské, n.o. IČO 379 86 830 Hydraulická polohovacia posteľ, šatníkové skrine (materiálne vybavenie obytných miestností) 90 000 90 000 90 000
15. DSS Brodské, n.o. IČO 379 86 831 Stropný transportný systém do kúpelne (zariadenie na zlepšenie manipulácie s imobilnými a ťažko mobilnými prijímateľmi sociálnych služieb) 280 000 280 000 280 000
16. Košická organizácia vozičkárov- Nezávislý život, IČO 312 670 50 Zakúpenie vozidla pre bezbariérovú prepravnú službu 1 300 000 1 200 000 1 200 000
17. Obec TELGÁRT IČO 00 313 874 Hygienické centrum Telgárt 1 053 200 1 000 000 1 000 000
18. Mesto Dolný Kubín, IČO 00 314 463 Operatívnejšie a kvalitnejšie (nákup motorového vozidla pre opatrovateľskú službu) 508 800 377 614 377 614
19. ODYSEUS, Bratislava IČO 31 788 734 Chráň sa sám (prostredníctvom poskytovania služieb terénnej sociálnej práce v otvorenom prostrední s výmenou injekčných striekačiek pre drogové závislosti) 430 000 400 000 400 000
20. Mesto Malacky, IČO 00 3049 13 Sociálny taxík - zakúpenie motorového vozidla na zabezpečovanie terénnych sociálnych služieb a na zabezpečenie prepravnej služby na riešenie sociálnej núdze občanov 1 800 000 1 200 000 1 200 000
21. Mesto Prievidza, IČO 31 84 42 Zakúpenie úžitkového motorového vozidla pre seniorov a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím - klientov DD, stredisko Rázusa v Prievidzi 468 000 450 000 450 000
22. Mesto Prievidza, IČO 31 84 42 Terénne úpravy a vytvorenie relaxačnej bezbariérovej zóny v exteriéri DD v Prievidzi 496 000 450 000 450 000
23. Claudianum, n.o. Modra IČO 37 92 50 16 Denný stacionár Claudianum - stavebné úpravy na prekonanie architektonických bariér, priestor na výkon terapii 1 350 000 650 000 650 000
24. Obec PREDMIER, IČO 00 321 567 Zariadenie opatrovateľskej služby Predmier - polohovacie zdvíhacie lôžka a nábytok do izieb pre imobilných klientov 241 136 200 000 200 000
25. OZVENY, Hrachovo, IČO 37 818 147 Nákup motorového vozidla pre zabezpečenie opatrovateľskej služby 400 000 400 000 400 000
26. Banskobystrický samosprávny kraj, Banská Bystrica, IČO 378 28 100 Zakúpenie konvektomatu do kuchyne DD a DSS Tisovec 378 000 350 000 350 000
27. Banskobystrický samosprávny kraj, Banská Bystrica, IČO 378 28 100 Nákup konvektomatu (DD a DSS Hriňová) 270 000 270 000 270 000
28. Banskobystrický samosprávny kraj, Banská Bystrica, IČO 378 28 100 Zakúpením deväťmiestneho vozidla pre seniorov a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím - klientov zariadenia sociálnych služieb(DD a DSS Banská Bystrica) 1 260 000 1 200 000 1 200 000
29. SENIOR, Domov dôchodcov a sociálnych služieb, Horné Obdokovce, IČO 37 97 08 95 Terénne úpravy a vytvorenie oddychovo-relaxačnej bezbariérovej zóny v exteriéri SENIOR - DD a SS ,n.o. Horných Obdokovciach 46 800 45 000 45 000
30. Banskobystrický samosprávny kraj, Banská Bystrica, IČO 378 28 100 Cestujeme bez bariér (deväťmiestne osobné motorové vozidlo) DSS Hrabiny Nová Baňa 1 350 000 838 843 838 843
31. Banskobystrický samosprávny kraj, Banská Bystrica, IČO 378 28 100 Zvýšenie kvality poskytovaných služieb pri práci s imobilnými klientami DSS Hrabiny Nová Baňa 1 273 790 1 000 000 1 000 000
32. Košický samosprávny kraj, Košice, IČO 355 410 16 Odstránenie architektonických bariér v kúpelniach a toaletách / DD a DSS Strážske/ 630 000 600 000 600 000
33. Obec Radošina IČO 00 3110 14 Stredisko osobnej hygieny v obci Radošina 115 000 135 000 135 000
34. Združenie obcí Včelince a Rumince, IČO 003 19171 Zriaďovanie strediska osobnej hygieny a práčovne 2 565 000 2 416 500 2 416 500
35. Gréckokatolícka diecézna charita, Prešov IČO 355 143 88 Zlepšenie životných podmienok pre handicapované detí v Dome sv. Anny v Starej Ľubovni cez úpravu priestorov 1 483 884 660 000 660 000
36. Banskobystrický samosprávny kraj, Banská Bystrica, IČO 378 28 100 Terénne úpravy- spevnené plochy v DD a DSS SOCIETA HODRUŠA -Hámre 220 000 200 000 200 000
37. Trnavský samosprávny kraj, Trnava IČO 378 369 01 Materiálno-technické vybavenie rehabilitačného traktu DSS. Zavedenie fyzikálnej terapie magnetoterapie a elektroterapie DSS Borský sv. Jur 222 399 220 000 220 000
38. ZOM Prešov, IČO 377 866 87 Rozvoj prepravnej služby v Prešovskom regióne 1 150 000 700 000 700 000
39. Banskobystrický samosprávny kraj, Banská Bystrica, IČO 378 28 100 Prekonávanie architektonických bariér v DSS pobočka Červená Skala /DSS Pohorelská Maša/ 270 000 250 000 250 000
40. Mesto Hlohovec, IČO 00 312 509 Domov dôchodcov Harmonia - Hlohovec /umývačka riadu, drtička odpadu, polohovacie lôžka/ 119 520 90 000 90 000
41. Obec Prochot IČO 003 209 60 Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia a vytvorenia bezbariérového vstupu DSS a DD - Jesienka 463 000 400 000 400 000
42. Žilinský samosprávny kraj, Žilina IČO 378 084 27 Debarierizácia DD a DSS pre dospelých /vybudovanie výťahovej plošiny pre zdravotne ťažko postihnutých a starých klientov Zázrivá / 1 485 000 1 000 000 1 000 000
43. Žilinský samosprávny kraj, Žilina IČO 378 084 27 Terénne úpravy v exteriéroch areálu DSS pre deti a dospelých v Tvrdošíne 1 264 500 1 000 000 1 000 000
44. Žilinský samosprávny kraj, Žilina IČO 378 084 27 Technické zdvíhacie zariadenia - aktívny zdvihák a hygienická zdvíhacia stolička 253 253 200 000 200 000
45. Slovenský zväz telesne postihnutých, Sociálno-rehabilitačné centrum Relax Štúrovo IČO 361 12089 Sedačka Bison B-50 - zdvižná pre imobilné osoby 202 300 200 000 200 000
46. Obec Rybany IČO 00 311 049 Zakúpenie úžitkového motorového vozidla pre potreby rozšírenia opatrovateľskej služby /+ 14 obcí pre seniorov a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím/ 506 000 500 000 500 000
47. LUX, n.o. Košice, IČO 355 81 352 Zakúpením hydromasážneho vírivého bazénu zhumanizovať život klientov LUX, n.o. Košice /DD a DSS Košice/ 333 000 330 000 330 000
48. Štíbor - Mestské centrum sociálnych služieb, n.o. Skalica, IČO 379 867 75 Cesta - rozšírenie zariadenia sociálnych služieb - Útulok a Stredisko osobnej hygieny 1 499 978 1 400 000 1 400 000
49. Žilinský samosprávny kraj, Žilina IČO 378 084 27 Rehabilitačno-ozdravný komplex v sociálnom zariadení DSS Lúč 198 000 150 000 150 000
50. Žilinský samosprávny kraj, Žilina IČO 378 084 27 Materiálno-technické vybavenie bezbariérovej kúpeľne - zlepšenie manipulácie s imobilnými a ťažko mobilnými prijímateľmi soc. služieb DD a DSS, Karpatská 6, Žilina 890 954 500 000 500 000
51. Banskobystrický samosprávny kraj, Banská Bystrica, IČO 378 28 100 Bezbariérový vchod a východ do zariadenia DD a DSS, ul, Moyzesova č. 10, Nová Baňa 101 700 100 000 100 000
52. Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán, DSS, Galanta IČO 360 914 05 Spevnené plochy - vybudovanie cesty a chodníkov v areáli Samaritána 811 918 800 000 800 000
53. Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán, DSS, Galanta IČO 360 914 05 Hygienická zdvíhacia stolička "Arjo Calypso TM" 208 128 200 000 200 000
54. Obec Klížska Nemá,
IČO 306 509
Skvalitňovanie poskytovania sociálnych služieb v DD Kližska Nemá /vybavenosť izieb nábytkom, vytvorenie parkového areálu, vhodný na strávenie voľného času a oddych/ 408 000 400 000 400 000
55. Obec Križovany nad Dudváhom, IČO 00 68 218 7 Skvalitnenie služieb stravovacej prevádzky DD v Križovanoch nad Dudváhom 486 000 250 000 250 000
56. Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Levice, IČO 340 744 31 Rozvoj Sociálneho centra - Útulku Kopec, Šurany /zvýšiť kapacitu zariadenia, vytvoriť podmienky vzdelávacie, motivačné a terapeutické zamestnanie/ 1 485 000 1 200 000 1 200 000
57. Alžbetka, n.o. Spišská Nová Ves, IČO 355 81131 Integrované detské ihrisko Krízové strediskoAlžbetka, n.o. 1 150 000 600 000 600 000
58. Mesto Liptovský Mikuláš,
IČO 315 524
Zakúpením zdvíhacieho sprchovacieho lehátka do zariadenia sociálnych služieb zlpešiť manipuláciu s mobilnými a ťažko mobilnými prijímateľmi sociálnych služieb 127 800 120 000 120 000
59. INTEGRA , o.z. Združenie pre duševné zdravie, Michalovce IČO 31 995 381 Rekonštrukcia priestorov chráneného bývania pre ľudí s duševným postihnutím 990 000 900 000 900 000
60. Harmónia života, n.o., Bratislava, IČO 37 924 168 Aktivizačný program pre osobnostný rozvoj prijímateľov sociálnych služieb - vybavenie priestorov na zabezpečenie rehabilitačno-športovej činnosti 130 410 100 000 100 000
61. Mesto Dubnica nad Váhom
IČO 00 317 209
Zariadenie na zlepšenie manipulácie s imobilnými a ťažko mobilnými klientmi 380 700 380 000 380 000
62. Mesto Dubnica nad Váhom
IČO 00 317 209
Vybavenie priestorov na rehabilitačno-športovú činnosť 478 800 198 000 198 000
63. Mesto Bardejov, IČO 00321 842 Vytvorenie bezbariérových vstupov pre obyvateľov DD v Bardejove /DD Toplianska 9, Bardejov/ 557 730 550 000 550 000
64. Mesto Liptovský Mikuláš,
IČO 315 524
Explicitným odbúraním architektonických bariér v zariadení soci služieb zlepšiť mobilitu a manipuláciu so seniormi a ŤZP prijímateľmi sociálnych služieb 292 500 290 000 290 000
65. Mesto Kežmarok, IČO 003 262 83 Prekonávajme spolu prekážky v Stacionári - DSS pre dospelých v Kežmarku /bezbariérový prístup/ 376 900 350 000 350 000
66. Domov, n.o. Partizánske,
IČO 361 194 91
Zvýšenie kvality stravovania/nákup strojov, prístrojov, techniky a náradia, nákup varného kotla/ 315 000 200 000 200 000
67. Banskobystrický samosprávny kraj, Banská Bystrica, IČO 378 28 100 Terénne úpravy nádvoria - exteriéru DD a DSS, Moyzesova č. 10, Nová Baňa 185 476 180 000 180 000
68. Obec Šumiac, IČO 00 313 866 Čistý Róm - zdravý Róm sanitačná bunka EKO-BAU, /izolov. dvere, okno, podlaha, elektro a sanita, WC, umývadlo sprchov. boxy, bojlér/ 309 519 300 000 300 000
69. Detské srdce, Košice
IČO 306 871 95
Zvýšenie kvality poskytovania sociálnych služieb rozvinutím rehabilitačno-športovej činnosti v DSSpD Slniečko 84 287 80 000 80 000
70. Detské srdce, Košice
IČO 306 871 95
Vertikalizácia - nácvik chôdze ťažko mobilných 180 000 180 000 180 000
71. Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc Prešov, IČO 379 374 21 Útulok pre mládež po odchode z detských domovov 545 569 455 000 455 000
72. Detský domov sv. Klementa Hofbauera, Podolínec IČO 379 391 31 Výmena dlažby na chodbách a schodoch za protišmykovú 419 000 190 000 190 000
73. Košický samosprávny kraj, Košice, IČO 355 410 16 Skvalitnenie každodennej starostlivosti o seniorov a občanov DD a DSS Skladná 4, Košice - Juh 1 500 200 1 300 000 1 300 000
74. Obec Čachtice, IČO 00 311 464 Zakúpením zdvíhacieho systému výrazne skvalitniť sociálne služby seniorom a občanom s ťažkým zdravotným postihnutím 543 000 500 000 500 000
75. Obec Vlkyňa, IČO 00 64 96 60 Zriaďovanie stanice osobnej hygieny a práčovne 1 116 339 1 000 000 1 000 000
76. OMAPO, OZ Dunajská Lužná, IČO 318 021 92 Skvalitnenie prepravnej služby v mikroregióne Prídunajsko /obec Dunajská Lužná, Hamuliakovo, Kalinkovo, Miloslavov/ 600 000 600 000
77. Mesto Poprad, IČO 003264 70 Prepravná služba v meste Poprad 900 000 900 000 900 000
78. Obec Hubovo, IČO 00 65 0013 Chceme pomôcť /motorové vozidlo/ 400 000 400 000 400 000
79. Mesto Svit, IČO 0032 6607 Skvalitnenie podmienok života pri dlhodobom pobyte na lôžku imobilným občanom v Zariadení opatrovateľskej služby vo Svite ul. Kpt. Nálepku 130/42 - elektrické polohovacie postele 126 000 105 000 105 000
80. Sociálna prepravná služba, n.o. Humenné, IČO 37 887 653 Sociálna prepravná služba pre ŤZP rozšírenie činnosti prepravnej služby 865 000 800 000 800 000
81. Košický samosprávny kraj, Košice, IČO 355 410 16 Keramika mostom inklúzie DSS Rožňava 86 884 85 000 85 000
82. Košický samosprávny kraj, Košice, IČO 355 410 16 Skvalitnenie každodennej starostlivosti o imobilných občanov klientov DD-DSS- Trebišov 105 300 105 000 105 000
83. Trnavský samosprávny kraj, Trnava IČO 378 369 01 Rekonštrukcia technológie kuchyne DD a DSS Skalica 978 428 225 000 225 000
84. Sanatórium Dr. Guhra, n.o. Tatranská Polianka, IČO 378 863 04 Zabezpečenie bezbariérového vstupu a dostupnosti zariadenia pre imobilných 1 336 000 1 000 000 1 000 000
85. Mesto Vrbové, IČO 00 313 190 Nákup motorového vozidla pre skvalitnenie služieb v opatrovateľskej službe 315 000 315 000 315 000
86. Chránené bývanie a chránené dielne (OZ CHRABYD), Banská Bystrica, IČO 37 830 945 Rekonštrukcia a modernizácia budovy Betonika Priechod - chránené bývanie a domov sociálnych služieb (II. etapa) 1 500 000 900 000 900 000
87. Žilinský samosprávny kraj, Žilina IČO 378 084 27 Inštalácia výťahovej plošiny pre vstup vozičkárov do DSS pre deti a dospelých v Martine 297 000 295 000 295 000
88. Obec Moravany nad Váhom, IČO 312 789 Nákup hydromasážnej vane a transportného zdvíhacieho zariadenia pre imobilných klientov v DD Moravany nad Váhom 80 100 80 000 80 000
89. Senior - geriatrické centrum, n.o. Modra, IČO 36 076 988 Bezbariérové vstupy - výmena dverí 144 000 140 000 140 000
90. Obec Makov, IČO 00 314 129 Dobudovanie útulku a strediska osobnej hygieny a resocializačného centra pre sociálne odkázaných obyvateľov obce 778 595 750 000 750 000
91. Slovenský Červený kríž, Územný spolok Banská Štiavnica, IČO 356 799 56 Sociálne vozidlo 200 000 200 000 200 000
92. Mesto Holíč, IČO 309 541 Skvalitnenie podmienok života seniorov v meste Holíč - materiálno-technické vybavenie klubu seniorov 1 212 750 1 200 000 1 200 000
93. Gabriela, n.o. Prešov, IČO 37 886 983 Vybavenie zariadenia opatrovateľskej služby 1 250 050 1 000 000 1 000 000
94. Košický samosprávny kraj, Košice, IČO 355 410 16 Skvalitnenie každodennej starostlivosti o imobilných občanov klientov DD -DSS, Skladná č. 4, Košice-Juh 466 011 80 000 80 000
95. Košický samosprávny kraj, Košice, IČO 355 410 16 Zdvíhacie zariadenia a protidekubitné postele pre ťažko zdravotne postihnutých klientov DD a DSS Rožňava 1 080 000 800 000 800 000
96. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava, IČO 360 636 06 Rodinný dom, neznamená rodinné prostredie /materiálové vybavenie, hygienické zariadenie/ DSS pre deti a dospelých HESTIA, Pezinok 213 300 97 000 97 000
97. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava, IČO 360 636 06 Modernizácia kotolne /DD a domov - penzión pre dôchodcov, Pezinok 1 197 000 864 000 864 000
98. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava, IČO 360 636 06 Čarovná záhrada /DSS pre deti a dospelých, Javorinská 7 , Bratislava /terapia, záhradnícke práce/ 405 000 405 000 405 000
99. Prešovský samosprávny kraj, Prešov, IČO 378 704 75 Skvalitnenie rehabilitačnej starostlivosti dovybavením elektroinštalačného prístroja PHYACTION CL v DSS ALIA Bardejov 275 000 275 000 275 000
100. PRIMA, n.o. DSS pre dospelých, Bratislava, IČO 318 213 08 Stavebné úpravy na prekonanie architektonických bariér v DSS pre dospelých 186 993 150 000 150 000
101. Arcidiecézna charita Košice, IČO 355 14027 Zakúpenie konvektomatov do zariadení sociálnych služieb v správe Arcidiecéznej charity Košice 1 232 923 1 000 000 1 000 000
102. Mesto Nitra, IČO 00 308 307 Rozvoj prepravnej služby a sociálneho taxíka v meste Nitra 1 350 000 1 200 000 1 200 000
103. Prešovský samosprávny kraj, Prešov, IČO 378 704 75 Rekonštrukcia a modernizácia sociálnych zariadení - odstránenie architektonických bariér v kúpelni a toaletách a výmena dlažby za protišmykovú DD a DSS Nová Sedlica 395 000 390 000 390 000
104. Prešovský samosprávny kraj, Prešov, IČO 378 704 75 Realizáciou liečebnej terapie pomocou rehabilitačného prístroja MOTOmed2,ktorý slúži na aktívne a pasívne precvičovanie horných a dolných končatín a nákupom mobilnéné zdviháka za účelom zlepšenia manipulácie s imobilnými a ťažko mobilnými prijímateľmi sociálnych služieb skvalitniť a rozšíriť poskytovanie sociálnych služieb v Rehabilitačnom stredisku v Lipanoch 194 550 190 000 190 000
105. Prešovský samosprávny kraj, Prešov, IČO 378 704 75 Vytvorenie Zariadenia chráneného bývania v Osadnom /zavedenie sociálnej služby v regióne/ 2 031 000 1 500 000 1 500 000
106. Prešovský samosprávny kraj, Prešov, IČO 378 704 75 Obstaranie hydraulického zdvíhacieho zariadenia na presun imobilných klientov DD a DSS vo Svidníku 180 000 180 000 180 000
107. Asociácia zväzov zdravotne postihnutých v Trenčíne IČO 361 261 52 Materiálne vybavenie rehabilitačného strediska, zariadenie sociálnych služieb 204 000 130 000 130 000
108. DSS Nádej Krupina n.o.
IČO 379 542 02
Zvýšenie kvality poskytovania sociálnych služieb v DSS Nádej Krupina 425 901 70 000 70 000
109. Mesto Tornaľa, IČO 0031 9091 Chceme pomáhať aj naďalej- nákup motorového vozidla mestská časť Tornaľa - Behynce 400 000 400 000 400 000
110. Združenie obcí Uhrovská dolina, Uhrovec, IČO 37 91 79 01 Zriadenie Útulku pre osamelých v Uhrovci /najviac ohrozené skupiny obyvateľstva v mikroregióne Uhrovská dolina/ 2 527 000 2 500 000 2 500 000
111. Prešovský samosprávny kraj, Prešov, IČO 378 704 75 Vybavenie DSS stropným zdvíhacím zariadením na obsluhu imobilných klientov DSS Kalinov 808 319 800 000 800 000
112. Prešovský samosprávny kraj, Prešov, IČO 378 704 75 Inštalácia stoličkového výťahu /DSS Važecká 3, Prešov/ 512 100 500 000 500 000
113. Prešovský samosprávny kraj, Prešov, IČO 378 704 75 Vybavenie imobilného oddelenia stropným zdvihákom /DSS Stropkov/ 268 310 260 000 260 000
114. Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín IČO 00361 26624 Skvalitnenie každodennej starostlivosti o občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, klientov DEMY - DSS Trenčín 370 000 370 000
115. Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín IČO 00361 26624 Nákup technológie do stravovacej prevádzky - konvektomat - pre klientov DSS Pruské 261 000 260 000 260 000
116. Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín IČO 00361 26624 Zakúpenie úžitkového motorového vozidla pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím - klientov DSS Adamovské Kochanovce 833 000 800 000 800 000
117. Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín IČO 00361 26624 Vytvorenie bezbariérových vstupov pre klientov DSS Pruské 601 200 500 000 500 000
118. Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín IČO 00361 26624 Nákupom polohovacích zdvíhacích postelí a zariadení na výkon dôstojnej hygienickej očisty zabezpečiť skvalitnenie poskytovaných sociálnych služieb klientom Humanity - Centra sociálnej pomoci vo Veľkej Lehôtke 230 000 230 000 230 000
119. Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín IČO 00361 26624 Zakúpenie konvektomatu do stravovacej prevádzky SLOVEN -SPP Slávnica 560 000 550 000 550 000
120. Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín IČO 00361 26624 Zakúpením hydromasážneho vírivého bazénu zhumanizovať a podstatne skvalitniť životné podmienky občanom s ťažkým zdravotným postihnutím- klientom Humanity - Centra sociálnej pomoci vo Veľkej Lehôtke a to zavedením hydroterapie, ako nedostatkovej sociálnej služby v rámci poskytovanej starostlivosti o klientov 330 000 330 000 330 000
121. Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín IČO 00361 26624 Skvalitniť poskytované sociálne služby v oblasti stravovania klientom DD a DSS Lednické Rovne 260 000 260 000 260 000
122. SVETLO NÁDEJE, n.o., Bratislava IČO 360 77 283 Zabezpečovanie rozvoja opatrovateľskej služby v teréne 490 000 490 000
123. ÚSMEV,n.o. Nové Zámky,
IČO 420 524 08
Vymodeluj si svoj svet nová forma terapie, materiálne vybavenie 220 000 220 000 220 000
124. ÚSMEV,n.o. Nové Zámky,
IČO 420 524 08
Bezbariérová preprava 1 400 000 1 000 000 1 000 000
125. Obec Veľká Čalomija, IČO 00 3196 19 Zabezpečenie terénnych sociálnych služieb v obci Veľká Čalomija i v okolitých obciach 860 975 700 000 700 000
126. Žilinský samosprávny kraj, Žilina IČO 378 084 27 Zakúpením zdvíhacieho systému výrazne skvalitniť život klientom v DSS na Belanského ulici v Kysuckom Novom Meste 649 422 640 000 640 000
127. Mesto Myjava, IČO 00 309 745 Rozšírenie a skvalitnenie sociálnych služieb v Myjave 997 194 450 000 450 000
128. Mesto Michalovce, IČO 003 254 90 Bezbariérová úprava bytového jadra,DD Michalovce 1 392 000 1 000 000 1 000 000
129. Hlavné mesto SR Bratislava, IČO 603 481 Domov seniorov ARCHA stropné zdvíhacie zariadenie GULDMAN GH2 425 700 400 000 400 000
130. Hlavné mesto SR Bratislava, IČO 603 481 Dom tretieho veku, Polereckého 2, Bratislava /materiálové vybavenie/ 371 423 300 000 300 000
131. DSS Senecio, Bratislava,
IČO 360 775 18
Hygienická zdvíhacia stolička - CDB 6000-01 2 kusy s príslušenstvom 293 404 290 000 290 000
132. Obec Bajč, IČO 00 306363 Obnova zariadenia kuchyne 138 600 100 000 100 000
133. Sociálne služby Myjava, n.o., IČO 361 196 10 Modernizácia Útulku Myjava 949 758 900 000 900 000
134. DSS, Senecio, Bratislava,
IČO 360 775 18
Nákup konvektomat plynový CPL 110, plynový sporák, OGH 610, ohrievač jedál OJ 010 323 838 250 000 250 000
135. DSS, Senecio, Bratislava,
IČO 360 775 18
Nákup polohovacie lôžko, elektrické s polohovaním chrbtového dielu a nôh PLE S900 s príslušenstvom - 6 ks 486 105 320 000 320 000
136. NÁŠ DOM, n.o. Svidník, IČO 37 886 720 Stravujeme sa racionálne, zdravšie a lacnejšie- vybavenie stravovacieho zariadenia v DSS pre deti, mládež NÁŠ DOM, n.o. Svidník 278 953 150 000 150 000
137. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava, IČO 360 636 06 Modernizácia lôžkového výťahu na oddeleni LO A DSS Gaudeamus, Mokrohájska 3, Bratislava 990 000 990 000 990 000
138. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava, IČO 360 636 06 Vybudovanie stropného zdvíhacieho zariadenia pre imobilných klientov s kombinovaným postihnutím v DSS pre deti a dospelých, Sibírska 69, Bratislava 1 338 216 1 300 000 1 300 000
139. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava, IČO 360 636 06 Riešenie debarierizácie pešej zóny, DSS pre deti, dospelých a zariadenie chráneného bývania Gaudeamus, Mokrohájska 3, Bratislava 630 000 600 000 600 000
140. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava, IČO 360 636 06 Elektrická pomôcka-zdvihák pre imobilných a ťažko mobilných klientov, zaistenie vysokej miery bezpečnosti a pohodlia, DSS pre deti a dospelých Merema, Pri starom mlyne 1, Modra 160 535 160 000 160 000
141. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava, IČO 360 636 06 Tréningové pracovisko pre sociálnu rehabilitáciu ľudí s telesným postihnutím a zdravotným znevýhodnením, DSS pre deti, dospelých a zariadenie chráneného bývania Gaudeamus, Mokrohájska 3, Bratislava 1 215 000 400 000 400 000
142. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava, IČO 360 636 06 Modernizácia stravovacej prevádzky, DSS pre deti a dospelých HESTIA, Pezinok 622 577 230 000 230 000
143. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava, IČO 360 636 06 Zariadenie na zlepšenie manipulácie s ťažko imobilnými prijímateľmi sociálnych služieb v DD Rača, Pri vinohradoch 267, Bratislava 320 400 320 000 320 000
144. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava, IČO 360 636 06 Zdvíhacie zariadenia, sprchovacie a hygienické zariadenia, DSS pre dospelých ul. SNP Báhoň 927 000 920 000 920 000
145. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava, IČO 360 636 06 Vybavenie izieb imobilných a ťažko mobilných klientov antidekubitovými lôžkami DSS pre dospelých ul. SNP, Báhoň 975 600 900 000 900 000
146. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava, IČO 360 636 06 Technické vybavenie stravovacej prevádzky, DSS pre dospelých, ul. SNP, Báhoň 1 252 800 250 000 250 000
147. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava, IČO 360 636 06 Pocit domova DD a DSS Kaštieľ, Hlavná 13, Stupava 81 000 90 000 90 000
148. Nitriansky samosprávny kraj, Nitra, IČO 378 61298 Nákup motorového vozidla DSS Olichov 450 000 450 000 450 000
149. Nitriansky samosprávny kraj, Nitra, IČO 378 61298 Odstránenie architektonických bariér v kúpeľniach a ich vybavenie zdvíhacími zariadeniami na zlepšenie manipulácie s imobilnými obyvateľmi DSS Bardoňovo 1 451 639 1 400 000 1 400 000
150. Nitriansky samosprávny kraj, Nitra, IČO 378 61298 Rekonštrukcia prístupovej cesty, dvora, parková úprava, altánok, lavičky, DSS Ľudovítová 1 350 000 800 000 800 000
151. Nitriansky samosprávny kraj, Nitra, IČO 378 61298 Zlepšenie integrácie detí DSS Lipová do spoločnosti prostredníctvom pravidelnej aktívnej účasti na kultúrno-spoločenských a športových podujatiach v regióne, nakúpením 9 miestneho motorového vozidla slúžiaceho na prepravu osôb 769 500 700 000 700 000
152. Nitriansky samosprávny kraj, Nitra, IČO 378 61298 Odstránenie architektonických bariér v kúpeľniach, Domov penzión pre dôchodcov ,DD a DSS pre dospelých v Leviciach 320 000 320 000 320 000
153. Nitriansky samosprávny kraj, Nitra, IČO 378 61298 Nákup zariadenia na zlepšenie manipulácie s imobilnými prijímateľmi soociálnych službách,Domov penzión pre dôchodcov, DD a DSS pre dospelých v Leviciach 378 000 370 000 370 000
154. Nitriansky samosprávny kraj, Nitra, IČO 378 61298 Skvalitnenie života imobilných klientov - odstránenie nepriaznivých ergonomických faktorov pri ručnej manipulácii s klientom 308 007 167 000 167 000
155. Nitriansky samosprávny kraj, Nitra, IČO 378 61298 Chránené bývanie, modernizácia technológie práčovne pre vytvorenie trvalých pracovných návykov obyvateľov 414 000 400 000 400 000
156. Nitriansky samosprávny kraj, Nitra, IČO 378 61298 Stoličkový výťah na vstup do ubytovacieho objektu DSS Horné Štitáre 270 000 270 000 270 000
157. Nitriansky samosprávny kraj, Nitra, IČO 378 61298 Dodávkové motorové vozidlo pre potreby zabezpečenia prepravnej služby pre občanov s ŤZP a ZP pri poskytovaní starostlivosti 450 000 450 000 450 000
158. Nitriansky samosprávny kraj, Nitra, IČO 378 61298 Skvalitnenie života obyvateľov DSS vybudovaním bezbariérového prístupu do oddychových zón 1 341 720 1 000 000 1 000 000
159. Nitriansky samosprávny kraj, Nitra, IČO 378 61298 Odstránením architektonických bariér v interiéri zariadenia sociálnych služieb /kúpeľne, toalety/ zabezpečiť zlepšenie mobility zdravotne ťažko postihnutých klientov DD, DSS, Železničiarska 52, Nitra 540 000 500 000 500 000
160. Nitriansky samosprávny kraj, Nitra, IČO 378 61298 Pre osobnostný rozvoj klientov zabezpečiť vybavenie miestnosti pre výkon terapií a rehabilitačnej činnosti. Zabezpečiť lepšiu pohyblivosť pre imobilných a ťažko mobilných klientov na skvalitnenie ich života, DD, DSS, Železničiarska 52, Nitra 310 266 300 000 300 000
161. Nitriansky samosprávny kraj, Nitra, IČO 378 61298 Zakúpením technológie do stravovacej prevádzky a odstránením havárijnej situácie zvýšiť kvalitu stravovovania, DD, DSS Železničiarska 52, Nitra 571 500 500 000 500 000
162. Nitriansky samosprávny kraj, Nitra, IČO 378 61298 Modernizácia zabezpečenia zdvíhania, prepravy, toalety a hygiény imobilných obyvateľov DSS Klasov 928 251 770 000 770 000
163. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava, IČO 360 636 06 Zariadenia určené na zlepšenie manipulácie s imobilnými a ťažko mobilnými klientami na lôžkovom oddelení a oddelení rehabilitácie v DSS Rosa : Zdvihák s elektrickým podvozkom, zdvihák s pevným sedátkom /Dúbravská cesta 1 Bratislava/ 631 800 600 000 600 000
164. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava, IČO 360 636 06 Rehabilitácia a športová činnosť ako nástroj pre rozvoj osobnostného života starších občanov, DD a Penzión pre dôchodcov Hrnčiarska 37, Pezinok 1 199 700 980 000 980 000
165. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava, IČO 360 636 06 Zariadenia určené na zlepšenie manipulácie s imobilnými klientmi v DSS Rosa: schodisková plošina, sprchové vozíky /Dúbravská cesta 1, Bratislava/ 1 324 073 1 200 000 1 200 000
166. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava, IČO 360 636 06 Modernizácia stravovacej prevádzky - nákup technológie do stravovacej prevádzky DD a domov-Penión pre dôchodcov, Hrnčiarska 37, Pezinok 1 413 000 215 000 215 000
167. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava, IČO 360 636 06 Technológia do stravovacej prevádzky , DSS pre deti a dospelých Merema, Modra 911 700 900 000 900 000
168. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava, IČO 360 636 06 Zlepšenie podmienok života a manipulácie s ťažko mobilnými a imobilnými klientmi DD a DSS Kaštieľ, Hlavná 13, Stupava 468 000 400 000 400 000
169. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava, IČO 360 636 06 Elektrický konvektomat, DSS pre deti, dospelých, Mokrohájska 3, Bratislava 213 095 210 000 210 000
170. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava, IČO 360 636 06 Skvalitnenie života klientov v DSS ROSA prostredníctvom relaxačno-športových aktivít, DSS pre deti ROSA, Dúbravská cesta 1, Bratislava 242 100 200 000 200 000
171. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava, IČO 360 636 06 Technológia do stravovacej prevádzky DSS GAUDEAMUS, Mokrohájska 3, Bratislava 833 533 830 000 830 000
172. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava, IČO 360 636 06 Materiálové vybavenie obytných miestností DSS, DD a domov penzión pre dôchodcov, Hrnčiarska 37, Pezinok 1 440 000 882 000 882 000
173. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava, IČO 360 636 06 Inštalácia výťahu pre imobilných Rekonštrukcia a modernizácia budovy Hrnčiarskej 35, DD a domov penzión pre dôchodcov, Hrnčiarska 37, Pezinok 1 494 000 1 400 000 1 400 000
174. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava, IČO 360 636 06 Technológie do stravovacej prevádzky, DD Rača, Pri vinohradoch 267, Bratislava 373 500 320 000 320 000
175. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava, IČO 360 636 06 Vráťme životu pohyb, DD a DSS, Kaštieľ, Hlavná 13, Stupava 284 139 280 000 280 000
176. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava, IČO 360 636 06 Zariadenie na rehabilitačnú činnosť, DD Rača, Pri vinohradoch 267 384 489 300 000 300 000
177. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava, IČO 360 636 06 Zariadenie na zlepšenie manipulácie s ťažko mobilnými prijímateľmi sociálnych služieb, DD a domov-penzión pre dôchodcov, Hrnčiarska 37, Pezinok 1 320 931 1 140 000 1 140 000
178. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava, IČO 360 636 06 Podpora sociálnych služieb poskytovaných v zariadení sociálnych služieb v Útulku Fénix pri DSS pre dospelých a zariadenie chráneného bývania Rozsutec v Bratislave formou zariadenia Sociálneho šatníka 1 188 000 960 000 960 000
179. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava, IČO 360 636 06 Ihrisko ako prostriedok rozšírenia a skvalitnenia terapeutických postupov, DSS, Sibírska 69, Bratislava 500 000 500 000
180. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava, IČO 360 636 06 Rekonštrukcia bezabariérových vstupov, debarierizácia vchodov, DSS pre deti a dospelých KAMPINO, Haanova 36-38, Bratislava 945 000 900 000 900 000
181. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava, IČO 360 636 06 Technológia do stravovacej prevádzky- lapač tukov, DD Rača, Pri vinohradoch 267, Bratislava 765 000 765 000 765 000
182. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava, IČO 360 636 06 Zdvíhacie zariadenie na zlepšenie manipulácie s imobilnými a ťažko imobilnými prijímateľmi sociálnych služieb v DSS Integra, Tylova 21, Bratislava 520 076 520 000 520 000
183. Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica, IČO 00 416 002 Materiálno-technické vybavenie stravovacieho zariadenia SÚS SČK Senica 540 922 260 000 260 000
184. Košický samosprávny kraj, Košice, IČO 355 410 16 Zavedenie hydroterapie v DSS Prakovce - Matilda Huta zabudovaním letnéhol relaxačno-rehabilitačného bazénu 747 000 700 000 700 000
185. Košický samosprávny kraj, Košice, IČO 355 410 16 Vytvorenie bezbariérovej a oddychovo-relaxačnej zóny, zóny pre zmysluplné využívanie voľného času a integráciu klientov DSS Prakovce 697 000 600 000 600 000
186. Obec Skalka nad Váhom,
IČO 00 311 961
Výmenou technológie v stravovacej prevádzke výrazne skvalitniť poskytované sociálne služby seniorom a občanom s ťažkým zdravotným postihnutím - klientom DD v Skalke nad Váhom 489 000 200 000 200 000
187. Centrum slniečko, n.o. Nitra, IČO 360 965 55 Bez modrín na tele i na duši 350 000 350 000 350 000

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk