Hlavné menu

Pridelené dotácie občianskym združeniam v roku 2009

Dotácie na projekty poskytnuté z bežných transferov podľa §1 výnosu MPSVR SR z 5. decembra 2007 č. 29775/2007-II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MPSVR SR v znení výnosu MPSVR SR z 26. novembra 2008 č. 23609/2008-II/1 v roku 2009
(v eurách)

Por. č. Názov žiadateľa Názov projektu Požadovaná dotácia Schválená dotácia Čerpaná dotácia k 31.12.2009
1 Asociácia Nepočujúcich Slovenska, Bratislava IČO 308 68 904 Rekondično-rehabilitačné pobyty Nepočujúcich (mládeže, dospelých a seniorov) 20 340,00 5 280,00 5 280,00
2 Asociácia Nepočujúcich Slovenska, Bratislava IČO 308 68 904 Poskytovanie tlmočníckych služieb 302 032,00 182 500,00 182 500,00
3 Asociácia Nepočujúcich Slovenska, Bratislava IČO 308 68 904 Členstvo v medzinárodných organizáciách Nepočujúcich 1. členstvo v medzinárodných organizáciách Nepočujúcich EUD - Európska únia nepočujúcich, WFD - Svetová federácia nepočujúcich, 2. Valné zhromaždenie EUD, Praha, 28.-31.5.2009 2 osoby, 3. Konferencia k 100. výročiu časopisu pre nepočujúcich , Francúzsko-Le Mans 23.-26.4.2009 2 osoby 3 460,00 1 000,00 1 000,00
4 Asociácia rodičov nepočujúcich detí Slovenska, Bratislava IČO 308 68 891 Rekondično-rehabilitačný pobyt pre nepočujúce deti 15 490,00 5 000,00 5 000,00
5 Slovenská Asociácia Cystickej Fibrózy (AF Asociácia), Košice IČO 4500 78 53 Financovanie členstva v organizáciách CFE (Cystic Fibrosis Europe), ECFS (European Cystic Fibrosis Society) a EURORDIS 3 100,00 140,00 140,00
6 Slovenská Asociácia Cystickej Fibrózy (AF Asociácia), Košice IČO 4500 78 53 "CF PLUS" č.3 č.4- vydávanie časopisov 3 400,00 2 240,00 2 240,00
7 Slovenský zväz telesne postihnutých, Bratislava IČO 126 649 79 Členský príspevok medzinárodnej organizácie FIMITIC 6 552,00 1 526,00 1 500,00
8 Slovenský zväz telesne postihnutých, Bratislava IČO 126 649 79 Rekondično-integračné pobyty pre ťažko telesne postihnutých, deti a mládež 84 550,00 15 000,00 15 000,00
9 Slovenský zväz telesne postihnutých, Bratislava IČO 126 649 79 Časopis Vozičkár 7 402,00 6 000,00 6 000,00
10 Slovenský zväz telesne postihnutých, Bratislava IČO 126 649 79 Sociálnou rehabilitáciou k väčšej nezávislosti ľudí s telesným a ťažkým telesným postihnutím 21 780,00 16 000,00 16 000,00
11 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR, Bratislava (ZPMP v SR) IČO 0068 3191 Vydávanie časopisov Informácie a To sme my 44 453,69 9 460,00 9 460,00
12 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR, Bratislava (ZPMP v SR) IČO 006 831 91 Rekondično-integračné pobyty ZPMP v SR 2009 35 611,40 15 000,00 15 000,00
13 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR, Bratislava (ZPMP v SR) IČO 0068 3191 Zahraničná spolupráca s Inclusion Europe, ECCL a Inclusion International v roku 2009 11 700,00 3 050,00 3 050,00
14 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Michalovciach, Michalovce, IČO 313 011 69 Sociálno-rehabilitačný pobyt pre rodiny s mentálne postihnutým členom v Bardejovských Kúpeľoch 2 377,00 2 300,00 2 300,00
15 Prvosienka OZ na podporu duševného zdravia, Partizánske, IČO 37 921 401 Sám sebe priateľom 1 960,00 1 760,00 1 760,00
16 Spoločnosť Williamsovho syndromu, Bratislava IČO 173 267 45 Rekondično-integračný pobyt 6 413,40 3 200,00 3 200,00
17 ZOM Prešov - združenie zdravotne postihnutých, Prešov, IČO 377 866 87 Rekondično-integračné pobyty pre telesne postihnutú mládež v roku 2009 19 250,00 5 000,00 5 000,00
18 EFFETA, stredisko sv. Františka Saleského, Nitra, IČO 361 11 601 Členstvo a účasť na Medzinárodnej konferencii EFSLI (the European Forum of Sign Language Interpreters) 656,00 56,00 56,00
19 EFFETA, stredisko sv. Františka Saleského, Nitra,
IČO 361 11 601
Sociálna rehabilitácia občanov so sluchovým postihnutím 30 000,00 20 000,00 20 000,00
20 Slovenské združenie stomikov-SLOVILCO, Martin, IČO 308 425 22 Rekondično-rehabilitačné pobyty a integračné pobyty 12 265,00 6 130,00 6 130,00
21 Slovenské združenie stomikov-SLOVILCO, Martin, IČO 308 425 22 Členský príspevok Svetovej asociácii stomikov - IOA 415,00 150,00 123,50
22 Slovenské združenie stomikov-SLOVILCO, Martin, IČO 308 425 22 Vydávanie časopisu -SLOVILCO- 3 785,00 1 500,00 1 500,00
23 Slovenský zväz sclerosis multiplex (SZSM), Trnava,
IČO 008 969 00
Vydávanie časopisu SZSM "NÁDEJ" v roku 2009 14 680,00 7 340,00 7 340,00
24 Slovenský zväz sclerosis multiplex (SZSM), Trnava,
IČO 008 969 00
Integračný pobyt vozíčkarov spojený s programom sociálnej rehabilitácie účastníkov, zameraného na nácvik samoobslužných činností v každodenných životných situáciách 16 320,00 4 000,00 4 000,00
25 Slovenský zväz sclerosis multiplex (SZSM), Trnava,
IČO 008 969 00
Členský príspevok do Medzinárodnej federácie sclerosis multiplex (MSIF). Členský príspevok do Európskej platformy sclerosis multiplex (EMSP) 720,25 720,00 690,25
26 Otvorme dvere, otvorme srdcia (ODOS), Bratislava IČO 355 401 25 Príspevok na úhradu členského v Mental Health Europe (MHE) a účasti na medzinárodných aktivitách MHE v roku 2009 1 950,00 400,00 400,00
27 Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Martin, IČO 006 981 72 Rekondično-rehabilitačné pobyty a integračné pobyty pre zdravotne postihnuté deti a dospelých 65 044,00 10 000,00 10 000,00
28 Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Martin, IČO 006 981 72 Informačno-poradenské periodikum SZZP 11 742,06 5 000,00 5 000,00
29 Občianske združenie celiatikov, Bratislava IČO 308 461 29 Financovanie členstva v medzinárodnej organizácii celiatikov - A.O.E.C.S 750,00 400,00 300,00
30 Združenie sclerosis multiplex Nádej, Bratislava, IČO 379 268 61 Rekondičný pobyt s canisterapiou 3 800,00 2 200,00 2 200,00
31 Jednota dôchodcov na Slovensku, Bratislava, IČO 008 970 19 Úhrada členského príspevku v medzinárodnej organizácii ESO 200,00 200,00 200,00
32 Jednota dôchodcov na Slovensku, Bratislava, IČO 008 970 19 Rekondično-integračné pobyty 20 000,00 5 000,00 5 000,00
33 Jednota dôchodcov na Slovensku, Bratislava, IČO 008 970 19 Vydávanie časopisu Tretí vek 35 725,00 25 000,00 25 000,00
34 Jednota dôchodcov na Slovensku, Bratislava, IČO 008 970 19 Prevádzkové náklady JDS 1 840,27 1 840,00 1 840,00
35 Fórum pre pomoc starším-národná sieť, Prievidza, IČO 361 171 02 Úhrada členských príspevkov a účasti na podujatich v rámci medzinárodných sietí 15 650,00 500,00 500,00
36 Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku, Bratislava, IČO 308 062 83 Rekondičné pobyty pre ľudí s Downovým syndrómom. Pobyty s matematikou a hipoterapiou pre deti s DS a pobyt pre dospelých ľudí s DS s arteroterapiou 11 340,00 2 800,00 2 800,00
37 SLOVENSKÉ HEMOFILICKÉ ZDRUŽENIE, Bratislava, IČO 226 652 26 Rekondično-rehabilitačný tábor pre maloletých hemofilikov (3-7 rokov) s rodičmi 4 050,41 1 700,00 1 700,00
38 Združenie zdravotne postihnutých Oravy, o.z. Tvrdošín, IČO 379 073 61 Rekondičný pobyt pre oravské deti so zdravotným postihnutím v roku 2009 5 026,00 2 000,00 2 000,00
39 Únia materských centier, Bratislava, IČO 308 475 08 Časopis Materské centrá 4 390,00 2 390,00 2 390,00
40 Združenie vojnových poškodencov - invalidov na Slovensku, Košice, IČO 317 543 92 Dotácia na rekondično-rehabilitačné pobyty pre občanov so zdravotným postihnutím a vojnových veteránov 10 000,00 2 800,00 2 800,00
41 Košická organizácia vozičkárov-Nezávislý život, Košice, IČO 312 670 50 Letný rekondično-rehabilitačný pobyt vozičkárov 2009 16 946,00 2 800,00 2 800,00
42 Pomoc obetiam násilia - Victim Support Slovakia, Bratislava
IČO 317 953 82
SPOLU - časopis organizácie na pomoc obetiam trestných činov, 4. ročník 8 298,00 2 300,00 2 300,00
43 ASOCIÁCIA MARFANOVHO SYNDROMU- AMS, Bratislava,
IČO 308 126 07
Ako sa máte moji Marfan priatelia ? How do you do my Marfan friends? 1 570,00 150,00 150,00
44 Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom (SPOSA), Bratislava,
IČO 317 479 73
Financovanie členstva v medzinárodnej organizácii AUTISM EUROPE 8 085,00 855,00 855,00
45 Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom (SPOSA), Bratislava, IČO 317 479 73 Rekondično-rehabilitačný pobyt pre osoby s autizmom 7 378,00 4 200,00 4 200,00
46 Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku, Bratislava, IČO 308 062 83 Vydávanie časopisu Slnečnica (13. ročník) 6 040,00 5 000,00 5 000,00
47 Zväz telesne postihnutej mládeže Republikové centrum, Bratislava, IČO 173 230 11 Rekondično-rehabilitačné pobyty pre ťažko telesne a mentálne postihnutých 35 000,00 2 800,00 2 800,00
48 Zväz telesne postihnutej mládeže, Bratislava, IČO 173 230 11 IX. Celoslovenská Abilympiáda- rekondično-integračný pobyt 18 260,00 3 000,00 3 000,00
49 SLOVENSKÉ HEMOFILICKÉ ZDRUŽENIE, Bratislava, IČO 226 652 26 Úhrada členských príspevkov v medzinárodných organizáciách 686,32 188,00 188,00
50 Pro Familia, Humenné, IČO 319 507 44 Konať proti násiliu na deťoch (vydanie informačného materiálu brožúry, 2 . aktualizované vydanie) 4 100,00 1 000,00 1 000,00
51 Národné združenie Spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Nitra, IČO 340 116 92 Úhrada členského príspevku v medzinárodnej organizácii 324,00 324,00 324,00
52 Pomoc obetiam násilia - Victim Support Slovakia, Bratislava
IČO 317 953 82
Victim Support Europe - náklady na členstvo 2 875,00 375,00 375,00
53 Asociácia náhradných rodín, OZ, Bratislava IČO 360 644 83 Nebyť sám, časopis o náhradnom rodičovstve 8 376,00 1 500,00 1 500,00
54 Otvorme dvere, otvorme srdcia (ODOS), Bratislava IČO 355 401 25 "Časopis Druhý Breh" - Fórum pre duševné zdravie 10 724,93 2 838,00 2 838,00
55 Slovenská humanitná rada, Bratislava, IČO 173 160 14 Vydávanie časopisu Humanita s prílohou pre zdravotne postihnutých Humanita Plus 71 839,08 39 546,00 39 546,00
56 Slovenská humanitná rada, Bratislava, IČO 173 160 14 Členstvo Slovenskej humanitnej rady v medzinárodných organizáciách 11 764,40 2 882,00 2 882,00
57 Slovenská humanitná rada, Bratislava, IČO 173 160 14 Prevádzkové náklady Slovenskej humanitnej rady 10 930,00 8 300,00 8 300,00
58 OZ Právo na bývanie, Bratislava, IČO 379 279 06 Bojujeme o svoj domov a chránime si ho 3 500,00 1 350,00 1 350,00
59 Klub Detskej Nádeje, Bratislava, IČO 307 868 35 Kardiotábor Klubu Detskej Nádeje 2009 7 000,00 2 800,00 2 800,00
60 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Bratislava, IČO 006 838 76 Členské príspevky a aktivity ÚNSS v medzinárodných organizáciách 15 650,00 10 650,00 10 650,00
61 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Bratislava, IČO 006 838 76 Rekondično-rehabilitačné a integračné pobyty pre ľudí so zrakovým postihnutím 45 595,00 15 000,00 15 000,00
62 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Bratislava, IČO 006 838 76 Programy sociálnej rehabilitácie pre ľudí so zrakovým postihnutím zamerané na rozvoj schopností potrebných na prekonávanie informačného deficitu a začleňovanie do informačnej spoločnosti 60 700,00 30 000,00 30 000,00
63 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Bratislava, IČO 006 838 76 Zabezpečenie poskytovania sociálnej rehabilitácie pre zrakovo postihnutých 138 500,00 45 000,00 45 000,00
64 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Bratislava, IČO 006 838 76 Časopisy pre nevidiacich a slabozrakých - výroba a vydávanie časopisov v bodovom a zväčšenom písme a v audioformáte 39 800,00 20 000,00 20 000,00
65 Šanca pre nechcených, Bratislava, IČO 308 565 15 Podpora sociálnej inklúzie žien s nechcených tehotenstvom, osamelých matiek a seniorov prostredníctvom časopisu Šanca zameraného na špecifické problémy ľudí v tiesňovej životnej situácii a ich riešenie 38 299,14 5 000,00 5 000,00
66 Klub Sclerosis multiplex v Prešove, IČO 377 968 61 Rekondično-hipoterapeutický pobyt pre čerstvo diagnostikovaných pacientov s SM a pre pacientov s SM odkázaných na invalidný vozik 10 640,00 3 600,00 3 600,00
67 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, Svidník, IČO 313 043 62 Dúhový týždeň - Rekondično-integračný pobyt pre ľudí s mentálnym postihnutím s nutným doprovodom 12 784,00 2 800,00 2 800,00
68 Národné združenie pre PKU - Slovensko, Dolný Kubín,
IČO 361 443 04
Členské v medzinárodnej organizácii - E.S.PKU (Európske združenie pre fenylketonúriu a podobne liečebné metabolické poruchy) so sídlom v Bruseli a cestovné výdavky pre účasť na výročnej členskej schôdzi v októbri 2009 4 845,00 420,00 420,00
69 Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR, Bratislava, IČO 308 535 67 Tvorba a vydávanie internetového časopisu pre zdravotne postihnutých a o zdravotne postihnutých Mosty inklúzie 29 816,00 16 800,00 16 800,00
70 Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR, Bratislava, IČO 308 535 67 Členský príspevok do Európskeho fóra zdravotného postihnutia a účasť na aktivitách 14 400,00 11 000,00 11 000,00
71 Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR, Bratislava, IČO 308 535 67 Sociálna rehabilitácia pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím 27 232,00 10 000,00 10 000,00
72 Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR, Bratislava, IČO 308 535 67 Žiadosť o financovanie časti prevádzkových nákladov reprezentatívnych občianskych združení 4 263,00 4 263,00 4 263,00
73 Návrat, Bratislava, IČO 317 462 09 SPRAVODAJ občianskeho združenia Návrat 3 300,00 1 800,00 1 800,00
74 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Spišskej Novej Vsi IČO 312 748 38 Zdravie je najdôležitejšie pre všetkých - aj pre nás 8 068,24 2 800,00 2 800,00
75 Klub cystickej fibrózy, Košice,
IČO 319 149 34
Úhrada členského príspevku v medzinárodnej organizácii CFW na rok 2009 320,00 320,00 320,00
76 Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, Bratislava,
IČO 006 248 02
Celoslovenské integračné stretnutie členov OMD 15 328,00 2 400,00 2 400,00
77 Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, Bratislava,
IČO 006 248 02
Členský poplatok do medzinárodnej organizácie European Alliance of Neuromuscular Disorders Associations "EAMDA" 1 800,00 1 800,00 1 800,00
78 Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, Bratislava,
IČO 006 248 02
Vydávanie špecifického časopisu OZVENA - štvrťročník 9 000,00 2 000,00 2 000,00
79 Združenie občanov Slovenska postihnutých epilepsiou AURA, Bratislava,
IČO 317 684 91
Desaťdňový rekondično-integračný pobyt pre 175 občanov s ťažkým zdravotným postihnutím - epilepsiou 58 100,00 7 000,00 7 000,00
80 Združenie občanov Slovenska postihnutých epilepsiou AURA, Bratislava, IČO 317 684 91 Vydávanie časopisu "Život s epilepsiou"- časopis združenia občanov Slovenska postihnutých epilepsiou 16 425,00 10 000,00 10 000,00
81 Združenie občanov Slovenska postihnutých epilepsiou AURA, Bratislava, IČO 317 684 91 Pôsobenie združenia vo svetovej organizácii INTERNATIONAL BUREAU FOR EPILEPSY (IBE) 4 734,47 234,00 234,00
82 Zväz sluchovo postihnutých, Bratislava, IČO 420 488 93 Úhrada členských príspevkov v medzinárodných organizáciách sluchovo postihnutých a účasť na aktivitýách EFHOH a IFHOH 5 290,00 360,00 360,00
83 Zväz sluchovo postihnutých, Bratislava, IČO 420 488 93 Slovenský Gong - časopis pre sluchovo postihnutých 48 874,00 5 000,00 5 000,00
84 Zväz diabetikov Slovenska, Bratislava, IČO 006 413 32 Rekondično-rehabilitačné a integračné pobyty pre deti a dospelých členov 43 470,00 7 000,00 7 000,00
85 Zväz diabetikov Slovenska, Bratislava, IČO 006 413 32 Členský príspevok do Internationál Diabetes Federation (IDF) na rok 2009 170,00 170,00 170,00
86 OZ Bol raz jeden človek, Bratislava, IČO 308 687 26 Robinsoni v raji- rekondično-rehabilitačný pobyt pre mladých ľudí s mentálnym postihnutím a pre mladých ľudí s autizmom 4 242,18 2 250,00 2 250,00
87 Asociácia tlmočníkov posunkovej reči nepočujúcich Slovenska (ATLPRENES), Bratislava, IČO 360 641 14 Členstvo ATLPRENES v EFSLI (European Forum Sign Language Interpreters) a účasť na jeho rokovaní 1 050,00 200,00 200,00
88 Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, Bratislava,
IČO 006 248 02
Detský tábor pre nových členov a osobných asistentov 5 234,32 3 640,00 3 640,00
89 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Stropkove, IČO 361 649 17 Rekondično-integračný pobyt pre deti a mládež s mentálnym, telesným a kombinovaným zdravotným postihnutím 8 901,22 2 800,00 2 800,00
90 Proti prúdu, Bratislava, IČO 360 687 81 NOTA BENE - program na podporu integrácie bezdomovcov do spoločnosti 88 000,00 40 000,00 40 000,00
91 OZ C.A.R.D.O., Bratislava,
IČO 308 494 46
Úhrada členského príspevku pre OZ C.A.R.D.O. ako riadneho člena Európskeho dobrovoľníckeho centra na rok 2009 2 000,00 400,00 400,00
 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk