Hlavné menu

Pridelené dotácie občianskym združeniam v roku 2010

Prehľad projektov na rok 2010 podľa §1 výnosu MPSVR SR z 5. decembra 2007
č. 29775/2007-II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MPSVR SR v znení výnosu MPSVR SR
z 26. novembra 2008 č. 23609/2008-II/1, na realizáciu ktorých bude poskytnutá dotácia

(v eurách)

Por. č. Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požadovaná dotácia Schválená dotácia
1 2/2 Zväz diabetikov Slovenska, Bratislava
IČO 00 641 332
Členský príspevok do Internationál Diabetes Federation (IDF) na rok 2010 400 400
2 2/3 Zväz diabetikov Slovenska, Bratislava
IČO 00 641 332
Financovanie tvorby časopisov a nepravidelných periodík v sociálnej oblasti na rok 2010 10 500 7 000
3 2/4 Zväz diabetikov Slovenska, Bratislava
IČO 00 641 332
Rekondično-rehabilitačné a integračné pobyty pre deti a dospelých členov v roku 2010 30 607 5 250
4 4/2 Klub cystickej fibrózy, Košice
IČO 31 914 934
Úhrada členského príspevku v medzinárodnej organizácii CFW na rok 2010 340 340
5 4/3 Klub cystickej fibrózy, Košice
IČO 31 914 934
Pomoc k svojpomoci rekondično-rehabilitačné pobyty pre deti a dospelých s cystickou fibrózou a ich rodinných príslušníkov 4 335 1 215
6 6/3 Slovenský zväz telesne postihnutých, Bratislava
IČO 12 664 979
Rekondično-rehabilitačné pobyty pre telesne postihnutých - POLIO 12 100 6 300
7 6/4 Slovenský zväz telesne postihnutých, Bratislava
IČO 12 664 979
Členský príspevok medzinárodnej organizácie FIMITIC a medzinárodné styky 5 286 1 526
8 6/6 Slovenský zväz telesne postihnutých, Bratislava
IČO 12 664 979
Časopis Vozičkár 6 972 5 342
9 8 Spoločnosť Williamsovho syndrómu, Bratislava
IČO 17 326 745
Rekondično-integračný pobyt 4468,80 1 995
10 9/2 Slovenský zväz sclerosis multiplex, Trnava
IČO 00 896 900
Rekondično-rehabilitačný pobyt HIPOTERAPIA pre členov SZSM 3 066 2 160
11 9/4 Slovenský zväz sclerosis multiplex, Trnava
IČO 00 896 900
Rekondično-integračný pobyt spojený s programom sociálnej rehabilitácie AJ NA KOLIESKACH AKTÍVNY ŽIVOT 3 522 1 680
12 9/5 Slovenský zväz sclerosis multiplex, Trnava
IČO 00 896 900
Vydávanie časopisu SZSM NÁDEJ v roku 2010 13 496 5 340
13 9/6 Slovenský zväz sclerosis multiplex, Trnava
IČO 00 896 900
Členský príspevok do Medzinárodnej federácie sclerosis multiplex (MSIF), Členský príspevok do Európskej platformy sclerosis multiplex (EMSP), cestovné výdavky, ktoré súvisia s účasťou na aktivitách organizovaných medzinárodnými organizáciami, výdavky na prekladateľské a tlmočnícke služby súvisiace s členstvom v týchto medzinárodných organizáciach 5 740 700
14 10 Slovenský zväz tanečného športu na vozíčku, Bratislava
IČO 36 070 351
Letný rekondično-rehabilitačno-integračný pobyt TATRY 2010 9 420 3 600
15 12/1 Združenie zdravotne postihnutých Oravy, o.z., Tvrdošín
IČO 37 907 361
Detský rekondičný pobyt v roku 2010 6 332 1 875
16 13/1 Asociácia Nepočujúcich Slovenska, Bratislava
IČO 30 868 904
Členstvo v medzinárodných organizáciách Nepočujúcich, 1. členstvo v medzinárodných organizáciách Nepočujúcich: EUD, WFD, 2. Valné zhromaždenie EUD, Madrid Španielsko, 2 osoby 5 600 1 500
17 13/2 Asociácia Nepočujúcich Slovenska, Bratislava
IČO 30 868 904
Letný tábor nepočujúcich detí 19 000 4 500
18 14 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Michalovciach, Michalovce
IČO 31 301 169
Sociálno-rehabilitačný pobyt pre rodiny s mentálne postihnutým členov v Bardejovských Kúpeľoch 1 800 1 350
19 15 Občianske združenie pre telesne postihnuté deti v okrese Poprad ZŠ - Ul. Mládeže 2350/7, Poprad
IČO 37 790 196
Komplexná rehabilitácia s využitím nových moderných liečebno-rehabilitačných metód pre deti s telesne postihnutím integrované na ZŠ - Ul. Mládeže v Poprade v rámci 6-dňového rekondično-rehabilitačného pobytu 14 606 3 600
20 16/1 Slovenská Asociácia Cystickej Fibrózy, Košice
IČO 45 007853
'CF Plus' č. 5 a č. 6 - vydávanie časopisov 4 800 2 400
21 16/2 Slovenská Asociácia Cystickej Fibrózy, Košice
IČO 45 007853
Financovanie členstva v organizáciách CFE (Cystic Fibrosis Europe), ECFS (European Cystic Fibrosis Society) a EURORDIS 1 100 170
22 17/1 Jednota dôchodcov na Slovensku, Bratislava
IČO 00 897 019
Rekondično -integračné pobyty 20 000 5 000
23 17/2 Jednota dôchodcov na Slovensku, Bratislava
IČO 00 897 019
Prevádzkové náklady JDS 2 647 2 647
24 17/3 Jednota dôchodcov na Slovensku, Bratislava
IČO 00 897 019
Úhrada členského príspevku v medzinárodnej organizácii ESO 200 200
25 17/4 Jednota dôchodcov na Slovensku, Bratislava
IČO 00 897 019
Členstvo v medzinárodnej organizácii Zväz pre staršiu európsku generáciu EURAG 50 50
26 17/5 Jednota dôchodcov na Slovensku, Bratislava
IČO 00 897 019
Vydávanie časopisu Tretí vek 29 625 23 025
27 21/1 Slovenské hemofilické združenie, Bratislava
IČO 22 665 226
Úhrada členských príspevkov v medzinárodných organizáciách 686,32 188
28 21/3 Slovenské hemofilické združenie, Bratislava
IČO 22 665 226
Vydávanie časopisov - Hemofilický spravodajca a Sociálno-právny informátor 3 664,62 1 320
29 22/1 Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku, Bratislava
IČO 30 806 283
Vydávanie časopisu Slnečnica (14. ročník) 5 044 2 522
30 22/2 Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku, Bratislava
IČO 30 806 283
Rekondičné pobyty pre ľudí s Downovým syndrómom. Pobyty s matematikou a hipoterapiou pre deti s DS a pobyt pre dospelých ľudí s DS 11 340 2 100
31 23/1 ZOM Prešov - združenie zdravotne postihnutých, Prešov
IČO 37 786 687
Rekondično-integračné pobyty pre mládež s telesným postihnutím v roku 2010 19 250 4 500
32 26 Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Martin
IČO 00 698 172
Rekondično-rehabilitačné pobyty a integračné pobyty pre zdravotne postihnuté deti a dospelých 65 044 5 250
33 30/3 Združenie sclerosis multiplex Nádej, Bratislava
IČO 37 926 861
Rekondičný pobyt hipoterapeutický 7 650 3 000
34 38 Združenie Nádej na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Poprade, Poprad
IČO 31 301 070
Rekondično-integračný pobyt pre ľudí s mentálnym postihnutím 8 000 3 780
35 39/1 Národné združenie Spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Nitra
IČO 34 011 692
Úhrada členského príspevku v medzinárodnej organizácii 340 340
36 39/2 Národné združenie Spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Nitra
IČO 34 011 692
Úhrada cestovných výdavkov na Stretnutie európskych prezidentiek AIC 2010 v Kyjeve 500 250
37 41/2 Asociácia na ochranu práv pacientov SR, Bratislava
IČO 30 787 238
Členský príspevok do medzinárodných organizácií - IAPO a EPF 1 125 125
38 42/1 Občianske združenie celiatikov, Bratislava
IČO 30 846 129
Financovanie členstva v medzinárodnej organizácii celiatikov - A.O.E.C.S 750 400
39 43/1 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR, Bratislava
IČO 00 683 191
Rekondično-integračné pobyty ZPMP v SR 2010 21 576 7 200
40 43/2 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR, Bratislava
IČO 00 683 191
Sociálna rehabilitácia ľudí s mentálnym postihnutím 2010 15 368 7 800
41 43/3 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR, Bratislava
IČO 00 683 191
Zahraničná spolupráca s Inclusion Europe, ECCL a Inclusion International v roku 2010 5 250 3 050
42 43/4 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR, Bratislava
IČO 00 683 191
Vydávanie časopisov Informácie a To sme my 2010 41 420,80 10 855
43 44/1 Slovenské združenie stomikov - SLOVILCO, Martin
IČO 30 842 522
Členský príspevok Svetovej asociácii stomikov - IOA 660 150
44 44/2 Slovenské združenie stomikov - SLOVILCO, Martin
IČO 30 842 522
Vydávanie časopisu SLOVILCO 3 300 2 000
45 44/3 Slovenské združenie stomikov - SLOVILCO, Martin
IČO 30 842 522
Rekondično-rehabilitačné pobyty a integračné pobyty 11 140 5 250
46 45 OZ Bol raz jeden človek, Bratislava
IČO 30 868 726
Robinsoni v krajine Liptákov (rekondično-rehabilitačný pobyt pre ľudí s mentálnym postihnutím a pre ľudí s autizmom) 3 356,44 2 250
47 46/1 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska,
Bratislava
IČO 00 683 876
Časopisy pre nevidiacich a slabozrakých - výroba a vydávanie časopisov v bodovom a zväčšenom písme a v audioformáte 39 645 20 000
48 46/2 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska,
Bratislava
IČO 00 683 876
Zabezpečenie poskytovania sociálnej rehabilitácie pre zrakovo postihnutých 123 000 45 000
49 46/3 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska,
Bratislava
IČO 00 683 876
Rekondično-rehabilitačné a integračné pobyty pre ľudí so zdravotným postihnutím 43 375 9 075
50 46/4 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska,
Bratislava
IČO 00 683 876
Členské príspevky a aktivity ÚNSS v medzinárodných organizáciách 14 125 2 800
51 46/5 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska,
Bratislava
IČO 00 683 876
Programy sociálnej rehabilitácie pre ľudí so zrakovým postihnutím zamerané na rozoj schopností potrebných na prekonávanie informačného deficitu a začleňovanie do informačnej spoločnosti 76 000 22 000
52 47/1 Združenie občanov Slovenska postihnutých epilepsiou AURA,
Bratislava
IČO 31 768 491
Pôsobenie združenia vo svetovej organizácii (INTERNATIONAL BUREAU FOR EPILEPSY (IBE) - účasť na 12 th EUROPEAN CONFERENCE on Epilepsy and Society konanej v dňoch 25-27.augusta 2010 v Porto 9 334 234
53 47/2 Združenie občanov Slovenska postihnutých epilepsiou AURA,
Bratislava
IČO 31 768 491
'Deväťdňový rekondično-integračný pobyt pre 120 detí a dospelých s ťažkým zdravotným postihnutím - epilepsiou', Účelové zariadenie Častá Papiernička spojený s 16 ročníkom 3 dňového kongresu 'Epilepsia v mojom živote', Fénix Senica 22 200 6 750
54 47/3 Združenie občanov Slovenska postihnutých epilepsiou AURA,
Bratislava
IČO 31 768 491
Vydávanie časopisu Život s epilepsiou , časopis združenia občanov Slovenska postihnutých epilepsiou 19 700 7 000
55 51/1 Zväz telesne postihnutej mládeže Republikové centrum,
Bratislava
IČO 17 323 011
Ozdravovaco-relaxačný pobyt pre postihnutých 4 200 3 600
56 52/3 Slovenská únia sluchovo postihnutých,
Humenné
IČO 42 136 938
Školenie v ovládaní kompenzačných pomôcok 4 368 1 800
57 54/3 Zväz sluchovo postihnutých,
Bratislava
IČO 42 048 893
Slovenský Gong - časopis pre sluchovo postihnutých 22 523 5 250
58 54/4 Zväz sluchovo postihnutých,
Bratislava
IČO 42 048 893
Úhrada členských príspevkov v medzinárodných organizáciách sluchovo postihnutých EFHOH a IFHOH 720 720
59 55/4 Klub mnohodetných rodín,
Bratislava
IČO 30 796 067
Členské v Confederation of Family Organisations in the European Union COFACE (Belgium) 600 600
60 55/7 Klub mnohodetných rodín,
Bratislava
IČO 30 796 067
Členské v ELFAC Európska konfederácia mnohodetných rodín, European Large Family Confederation (Španielsko) 400 400
61 56/1 Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR,
Bratislava
IČO 30 653 567
Žiadosť o financovanie časti prevádzkových nákladov reprezentatívnych občianskych združení 4 895 4 895
62 56/2 Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR,
Bratislava
IČO 30 653 567
Tvorba a vydávanie internetového časopisu pre zdravotne postihnutých a o zdravotne postihnutých Mosty inklúzie 30 916 15 400
63 56/3 Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR,
Bratislava
IČO 30 653 567
Poskytovanie sociálnej rehabilitácie pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím 27 232 10 000
64 56/4 Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR,
Bratislava
IČO 30 653 567
Členský príspevok do Európskeho fóra zdravotného postihnutia a účasť na aktivitách 14 700 7 700
65 57/1 Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom (SPOSA),
Bratislava
IČO 31 747 973
Financovanie členstva v medzinárodnej organizácii AUTISM EUROPE 4 295 855
66 57/2 Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom (SPOSA),
Bratislava
IČO 31 747 973
Rekondično-rehabilitačný pobyt pre osoby s autizmom 6 061 1 680
67 58 Združenie na pomoc pacientom s leukémiou a lymfómom /ZPL/,
Bratislava
IČO 30 858 917
Časopis Onkoživot 10 400 6 400
68 59/1 Delfín občianske združenie pre duševné zdravie,
Zvolen
IČO 37 824 678
DELFÍN ZVOLENSKÝ - mesačník pre duševné zdravie 3 238 450
69 60 Šanca pre nechcených,
Bratislava
IĆO 30 856 515
Podpora sociálnej inklúzie žien s nechcených tehotenstvom, osamelých matiek a seniorov prostredníctvom 3. ročníka časopisu Šanca zameraného na špecifické problémy ľuďí v tiesňovej životnej situácii a ich riešenie 16 930 6 000
70 61 OZ C.A.R.D.O.,
Bratislava
IČO 30 849 446
Úhrada členského príspevku a podpora aktívneho členstva OZ C.A.R.D.O. ako riadneho člena Európskeho dobrovoľníckeho centra v roku 2010 1 400 900
71 62 OZ Právo na bývanie,
Bratislava
IČO 37 927 906
Bojujeme o svoj domov a chránime si ho 9 000 4 200
72 63/1 Solidarita mladých nedoslýchavých,
Bratislava
IČO 42 074 401
Členské a účasť na aktivitách Medzinárodnej federácie nedoslýchavých mladých - IFHOHYP a ďalších medzinárodných organizácií 2 500 200
73 64 Proti prúdu,
Bratislava
IČO 36 068 781
NOTA BENE - program na podporu integrácie bezdomovcov do spoločnosti 105 411 40 000
74 65 Únia materských centier,
Bratislava
IČO 30 847 508
Časopis Materské centrá 3 445 2 000
75 68 Občianske združenie Odyseus,
Bratislava
IČO 31 788 734
Časopis INTOXI - priestor pre zmenu 9 837 2 020
76 71/1 ASOCIÁCIA MARFANOVHO SYNDRÓMU - AMS,
Bratislava
IČO 30 812 607
Rekondično-rehabilitačný a integračný pobyt pre zdravotne postihnutých členov Asociácie Marfanovho syndrómu v roku 2010 5 990 2 025
77 71/2 ASOCIÁCIA MARFANOVHO SYNDRÓMU - AMS,
Bratislava
IČO 30 812 607
Výročné stretnutie a členstvo v európskej asociácii Marfanovho syndrómu, Dánsko 2010 1 860 645
78 73/1 Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR,
Bratislava
IČO 00 624 802
Vydávanie časopisu OZVENA 9 000 6 600
79 73/2 Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR,
Bratislava
IČO 00 624 802
Úhrada poplatku do medzinárodnej členskej organizácie EAMDA (European Alliance of Neuromuscular Disorders Associations) 2 100 1 800
80 73/3 Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR,
Bratislava
IČO 00 624 802
Liečebnopedagogická intervencia zameraná na sociálnu rehabilitáciu 3 578 2 625
81 75/1 Klub Sclerosis multiplex v Prešove,
Prešov
IČO 37 796 861
Rekondično-hipoterapeutický pobyt pre čerstvo diagnostikovaných pacientov s SM a pre pacientov s SM odkázaných na invalidný vozík 3 600 2 700
82 77/1 Otvorme dvere, otvorme srdcia,
Bratislava
IČO 35 540 125
'Časopis Druhý breh' - Fórum pre duševné zdravie 5 850 1 620
83 77/2 Otvorme dvere, otvorme srdcia,
Bratislava
IČO 35 540 125
Príspevok na úhradu členského v Mental Health Europe (MHE) a účasti na medzinárodných aktivitách MHE v roku 2010 1 440 840
84 79/2 Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR,
Bratislava
IČO 00 897 027
EUROPSO a IFPA - členské príspevky v medzinárodných organizáciách na rok 2010 370 370
85 81/1 EFFETA - stredisko sv. Františka Saleského,
Nitra
IČO 36 111 601
Členstvo a účasť na medzinárodnej konferencii EFSLI (the European Forum of Sign Language Interpreters) 706 56
86 81/2 EFFETA - stredisko sv. Františka Saleského,
Nitra
IČO 36 111 601
Sociálna rehabilitácia občanov so sluchovým postihnutím 30 000 12 000
87 82/2 Slovenská humanitná rada, Bratislava
IČO 17 316 014
Vydávanie časopisu Humanita s prílohou pre zdravotne postihnutých Humanita Plus 71 839,08 40 000
88 82/3 Slovenská humanitná rada, Bratislava
IČO 17 316 014
Prevádzkové náklady Slovenskej humanitnej rady 11 346 11 346
89 82/4 Slovenská humanitná rada, Bratislava
IČO 17 316 014
Členstvo Slovenskej humanitnej rady v medzinárodných organizáciách 4 897 3 191
90 86/2 Národné združenie pre PKU -Slovensko,
Dolný Kubín
IČO 36 144 304
Členské v medzinárodnej organizácii - E.S.PKU (Európske združenie pre fenylketonúriu a podobne liečebné metabolické poruchy) so sídlom v Bruseli a cestovné výdavky pre účasť na výročnej členskej schôdzi v októbri 2010 v Kodani 1 770 420


 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk