Hlavné menu

Pridelené dotácie na podporu rozvoja sociálnej starostlivosti a sociálnej pomoci 2009

Dotácie na projekty poskytnuté z bežných a kapitálových transferov podľa § 2 výnosu MPSVR SR z 5 decembra 2007 č. 29775/2007-II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MPSVR SR v znení výnosu MPSVR SR z 26. novembra 2008 č. 23609/2008-II/1 v roku 2009

(v eurách)

Por. č. Názov žiadateľa Názov projektu Požadovaná dotácia Schválená dotácia Čerpaná dotácia k 31.12.2009
Bežné výdavky Kapitálové výdavky Spolu Bežné výdavky Kapitálové výdavky Spolu Bežné výdavky Kapitálové výdavky Spolu
1. ŽIVOT, n.o. Spišské Hanušovce,
IČO 378 869 41
Nákup konvektomatu do kuchyne 9 337 9 337 8 000 8 000 8 000 8 000
2. ŽENA V TIESNI, o.z.Martin,
IČO 379 745 81
Hrajme sa bez násilia 4 000 4 000 3 065 3 065 3 065 3 065
3. Žilinský samosprávny kraj, Žilina,
IČO 378 084 27
Nákup elektrických polohovateľných postelí na zlepšenie manipulácie s imobilnými a ťažko mobilnými prijímateľmi sociálnych služieb( DSS pre dospelých Čadca) 18 370 18 370 10 205 10 205 9 853 9 853
4. Žilinský samosprávny kraj, Žilina,
IČO 378 084 27
Skvalitnenie života obyvateľov DD a DSS - debarierizácia a estetizácia prostredia /DSS Martin/ 32 400 32 400 8 590 8 590 8 590 8 590
5. TILIA, nezisková organizácia, Poltár,
IČO 319 087 99
Dôstojná a príjemná staroba, pocit istoty a rodinnej atmosféry pre klientov DSS TILIA 3 870 45 360 49 230 12 000 12 000 12 000 12 000
6. Sociálne služby VRBA, n.o. Vrbová nad Váhom,
IČO 360 969 54
Práčovňa 1 758 46 172 47 929 10 000 10 000 10 000 10 000
7. Mesto Handlová,
IČO 318 094
Prepravná služba v Handlovej 44 112 44 112 25 000 25 000 25 000 25 000
8. SENIOR PARK, n.o. Rohovce,
IČO 379 860 23
Materiálno-technické vybavenie obytných miestností a vybavenie priestorov pre výkon terapií DSS v Rohovciach 36 116 36 116 31 310 31 310 31 310 31 310
9. Mesto Dolný Kubín,
IČO 003 144 63
Bezbariérovo, hygienicky a ekonomicky 35 300 35 300 20 000 20 000 20 000 20 000
10. Cesta životom, n.o. Humenné,
IČO 378 863 12
Resocializačné zariadenie Cesta istoty 657 7 273 7 931 2 250 2 250 2 250 2 250
11. Kľúč, n.o., Bratislava,
IČO 360 776 58
Program zameraný na posilnenie sociálnych kompetencií detí, pomoc pri riešení problémov deti v rodine, škole a v medziľudských vzťahoch 7 721 7 721 2 250 2 250 0 0
12. Domov dôchodcov Hrachovište, n.o.,
IČO 379 237 49
Nákup technológie do stravovacej prevádzky 45 655 45 655 5 676 5 676 5 676 5 676
13. NOEMI, n.o. Veľké Kostoľany,
IČO 379 860 74
Materiálové vybavenie obytných miestností DSS vo Veľkých Kostoľanoch 34 174 34 174 12 220 12 220 12 220 12 220
14. Mesto Bardejov,
IČO 003 218 42
Odstránenie architektonických bariér v bytových jednotkách DD - zariadení pre seniorov /DD, Toplianska, Bardejov/ 13 816 29 624 43 440 14 722 14 722 14 722 14 722
15. Žilinský samosprávny kraj, Žilina,
IČO 378 084 27
Skvalitnenie služieb mentálne a telesne postihnutých klientom DSS Slniečko Oščadnica výmenou starých, nefunkčných, železných postelí nemocničného typu za nové polohovateľné postele 29 403 29 403 14 700 14 700 14 700 14 700
16. Žilinský samosprávny kraj, Žilina,
IČO 378 084 27
Zakúpenie polohovateľných postelí /DD a DSS pre deti a dospelých Čadca/ 14 346 14 346 7 170 7 170 7 170 7 170
17. Obec Mokrý Háj,
IČO 003 097 29
Technické vybavenie Domova dôchodcov Mokrý Háj 9 183 35 361 44 544 14 341 14 341 14 341 14 341
18. Žilinský samosprávny kraj, Žilina,
IČO 378 084 27
Príprava stravy pre ľudí bez domova 3 054 3 054 903 2 150 3 053 903 2 150 3 053
19. Žilinský samosprávny kraj, Žilina,
IČO 378 084 27
Rekonštrukcia kuchyne a obnova technológie stravovacej prevádzky v DD a DSS pre dospelých, Ulica Republiky č. 22,010 01 Žilina 7 472 8 026 15 498 8 026 8 026 8 026 8 026
20. Žilinský samosprávny kraj, Žilina,
IČO 378 084 27
Polohovateľné lôžka pre imobilných a čiastočne mobilných klientov DD a DSS pre dospelých, Ul. Republiky č. 22,010 01 Žilina 18 315 18 315 9 157 9 157 9 157 9 157
21. Žilinský samosprávny kraj, Žilina,
IČO 378 084 27
Nákup technológie do stravovacej prevádzky /DD a DSS pre dospelých, Žilina/ 13 287 13 287 6 627 6 627 6 627 6 627
22. Žilinský samosprávny kraj, Žilina,
IČO 378 084 27
Materiálové vybavenie obytných miestnosti pre imobilných /DD a DSS pre dospelých, Čadca/ 15 285 15 285 5 357 5 357 5 357 5 357
23. Mesto Hlohovec,
IČO 003 125 09
Domov dôchodcov Harmónia /Hlohovec/ 1 998 5 022 7 020 2 808 2 808 2 808 2 808
24. Nezábudka, n.o. Fiľakovo,
IČO 420 000 41
Prežiť jeseň života v prostredí zodpovedajúcom požiadavkám súčasnej doby a potrebám klientov 29 494 29 494 10 783 10 783 10 783 10 783
25. Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach, n.o.,
IČO 312 569 11
Zvýšenie kvality sociálnych služieb poskytovaných imobilným a ťažko mobilným klientom zariadenia opatrovateľskej služby Vysokošpecializovaného odborného ústavu geriatrického sv. Lukáša v Košiciach, n.o. 7 200 36 450 43 650 8 415 8 415 8 415 8 415
26. Mesto Tisovec,
IČO 319 155
Nákup motorového vozidla- Mobilná OPS 26 892 26 892 16 600 16 600 16 600 16 600
27. Banskobystrický samosprávny kraj,Banská Bystrica,
IČO 378 281 00
DD a DSS Sušany - Konvektomat pre doplnenie kuchynského vybavenia 4 738 4 738 4 738 4 738 4 738 4 738
28. Prešovský samosprávny kraj, Prešov,
IČO 378 704 75
Vybavenie stravovacej prevádzky DSS konvektomatom 18 740 18 740 4 738 4 738 4 738 4 738
29. DSS Brodské, n.o, Brodské,
IČO 379 868 30
Hydraulická polohovacia posteľ 2 988 2 988 2 988 2 988 2 988 2 988
30. Slovenský zväz telesne postihnutých, Bratislava,
IČO 126 649 79
Materiálno-technické vybavenie obytných miestností v SRC SZTP Relax Štúrovo 3 864 3 864 2 256 2 256 2 256 2 256
31. Slovenský zväz telesne postihnutých, Bratislava,
IČO 126 649 79
Vybavenie priestorov SRC SZTP Relax Štúrovo na rehabilitačno-športovú činnosť pre výkon aktivizačných programov pre osobnostný rozvoj prijímateľov sociálnych služieb 2 612 2 612 1 440 1 440 1 440 1 440
32. Banskobystrický samosprávny kraj,Banská Bystrica,
IČO 378 281 00
Bezbariérový parčík pre imobilných /DD a DSS Žiar nad Hronom/ 44 705 44 705 8 298 8 298 8 298 8 298
33. Banskobystrický samosprávny kraj,Banská Bystrica,
IČO 378 281 00
Komplexná rekonštrukcia chladiacich zariadení /DD a DSS Žiar nad Hronom/ 18 507 18 507 1 124 5 283 6 407 1 124 5 283 6 407
34. Prešovský samosprávny kraj, Prešov,
IČO 378 704 75
Výmena vykurovacích kotlov plynovej kotolne DSS Stropkov 13 443 13 443 4 481 4 481 4 481 4 481
35. Prešovský samosprávny kraj, Prešov,
IČO 378 704 75
Vybavenie stravovacej prevádzky konvektomatom a umývačkou riadu /DSS Spišský Štvrtok/ 630 19 503 20 133 4 738 4 738 4 738 4 738
36. Prešovský samosprávny kraj, Prešov,
IČO 378 704 75
Postupné odstránenie namáhavej fyzickej práce ručného zdvíhania a presunov imobilných klientov pri zabezpečení denných opatrovateľských úkonov, hygieny a toalety v podmienkach DD a DSS Svidník čiastočnou úpravou a vybavením kúpeľní a oddelení zdvíhacími a prepravnými zariadeniami využiteľnými pre kúpanie, sprchovanie, toaletu a rehabilitáciu 85 856 85 856 15 000 15 000 15 000 15 000
37. MIESTO POD SLNKOM, n.o. Košice,
IČO 312 565 11
Sociálne a výchovné programy 8 100 8 100 6 372 6 372 6 253 6 253
38. Banskobystrický samosprávny kraj,Banská Bystrica,
IČO 378 281 00
Vybudovanie bezpečného prístupu do budovy pracovnej terapie klientov, výmena a dokúpenie technologických zariadení v stravovacej prevádzke /DSS Piešť, Detva/ 2 970 14 580 17 550 4 738 4 738 4 738 4 738
39. Banskobystrický samosprávny kraj,Banská Bystrica,
IČO 378 281 00
Skvalitnenie ubytovania klientov DSS v zmysle platných právnych predpisov s dôrazom na štandardy kvality /DSS Slatinka, Lučenec/ 9 521 9 521 3 711 3 711 3 711 3 711
40. Banskobystrický samosprávny kraj,Banská Bystrica,
IČO 378 281 00
Estetizácia - materiálové vybavenie ubytovacích priestorov sociálneho zariadenia /Útulok Žiar nad Hronom/ 4 995 4 995 3 150 3 150 3 150 3 150
41. Banskobystrický samosprávny kraj,Banská Bystrica,
IČO 378 281 00
Schodolez - zariadenie na manipuláciu s imobilnými a ťažko mobilnými klientami /DD a DSS Nová Baňa 5 826 5 826 5 825 5 825 5 825 5 825
42. Zariadenie opatrovateľskej služby Varín,n.o.,
IČO 379 837 17
Skvalitňovanie poskytovania sociálnych služieb - materiálové a technické vybavenie DD a DSS Charitný dom Alžbetinum 7 044 10 159 17 204 2 998 5 378 8 376 2 998 5 378 8 376
43. Slovenská agentúra sociálnych služieb, n.o. (SASS,n.o.), Dubnica nad Váhom,
IČO 361 191 81
Nákup polohovacích postelí, interiérového vybavenia a sedačkového zdviháku pre skvalitnenie a humanizáciu života seniorov a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím - klientov SASS n.o. v Dubnici nad Váhom 550 7 344 7 894 2 351 5 274 7 625 2 351 5 274 7 625
44. Mesto Skalica,
IČO 003 099 82
Materiálne vybavenie obytných miestností klientov v Zariadení pre seniorov Skalica 26 265 26 265 6 218 6 218 6 218 6 218
45. Žilinský samosprávny kraj, Žilina,
IČO 378 084 27
Nákup zariadenia na zlepšenie manipulácie s imobilnými a ťažko mobilnými prijímateľmi sociálnej služby - šikmá schodisková plošina V 65 EUROPA v počte 3 ks v DSS pre dospelých a DD Tvrdošín 29 772 29 772 19 848 19 848 19 848 19 848
46. Banskobystrický samosprávny kraj,Banská Bystrica,
IČO 378 281 00
Zdvíhacie zariadenie pre hygienu imobilných klientov /DD a DSS SOCIETA/ 4 764 4 764 4 764 4 764 4 764 4 764
47. Žilinský samosprávny kraj, Žilina,
IČO 378 084 27
Vybavenie priestorov rehabilitačno-športovej činnosti v DSS pre dospelých a DD Tvrdošín 21 772 21 772 3 164 3 164 2 824 2 824
48. Mesto Prešov,
IČO 003 276 46
Materiálovým vybavením obytných miestností - k zabezpečeniu dôstojnej staroby klientov v Zariadení pre seniorov Prešov - Cemjata 14 339 14 339 13 630 13 630 13 630 13 630
49. Banskobystrický samosprávny kraj,Banská Bystrica,
IČO 378 281 00
Materiálové vybavenie obytných miestností nákup postelí s matracami / Ladomerská Vieska/ 2 988 2 988 2 988 2 988 2 988 2 988
50. Žilinský samosprávny kraj, Žilina,
IČO 378 084 27
Nákup konvektomatu v DD a DSS pre dospelých v Novoti 6 393 6 393 6 393 6 393 5 460 5 460
51. Žilinský samosprávny kraj, Žilina,
IČO 378 084 27
Nákup varného kotla v DD a DSS pre dospelých v Novoti 3 376 3 376 3 376 3 376 2 997 2 997
52. Banskobystrický samosprávny kraj,Banská Bystrica,
IČO 378 281 00
Skvalitnenie manipulácie s imobilnými prijímateľmi sociálnych služieb /DSS vo Zvolene/ 13 410 13 410 6 672 6 672 6 672 6 672
53. Stredisko Evanjelickej diakonie DD a DSS Kšinná,
IČO 355 953 29
Polohovacie postele pre Stredisko Evanjelickej diakonie DD a DSS Kšiná 17 925 17 925 17 924 17 924 17 924 17 924
54. SENIOR - Domov dôchodcov a sociálnych služieb, Horné Obdokovce,
IČO 379 708 95
Nákup polohovacích postelí, nočných stolíkov, kresla pre kardiakov a servírovacieho stolíka pre klientov SENIOR - Zariadenie pre seniorov a sociálnych služieb n.o. Horné Obdokovce 3 490 8 280 11 770 9 849 9 849 9 849 9 849
55. Žilinský samosprávny kraj, Žilina,
IČO 378 084 27
Dovybavenie stravovacej prevádzky - konvektomat- 1 kus a prepravné vozíky s termotabletami 8 kusov /DD a DSSD, Karpatská 8, 9, Žilina/ 40 362 40 362 15 353 15 353 15 353 15 353
56. Banskobystrický samosprávny kraj,Banská Bystrica,
IČO 378 281 00
Skvalitnenie života občanom s telesným postihnutím žijúcim v DSS Slatinka, Lučenec zakúpením zdvíhacieho zariadenia 6 429 6 429 6 428 6 428 6 428 6 428
57. Banskobystrický samosprávny kraj,Banská Bystrica,
IČO 378 281 00
Výmena okien a dverí na budove útulok 9. mája 769, 980 55 Klenovec 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000
58. Banskobystrický samosprávny kraj,Banská Bystrica,
IČO 378 281 00
Nákup 50 ks polohovateľných postelí 27 000 27 000 16 830 16 830 16 830 16 830
59. Mesto Liptovský Mikuláš,
IČO 003 155 24
Zlepšenie podmienok pre skupinu občanov ohrozených sociálnym vylúčením v Liptovskom Mikuláši 5 899 5 899 5 845 5 845 5 764 5 764
60. Slovenský červený kríž, Územný spolok Prešov- Sabinov,
IČO 004 162 31
Odstráňovanie bariér a skvalitňovanie poskytovania prepravnej služby pre ťažko zdravotne postihnutých a seniorov v okrese Prešov, Sabinov a Lipany zakúpením 9 miestneho motorového vozidla s nástupnou plošinou pre invalidný vozík 38 400 38 400 25 000 25 000 25 000 25 000
61. Teen Challenge Slovakia, Sereď,
IČO 379 868 56
Realizácia terénnych úprav v exteriéry resocializačného strediska TEEN CHALLENGE SLOVAKIA 4 440 4 440 4 439 4 439 2 819 2 819
62. Mesto Jelšava,
IČO 003 283 41
Terénne úpravy v exteriéri Zariadenia opatrovateľskej služby v Jelšave 5 835 5 835 5 835 5 835 5 835 5 835
63. Mesto Poltár,
IČO 316 342
Dôstojný život v domove /Zariadenie sociálnych služieb Poltár/ 3 585 14 041 17 626 4 182 4 182 4 182 4 182
64. Obec Lazy pod Makytou,
IČO 003 174 46
Zakúpenie motorového vozidla pre potreby rozšírenia opatrovateľskej služby a zavedenia prepravnej služby pre seniorov, občanov so ZŤP 22 103 22 103 16 600 16 600 16 600 16 600
65. Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Košeca,
IČO 311 169 81
Rekonštrukcia kúpeľní zabudovaním multifunkčných hydromasážnych vaní 14 940 14 940 7 471 7 471 7 471 7 471
66. Mesto Holíč,
IČO 309 541
Nadstavba útulku mesta Holíč 49 520 49 520 25 000 25 000 25 000 25 000
67. Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Bratislava
IČO 173 165 37
Rodinné skupinové konferencie 32 122 32 122 5 000 5 000 5 000 5 000
68. Spoločnosť priateľov detí z detských domovov
IČO 173 165 37
Pomoc deťom a rodinám, ktoré sa ocitli v zložitých životných situáciách 28 152 28 152 7 300 7 300 7 300 7 300
69. Žilinský samosprávny kraj, Žilina,
IČO 378 084 27
Polohovateľné mechanické postele v DSS pre dospelých Liptovský Hrádok, pracovisko Smrečany 2 803 2 803 2 803 2 803 2 803 2 803
70. Mesto Dubnica nad Váhom,
IČO 003 172 09
Nákup mikrobusu /9 miestneho/ so zdvíhacou plošinou pre vozíčkarov 45 549 45 549 25 200 25 200 25 200 25 200
71. Žilinský samosprávny kraj, Žilina,
IČO 378 084 27
Materiálno-technické vybavenie DD a DSS Osiková 26, Žilina 10 882 10 882 4 738 4 738 4 738 4 738
72. Žilinský samosprávny kraj, Žilina,
IČO 378 084 27
Riešenie havarijného stavu technológie stravovacej prevádzky /DD a DSS pre deti a dospelých Domov osamelých rodičov a útulok, Riadok 8, Ružomberok/ 8 533 10 981 19 514 7 831 7 831 7 831 7 831
73. Žilinský samosprávny kraj, Žilina,
IČO 378 084 27
Vytvorenie bezbariérového oddelenia a jeho materiálové vybavenie pre imobilných a ťažko zdravotne postihnutých klientov, v rámci zariadenia DD a DSS pre dospelých /DD a DSS pre deti a dospelých Domov osamelých rodičov a útulok, Riadok 8, Ružomberok/ 39 757 39 757 14 130 14 130 14 130 14 130
74. Žilinský samosprávny kraj, Žilina,
IČO 378 084 27
Rozvoj sociálnych služieb - nákup polohovateľných postelí /DSS pre deti a dospelých, Ul. Matúškova, Dolný Kubín/ 27 421 7 650 35 071 14 604 14 604 14 503 14 503
75. Žilinský samosprávny kraj, Žilina,
IČO 378 084 27
Skvalitnenie sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania /DSS pre deti a dospelých, Ul. Matúškova, Dolný Kubín/ 1 403 918 2 321 2 320 2 320 2 065 2 065
76. INTEGRA, o.z. Združenie pre duševné zdravie, Michalovce,
IČO 319 953 81
Zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb rozvinutím pohybovo-športových a relaxačných programov pre ľudí s duševnými chorobami 2 850 2 100 4 950 1 161 1 161 1 161 1 161
77. INTEGRA, o.z. Združenie pre duševné zdravie, Michalovce,
IČO 319 953 81
Zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb rozvinutím nových druhov terapií pre ľudí s duševnými chorobami 12 540 5 200 17 740 8 240 8 240 8 240 8 240
78. Regionálna nemocnica, Sobrance,
IČO 355 823 91
Modernizácia zariadenia stravovacej prevádzky pre DD a zariadenie opatrovateľskej služby 3 586 18 639 22 225 2 769 2 769 2 769 2 769
79. Dom pokojnej staroby, n.o. Gbely,
IČO 360 845 14
Stropné zdvíhacie a transportné zariadenie - DPS-n.o. Gbely 21 800 21 800 10 000 10 000 10 000 10 000
80. Žilinský samosprávny kraj, Žilina,
IČO 378 084 27
Zabezpečenie nábytku pre imobilných klientov DSS pre dospelých Turie 5 135 5 135 5 135 5 135 5 135 5 135
81. PATRIA, n.o.Drienovec,
IČO 312 573 13
Nákup konvektomatu a šporáka do kuchyne 6 561 6 561 6 561 6 561 6 561 6 561
82. Banskobystrický samosprávny kraj,Banská Bystrica,
IČO 378 281 00
Výmena protišmkovej podlahovej krytiny v obytných priestoroch obyvateľov/ DSS LIBERTAS/ 6 273 6 273 6 273 6 273 6 273 6 273
83. Banskobystrický samosprávny kraj,Banská Bystrica,
IČO 378 281 00
Materiálové vybavenie obytných miestostí /DSS LIBERTAS/ 8 217 8 217 4 752 4 752 4 752 4 752
84. PATRIA, n.o.Drienovec,
IČO 312 573 13
Nákup materiálového vybavenia miestností 13 032 13 032 5 497 5 497 5 497 5 497
85. ODYSEUS, Bratislava,
IČO 317 887 34
Chráň sa sám 31 669 31 669 25 500 25 500 25 500 25 500
86. Košický samosprávny kraj, Košice,
IČO 355 410 16
Dosiahnuť zvýšenie kvality poskytovaných služieb, ZS a DSS Skladná 4, Košice, Juh 12 116 16 819 28 935 12 115 3 984 16 099 12 115 3 984 16 099
87. Obec Budmerice,
IČO 003 046 97
CSS Budmerice 11 950 11 950 5 063 5 063 5 063 5 063
88. Mestská časť Bratislava - Petržalka,
IČO 006 032 01
Zakúpenie motorového vozidla na donášku obedov pre prijímateľov sociálnej služby v prirodzenom prostredí 14 079 14 079 14 000 14 000 14 000 14 000
89. Mestská časť Bratislava - Petržalka,
IČO 006 032 01
Materiálové vybavenie obytných miestností 10 574 33 140 43 714 10 680 24 000 34 680 6 270 19 450 25 720
90. Obec Bajč,
IČO 003 063 63
Výmena vykurovacej jednotky DSS Margaréta 9 908 9 908 4 954 4 954 4 954 4 954
91. Banskobystrický samosprávny kraj,Banská Bystrica,
IČO 378 281 00
Modernizácia kuchyne a skvalitnenie poskytovania služieb 6 413 6 413 6 412 6 412 6 412 6 412
92. Trnavský samosprávny kraj, Trnava,
IČO 378 369 01
Zefektívnenie, urýchlenie činnosti v príprave stravy (zakúpenie konvektomatu do kuchyne pre sociálne zariadenie) /DSS pre dospelých Zavar/ 14 940 14 940 10 393 10 393 10 393 10 393
93. Trnavský samosprávny kraj, Trnava,
IČO 378 369 01
Humanizácia života klientov domova /DSS pre deti a dospelých Medveďov/ 2 841 2 841 2 106 2 106 2 106 2 106
94. Trnavský samosprávny kraj, Trnava,
IČO 378 369 01
Zlepšenie manipulácie s imobilnými a ťažko mobilnými klientami /DD a DSS pre dospelých Holíč/ 1 130 6 280 7 410 1 130 6 280 7 410 1 130 6 280 7 410
95. Trnavský samosprávny kraj, Trnava,
IČO 378 369 01
Vybavenie výchovnej miestnosti počítačovou zostavou /DSS pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec/ 896 896 895 895 895 895
96. DORKA, n.o. Košice,
IČO 355 821 71
Vnútorné vybavenie nového Krízového strediska a Domova na pol ceste v Centre pre obnovu rodiny DORKA 21 501 21 501 7 701 7 701 7 701 7 701
97. Žilinský samosprávny kraj, Žilina,
IČO 378 084 27
Nákup zdvíhacích hydraulických stoličiek na zlepšenie manipulácie s imobilnými prijímateľmi sociálnych služieb. V DSS a špecializovanom zariadení Turčianske Teplice 30 593 30 593 3 825 3 825 3 630 3 630
98. Mesto Komárno,
IČO 003 065 25
Rozvoj opatrovateľskej služby v meste Komárno zakúpenie izotermického motorového vozidla 11 764 11 764 11 763 11 763 11 763 11 763
99. Žilinský samosprávny kraj, Žilina,
IČO 378 084 27
Modernizácia interiérového vybavenia DSS Straník Zlepšenie podmienok kvality života klientov DSS 29 439 29 439 9 549 9 549 9 549 9 549
100. Žilinský samosprávny kraj, Žilina,
IČO 378 084 27
Sklárska dielňa - mozaika, vitráž, tiffany technika, spekanie a ohýbanie skla DSS pre deti a dospelých a DD Kysucké Nové Mesto 14 940 5 976 20 916 5 976 5 976 5 976 5 976
101. Kongregácia školských sestier svätého Františka,Žilina,
IČO 005 865 36
Rekonštrukcia objektu nízkopravhového centra pre deti a rodinu v Lomničke 37 200 37 200 28 000 28 000 28 000 28 000
102. Mesto Piešťany,
IČO 612 031
Zlepšenie podmienok a kvality poskytovaných služieb pre klientov v ZOS Lumen, zlepšenie pracovného prostredia pre zamestnancov zariadenia /Zariadenie opatrovateľskej služby Lumen/ 8 640 8 640 8 640 8 640 6 844 6 844
103. ORCHIDEA, n.o. Prievidza,
IČO 361 194 15
Nové okná pre zariadenie núdzového bývania 11 181 14 700 25 881 5 000 5 000 5 000 5 000
104. Obec Janova Lehota
IČO 003 207 06
Terénne úpravy v exteriéroch DSS a DD Nádej 44 812 44 812 18 000 18 000 18 000 18 000
105. Mesto Rimavská Sobota,
IČO 319 031
Zvýšenie kvality opatrovateľskej služby 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
106. Žilinský samosprávny kraj, Žilina,
IČO 378 084 27
Herňa pre deti /DSS pre deti a dospelých a ZCHB LÚČ/ 1 976 1 976 1 500 1 500 1 500 1 500
107. Košický samosprávny kraj, Košice,
IČO 355 410 16
Zariadenie a prístroje pre imobilných klientov v DSS, DSS AMALIA 687 28 369 29 056 687 12 590 13 277 687 12 347 13 034
108. Mesto Komárno,
IČO 003 065 25
Rozvoj prepravnej služby zakúpením sociálneho taxika pre mesto Komárno 27 716 27 716 20 500 20 500 20 500 20 500
109. Mesto Hurbanovo,
IČO 003 064 52
Imobilita- zakúpenie polohovacích elektrických postelí s príslušenstvom a motorového vozidla pre opatrovateľsku službu / Domov penzión pre dôchodcov a DD Hurbanovo/ 6 660 8 610 15 270 5 842 9 416 15 258 5 842 9 416 15 258
110. Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Levice,
IČO 340 744 31
Rekonštrukcia sociálneho centra útulku Šurany - Kopec 7- Havarijný stav 44 806 44 806 26 600 26 600 26 600 26 600
111. Obec Bojná,
IČO 003 102 39
Materiálno-technické vybavenie Domova dôchodcov-Bojná 39 845 39 845 5 981 5 981 5 981 5 981
112. Mesto Nitra,
IČO 003 083 07
Interiérové vybavenie zariadenia pre seniorov polohovacími posteľam, /Štefánikova tr. 60, Nitra/ 23 265 23 265 13 000 13 000 13 000 13 000
113. Obec Moravský Svätý Ján Domov - domov dôchodcov,
IČO 309 737
Materiálne vybavenie obytných miestností klientov zariadenia pre seniorov Moravský Svätý Ján 12 253 12 253 9 276 9 276 9 276 9 276
114. Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán,Galanta,
IČO 360 914 05
Polohovateľné postele 14 170 14 170 5 188 5 188 5 188 5 188
115. Obec Uhrovec,
IČO 003 112 01
Materiálno-technické vybavenie Útulku pre osamelých v Uhrovci 28 460 28 460 16 656 16 656 16 656 16 656
116. Združenie obcí "Uhrovská dolina", Uhrovec,
IČO 379 179 01
Zriadenie zariadenia núdzového bývania pre najviac ohrozené cieľové skupiny obyvateľstva v mikroregióne Uhrovská dolina 82 979 82 979 58 193 58 193 58 193 58 193
117. Jazmín n.o. Handlová,
IČO 361 196 5
Dokončenie rekonštrukcie Humanitného Centra - útulku v Handlovej 49 791 49 791 26 596 26 596 25 963 25 963
118. Arcidiecézna charita Košice (ADCH),
IČO 355 140 27
Zakúpenie materiálneho vybavenia do Krízového centra v Košiciach, /Krízové centrum Košická Nová Ves/ 48 300 48 300 24 437 24 437 24 437 24 437
119. Arcidiecézna charita Košice (ADCH),
IČO 355 140 27
Zakúpenie pračiek do zariadení sociálnych služieb v správe Arcidiecéznej charity Košice /Krízové centrum Košice, Charitný dom sv. Edity Steinovej, Útulok Emauzy Košice, Charitný dom sv. Alžbety Košice/ 8 675 8 675 2 168 2 168 2 168 2 168
120. Žilinský samosprávny kraj, Žilina,
IČO 378 084 27
Inštalácia zariadení na zlepšenie manipulácie s imobilnými a ťažko mobilnými prijímateľmi sociálnych služieb v DSS pre deti a dospelých, Moyzesova 27, 010 01 Žilina 12 455 12 455 10 000 10 000 10 000 10 000
121. Mesto Svit,
IČO 003 266 07
Rozvoj opatrovateľskej služby v meste SVIT 11 970 11 970 11 000 11 000 11 000 11 000
122. ZDRUŽENIE STORM pri Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra,
IČO 378 683 14
KROK VPRED 6 403 9 839 16 242 2 650 2 650 2 650 2 650
123. Integračné zariadenie KOR-GYM, Hertník,
IČO 361 675 17
Dovybavenie ergoterapeutického pracoviska 1 105 20 163 21 269 19 490 19 490 19 329 19 329
124. Maják, Zlaté Moravce,
IČO 361 081 54
Rekonštrukcia detského sveta 42 345 42 345 8 595 8 595 8 595 8 595
125. M.V.Centrum sociálnej a opatrovateľskej starostlivosti, Humenné,
IČO 378 863 55
Dovybavenie materiálno-technických prostriedkov Zariadenia opatrovateľskej starostlivosti ul. Nemocničná , Humenné 32 942 32 942 12 662 12 662 12 662 12 662
126. Šanca pre nechcených, Bratislava,
IČO 308 565 15
Nákup vybavenia izieb seniorov v Centre sociálnych služieb Náruč záchrany SENIOR-JUNIOR, Fedáková 5, Bratislava-Dúbravka, ako kľúčového predpokladu poskytnutia ubytovacej služby - základnej životnej potreby 66 388 66 388 33 193 33 193 33 193 33 193
127. BUDÚCNOSŤ, n.o. Nitra,
IČO 420 525 81
Budúcnosť pre rodinu Rozvoj služieb pre sanáciu rodiny v Centre poradensko-intervenčných služieb pre riešenie závislosti 17 874 17 874 3 600 3 600 3 600 3 600
128. Žilinský samosprávny kraj, Žilina,
IČO 378 084 27
Humanizácia prostredia /DD a DSS pre dospelých ul. Kollára, Terchová 13 680 13 680 6 076 6 076 6 076 6 076
129. Inštitút Krista Veľkňaza, Žakovce,
IČO 170 601 23
Inštalácia výťahu v DSS v Žakovciach 38 253 38 253 18 100 18 100 18 100 18 100
130. Mesto Krompachy,
IČO 003 292 82
Skvalitnenie poskytovaných služieb v Útulku Maška a vytvorenie Zariadenia núdzového bývania Nádej 24 431 24 431 4 000 16 000 20 000 4 000 16 000 20 000
131. Prešovský samosprávny kraj, Prešov,
IČO 378 704 75
Bezbariérovosť pri hygiene a obnova interiérového vybavenia /DD a DSS v Starej Ľubovni/ 11 323 5 916 17 239 5 916 5 916 5 916 5 916
132. Prešovský samosprávny kraj, Prešov,
IČO 378 704 75
Zakúpenie materiálového vybavenia obytných miestností /DSS MUDr. Vladimíra Pospíšila v Petrovanoch/ 36 081 36 081 15 000 15 000 15 000 15 000
133. LUX, n.o.Košice,
IČO 355 813 52
Zakúpením novej technológie do stravovacej prevádzky výrazne skvalitniť poskytované sociálne služby, v oblasti stravovania občanom s ťažkým zdravotným postihnutím obyvateľov LUX, n.o. Košice 20 194 20 194 9 599 9 599 9 599 9 599
134. LUX, n.o.Košice,
IČO 355 813 52
Zakúpenie úžitkového motorového vozidla pre potreby opatrovateľskej služby a zavedenia prepravnej služby pre seniorov, zdravotne ťažko postihnutých občanov a pre občanov v hmotnej a v sociálnej núdzi ako aj obyvateľov LUX, n.o. Košice 29 683 29 683 20 000 20 000 20 000 20 000
135. Žilinský samosprávny kraj, Žilina,
IČO 378 084 27
Zakúpenie dvoch konvektomatov do stravovacích prevádzok Sever a Lipovec v DSS pre deti a dospelých v Martine na ul. Palkovičovej 1, Martin 9 000 9 000 4 500 4 500 4 485 4 485
136. Mesto Bardejov,
IČO 003 218 42
Zhumanizovať život a skvalitniť poskytované služby pre zdravotne postihnutých seniorov /polohovateľné postele, Zariadenie pre seniorov Čergov/ 10 307 10 307 6 572 6 572 6 572 6 572
137. Obec Skalka nad Váhom,
IČO 003 119 61
Nákup polohovacích postelí pre klientov Zariadenia pre seniorov v Skalke nad Váhom 16 731 16 731 8 000 8 000 8 000 8 000
138. Obec Podolie,
IČO 003 119 28
Opatrovateľská služba, 12 547 12 547 10 000 10 000 9 540 9 540
139. DEPAUL Slovensko, n.o. Bratislava,
IČO 379 244 43
Nízkoprahová nocľaháreň Vincent de Paul- materiál k zabezpečeniu základných potrieb klientov 35 626 6 170 41 796 15 553 15 553 15 553 15 553
140. Cesta životom, n.o. Humenné,
IČO 378 863 12
Domov na pol ceste 53 135 53 135 33 194 33 194 33 194 33 194
141. Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.
IČO 360 846 03
Hygienická zdvíhacia stolička pre imobilných klientov ZSS Senica, n.o. 3 821 3 821 3 821 3 821 3 821 3 821
142. Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.
IČO 360 846 03
Rozvoj útulku a zariadenia núdzového bývania v ZSS Senica, n.o. 1 251 1 251 1 251 1 251 1 251 1 251
143. Barlička CSS Vlčany,
IČO 420 526 11
Kvalitnejší život v centre služieb 44 799 44 799 20 000 6 653 26 653 20 000 6 653 26 653
144. Cesta pre rodinu, n.o. Dolný Kubín,
IČO 379 834 82
Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu 1 582 43 062 44 644 1 582 1 582 1 582 1 582
145. OZ Brána do života, Bratislava,
IČO 318 047 13
Rekonštrukcia podlahovej krytiny v Krízovom centre Brána do života 15 721 15 721 15 000 15 000 15 000 15 000
146. Obec Čachtice,
IČO 003 114 64
Materiálne vybavenie Zariadenia opatrovateľskej služby v Čachticiach 6 419 6 419 5 000 5 000 5 000 5 000
147. Obec Čachtice,
IČO 003 114 64
Výmenou dlažby za protišmykovú odstrániť architektonické bariéry v zariadení opatrovateľskej služby v Čachticiach a zakúpením transportného zdvíhacieho zariadenia zlepšiť životné podmienky klientov zariadenia opatrovateľskej služby 18 600 2 658 21 258 2 658 2 658 2 658 2 658
148. Detský fond SR, Bratislava
IČO 006 797 55
Materiálne vybavenie priestorov pre výkon aktivizačných programov pre osobnostný rozvoj klientov Nízkoprahového denného centra pre rodinu a deti v Bratislava 2 465 2 465 2 465 2 465 2 465 2 465
149. Košický samosprávny kraj, Košice,
IČO 355 410 16
Zariadenie určené na zlepšenie manipulácie s imobilnými a ťažko mobilnými klientmi na lôžkovom oddelení a oddelení rehabilitácie /Zariadenie pre seniorov /DD a DSS Strážske/ 39 020 39 020 3 474 3 474 3 474 3 474
150. Mesto Turzovka,
IČO 003 143 31
Kvalita môjho života sa môže zmeniť 13 815 5 351 19 166 7 200 7 200 7 200 7 200
151. Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín,
IČO 003 612 6624
Prekonanie bariér v interiéri zariadenia - zvislá plošina pre imobilných klientov /DD DSS Papradno/ 11 021 11 021 10 000 10 000 10 000 10 000
152. Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín,
IČO 003 612 6624
Elektrické polohovacie postele pre DD - DSS Horná Maríková 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400
153. Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín,
IČO 003 612 6624
Nákup technológie do stravovacej prevádzky - Konvektomat pre klientov DSS Zemianske Podhradie 11 934 11 934 10 000 10 000 10 000 10 000
154. Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín,
IČO 003 612 6624
Elektrická panvica - pre stravníkov DD -DSS Bzince pod Javorinou 2 192 2 192 2 192 2 192 2 192 2 192
155. Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín,
IČO 003 612 6624
Nákup motorového vozidla- SLOVEN - stredisko sociálnej pomoci Slávnica 43 500 43 500 25 000 25 000 25 000 25 000
156. Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín,
IČO 003 612 6624
Vytvorenie bezbariérových vstupov pre klientov DSS Pruské - II. etapa 22 430 22 430 17 000 17 000 17 000 17 000
157. Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín,
IČO 003 612 6624
Zakúpenie 5 ks polohovateľných postelí na ležiace oddelenie DD - DSS Bánovce nad Bebravou 3 510 3 510 3 510 3 510 3 285 3 285
158. Košický samosprávny kraj, Košice,
IČO 355 410 16
Nákupom zdvíhateľných polohovacích postelí skvalitniť život občanom s ťažkým zdravotným postihnutím v Zariadení seniorov DD a DSS Trebišov 22 830 22 830 15 404 15 404 15 404 15 404
159. Košický samosprávny kraj, Košice,
IČO 355 410 16
Nákupom motorového vozidla so zdvíhacou plošinou skvalitniť život klientov v Zariadení seniorov /DD a DSS Trebišov/ 28 000 28 000 25 000 25 000 24 975 24 975
160. Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín,
IČO 003 612 6624
Zakúpením konvektomatu do stravovacej prevádzky výrazne skvalitniť poskytované sociálne služby v oblasti stravovania klientom DEMY - DSS Trenčín 10 962 10 962 9 000 9 000 9 000 9 000
161. Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín,
IČO 003 612 6624
Nákup polohovacích postelí pre klientov Centra sociálnych služieb v Trenčíne 18 670 18 670 17 828 17 828 17 828 17 828
162. Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín,
IČO 003 612 6624
Nákup zariadenia - stropného transportného a zdvíhacieho systému ROOMER - na zlepšenie manipulácie s imobilnými a ťažko mobilnými klientmi DSS Nosice , čím sa výrazne skvalitní život občanov s ťažkým zdravotným postihnutím v tomto zariadení 16 012 16 012 15 693 15 693 15 693 15 693
163. Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín,
IČO 003 612 6624
Zakúpenie 9 miestneho motorového vozidla, špeciálne prispôsobeného potrebám ľudí s obmedzenou možnosťou mobility a orientácie tiež imobilných klientov Humanity CSP vo Veľkej Lehôtke 43 500 43 500 25 000 25 000 25 000 25 000
164. Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín,
IČO 003 612 6624
Nákupom polohovacích zdvíhacích postelí zabezpečiť skvalitnenie poskytovaných sociálnych služieb v oblasti bývania klientom Humanity- Centra sociálnej pomoci vo Veľkej Lehôtke, tiež výmenou technológie v stravovacej prevádzke skvalitniť poskytované sociálne služby klientom v oblasti stravovania 12 990 1 497 14 487 13 660 13 660 13 624 13 624
165. Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín,
IČO 003 612 6624
Nákup technológie do stravovacejprevádzky - škrabka na zemiaky plynový kotol - 2 ks plynová smažiaca panva, výdajný ohrevný pult, kombinovaný šporák, pre CSS Nitrianske Pravno 18 496 18 496 7 583 7 583 7 583 7 583
166. Obec Kozárovce,
IČO 003 071 49
Pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia a deťom z marginalizovanej rómskej komunity 23 340 23 340 9 398 9 398 9 398 9 398
167. Obec Kozárovce,
IČO 003 071 49
Poskytovanie a rozvoj terénnej sociálnej práce a pomoc občanom zo sociálne znevýhodneného prostredia 18 000 18 000 12 000 12 000 12 000 12 000
168. Žilinský samosprávny kraj, Žilina,
IČO 378 084 27
Odstránením havarijného stavu a zakúpením technológie do stravovacej prevádzky zvýšiť kvalitu stravovacej prevádzky/ DSS pre dospelých a DS Zakamenné, Oravská Lesná/ 20 056 20 056 9 251 9 251 9 251 9 251
169. Žilinský samosprávny kraj, Žilina,
IČO 378 084 27
Polohovacie postele - skvalitnenie života klientov /20 kusov DD a DSS pre dospelých Dolný Kubín/ 12 020 12 020 2 721 2 721 2 304 2 304
170. Žilinský samosprávny kraj, Žilina,
IČO 378 084 27
Zdvíhacie zariadenie - zvýšenie kvality starostlivosti o imobilných klientov /elektrický zdvihák Calypso DD a DSS pre dospelých Dolný Kubín/ 6 218 6 218 3 439 3 439 3 439 3 439
171. Žilinský samosprávny kraj, Žilina,
IČO 378 084 27
Zlepšenie podmienok klientov v zariadení sociálnych služieb pre dospelých formou nákupu polohovateľných postelí a súčasne znížovanie náročnosti práce zamestnancov s klientom/DSS pre dospelých a DD Zákamenné/ 27 634 27 634 20 216 20 216 20 216 20 216
172. Žilinský samosprávny kraj, Žilina,
IČO 378 084 27
Zlepšenie podmienok klientov v zariadení sociálnych služieb pre dospelých formou nákupu polohovateľných postelí a súčasne znížovanie náročnosti práce zamestnancov s klientom pomocou transportného zariadenia a zdviháka /DSS pre dospelých a domov dôchodcov Zákamenné/ 42 129 42 129 4 764 4 764 4 764 4 764
173. Žilinský samosprávny kraj, Žilina,
IČO 378 084 27
Odstránenie architektonických bariér v kúpeľniach, nákup materiálno-technického vybavenia na zlepšenie manipulácie s imobilnými a ťažko imobilnými prijímateľmi sociálnych služieb /DD a DSS Likavka/ 19 465 23 228 42 693 4 518 4 518 4 518 4 518
174. Obec Dolná Mariková,I
ČO 003 171 52
Podpora rozvoja a skvalitnenie sociálnych služieb zameraných na zotrvanie ich prijímateľa v prirodzenom prostredí a jeho sociálne začlenenie do spoločnosti 11 674 11 674 11 600 11 600 11 600 11 600
175. Žilinský samosprávny kraj, Žilina,
IČO 378 084 27
Zlepšenie materiálno-technického vybavenia pre zvýšenie štandardu vybavenia obytných miestností v DD a DSS pre dospelých v krízovom stredisku Pálkovo centrum a útulku, Jefremovská 634, Liptovský Mikuláš 42 624 42 624 4 230 4 230 4 230 4 230
176. Žilinský samosprávny kraj, Žilina,
IČO 378 084 27
Zlepšenie manipulácie s imobilnými a ťažko mobilnými prijímateľmi sociálnych služieb DD a DSS pre dospelých v krízovom stredisku Pálkovo centrum, Jefremovská 634, Liptovský Mikuláš 41 715 3 015 44 730 10 305 10 305 9 810 9 810
177. Mesto Prievidza,
IČO 318 442
Rozvoj sociálnych služieb prekonaním architektonických bariér v Zariadení pre seniorov, výmena dlažby v spoločných priestoroch za protišmykovú, materiálno-technické vybavenie obytných miestností a nákup konvektomatu 13 086 18 847 31 933 13 401 13 401 13 401 13 401
178. Žilinský samosprávny kraj, Žilina,
IČO 378 084 27
Materiálno-technické vybavenie stravovacej prevádzky DD a DSS pre dospelých Likavka 18 200 18 200 10 000 10 000 10 000 10 000
179. Nitriansky samosprávny kraj, Nitra,
IČO 378 612 98
Zakúpenie pasívneho zdvíhacieho zariadenia (vakového zdviháku) na zlepšenie manipulácie s imobilnými a ťažko mobilnými prijímateľmi sociálnych služieb v DSS pre deti a dospelých s týždenným a celoročným pobytom Maňa v Mani 7 227 7 227 7 000 7 000 7 000 7 000
180. Nitriansky samosprávny kraj, Nitra,
IČO 378 612 98
CALYPSO - hygienická zdvíhacia stolička Zlepšenie manipulácie s imobilnými a ťažko mobilnými prijímateľmi sociálnych služieb /DSS Nová Stráž/ 4 246 4 246 3 821 3 821 3 821 3 821
181. Nitriansky samosprávny kraj, Nitra,
IČO 378 612 98
Materiálne vybavenie obytných miestností /DPD,DD a DSS Levice, Komenského/ 34 938 34 938 12 992 12 992 12 966 12 966
182. Nitriansky samosprávny kraj, Nitra,
IČO 378 612 98
Odstránenie architektonických bariér v kúpeľniach a ich vybavenie zdvíhacími zariadeniami na zlepšenie manipulácia s imobilnými obyvateľmi DSS Olichov - pavilón "E" 44 812 44 812 5 508 5 508 5 508 5 508
183. Nitriansky samosprávny kraj, Nitra,
IČO 378 612 98
Odstránenie architektonických bariér v kúpeľniach a ich vybavenie zdvíhacími zariadeniami na zlepšenie manipulácia s imobilnými obyvateľmi DSS Olichov - pavilón "D" 48 812 48 812 5 508 5 508 5 508 5 508
184. Nitriansky samosprávny kraj, Nitra,
IČO 378 612 98
Technológia do stravovacej prevádzky- konvektomat /DD a DSS Nitra, Dolnočermánska ul./ 11 651 11 651 8 000 8 000 7 872 7 872
185. Nitriansky samosprávny kraj, Nitra,
IČO 378 612 98
Imobilný klient DSS, možnosť jeho kultúrno-spoločenskej aktivizácie mimo zariadenia zabezpečenie osobného automobilu so zdvíhacou plošinou, /DSS pre deti a dospelých Topoľčany, Závodného ul./ 19 418 19 418 12 000 12 000 12 000 12 000
186. Nitriansky samosprávny kraj, Nitra,
IČO 378 612 98
Nákup materiálového vybavenia obytných miestností do DSS Horné Obdokovce 40 176 40 176 19 470 19 470 17 972 17 972
187. Nitriansky samosprávny kraj, Nitra,
IČO 378 612 98
Technológia do stravovacej prevádzky, /DPD, DD, DSS Považská, Nitra/ 16 560 16 560 10 000 10 000 9 988 9 988
188. Nitriansky samosprávny kraj, Nitra,
IČO 378 612 98
Nákup technológie do stravovacej prevádzky na zvýšenie kvality stravovania pre obyvateľov DSS Kováčov 13 500 13 500 8 100 8 100 7 872 7 872
189. Nitriansky samosprávny kraj, Nitra,
IČO 378 612 98
Odstránenie architektonických bariér v kúpeľniach a ich vybavenie zdvíhacími zariadeniami na zlepšenie manipulácie s imobilnými obyvateľmi DSS Kováčov 39 314 39 314 5 205 5 205 5 205 5 205
190. Mesto Nitra,
IČO 003 083 07
Zakúpenie motorového vozidla na zabezpečenie opatrovateľskej služby pre občanov mesta Nitra 10 455 10 455 10 000 10 000 10 000 10 000
191. Mesto Nitra,
IČO 003 083 07
Zriadenie keramickej dielne pre klientov Denného stacionára pre ŤZP 344 2 538 2 882 2 538 2 538 2 538 2 538
192. Domovina , n.o. Žehra časť Hodkovce,
IČO 355 822 01
Fyzioterapia pre mentálne postihnutých 2 282 11 874 14 156 11 755 11 755 11 755 11 755
193. Saleziáni don Bosca, Slovenská provincia, Bratislava,
IČO 005 864 21
Materiálové vybavenie nízkoprahového komunitného centra na Luníku IX, za účelom realizácie sociálnych programov pre jeho obyvateľov 18 165 21 750 39 915 6 016 6 016 6 016 6 016
194. Žilinský samosprávny kraj, Žilina,
IČO 378 084 27
Debarierizácia priestorov v DSS Straník Úprava miestnosti - výdajňa stravy, protipožiarne schodisko, šikmá schodisková sedačka model A 52, polohovateľné postele 36 895 36 895 1 203 10 290 11 493 1 203 10 212 11 415
195. Nezisková organizácia HARMÓNIA, Prievidza,
IČO 361 196 79
Materiálové vybavenie obytných priestorov Útulku v meste Prievidza 5 850 5 850 5 850 5 850 5 850 5 850
196. Košický samosprávny kraj, Košice,
IČO 355 410 16
Spolu zbúrame bariéry II. /DSS Strážske/ 36 052 36 052 20 000 20 000 20 000 20 000
197. Košický samosprávny kraj, Košice,
IČO 355 410 16
Vytvorenie bezbariérovej prístupovej komunikácie a bezbariérovej oddychovo-relaxačnej zóny pre klientov DSS Prakovce 49 705 49 705 20 000 20 000 20 000 20 000
198. Košický samosprávny kraj, Košice,
IČO 355 410 16
Chránené bývanie č. 1 /zariadenie podporovaného bývania DSS Šemša/ 45 000 45 000 20 000 20 000 20 000 20 000
199. Košický samosprávny kraj, Košice,
IČO 355 410 16
Zakúpenie motorového vozidla so zdvíhacou plošinou pre klientov DSS Prakovce a jeho organizačnej súčasti DSS Matilda Huta 28 000 28 000 25 000 25 000 25 000 25 000
200. SOCIETA Vráble,
IČO 420 528 66
Rekonštrukcia kuchyne pre dôchodcov 10 955 10 955 8 000 8 000 8 000 8 000
201. SENIOR ACTIVE, n.o. Hriňová,
IČO 420 003 86
Skvalitnenie starostlivosti o imobilných obyvateľov DSS- Senior Active v Hriňovej 16 495 16 495 16 245 16 245 16 245 16 245
202. Mesto Senec,
IČO 003 050 65
Modernizácia stravovacej prevádzky v Stredisku sociálnych služieb v Senci 12 929 31 493 44 422 6 946 6 946 6 946 6 946
203. Mestská časť Bratislava - Petržalka,
IČO 006 032 01
Podpora rozvoja sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania - výmena okien /SSS Petržalka, Mlynarovičova 23, BA 49 791 49 791 35 000 35 000 35 000 35 000
204. Centrum Slniečko, n.o. Nitra,
IČO 360 965 55
Chcem žiť v bezpečí, Skvalitnenie opatrení sociálnoprávnej ochrany pre deti v krízovom stredisku 9 500 9 500 4 410 4 410 4 410 4 410
205. Mesto Šaštín Stráže,
IČO 003 100 69
Vybavenie priestorov na výkon rehabilitácie a terapie v DD Šaštín Stráže 1 974 7 459 9 433 308 6 692 7 000 308 6 692 7 000
206. Pomoc ohrozeným deťom, Bratislava,
IČO 317 45 679
Nádej pre rodinu, Komplexná starostlivosť o obete domáceho násilia 17 815 17 815 5 900 5 900 5 900 5 900
207. DOBRÝ PASTIER,Kláštor pod Znievom,
IČO 420 663 87
Vybavenie a rekonštrukcia Útulku Dobrý Pastier 6 768 23 479 30 247 3 060 3 060 3 060 3 060
208. Žilinský samosprávny kraj, Žilina,
IČO 378 084 27
Materiálno-technické vybavenie DD a DSS Osiková 26, Žilina 6 125 6 125 6 125 6 125 6 125 6 125
209. Žilinský samosprávny kraj, Žilina,
IČO 378 084 27
Nákup polohovacích elektrických postelí /DD a DSS pre dospelých Kysucké Nové Mesto/ 44 662 44 662 27 065 27 065 27 065 27 065
210. Žilinský samosprávny kraj, Žilina,
IČO 378 084 27
Materiálno-technické vybavenie DD a DSS Osiková 26, Žilina 10 982 10 982 10 000 10 000 9 990 9 990
211. MANUS, Martin,
IČO 379 792 64
Materiálové vybavenie priestorov na výkon opatrení, programov a odborných metód práce v Resocializačnom stredisku Manus 6 217 6 217 5 000 5 000 4 980 4 980
212. Košický samosprávny kraj, Košice,
IČO 355 410 16
Skvalitnenie každodennej starostlivosti o imobilných klientov DD a DSS Košice-Barca 38 064 38 064 17 650 17 650 17 650 17 650
213. Mesto Piešťany,
IČO 612 031
Zlepšenie podmienok života klientov v ZOS a starostlivostio nich dovybavením zdravotníckými podmienkami - zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov, /ZOS Piešťany/ 7 600 7 600 1 530 1 530 1 521 1 521
214. Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie, Prešov,
IČO 005 857 00
Vybavenie interiéru Domu sv. Kozmu a Damiána 11 239 19 397 30 636 3 825 3 825 3 825 3 825
215. Hlavné mesto SR Bratislava,
IČO 603 481
Vybavenie lôžkového oddelenia v DPD Na barine 5 ks elektrickými polohovacími lôžkami v počte 10 ks 12 855 12 855 6 427 6 427 6 427 6 427
216. Hlavné mesto SR Bratislava,
IČO 603 481
Modernizácia a obnova vnútorného vybavenia izieb pre Domov jesene života 13 835 13 835 2 295 2 295 2 295 2 295
217. Hlavné mesto SR Bratislava,
IČO 603 481
Humanizácia a estetizácia materiálového vybavenia izieb pre Domov jesene života 12 692 12 692 8 000 8 000 8 000 8 000
218. Hlavné mesto SR Bratislava,
IČO 603 481
Materiálové vybavenie - špeciálne kreslá pre osoby s kardiovaskulárnymi ochoreniami v GERIUM, Pri trati 47 2 520 2 520 1 603 1 603 1 603 1 603
219. Hlavné mesto SR Bratislava,
IČO 603 481
Výmena dlažby za protišmykovú a obkladov v stravovacej prevádzke DD Rusovská 58 - havarijný stav 15 909 15 909 10 000 10 000 7 106 7 106
220. Hlavné mesto SR Bratislava,
IČO 603 481
Materiálno-technické vybavenie pre stravovaciu prevádzku v DD Rusovská 58 44 811 44 811 17 505 17 505 17 505 17 505
221. Návrat, Bratislava,
IČO 317 462 09
Podpora rodičovstva odbornými službami 24 986 24 986 10 000 10 000 10 000 10 000
222. Banskobystrický samosprávny kraj,Banská Bystrica,
IČO 378 281 00
Výmena dlažby za protišmykovú na vstupných schodištiach a na šikmej rampe (bezbariérový vchod DD a DSS Klenovec) 1 980 1 980 1 319 1 319 1 319 1 319
223. Obec Habura,
IČO 003 229 54
Nákup motorového vozidla CITROÉN Berlingo 1.6 Hdi 20 000 20 000 15 000 15 000 15 000 15 000
224. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava,
IČO 360636 06
Materiálové vybavenie priestorov /DSS pre dospelých a zariadenie podporovaného bývania Rozsutec/ 20 961 20 961 13 436 13 436 13 436 13 436
225. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava,
IČO 360636 06
Výkon terapií - súčasť sociálnej starostlivosti občanov /DSS Senec, detašované pracovisko Báhoň/ 11 648 15 834 27 482 1 787 14 636 16 423 1 787 14 636 16 423
226. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava,
IČO 360636 06
Prepravná služba - podpora sociálneho začlenenia do spoločnosti /DSS Senec detašované pracovisko Báhoň/ 35 849 35 849 30 000 30 000 30 000 30 000
227. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava,
IČO 360636 06
Polohovacie lôžka / DSS a zariadenia pre seniorov Kaštieľ, Stupava / 44 712 44 712 31 206 31 206 31 187 31 187
228. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava,
IČO 360636 06
Vybudovanie stropného zdvíhacieho zariadenia - časť rehabilitačná , miestnosť, telocvičňa a napojenie na izby /DSS pre deti a dospelých, Sibírska BA/ 27 000 27 000 22 000 22 000 22 000 22 000
229. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava,
IČO 360636 06
Vybavenie priestorov pre výchovno- vzelávaciu činnosť / DSS Plavecké Podhradie 19/ 18 657 1 942 20 599 1 942 1 942 1 942 1 942
230. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava,
IČO 360636 06
Technológia do stravovacej prevádzky /DSS a zariadenie pre seniorov, Kaštieľ, Hlavná 13, Stupava/ 8 664 34 477 43 142 20 106 20 106 20 106 20 106
231. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava,
IČO 360636 06
Príjemné prostredie a šetrné vykurovanie /DSS pre deti a dospelých HESTIA, Pezinok 3 632 7 232 10 864 1 035 1 035 1 035 1 035
232. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava,
IČO 360636 06
Technológia do stravovacej prevádzky, DSS pre deti a dospelých KAMPINO, Haanova, BA/ 747 13 689 14 436 8 010 8 010 8 010 8 010
233. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava,
IČO 360636 06
Technológia v stravovacej prevádzke /DSS pre deti a dospelých HESTIA Jesenského 12, Pezinok/ 1 109 6 433 7 542 3 139 3 139 3 139 3 139
234. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava,
IČO 360636 06
Nové váľandy pre seniorov DSS a zariadenie pre seniorov, Kaštieľ, Hlavná 13, Stupava 10 800 10 800 10 800 10 800 10 710 10 710
235. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava,
IČO 360636 06
Manipulácia s klientmi pri ich rehabilitácii s využitím elektrického polohovacieho lôžka / DSS pre deti ROSA, Dúbravská cesta 1, Bratislava/ 7 470 7 470 7 470 7 470 7 470 7 470
236. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava,
IČO 360636 06
Vybavenie obytných miestností klientov /DSS a zariadenie pre seniorov, Kaštieľ, Hlavná 13, Stupava/ 18 000 18 000 9 000 9 000 8 979 8 979
237. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava,
IČO 360636 06
Technológie do stravovacej prevádzky /DSS a zariadenia pre seniorov Rača, Pri vinohradoch, BA/ 35 252 35 252 14 339 14 339 14 339 14 339
238. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava,
IČO 360636 06
Riešenie havarijného stavu lôžkového výťahu na oddelení "A" /DSS pre deti , dospelých a zariadenie podporovaného bývania, GAUDEAMUS, BA/ 38 837 38 837 38 836 38 836 38 836 38 836
239. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava,
IČO 360636 06
Riešenie havarijného stavu vykurovacieho zariadenia rehabilitačného oddelenia a vzduchotechniky na oddelení vodoliečby /DSS pre deti , dospelých a zariadenie podporovaného bývania GAUDEAMUS, BA/ 21 286 21 286 18 217 18 217 18 217 18 217
240. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava,
IČO 360636 06
Zariadenie na zlepšenie manipulácie s imobilnými a ťažko mobilnými klientmi /DSS a zariadenia pre seniorov Rača, Pri vinohradoch 267, BA/ 26 080 26 080 19 228 19 228 19 228 19 228
241. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava,
IČO 360636 06
Riešenie stropného systému na prepravu telesne postihnutých osôb a nácvik chôdze /DSS pre deti, dospelých a zariadenie podporovaného bývania GAUDEAMUS, BA/ 3 234 10 765 13 999 10 765 10 765 10 658 10 658
242. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava,
IČO 360636 06
Riešenie havarijného stavu materiálno-technického vybavenia stravovacej prevádzky /DSS pre deti ROSA,BA/ 450 41 427 41 877 9 711 9 711 9 711 9 711
243. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava,
IČO 360636 06
Arteterapia, muzikoterapia, ergoterapia /DSS Báhoň/ 8 613 37 004 45 617 1 200 4 880 6 080 1 200 4 880 6 080
244. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava,
IČO 360636 06
Debarierizácia vnútornej komunikácie areálu / DSS Báhoň/ 48 689 48 689 15 000 15 000 15 000 15 000
245. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava,
IČO 360636 06
Noemova archa - Animoterapia /DSS pre deti ROSA/ 5 319 5 319 2 349 2 349 2 349 2 349
246. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava,
IČO 360636 06
Stropný transportný a zdvíhací systém /DSS pre deti ROSA/ 4 824 26 235 31 059 12 879 12 879 12 879 12 879
247. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava,
IČO 360636 06
Útulný domov /DSS a zariadenie pre seniorov, Kaštieľ, Hlavná 13, Stupava/ 32 850 32 850 3 600 3 600 3 600 3 600
248. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava,
IČO 360636 06
Technické vybavenie stravovacej prevádzky /DSS pre deti a dospelých Integra/ 5 596 43 505 49 101 8 000 8 000 8 000 8 000
249. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava,
IČO 360636 06
Starostlivosť o seniorov v terminálnom štádiu /DSS a zariadenie pre seniorov Hrnčiarska 37, Pezinok/ 49 393 49 393 1 793 1 793 1 793 1 793
250. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava,
IČO 360636 06
Bezbariérové bývanie, /DSS a zariadenia pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok/ 30 912 30 912 15 915 15 915 15 915 15 915
251. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava,
IČO 360636 06
Inovácia arteterapie - hrnčiarske a grafické techniky /DSS pre deti- ROSA/ 2 871 5 814 8 685 2 385 2 385 2 385 2 385
252. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava,
IČO 360636 06
Parapodium /DSS pre deti ROSA/ 15 885 15 885 7 942 7 942 7 942 7 942
253. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava,
IČO 360636 06
Dôstojnosť imobilných a ťažko mobilných občanov /DSS Senec, detašované pracovisko Báhoň/ 1 655 38 688 40 343 4 033 4 033 4 033 4 033
254. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava,
IČO 360636 06
Arteterapeutický ateliér - inovačné prvky v hipoterapii v prepojení s artererapiou /DSS pre deti ROSA/ 7 157 1 215 8 372 1 215 1 215 1 215 1 215
255. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava,
IČO 360636 06
Materiálové vybavenie obytných jednotiek /DSS a zariadenie pre seniorov Rača, Pri vinohradoch 267/ 16 733 16 431 33 164 8 215 8 215 8 215 8 215
256. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava,
IČO 360636 06
Vybavenie priestorov na výkon terapií a rehabilitácie /DSS a zariadenie pre seniorov Rača, Pri vinohradoch 267/ 3 124 9 410 12 534 9 410 9 410 9 352 9 352
257. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava,
IČO 360636 06
Materiálové vybavenie obytných priestorov /DSS pre deti a dospelých Merema Modra-Harmónia/ 30 314 30 314 7 554 7 554 7 554 7 554
258. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava,
IČO 360636 06
Protišmyková dlažba /DSS a zariadenie pre seniorov Kaštieľ, Hlavná 13, Stupava/ 41 406 41 406 15 000 15 000 15 000 15 000
259. Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava,
IČO 360636 06
Stropné transportné zdvíhacie zariadenie v pavilóne "C" /DSS pre deti a dospelých Integra Tylova 21, BA/ 637 24 336 24 973 15 768 15 768 15 594 15 594
 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk