Hlavné menu

Zlepšenie postavenia rómskej mládeže ako hnacej sily zmien

V dňoch 9. - 11. októbra 2016 sa v hoteli Crowne Plaza v Bratislave uskutoční konferencia na vysokej úrovni venovaná zlepšeniu postavenia rómskej mládeže ako hnacej sily zmien. Organizuje ju Európska komisia s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu a Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v rámci predsedníctva SR v Rade EÚ.
 

Podujatie je zamerané na podporu kľúčovej úlohy rómskej mládeže ako hybnej sily v procese integrácie Rómov. Mladí Rómovia v Európe majú veľa zručností a kompetencií a chcú sa aj aktívne podieľať na formovaní svojej vlastnej budúcnosti, ale často im chýbajú príležitosti k plnému využitiu ich potenciálu. Konferencia na vysokej úrovni poskytuje fórum na riešenie problémov mladých Rómov prostredníctvom dialógu, ako aj výmeny poznatkov a skúseností v tejto oblasti. Dá tiež priestor a možnosť rómskej mládeži vyjadriť svoj názor, aby sa odborníci aj politici dozvedeli o ich skúsenostiach a získali tak informácie priamo z prvej ruky.

Účasť prijali viacerí vysokí politickí predstavitelia z domova a zo zahraničia. Na úvod konferencie, v pondelok 10. októbra, vystúpia eurokomisárka pre spravodlivosť, ochranu spotrebiteľov a otázky rovnosti pohlavia Věra Jourová, ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská, minister práce, sociálnych veci a rodiny SR Ján Richter, minister pre ľudské práva, rovnaké príležitosti a legislatívu ČR Jiří Dienstbier a splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz.

Do programu konferencie sa aktívne zapoja aj štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Krajňák, štátny tajomník Ministerstva školstva, mládeže a športu ČR Stanislav Štech, štátna tajomníčka Ministerstva školstva a vedy Lotyšska Gunta Araja, ako aj viacerí vzácni hostia.

Celkovo sa na podujatí stretne približne 250 účastníkov - mladí ľudia z rómskych komunít, zástupcovia relevantných ministerstiev, medzinárodných organizácií, Európskej komisie, Európskeho parlamentu, Rady Európy, zástupcovia mimovládnych organizácií, experti a tvorcovia politík v oblasti sociálnej inklúzie Rómov a mládeže z členských krajín Európskej únie a pristupujúcich krajín.

Prostredníctvom aktívneho zapojenia mladých Rómov a Rómiek z celej Európy do diskusií a politických panelov prispeje konferencia k lepšiemu pochopeniu súčasnej situácie rómskej mládeže v Európe, k zviditeľneniu aktivít tejto skupiny mladých a politických snáh v danej problematike. Výsledkom by mali byť návrhy na riešenie problémov rómskej mládeže na európskej, národnej, regionálnej a najmä na miestnej úrovni a revízia smerovania akčného plánu pre rómsku mládež do budúcnosti.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk