Hlavné menu

Podmienky poskytovania

Dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností je možné poskytovať žiadateľovi:

  • pre všetky deti, ktoré navštevujú materskú alebo základnú školu a v materskej alebo základnej škole je najmenej 50% detí z rodín, ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke alebo
  • individuálne pre dieťa, ktoré navštevuje materskú alebo základnú školu a žije v rodine, ktorej sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky alebo priemerný mesačný príjem rodiny za posledných šesť po sebe nasledujúcich mesiacov je najviac vo výške životného minima .


Školskými potrebami sú napr. zošity, písacie potreby, učebnice, nevyhnutné individuálne pomôcky, ktoré priamo súvisia s vyučovaním dieťaťa v základnej škole a vzdelávacieho procesu dieťa v prípravnej triede materskej školy.

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti