Hlavné menu

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej „dotácia na stravu“) možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla dieťaťu v materskej škole a v základnej škole. Cieľom poskytnutia dotácie na stravu je najmä podpora výchovy detí k zdravým stravovacím návykom, ako aj finančné odbremenenie rodičov detí od platenia úhrady za stravu.

S účinnosťou od 1.1. 2019 nadobúda účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá sa týka najmä poskytovania dotácie na stravu.

Žiadateľom o dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa môže byť:

 • zriaďovateľ materskej školy a zriaďovateľ základnej školy okrem zriaďovateľa materskej školy a základnej školy, ktorým je okresný úrad v sídle kraja,
 • obec podľa sídla školy, ak zriaďovateľom materskej školy alebo základnej školy je okresný úrad v sídle kraja,
 • občianske združenie, ktorého členmi sú rodičia alebo iní zástupcovia detí a priatelia školy, ak zriaďovateľom materskej školy alebo základnej školy je okresný úrad v sídle kraja alebo
 • v odôvodnených prípadoch aj materská alebo základná škola na základe písomnej dohody, ktorú spisuje škola so zriaďovateľom materskej alebo základnej školy s uvedením dôvodov. Akceptovateľné sú iba vážne dôvody, ktoré sú konkrétne zdôvodnené.

Žiadosť o dotáciu na stravu podáva žiadateľ na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode má sídlo žiadateľ dotácie s výnimkou občianskeho združenia. Občianske združenie podáva žiadosť na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa sídla materskej alebo základnej školy. Žiadosť o dotáciu na stravu sa predkladá úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do 10. dňa kalendárneho mesiaca.

Ak bola žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu podaná do 10. januára príslušného rozpočtového roka, dotáciu na stravu úrad poskytne preddavkovo v dvoch častiach, a to do  25. januára na obdobie od 1. januára do 31. augusta, a do 25. augusta poskytne preddavkovo na obdobie od 1. septembra do 31. decembra.

Ak bola žiadosť o dotáciu na stravu podaná po 10. januári, bude dotácia na stravu poskytnutá preddavkovo najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť o dotáciu na stravu podaná. Napríklad, žiadosť o dotáciu na stravu podaná:

 • 15.januára, dotácia na stravu bude poskytnutá preddavkovo najneskôr do 25. februára na obdobie od 1. februára do 31. augusta a následne do 25. augusta na obdobie od  1. septembra do 31. decembra;
 • 9.marca, dotácia na stravu bude poskytnutá preddavkovo najneskôr do 25. marca na obdobie od 1. marca do 31. augusta a následne do 25. augusta na obdobie od  1. septembra do 31. decembra;
 • 18.apríla, dotácia na stravu bude poskytnutá preddavkovo najneskôr do 25. mája na obdobie od 1. mája do 31. augusta a následne do 25. augusta na obdobie od  1. septembra do 31. decembra;
 • 10.septembra, dotácia na stravu bude poskytnutá preddavkovo najneskôr do 25. septembra na obdobie od 1. septembra do 31. decembra;
 • 18. októbra, dotácia na stravu bude poskytnutá preddavkovo najneskôr do 25. novembra na obdobie od 1. novembra do 31. decembra.

Žiadosť sa skladá z 3 častí: časť A - identifikácia žiadateľa, časť B – identifikácia materskej školy alebo základnej školy, časť C - Čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu žiadateľa. Žiadateľ je povinný časť B vyplniť pre každé výchovné alebo vzdelávacie zariadenie samostatne, ostatné časti žiadosti (časť A , časť C) predkladá úradu len raz.

Prílohou k žiadosti sú doklady:

Upozornenie: k žiadosti netreba predkladať vyhlásenie rodičov o súhlase so zaradením ich dieťaťa do zoznamu detí, pre ktoré sa žiada poskytnutie dotácie na stravu.

Dotácia na stravu môže byť poskytovaná:

na deti podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona, navštevujúce posledný ročník materskej školy alebo základnú školu (nevyžaduje sa zoznam detí)
na deti podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona, navštevujúce materskú školu, ak sú vo veku od 2 – 5 rokov a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (vyžaduje sa zoznam detí)
na deti podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona, navštevujúce materskú školu, ak v materskej škole, okrem detí v poslednom ročníku, je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (vyžaduje sa zoznam detí)  

Upozorňujeme na podanie žiadosti o dotáciu na stravu v dostatočnom časovom predstihu tak, aby úrad mohol zabezpečiť vyplatenie dotácie na stravu včas a bez problémov.  

Vzor žiadosti na stiahnutie (.ODT)
Zoznam príloh k žiadosti o dotáciu na stravu v zmysle § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 544/2010 Z.z. preukazujúce splnenie podmienok podľa § 8a zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách (.doc)

Dotáciu na stravu možno poskytnúť na všetky deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy, základnú školu a na dieťa:

 • vo veku od 2 – 5 rokov, ktoré navštevuje materskú školu, ak žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo príjem ktorej je najviac vo výške životného minima,
 • navštevujúce materskú školu, ak v materskej škole je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

Žiadateľ je povinný do 10. augusta príslušného rozpočtového roka úradu oznámiť zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich pre výpočet sumy dotácie na stravu a predložiť aktualizovaný zoznam detí, ktorým sa poskytuje dotácia z titulu, že je dieťa z domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je pod hranicou životného minima alebo navštevuje materskú školu, v ktorej je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, na obdobie od 1. septembra do 31. decembra.

Žiadateľ o dotáciu na stravu pre dieťa, ktorému sa poskytuje dotácia z titulu, že je z domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je pod hranicou životného minima alebo navštevuje materskú školu, v ktorej je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, má v prípade zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich pre výpočet sumy dotácie na stravu (najmä zmena počtu detí oprávnených na dotáciu na stravu) povinnosť túto zmenu úradu oznámiť vždy do konca toho mesiaca, v ktorom k zmene došlo. V prípade, že túto zmenu nahlási, bude môcť žiadateľ zahrnúť do zúčtovania aj takéto dieťa resp. deti, ktoré neboli uvedené v zozname pri podávaní žiadosti resp. pri predložení jeho aktualizácie v termíne do 10. augusta.

Ak na základe oznámenia zmien v počte detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu z titulu hmotnej núdze domácnosti dôjde k naplneniu podmienky poskytovania dotácie na stravu na všetky deti v materskej škole, z dôvodu, že viac ako 50 % detí v materskej škole je z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi môže úrad poskytnúť žiadateľovi doplatok sumy dotácie na stravu. Doplatok dotácie na stravu sa v takomto prípade poskytne do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola zmena úradu oznámená, a to vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi už poskytnutou dotáciou na stravu na stanovené obdobie podľa zoznamu detí, ktorý bol prílohou žiadosti o dotáciu na stravu a sumou dotácie, ktorá zodpovedá počtu všetkých detí a to odo dňa, kedy zmena nastala do konca príslušného obdobia.

Uvedené sa poskytuje v záujme predchádzania finančným problémom, ktoré by mohli žiadateľom vzniknúť, v prípade významného nárastu počtu detí, ktorým by sa mala poskytovať dotácia na stravu, nakoľko by mohlo byť finančne náročné vykryť príslušné obdobie z vlastného rozpočtu žiadateľa do doby zúčtovania dotácie na stravu (marec nasledujúceho kalendárneho roka), čo v niektorých prípadoch môže predstavovať aj 3-4 mesiace.

Poskytnutú dotáciu na stravu za predchádzajúci rozpočtový rok je žiadateľ povinný zúčtovať najneskôr do 31.marca nasledujúceho kalendárneho roka.

Dotácia na stravu sa poskytuje v sume 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo obed alebo iné jedlo. Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú dotácia na stravu, zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu.

1. Ako postupovať pri poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacích návykov dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“), ak sú dieťa alebo žiak odkázané zo zdravotných dôvodov na diétne stravovanie, ale zariadenie školského stravovania nezabezpečuje diétnu stravu? Je postačujúce posúdenie od všeobecného lekára? Akú diagnózu akceptovať?

Cieľom zákona č. 544/2010 Z.z. nie je úprava podmienok zabezpečovania a poskytovania diétneho stravovania v zariadeniach školského stravovania. Poskytovanie diétneho stravovania v zariadeniach školského stravovania pre deti a žiakov upravuje § 140 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušné vykonávacie predpisy ako aj metodické postupy v tejto oblasti. Prijatím novely zákona č. 544/2010 Z. z. nedošlo k zmenám v daných postupoch súvisiacich s poskytovaním diétneho stravovania deťom alebo žiakom. Diétne stravovanie sa poskytuje na základe lekárskeho potvrdenia vystaveného lekárom – špecialistom, ako je napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod..

Kto a akým spôsobom dotáciu na stravu poskytne v takýchto prípadoch rodičovi? Dotáciu na stravu v sume 1,20 eura vyplatí rodičovi dieťaťa alebo žiaka zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia, a to spôsobom, ktorý zvolí zriaďovateľ napr. poukázaním na účet rodiča v banke, poštovou poukážkou, osobným prevzatím hotovosti u zriaďovateľa.

2. Ako postupovať v prípade, ak rodič neodhlási dieťa zo stravy v deň, kedy sa nezúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti alebo vyučovania? Poskytne sa za tento deň dotácia na stravu?

Podľa § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z.z. sa dotácia na stravu poskytne v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti alebo vyučovania a odobralo stravu. Cieľom zákona č. 544/2010 Z.z. nie je úprava ďalších postupov, ako je napr. nastavenie sankčných mechanizmov pre prípad, ak rodič neodhlási svoje dieťa zo stravy v deň, kedy sa nezúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti alebo vyučovania. Povinnosti pri odhlasovaní detí alebo žiakov zo stravy, ako aj nastavenie sankčných mechanizmov, ktoré sa týkajú platenia úhrady pri nesplnení si týchto povinností si upravuje zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia (napr. vydaním VZN) alebo priamo škola alebo školské zariadenie v rámci svojich interných predpisov/poriadkov. Dôležité je také nastavenie podmienok zo strany žiadateľov, ktoré zabezpečia účelnosť, efektívnosť, ako aj hospodárnosť s vynaloženými finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu.

3. Ako postupovať, ak dieťa, ktoré sa zúčastňuje výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole, je na základe jeho zdravotného stavu lekárom – špecialistom odkázané na diétne stravovanie a rodič mu diétnu stravu pripraví doma a prinesie na konzumáciu v rámci obeda do materskej školy? Poskytne sa v tomto prípade dotácia na stravu?

Áno. V tomto prípade bude dotácia na stravu v sume 1,20 eura zriaďovateľom poskytnutá priamo rodičovi. Postupuje sa obdobne, ako v prípade kedy zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo dieťaťu, ktorého zdravotný stav si diétnu stravu vyžaduje.

4. Ako postupovať, ak zariadenie školského stravovania pripraví stravu (obed a iné jedlo napr. desiatu) v celkovej sume napr. 1,18 eura? Čo s rozdielom 0,02 eura do celkovej sumy dotácie 1,20 eura?

Nakoľko sa dotácia na stravu poskytuje paušálne v sume 1,20 eura, a to prioritne na zabezpečenie obeda, môže byť následne uvedený rozdiel použitý napríklad na skvalitnenie jedla, rozšírenie jedla o doplnkové jedlo (napr. desiata) alebo na úhradu režijných nákladov s cieľom skvalitnenia kultúry stravovania v zariadení školského stravovania. Napríklad, v prípade materských škôl, je možné z poskytnutej sumy dotácie na stravu pokryť okrem obeda, aj desiatu a olovrant, v niektorých prípadoch aj časť režijných nákladov.

5. Ako postupovať, ak dieťa navštevuje materskú školu len dopoludňajších hodinách a je mu počas výchovno-vzdelávacej činnosti poskytovaná len desiata? Poskytne sa v tomto prípade dotácia na stravu?

Nie, dotácia na stravu je určená primárne na zabezpečenie obeda. Z tohto dôvodu sa dotácia neposkytne na dieťa, ktoré sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu len v dopoludňajších hodinách bez odobratia obeda. V prípade, že dieťa sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v dopoludňajších hodinách a odoberie obed, na takéto dieťa je možné dotáciu poskytnúť.

6. Ako postupovať v prípade, že zariadenie školského stravovania nie je kapacitne vybavené na zabezpečenie poskytnutia obeda všetkým deťom?

V zmysle platnej legislatívy má zriaďovateľ povinnosť zabezpečiť stravovanie všetkým deťom školy. V snahe pomôcť zriaďovateľom zariadení školského stravovania začne v máji 2019 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s mestami a obcami realizovať projekt „Pracuj v školskej jedálni“, ktorý je zameraný na podporu zamestnávania v zariadeniach školského stravovania. V prípade bližších informácií odporúčame obrátiť sa na Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

7. Čo sa na účely poskytnutia dotácie na stravu myslí pod termínom „iné jedlo“?

V zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. je dotácia na stravu prioritne určená na  zabezpečenie obeda (teplého alebo suchého – podľa predpisov rezortu školstva upravujúcich túto oblasť). Ak z paušálne poskytnutej sumy dotácie v hodnote 1,20 eura je možné zariadením školského stravovania pokryť okrem obeda aj iné jedlo, za iné jedlo sa považuje zabezpečenie napr. raňajok, desiaty, olovrantu.

8. Je možné poskytnutie dotácie na stravu aj žiakom internátnych škôl?

Áno, dotáciu na stravu možno poskytnúť aj na deti alebo žiakov internátnych škôl, nakoľko ide o materskú školu alebo základnú školu. Dotáciu však nie je možné poskytnúť do školských zariadení, ktorými sú špeciálne výchovné zariadenia napr. diagnostické centrum, reedukačné centrum alebo liečebno-výchovné sanatórium, nakoľko dotáciu na stravu je možné poskytnúť iba na deti a žiakov, ktorí sa zúčastňujú výchovnovzdelávacieho procesu alebo vyučovania v materskej škole alebo v základnej škole. Špeciálne výchovné zariadenia nie sú základnou školou. Dotácia na tieto deti však patrí, ak odoberajú obed v základnej škole v rámci vyučovania. Taktiež nie je možné dotáciu poskytnúť do zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorých účelom je vykonávanie opatrenia súdu pobytovou formou. Dotácia na tieto deti však patrí, ak odoberajú obed v škole v rámci vyučovania.

9. Je možné poskytnúť dotáciu na stravu aj na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy a ktoré od septembra nenastúpi do prvého ročníka základnej školy, ale bude opakovane navštevovať posledný ročník materskej školy alebo na dieťa, ktoré opakovane navštevuje posledný ročník materskej školy?

Áno, dotáciu na stravu je možné poskytnúť plošne všetkým deťom, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy, a to bez ohľadu na to, či nasledujúci školský rok nastúpia resp. nenastúpia do prvého ročníka základnej školy alebo opakovane navštevujú posledný ročník materskej školy. Za uvedenie správneho počtu detí v poslednom ročníku materskej školy na žiadosti o dotáciu na stravu zodpovedá žiadateľ. Za hospodárnosť a efektívnosť použitia dotácie na stravu a za jej následné zúčtovanie je zodpovedný žiadateľ o dotáciu na stravu.

10. Ktoré doklady podľa § 8a zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách sú prílohou k žiadosti v prípade, ak je žiadateľom občianske združenie?

 • Čestné vyhlásenie žiadateľa nie staršie ako tri mesiace, o tom, že má vyrovnané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom
 • Potvrdenie správcu dane nie staršie ako tri mesiace o tom, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky
 • Potvrdenie príslušného konkurzného súdu nie staršie ako tri mesiace, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku
 • Čestné vyhlásenie žiadateľa nie staršie ako tri mesiace o tom, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia.
 • Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania
 • Potvrdenie Sociálnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace o tom, že voči žiadateľovi neeviduje nedoplatky
 • Potvrdenie VšZP nie staršie ako tri mesiace o tom, že voči žiadateľovi neeviduje nedoplatky
 • Potvrdenie ZP Dôvera nie staršie ako tri mesiace o tom, že voči žiadateľovi neeviduje nedoplatky
 • Potvrdenie ZP Union nie staršie ako tri mesiace, že voči žiadateľovi neeviduje nedoplatky
 • Výpis z registra trestov právnickej osoby, nie starší ako tri mesiace, že žiadateľ nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie.


11. Je potrebné deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy a sú v hmotnej núdzi uvádzať do prílohy v zozname detí?

Nie, deti, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ nie je potrebné uvádzať v zozname detí a teda ani uvádzať do zoznamu deti v hmotnej núdzi.

12. V žiadosti v časti B počet detí podľa § 4 ods. 3 písm. a) sa uvádza počet detí, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy alebo počet všetkých detí vo veku 5 rokov, ktoré navštevujú materskú školu?

V žiadosti o dotáciu na stravu v časti B sa uvádza počet detí nasledovne:

 • počet detí podľa § 4 ods. 3 písm. a) = počet deti v poslednom ročníku MŠ, t.j. všetky deti v tomto ročníku bez ohľadu na to, či nasledujúci školský rok odídu na ZŠ alebo nie.
 • počet detí podľa § 4 ods. 3 písm. b) = počet detí vo veku 2 - 5 rokov v MŠ a žijú v rodine, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima
 • počet detí podľa § 4 ods. 3 písm. c) = počet všetkých detí, ktoré navštevujú MŠ, ak najmenej 50 % detí, ktoré navštevujú MŠ a sú z domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo z rodiny, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.

13. Ak posledný ročník materskej školy navštevujú deti, ktoré neodoberajú obed, je potrebné tieto deti započítať do počtu detí, na ktoré žiadateľ žiada o dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona?

Dieťa, ktoré v MŠ neodoberá obed, nemá nárok na dotáciu a preto nemôže byť zahrnuté ani do počtu detí, na ktoré žiadateľ žiada o dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona.

14. Na tlačive Zoznam detí v HN a ŽM sa uvádza údaj celkový počet detí v školskom zariadení. Započítavajú sa do tohto počtu aj deti v poslednom ročníku MŠ, deti z  DeD (od 1.1.2019 ide o Centrá pre deti a rodiny) a deti v zahraničí?

Deti v poslednom ročníku MŠ sa nezapočítavajú do celkového počtu detí v zozname.

Deti z DeD a deti v zahraničí sa do celkového počtu detí započítavajú. Na dotáciu majú nárok aj deti z DeD.

15. V prípade spojenej ZŠ s MŠ je potrebné k žiadosti o dotáciu na stravu priložiť samostatne zoznam detí v MŠ a samostatne zozname detí v ZŠ?

Môže byť jeden zoznam, ale musí byť označené, ktoré dieťa je v MŠ a ktoré v ZŠ.

16. Je možné poskytnúť dotáciu na stravu v prípade, ak školské zariadenie poskytuje deťom suchý obed?

Áno, ale prioritne je dotácia na stravu určená na zabezpečenie obeda vo forme varenej stravy. Podávanie suchého obeda je regulované príslušnými právnymi predpismi rezortu školstva.

17. Do akého dňa v mesiaci je potrebné úradu oznámiť prírastok detí žijúcich v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo príjem ktorej je najviac vo výške životného minima?

V zmysle zákona o dotáciách je žiadateľ povinný úradu oznámiť tieto skutočnosti do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom zmena nastala.

18. V prípade spojenej školy internátnej sa predkladá časť B iba raz alebo pre každú základnú školu a materskú školu samostatne?

Ak sa jedná o jedno školské zariadenie (podľa zriaďovacej listiny), predkladá sa iba raz časť B žiadosti o poskytnutie dotácie na stravu.

19. Od januára 2019 bude dotácia na stravu poskytovaná v hodnote 1,20 eura aj pre deti navštevujúce základnú školu, ktoré žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima?

Áno. Podmienky poskytovania dotácie na stravu zostali pre žiakov ZŠ nezmenené. Došlo iba k zmene sumy výšky dotácie. K zmenám dôjde až od 1. 9. 2019, kedy bude možné poskytovať dotáciu na stravu všetkým žiakom ZŠ, ktorí sa zúčastnia výchovno – vzdelávacieho procesu a odoberú stravu.

20. Ako postupovať v prípade, ak stravná jednotka v školskom zariadení je v sume 1,40 Eur, dotácia je vo výške 1,20 Eur. Má zriaďovateľ právo požadovať úhradu rozdielu od rodiča?

Áno. V prípade, že výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa, ktorá zahŕňa aj režijné náklady je v zariadení školského stravovania stanovená vo vyššej sume ako je paušálne poskytovaná suma dotácie na stravu vo výške 1,20 eura, môže zriaďovateľ školského zariadenia (MŠ, ZŠ) požadovať úhradu vo výške rozdielu od zákonného zástupcu dieťaťa.

21. Ako postupovať v prípade, ak jedno školské zariadenie – MŠ má 5 elokovaných pracovísk (každá z týchto MŠ má však svoje EDUID ). Musia si podať časť B žiadosti o dotácie na každé elokované pracovisko, alebo stačí podať časť B žiadosti len na tú jednu centrálnu MŠ?

Ak má MŠ jednu zriaďovaciu listinu, predkladá časť B žiadosti – 1x, finančné prostriedky sa poskytnú v jednej sume a zriaďovateľ si ich rozdelí na jednotlivé pracoviská.

22. Ako postupovať v prípade, že zriaďovateľ školy (materskej školy, základnej školy) je fyzická osoba – nepodnikateľ?

V prípade, že zriaďovateľ školy je fyzická osoba – nepodnikateľ, je v tomto prípade žiadateľom o dotáciu na stravu na základe písomnej dohody so zriaďovateľom priamo materská škola alebo základná škola, a to v zmysle § 4 ods. 4 písm. d).

23. Kedy má žiadateľ zúčtovať dotáciu?

Žiadateľ je povinný poskytnutú dotáciu na stravu zúčtovať v termíne najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka.

24. Môže byť dotácia na stravu poskytovaná deťom napr. s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré navštevujú špeciálnu základnú školu a sú staršie ako 16 rokov?

Áno, v zmysle zákona o dotáciách je možné dotáciu na stravu poskytnúť dieťaťu, ktoré sa zúčastní vyučovania na základnej škole a odoberie stravu. Zákon o dotáciách nešpecifikuje vek dieťaťa, ktorému možno poskytnúť dotáciu na stravu.

25. Môže byť dotácia poskytnutá deťom počas pobytu v škole v prírode?

Nie. Počas pobytu dieťaťa v škole v prírode rodič neplatí úhradu za stravu dieťaťa v zariadení školského stravovania.

26. Týka sa poskytovanie dotácie na stravu aj žiakov osemročných gymnázií alebo žiakov navštevujúcich konzervatórium v zodpovedajúcich ročníkoch základnej školy?

Nie, v zmysle §32 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov je gymnázium, ako aj konzervatórium zaradené medzi stredné školy. Z uvedeného dôvodu sa poskytovanie dotácie na stravu netýka žiakov, ktorí navštevujú gymnázium a konzervatórium, nakoľko ide o stredné školy.

 

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk