Hlavné menu

Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením

Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením sa poskytuje oprávnenému žiadateľovi.

Žiadateľom o dotáciu môže byť:

 • zriaďovateľ materskej školy a zriaďovateľ základnej školy okrem zriaďovateľa materskej školy a základnej školy, ktorým je obvodný úrad v sídle kraja,
 • obec podľa sídla školy, ak zriaďovateľom materskej školy alebo základnej školy je obvodný úrad v sídle kraja,
 • občianske združenie, ktorého členmi sú rodičia alebo iní zástupcovia detí a priatelia školy, ak zriaďovateľom materskej školy alebo základnej školy je obvodný úrad v sídle kraja alebo
 • v odôvodnených prípadoch materská alebo základná škola na základe písomnej dohody, ktorú spisuje materská alebo základná škola so zriaďovateľom materskej alebo základnej školy spolu s uvedením dôvodov. Akceptovateľné sú iba vážne dôvody, ktoré sú konkrétne zdôvodnené.

 

Dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností je možné poskytovať žiadateľovi:

 • pre všetky deti, ktoré navštevujú materskú alebo základnú školu a v materskej alebo základnej škole je najmenej 50% detí z rodín, ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke alebo
 • individuálne pre dieťa, ktoré navštevuje materskú alebo základnú školu a žije v rodine, ktorej sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky alebo priemerný mesačný príjem rodiny za posledných šesť po sebe nasledujúcich mesiacov je najviac vo výške životného minima.


Školskými potrebami sú napr. zošity, písacie potreby, učebnice, nevyhnutné individuálne pomôcky, ktoré priamo súvisia s vyučovaním dieťaťa v základnej škole a vzdelávacieho procesu dieťa v prípravnej triede materskej školy.

Žiadosť o dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností podáva žiadateľ na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode má sídlo žiadateľ o dotáciu s výnimkou občianskeho združenia. Občianske združenie podáva žiadosť o dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode sídla kraja pôsobí materská škola alebo základná škola.

Žiadosť o dotáciu predkladá žiadateľ  v termíne od 1. januára do 10. januára príslušného rozpočtového roka. Novú žiadosť v prípade nového žiadateľa môže žiadateľ predložiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny od  1. septembra do 10. septembra príslušného rozpočtového roka.

K žiadosti je potrebné predložiť

 • doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa zákona o rozpočtových pravidlách,
 • zoznam detí, na ktoré žiadateľ žiada poskytnutie dotácie s uvedením ich mena, priezviska, rodného čísla a adresy pobytu,
 • vyhlásenie rodičov detí alebo fyzických osôb, ktorým je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, že súhlasia so zaradením ich dieťaťa do zoznamu detí, na ktoré sa žiada poskytnutie tejto dotácie a predložia potvrdenie o príjme, ak nie sú poberateľmi dávky a príspevkov.


Vzor žiadosti na stiahnutie (rtf).
Viac informácií o poskytovaní dotácie.

Dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností je možné poskytnúť žiadateľovi v dvoch častiach, a to do 25. februára a do 25. septembra.

Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností sa poskytuje v príslušnom rozpočtovom roku najviac v sume 33,20 € na dieťa.

 
 • Hore
 • Vytlačiť do pdf
 • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti