Hlavné menu

Podmienky poskytovania

Dotáciu na stravu možno poskytnúť na všetky deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy a na dieťa:

  • vo veku od 2 – 5 rokov, ktoré navštevuje materskú školu, ak žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo príjem ktorej je najviac vo výške životného minima,
  • navštevujúce materskú školu, ak v materskej škole je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  • navštevujúce základnú školu, ak žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo príjem ktorej je najviac vo výške životného minima,
  • navštevujúce základnú školu, ak v základnej škole je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

Žiadateľ je povinný do 10. augusta príslušného rozpočtového roka úradu oznámiť zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich pre výpočet sumy dotácie na stravu a predložiť aktualizovaný zoznam detí , ktorým sa poskytuje dotácia z titulu, že je dieťa z domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je pod hranicou životného minima alebo navštevuje materskú školu alebo základnú školu, v ktorej je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, na obdobie od 1. septembra do 31. decembra .

Prechodne, len v roku 2018 budú v termíne do 10. augusta 2019 plniť uvedenú povinnosť oznámenia úradu zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich pre výpočet sumy dotácie na stravu a predložiť aktualizovaný zoznam detí, na ktoré žiadajú poskytnutie dotácie na stravu na obdobie od 1. septembra do 31. decembra , len žiadatelia, ktorí žiadajú poskytnutie dotácie na stravu pre deti navštevujúce materské školy. Ide o prechodnú úpravu, ktorá súvisí s nadobudnutím účinnosti novely zákona č.544/2010 Z.z. od 1. septembra 2019 v časti, ktorá sa týka plošného poskytovania dotácie na stravu všetkým deťom navštevujúcim základnú školu. Deťom v materských školách je plošne dotácia na stravu poskytovaná len v poslednom ročníku.

V roku 2019, žiadateľ, ktorému bola do 31. augusta 2019 poskytnutá dotácia na stravu na dieťa, ktoré navštevuje základnú školu, oznámi úradu v termíne do 10. septembra 2019 len počet detí, na ktoré má byť dotácia na stravu poskytnutá na obdobie od 1. septembra 2019 do 31. decembra 2019. Od 1. septembra 2019 bude dotácia na stravu plošne poskytovaná všetkým deťom navštevujúcim základnú školu.

V nasledujúcich rokoch bude termín pre oznamovanie zmien v skutočnostiach rozhodujúcich pre výpočet sumy dotácie na stravu a predloženie aktualizovaného zoznamu detí, na ktoré žiada žiadateľ poskytnutie dotácie na stravu na obdobie od 1. septembra do 31. decembra jednotný, a to 10. august, tak pre žiadateľov, ktorí žiadajú poskytnutie dotácie na stravu pre deti navštevujúce materské školy, ako aj žiadateľov, ktorí žiadajú poskytnutie dotácie na stravu pre deti navštevujúce základné školy.

Žiadateľ o dotáciu na stravu pre dieťa, ktorému sa poskytuje dotácia z titulu, že je z domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je pod hranicou životného minima alebo navštevuje materskú školu alebo základnú školu, v ktorej je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, má v prípade zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich pre výpočet sumy dotácie na stravu (najmä zmena počtu detí oprávnených na dotáciu na stravu) povinnosť túto zmenu úradu oznámiť vždy do konca toho mesiaca, v ktorom k zmene došlo. V prípade, že túto zmenu nahlási, bude môcť žiadateľ zahrnúť do zúčtovania aj takéto dieťa resp. deti, ktoré neboli uvedené v zozname pri podávaní žiadosti resp. pri predložení jeho aktualizácie v termíne do 10. augusta.

Ak na základe oznámenia zmien v počte detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu z titulu hmotnej núdze domácnosti dôjde k naplneniu podmienky poskytovania dotácie na stravu na všetky deti v materskej škole alebo základnej škole, z dôvodu, že viac ako 50 % detí v základnej škole (len do 31. augusta 2019) alebo v materskej škole je z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi môže úrad poskytnúť žiadateľovi doplatok sumy dotácie na stravu. Doplatok dotácie na stravu sa v takomto prípade poskytne do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola zmena úradu oznámená, a to vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi už poskytnutou dotáciou na stravu na stanovené obdobie podľa zoznamu detí, ktorý bol prílohou žiadosti o dotáciu na stravu a sumou dotácie, ktorá zodpovedá počtu všetkých detí a to odo dňa, kedy zmena nastala do konca príslušného obdobia.

Uvedené sa poskytuje v záujme predchádzania finančným problémom, ktoré by mohli žiadateľom vzniknúť, v prípade významného nárastu počtu detí, ktorým by sa mala poskytovať dotácia na stravu, nakoľko by mohlo byť finančne náročné vykryť príslušné obdobie z vlastného rozpočtu žiadateľa do doby zúčtovania dotácie na stravu (marec nasledujúceho kalendárneho roka), čo v niektorých prípadoch môže predstavovať aj 3-4 mesiace.

Poskytnutú dotáciu na stravu za predchádzajúci rozpočtový rok je žiadateľ povinný zúčtovať najneskôr do 31.marca nasledujúceho kalendárneho roka.

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti