Hlavné menu

Žiadosť o dotáciu

Žiadosť o dotáciu na stravu podáva žiadateľ na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode má sídlo žiadateľ dotácie s výnimkou občianskeho združenia. Občianske združenie podáva žiadosť na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa sídla materskej alebo základnej školy.

Žiadosť sa skladá z 3 častí: časť A - identifikácia žiadateľa, časť B – identifikácia materskej školy alebo základnej školy, časť C - Čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu žiadateľa. Žiadateľ je povinný časť B vyplniť pre každé výchovné alebo vzdelávacie zariadenie samostatne, ostatné časti žiadosti (časť A , časť C) predkladá úradu len raz.

Prílohou k žiadosti sú doklady:

  • preukazujúce splnenie podmienok podľa § 8a zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách, ktoré nemôžu byť staršie ako tri mesiace,
  • zoznam detí, na ktoré žiadateľ žiada poskytnutie dotácie na stravu s uvedením ich mena, priezviska, rodného čísla a adresy pobytu, tak ako je uvedené nižšie v tabuľke . Zoznam detí je prílohou žiadosti o dotáciu na stravu iba v tom prípade, ak žiadateľ žiada o poskytovanie dotácie na stravu deťom, ktoré žijú v domácnosti s príjmom do výšky životného minima alebo v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

Upozornenie: k žiadosti netreba predkladať vyhlásenie rodičov o súhlase so zaradením ich dieťaťa do zoznamu detí, pre ktoré sa žiada poskytnutie dotácie na stravu.

Dotácie na stravu od 01.01.2019

na deti podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona, navštevujúce posledný ročník materskej školy (nevyžaduje sa zoznam detí)
na deti podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona, navštevujúce materskú školu, ak sú vo veku od 2 – 5 rokov a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (vyžaduje sa zoznam detí)
na deti podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona, navštevujúce materskú školu, ak v materskej škole, okrem detí v poslednom ročníku, je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (vyžaduje sa zoznam detí)
na deti podľa § 4 ods. 3 písm. d) prvého bodu zákona, navštevujúce základnú školu a žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (vyžaduje sa zoznam detí)
na deti podľa § 4 ods. 3 písm. d) druhého bodu zákona, navštevujúce základnú školu, ak v základnej škole je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (vyžaduje sa zoznam detí)
  • Ak bude žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu podaná do 10. januára príslušného rozpočtového roka, dotáciu na stravu úrad poskytne preddavkovo do 25. januára na obdobie od 1. januára do 31. augusta, a do 25. augusta poskytne preddavkovo na obdobie od 1. septembra do 31. decembra.
  • Ak bude žiadosť o dotáciu na stravu podaná po 10. januári, bude dotácia na stravu poskytnutá preddavkovo najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť o dotáciu na stravu podaná (napr.: žiadosť o dotáciu na stravu podaná 15.1., dotácia na stravu bude poskytnutá preddavkovo najneskôr do 25. februára na obdobie od 1. februára do 31. augusta).

Upozorňujeme na podanie žiadosti o dotáciu na stravu v dostatočnom časovom predstihu tak, aby úrad mohol zabezpečiť vyplatenie dotácie na stravu včas a bez problémov.

Vzor žiadosti na stiahnutie (.rtf)
Zoznam príloh k žiadosti o dotáciu na stravu v zmysle § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 544/2010 Z.z. preukazujúce splnenie podmienok podľa § 8a zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách (.doc)

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti