Hlavné menu

Náhradné výživné

Náhradným výživným sa prispieva na zabezpečenie výživy nezaopatreného dieťaťa v prípade,:

 • že si povinná osoba neplní vyživovaciu povinnosť stanovenú právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou,
 • že nezaopatrenému dieťaťu nevznikol nárok na sirotský dôchodok alebo výška sirotského dôchodku nedosahuje výšku minimálneho výživného ustanoveného zákonom o rodine.

O náhradné výživné môže žiadať:

 • rodič dieťaťa,
 • iná fyzická osoba, ktorej bolo nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti,
 • nezaopatrené dieťa, ak je plnoleté.

Nárok na náhradné výživné vzniká ak:

 • si povinná osoba neplní vyživovaciu povinnosť v plnej výške v lehote a spôsobom podľa právoplatného rozhodnutia súdu alebo súdom schválenou dohodou najmenej tri po sebe nasledujúce mesiace od splatnosti poslednej splátky výživného a ak exekučné konanie trvá najmenej tri mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie exekútorovi,
 • oprávnená osoba nemá nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok alebo suma sirotského dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku je nižšia ako suma minimálneho výživného ustanoveného zákonom o rodine.

Ak je splnená jedna z uvedených podmienok má oprávnená osoba nárok na náhradné výživné, ak:

 • si riadne plní povinnú školskú dochádzku, ak ide o dieťa, ktoré je povinné plniť povinnú školskú dochádzku,
 • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a zdržiava sa na území Slovenskej republiky (neplatí ak sa oprávnená osoba zdržiava v cudzine z dôvodu štúdia v cudzine),
 • príjem žiadateľafyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, nie je vyšší ako 2,2-násobok sumy životného minima žiadateľa a fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne.

Žiadateľ si môže uplatniť nárok na náhradné výživné podaním písomnej žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta jeho trvalého pobytu. Nárok na náhradné výživné si oprávnená osoba môže uplatniť aj žiadosťou podanou elektronickými prostriedkami a podpísanou zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby.

K žiadosti je potrebné predložiť:

 • právoplatné rozhodnutie súdu alebo súdom schválená dohoda, na základe ktorých musí povinná osoba platiť výživné oprávnenej osobe,
 • potvrdenie exekútora, že exekučné konanie trvá najmenej tri mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie,
 • potvrdenie centra o postúpení návrhu na uznanie a výkon rozhodnutia vo veci vymáhania výživného príslušnému prijímajúcemu orgánu v cudzine ak od postúpenia návrhu do cudziny uplynuli najmenej tri mesiace alebo potvrdenie, že vymáhanie výživného z cudziny nie je možné,
 • potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške sirotského dôchodku, sirotských dôchodkov alebo potvrdenie o nepriznaní sirotského dôchodku alebo potvrdenie útvaru sociálneho zabezpečenia alebo Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia o výške sirotského výsluhového dôchodku, sirotských výsluhových dôchodkov alebo potvrdenie o nepriznaní sirotského výsluhového dôchodku,
 • potvrdenie školy o riadnom plnení povinnej školskej dochádzky oprávnenou osobou alebo potvrdenie strednej alebo vysokej školy o sústavnej príprave oprávnenej osoby na povolanie štúdiom; to neplatí, ak ide na strednej škole o štúdium popri zamestnaní, kombinované štúdium a štúdium jednotlivých vyučovacích predmetov a na vysokej škole o externé štúdium,
 • potvrdenie o príjme oprávnenej osoby a o príjmoch osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne.

Tlačivo žiadosti je k dispozícii na úradoch práce, sociálnych vecí a  rodiny alebo si ho môžete vytlačiť tu.

Výšku náhradného výživného určí súd právoplatným rozhodnutím alebo schválením dohody, najviac však vo výške 1,2-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa.

Ak si povinná osoba plní vyživovaciu povinnosť čiastočne, náhradné výživné sa poskytuje vo výške rozdielu medzi výškou výživného určeného súdom a výškou zaplateného výživného.

Sirota má nárok na náhradné výživné vo výške: 

 • minimálneho výživného, ak nemá nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok alebo
 • rozdielu medzi minimálnym výživným a sumou sirotského dôchodku.

Ak je výška náhradného výživného nižšia ako 0,66 eura za mesiac, úrad ho nevypláca.

Poberateľ je po priznaní náhradného výživného povinný informovať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o každej zmene skutočnosti, ktorá je rozhodujúca pre jeho vyplácanie najneskôr do ôsmich dní odo dňa zmeny skutočnosti.

Takéto skutočnosti sú najmä: 

 • povinný uhradil výživné,
 • povinný podal návrh na zníženie výživného,
 • súd právoplatne rozhodol o zmene výšky výživného,
 • dieťa zanedbáva povinnú školskú dochádzku,
 • zanikla vyživovacia povinnosť,
 • zmenila sa výška sirotského dôchodku. 

Poberateľ je tiež povinný na výzvu úradu preukázať skutočnosti rozhodujúce pre trvanie nároku na náhradné výživné, na jeho výšku a jeho vyplácanie a to v lehote určenej úradom. Nesplnenie povinnosti má za následok zánik nároku na náhradné výživné.

Trvanie nároku na náhradné výživné úrad prehodnocuje každých šesť kalendárnych mesiacov.

 
 • Hore
 • Vytlačiť do pdf
 • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti