Hlavné menu

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny realizuje Národný projekt Šanca na návrat

Šanca na návrat je národný projekt, ktorého prijímateľom je Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, jeho partnerom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, ako aj 10 ústavov na výkon trestu odňatia slobody na Slovensku. Jeho hlavným cieľom je u osôb vo výkone trestu odňatia slobody znížiť riziká sociálneho vylúčenia a zvýšiť kompetencie pri uplatnení sa na trhu práce.

Realizácia projektu prebieha hlavne vo výstupných oddieloch, kde sa odsúdení, ktorí boli vo výkone trestu viac ako 3 roky pripravujú na prepustenie. Dôraz sa kladie na maximálnu elimináciu následkov ústavného prostredia a na život na slobode.

Aktivity projektu stoja na 4 základných pilieroch:

Základný (modulový) resocializačný a výchovný vzdelávací program – preventívno informatívny program zameraný na 7 oblastí, ktoré tvoria skupinu významných rizikových kriminogénnych faktorov (závislosti, právne povedomie, rodina, komunikácia, sebapoznanie, finančná gramotnosť a zamestnanosť). Tento program absolvuje každý odsúdený umiestnený do výstupného oddielu, jeho cieľom je získanie, obnova a posilnenie základných predpokladov, kompetencií a zručností potrebných na opätovné sociálne začlenenie.

Špecializované resocializačné a výchovné vzdelávacie programy – reflektujú potreby a riziká konkrétnych odsúdených, na rozdiel od základného sa indikovanej téme venujú do hĺbky (závislosti, rodina a vzťahy, segregované komunity, radikalizácia a extrémizmus, finančná gramotnosť, zamestnanosť, násilie, zvyšovanie celkovej gramotnosti).

Ostatné informačno – poradenské služby – sú zamerané na zamestnanie, bývanie, rodinné a iné vzťahy, zvládanie záťažových situácií, vybavenie dokladov, motiváciu a ďalšie oblasti, ktoré odsúdenému uľahčia prvé kroky života na slobode.

Samoobslužné činnosti – zameriavajú sa na posilnenie základných zručností akými sú príprava stravy, zásady osobnej hygieny, čistenie bielizne, zmysluplné trávenie voľného času a pod.

Odborný personál, ktorý realizuje vyššie uvedené činnosti pravidelne absolvuje rôzne druhy vzdelávania zamerané na skvalitnenie a posilnenie odborných vedomostí, zručností a inovatívnych prístupov.

Dôležitou časťou projektu je tvorba mostov medzi životom vo väzení a životom po prepustení , ktoré sa týkajú rôznych oblastí života (práca, rodina, spoločnosť, zdravie a pod.). Ide o vybudovanie spolupráce z relevantnými subjektami z verejného, súkromného a tretieho sektora.

Viac o projekte, jeho realizácii a konkrétnych aktivitách sa dozviete na: www.sancananavrat.sk .

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk