Hlavné menu

Textový prepis videa 2

Vážené kolegyne a kolegovia, ktorí pôsobíte v systéme náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike. S potešením vám predstavujem Rámec ukazovateľov a ďalšie aspekty navrhovaného rámca monitorovania a hodnotenia a plánu jeho implementácie, ktorý pripravil UNICEF. Je výsledkom dvojročného projektu, na ktorom sme spolupracovali s Európskou komisiou a kanceláriou UNICEF pre Európu a Strednú Áziu. Odborníčky UNICEF intenzívne pracovali s členmi nášho tímu z MPSVR SR a ÚPSVaR najskôr na posúdení systému monitorovania a hodnotenia systému náhradnej starostlivosti v SR, a potom na posúdení ukazovateľov a tvorbe rámca monitorovania a hodnotenia. UNICEF tiež vyškolil zástupcov relevantných inštitúcií vo vedení monitorovania a hodnotenia, ktoré nám pomohlo pripraviť sa na niektoré z ďalších krokov pri presadzovaní navrhovaného rámca.

Rámec monitorovania a hodnotenia, ktorý pripravil UNICEF, obsahuje vyše 50 ukazovateľov, ktoré môžu merať implementáciu teórie zmeny pre systém náhradnej starostlivosti, ktorú uvádzame v našom ďalšom videu Prehľad navrhovaného rámca monitorovania a hodnotenia a plánu jeho implementácie. Navrhované ukazovatele merajú rôzne aspekty teórie zmeny, ako efektívnosť a hospodárnosť vstupov a následných výstupov; efektívnosť systému z hľadiska kvality opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a výsledkov pre deti, ako aj primeranosť vplyvu z hľadiska dostupnosti, vhodnosti, udržateľnosti výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ale aj dôvodov na vstup do systému, či nevyhnutnosti prijímať opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Podľa UNICEF nám navrhované ukazovatele môžu pomôcť identifikovať, koľko detí zo všetkých detí v SR naozaj potrebuje ochranu, dôvody, prečo ju potrebujú a ako/odkiaľ sa dostávajú do systému náhradnej starostlivosti. Mali by nám umožniť porozumieť rôznym charakteristikám detí, ktoré vstupujú do systému ochrany vrátane náhradnej starostlivosti (napr. vo vzťahu k veku pri „vstupe“ do systému, zdravotnému znevýhodneniu, lokalite, z ktorej pochádzajú, sociálno-ekonomickej situácie ich rodiny, zdravotným alebo iným problémom v rodine). Podľa UNICEF by nám mala analýza údajov pre tieto ukazovatele pomôcť pochopiť, či deti neprichádzajú do systému ochrany a náhradnej starostlivosti zbytočne, či zdravotníctvo, školstvo a sociálne služby pre ne môžu urobiť viac skôr, ako sa dostanú do pozornosti orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Odporúčané ukazovatele umožňujú sledovať, ako deti vstupujú do systému náhradnej starostlivosti a či boli zvolené správne opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, či sú hodnotenia vykonávané efektívne a či sa plnia ciele z nich vyplývajúcich plánov starostlivosti.

Podľa UNICEF, ak sa bude navrhovaný rámec ukazovateľov implementovať, umožní nám napríklad identifikovať, koľko určených mier ohrozenia dieťaťa viedlo k samotnému výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre dieťa a rodinu. Teoreticky tak možno zefektívniť systém hodnotenia miery ohrozenia a v konečnom dôsledku obmedziť zbytočné vstupy do systému náhradnej starostlivosti. Cieľom týchto odporúčaní pre ukazovatele je sústrediť viac zdrojov na poskytovanie efektívnej a kvalitnej pomoci deťom a rodinám, ktoré ju v istej životnej chvíli potrebujú.

Mali by sme byť schopní časom pochopiť, ktoré rizikové faktory s väčšou pravdepodobnosťou povedú k tomu, že pre dieťa budú vykonávané opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. To by malo pomôcť vybudovať citlivejší a efektívnejší systém podpory a prevencie. V konečnom dôsledku rámec monitorovania a hodnotenia odporúča systém ukazovateľov a monitorovania na umožnenie, resp. s cieľom postupného nárastu efektívnej podpory rodinám a zníženia počtu detí vstupujúcich do systému náhradnej starostlivosti, ktoré potrebujú umiestnenie do náhradnej starostlivosti. Navrhovaný rámec ukazovateľov by mal časom pomôcť nasmerovať a dosiahnuť lepšiu a bezpečnejšiu podporu deťom v ich vlastných rodinách a zlepšenie rodičovských kompetencií.

Navrhované ukazovatele sú po vstupe dieťaťa do systému náhradnej starostlivosti zoskupené podľa typov pomoci a podpory: podpora rodiny, náhradná starostlivosť v rodine, pobytová starostlivosť, osvojenie, atď. Rámec navrhuje ukazovatele kvality opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ako aj krátkodobé výsledky a výstupy pre deti a rodiny. Tieto ukazovatele by mali umožniť pochopiť, či sú naplnené potreby detí v náhradnej starostlivosti, či je ich umiestnenie stabilné a či sú schopné udržiavať spojenie so súrodencami, rodičmi a ostatnými členmi rodiny počas umiestnenia v náhradnej starostlivosti, ako aj koľko detí v našej starostlivosť by mohlo byť bezpečne reintegrovaných so svojimi rodinami.

Odporúčané ukazovatele budú môcť ukázať, ako sa deťom v rodinnej/náhradnej rodinnej a ústavnej starostlivosti darí v škole, alebo ako sa vyvíjajú v ranom detstve. Umožnia sledovať rozdiely medzi deťmi v rôznych zariadeniach poskytujúcich starostlivosť a s rôznymi charakteristikami, ako pohlavie, zdravotné znevýhodnenie, či okres pôvodu.

Navrhovaný rámec ukazovateľov by mal podporovať monitorovanie zdravia (vrátane medikamentóznej liečby detí). Mal by budovať poznatky o tom, či sa deťom dostáva starostlivosť v prostredí vhodnom pre ich individuálne potreby. Odporúča sa, aby sa všetky tieto ukazovatele kvality sledovali v členení podľa regiónu, pohlavia, veku, zdravotného znevýhodnenia a iných charakteristík.

Odporúča sa tiež zaviesť ukazovateľ spokojnosti používateľov „služby“, ktorý poskytne informáciu o tom, ako rodičia, deti a náhradní rodičia vnímajú systém, aj o tom, čo sa robí dobre a kde treba vynaložiť väčšie úsilie alebo zmeniť systém. Odporúča sa monitorovať účasť príjemcov na záležitostiach, ktoré sa ich týkajú a monitorovať, či je prostredie starostlivosti bezpečné a poskytuje kvalitnú starostlivosť.

Podľa UNICEF by v konečnom dôsledku mali byť odporúčané ukazovatele schopné poskytnúť informácie o zlepšení kvality, výstupov a napokon aj výsledkov v prospech detí.

Rámec navrhuje aj niekoľko ukazovateľov výsledkov, no podľa UNICEF si tieto vyžadujú ďalšiu prácu a diskusiu s kľúčovými zainteresovanými stranami predtým, než budú dokončené. V ideálnom prípade sa odporúča nastaviť spôsob celostného monitorovania kvality života dieťaťa pomocou niekoľkých ukazovateľov, vrátane subjektívneho vnímania kvality života. K tomu sa však treba dopracovať postupne. Odporúča sa tiež sledovať nielen deti v systéme náhradnej starostlivosti, ale aj tie, ktoré z neho odišli a ako sa im darí v porovnaní s rovesníkmi, ktorí v systéme náhradnej starostlivosti nie sú. Navrhuje sa monitorovať výsledky pre deti v náhradnej starostlivosti a pochopiť, do akej miery sú podobné výsledkom pre všetky deti v SR. Aby sa to dosiahlo, UNICEF odporúča vykonávať výskumy a prepojiť sa so systémami monitorovania v zdravotníctve, školstve, sociálnych službách a zamestnanosti.

Navrhovaný rámec jednoznačne poukazuje na to, že je pred nami dlhá cesta, ale máme dobrý základ, na ktorom môžeme ďalej stavať.

Navrhovaný rámec monitorovania a hodnotenia odporúča vybrať niekoľko kľúčových ukazovateľov a vytvoriť informačný panel alebo prehľadovú kartu, ktoré umožnia efektívnu vizualizáciu našich údajov a analýzy, ako aj pravidelné zverejňovanie aktualizácií týchto ukazovateľov, ktoré ukazujú pokrok v celej krajine. To by malo pomôcť všetkým zainteresovaným stranám, rodičom, deťom, náhradným rodičom, zamestnancom, vedúcim pracovníkom i verejnosti vidieť, ako sa systém vyvíja a mení a ako sa postupne dosahujú ciele politiky a programu. Odporúčaná pravidelná spätná väzba podnieti väčší dopyt po údajoch a pomôže systému monitorovania a hodnotenia generovať kvalitnejšie údaje.

Pozrite si, prosím, naše ďalšie video, ktoré predstavuje celkový Rámec monitorovania a hodnotenia a Plán jeho implementácie. Prinášame v ňom prehľad desiatich strategických oblastí, v ktorých by mohli navrhované kroky pomôcť posilniť systém monitorovania a hodnotenia náhradnej starostlivosti v najbližších rokoch.

Navrhovaný rámcový dokument monitorovania a hodnotenia, vrátane rámca ukazovateľov a metadát je dostupný na webovej stránke MPSVR SR.

Tešíme sa na spoluprácu pri finalizácii a prípadnej implementácii rámca monitorovania hodnotenia v nasledujúcich rokoch.

Ďakujem za pozornosť.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk